May 23, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 23/05/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 23/05/2010

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 22/05/2010 gÀAzÀÄ 1140 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ªÀAiÀÄ:45 ªÀµÀð ¸Á ªÀÄ®V ¸ÀzÀå J¸ï.JªÀiï.PÀȵÀÚ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÀjAiÀÄ¥Àà ªÀÈvÀÛ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ JzÀgÀÄ UÀqÉ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ËZÁ®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ DgÉƦ ªÀiÁgÀÄw PÁgÀ £ÀA. JªÀiï.«í.J¯ï.-1259 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ JqÀPÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÁj£À ªÀÄÄA¢£À UÁ° ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÁÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JazÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 102/2010 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 21/05/2010 gÀAzÀÄ 1320 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¨ÉÆÃ£É ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á ®R£ÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 13/05/2010 gÀAzÀÄ EªÀgÀ ¸ÉÆÃ¸É ¦æÃAiÀÄAPÁ @ ¤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ ¥Àæ¢Ã¥À ¨ÉÆÃ£É ¸Á ®R£ÀUÁO EªÀgÉÆA¢UÉ ®R£ÀUÁAªÀ¢AzÀ ªÀÄgÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¨sÁ°Ì §¸Àì ¸ÁÖAqÀzÀ°è ¤AvÁUÀ ªÀÄgÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §¸Àì E®èzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄgÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ fÃ¥À lAlA EgÀĪÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆVzÀÄÝ C°èAzÀ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÀvÀ£ÀPÀ ¤ªÀÄð¯Á EªÀ¼ÀÄ C°è EgÀĪÀÅ¢®è J®è PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ CªÀ¼À ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀ°®è CzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£À£ÀÄ ºÀÄqÀÄQ PÉÆqÀ¨ÉPÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 31/2010 PÀ®A 279, 337, L.¦.¹ eÉÆvÉ 184 L.JªÀiï.«. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21/05/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ« vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ UÀªÁgÉà ¸Á ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¸ÉÆzÀgÀªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ£À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ gÁdÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ºÉƸÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ (£ÀA§gÀ EgÀĪÀzÀįÁè) C£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ aAvÁQ PÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸Á JPÀ¯ÁgÀ ¸ÀzsÀå ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀEªÀgÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2010 PÀ®A 143, 147, 324, 323, 504, eÉÆvÉ 149. L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 22/05/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAUɪÀiÁä UÀAqÀ gÁd¥Áà QgÀUÀt ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð G ªÀÄ£É PÉ®¸À eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á PÁ½ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ UÀAqÀ¤UÉ ªÀÄ£É C½AiÀÄ CAvÁ ElÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ vÁ¬Ä ªÀiÁvÀæ EgÀÄvÁÛ¼É vÀªÀÄä ªÀÄ£É ºÀ¼ÉAiÀÄzÁÝVzÀÝjAzÀ CzÀ£ÀÄß j¥ÉÃj ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ¨sÁUÁ¢AiÀĪÀgÀÄ DgÉÆæ 1) ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà QgÀUÀt ºÁUÀÄ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á PÁ½UÀ°è EªÀgÀÄ AiÀiÁgÀ ªÀÄ£É CAvÁ PÀlÄÖwÛ¢Ýj CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ EªÀj§âgÀ£ÀÄß CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.