May 11, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 11/05/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 11/05/2010

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 90/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 448, 504, 302 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-05-2010 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠸ÀĪÀtð UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ºÀgÀ£Á¼À ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁ: QæñÀÑ£ï ¸Á C«ÄÃgÁ¨ÁzÀªÁr EªÀgÀ ªÉÄÊzÀÄ£À «£ÉÆÃzï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ DgÉÆæ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà £ÉüÀVPÀgÀ ¸Á C«ÄÃgÁ¨ÁzÀªÁr EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ ZÀÄqÁ¬Ä¹zÀÄÝ, F §UÉÎ Hj£À »jAiÀÄgÀÄ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, CzÉà zÉéñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 10-05-10 DgÉÆæ ²æäªÁ¸À ºÁUÀÆ E£ÀÆß 9 d£À J®ègÀÆ ¸Á C«ÄÃgÁ¨ÁzÀªÁr EªÀgÉ®ègÀÆ ªÀiÁgÀPÀ C¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ £ÀÄVÎ «£ÉÆÃzÀ FvÀ£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà ºÀgÀ£Á¼À ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð eÁ: QæñÀÑ£ï ¸Á C«ÄÃgÁ¨ÁzÀªÁr EªÀgÀÄ ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠰TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/05/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄ«ÄvÀ¹AUÀ vÀAzÉ dUÀ¢Ã±À ¹AUÀ ¸À§gÀªÁ® ªÀAiÀÄ :37 ªÀµÀð, eÁ: ¹Sï, ¸Á ªÀÄ£É £ÀA 4.1-356 ºÀ£ÀĪÀiÁ£À vÉÃPÀr AiÀÄÆå-©Ãlì ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¨ÉʬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀUÉ mÁmÁ ¸À¥sÁj PÁgÀ £ÀA J¦-09/©¦-6299 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj £ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄgÀĢåÀ zsÁ§zÀ PÁ£ÀðgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆæ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ gÁªÀiÁ ¨ÉÃqÀUÉ ¸Á d¼ÀPÉÆl ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-25/7831 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ §®PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ §®PÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÉ §®UÀqÉ UÀ®èPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ qÁåªÉÄÃd DVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 69/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 10-05-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ ºÉêÀÄ®Ä gÁoÉÆÃqÀ ¸Á vÀ¼ÀWÁl ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ eÉʫĤ PÁæ¸À¢AzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £Ë¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ PÉÆæÃdgï £ÀA. PÉJ-39/6850 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. mÉÆAPÀzÀ°è ºÁUÀÆ JqÀUÀqÉ vÉÆqÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2010 PÀ®A 318 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/10-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄè°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ ¹¦¹ 1374 ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ ¸ÀzsÀå C¸ÀàvÉæAiÀÄ N¦ EªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ªÀÄÄRå UÉÃl ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ £Á¯ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ £ÀªÀeÁvÀ ²±ÀÄ«£À ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÁgÀÄ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ¢AzÀ ºÀÄnÖgÀ§ºÀÄzÁzÀ £ÀªÀeÁvÀ UÀAqÀÄ ²±ÀĪÀ£ÀÄß £Á¯ÉAiÀÄ°è ©¸Ár ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 120/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 09-05-2010 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ±ÀªÀiÁð ªÀAiÀÄ: 28 ¸ÁºÀdÓgÀV EªÀjUÉ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1] ®«vÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ 2] C¤Ã® vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ 3] ¸ÀĤî vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ 4] gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà J¯ÁègÀÆ ¸Á ºÀdÓgÀV EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ÃªÀÅ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀgÉ £ÉÆÃr CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉèÃqÀ ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ 09-05-2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮«ÃvÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ZÁå°PÀgÀ ªÀAiÀÄ : 24 ¸Á ºÀdÓgÀV EªÀgÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ 2] ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ 3] ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ 4] ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¸Á ºÀdÓgÀV EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄäUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁUÀå ®Që¬ÄAzÀ ¨ÁazÀ 1000=00 gÀÆ PÉÆlÄÖ vÉUÉzÀÄPÉÆAr¢AiÀįÁè JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ©âtzÀ ¸À¯ÁPɬÄAzÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 58/2010 PÀ®A 324, 504 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 10/05/2010 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ RıÁ®gÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄUÉÆAqÁ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; zsÉÆÃ¥ÀgÀªÁr EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ vÀªÀÄÆägÀ AiÀıÀªÀAvÀgÁªÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ eÉÆÃvÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ PÀĽwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÀiÁzsÀªÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ªÀiÁ£É ¸Á zsÉÆÃ¥ÀgÀªÁr EªÀgÀÄ §AzÀÄ «£ÀB PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ QjQj ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ «£ÀB PÁgÀt KPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉýzÀgÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ §®Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÁUÀÄ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 11-05-2010 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀıÉÃnÖ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉÛÃ¥Áà §A§Ä¼ÀUÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á fÃUÁð(©) EªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ²Ã¯Áà ºÁUÀÆ ¹zÀÝ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ »gÉÆÃqÉ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38-/3740 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁPÀ®£ÀÄß vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ §AzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃw¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzsÀ ¹zÀÝ¥Áà EªÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ¯ÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ¨É¤ß£À°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.