May 29, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 29/05/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 29/05/2010

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 104/2010 PÀ®A 279, 338 304(J) L¦¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«.DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/05/10 gÀAzÀÄ 1410 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ¨Á¼ÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 21ªÀµÀð, eÁ : ªÀÄgÁoÁ. G: C¦à CmÉÆ ZÁ®PÀ ¸Á ZÀAqÀPÁ¥ÀÄgÀ EªÀjUÉ C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀÄ¢Þ w½zÀ vÀPÀët WÀl£Á¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ UÁAiÀļÀÄ ®PÀëöät gÁªÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ:55 eÁ :ªÀÄgÁoÀ ¸Á ZÀAqÀPÁ¥ÀÄgÀ EªÀjUÉ ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ DUÀ vÀAzÉUÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ ºÉýzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÁÝUÀ GªÀÄäUÁð PÀqɬÄAzÀ §AUÁè PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆæ gÁªÀÄzÀÄ ¸Á PÀ£ÀÆð® (J¦) PÁgÀ £ÀA J¦-21, PÀÆå-5454 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉUÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉUÉ ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÀqÉ ªÉÄ®Q£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ GªÀÄUÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ GªÀÄUÁð ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 10/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 28/05/2010gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ PÀ®ªÀÄAvÀt ªÀAiÀÄ: 35ªÀµÀð eÁ: ¥ÀAUÁAiÀÄvï ¸Á ¸ÀAUÉÆüÀV(eÉ) vÁ D¼ÀAzÀ f UÀÄ®âUÁð EªÀÀgÀÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ §¸ÀuÁÚ PÀ®ªÀÄAvÀt ªÀAiÀÄ: 42ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvï ¸Á: ¸ÀAUÉÆüÀV (eÉ) vÁ: D¼ÀAzÀ f UÀÄ®âUÁð EªÀjUÉ UÀAqÀ¤UÉ £Á®ÄÌ ªÀµÀðzÀ »AzÉ MAzÀÄ ¸À® ºÀÈzÀAiÀÄUÁvÀªÁVzÀÄÝ, DªÁV¤AzÀ G¥ÀZÁgÀzÀ°èzÀÄÝ, ºÀÈzÀAiÀÄ vÉÆAzÀgɬÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ :28/05/2010 gÀAzÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV PÉüÀUÉ ©zÀÄÝ, ºÀÈzÀAiÀÄ WÁvÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï 04/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/5/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÉêÀt ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà RqÀUÀ° ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð eÁ: CA©UÁgÀ G: n¥ÀàgÀ qÉæöʪÀgÀ ¸Á ²ªÀtV vÁ f ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ gÁªÀÄ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà RqÀUÀ° ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ: CA©UÁgÀ ¸Á ²ªÀtV vÁ f ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÁ®½î qÁå«Ä£À°è n¥Ààgï qÉæöʪÀgÀ CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 27/05/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1300 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÁ®½î qÁå«Ä£À £À¢AiÀÄ ¤Ãj£À°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ¤Ãj£À gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ ¹QÌPÉÆAqÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄgÀtºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 54/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ;-
¢£ÁAPÀ 28-05-2010 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¸ÉÊ¥sÀ¯ï vÀAzÉ ±ÀªÀIJÃgÀ C° 38 ªÀµÀð, §AUÁgÀzÀ PÉ®¸À ¸Á: PÀ®PÀvÁÛ ¸ÀzÀå £ÀÆgÀSÁ£À vÁ°ÃªÀiï, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ CAUÀrUÉ ¸ÀAvÉÆõÀ §AUÁgÀzÀ CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ DgÉÆæ ®PÀëöät vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, G: §AUÁgÀzÀ PÉ®¸À ¸Á UÀÄ®§UÁð ¸ÀzÀå ¥sÁlPÀUÀ°è ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §AUÁgÀzÀ CAUÀrUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ ©½ PÀAPÀgï(ºÀ¼Àî) PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÁÝUÀ, £Á£ÀÄ MAzÀÄ ºÀ¼ÀîPÉÌ 20/-gÀÆ DUÀÄvÀÛzÉ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ ªÀiÁwV E½zÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ËPÀgÀ¤UÉ PÁ°¤AzÀ UÀÄ¥ÀÛ eÁUÀzÀ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀĪÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. E£ÀÄß E§âgÀÄ PÉʪÀÄĶ֪ÀiÁr ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ PÀtÂÚUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀHj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2010 PÀ®A 504,324 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. & 3(1) (JPïì) J¸ï¹/J¸ïn JPïÖ 1989 :-
¢£ÁAPÀ 29/05/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 0030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ¸ÀAUÀªÀÄ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð eÁ: J¸À.¹. ºÉÆïÉAiÀÄ ¸Á ªÀiÁqÀUÀƼÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 28/05/10 gÀAzÀÄ gÁwæ vÀ£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀgÀ eÉÆÃvÉ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è EzÁÝUÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ À «±Áé£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ªÀiÁ° ¥Ánî E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ªÀiÁqÀUÀƼÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ 0930 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «±Àé£ÁxÀ ªÀiÁ° ¥Ánî EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ ªÀiÁwUÉ E½zÀÄ CªÁZÀåªÁV eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr £ÀªÀÄä °AUÁAiÀÄvÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÁ ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉÆÃqɬÄj J£ÀÆßvÁ PÉÆqÀ¯É¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ¨Á§ÄgÁªÀ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 106/2010 PÀ®A 341. 323. 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-05-10 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ«ÄÃeÁ© UÀAqÀ ªÀĺÉäÃzÀ E¸Áä¬Ä¯ï PÀ¯Áåt ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á ºÀ½îSÉÃqÀ(©) EªÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) C§ÄÝ¯ï ºÀ¦üÃd vÀAzÉ UÀįÁªÀiï £À©Ã PÀ¯Áåt ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£À J®ègÀÆ ¸Á ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä £ÉAl¸ÀÛ£À AiÀiÁPÉ ªÀÄÄj¢¢Ý CAvÁ ¨É£Àß°è PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 164/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/05/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ dªÀiÁzÀgÀ eÁ: PÀ§â®UÉgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß »gÉÆà ºÉÆAqÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA-PÉJ-32/J¸ï 1895 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÄr¹PÉÆÃAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¢AzÀ ¹AzÀ£ÀPÉÃgÁPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹AzÀ£ÀPÉgÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ wgÀÄV¸ÀÄPÉÆüÀÄîwgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ ªÉÄð£À »ÃrvÀ vÀ¦à ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬ÄAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆÃAlPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §® ªÉÆüÀPÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ §® ¥ÁzÀPÉÌ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀÄ.« :-
¢£ÁAPÀ 28/05/2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà ªÁ° ªÀAiÀÄ: 34ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á ¨sÀAUÀÆgÀ EªÀgÀÄ 1630 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ DmÉÆà jPÁë £ÀA. PÉJ-39 / 6591 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ E¤ßvÀgÀÄ PÀÄAvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨Á®ªÀÄä ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ®AiÀĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£À »rvÀ vÀ¦à MªÀÄä¯É gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ E¤ßvÀjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(¨Á) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 104/2010 PÀ®A 324, 504, eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ: 50 ¸Á zÁ§PÁ vÁ OgÁzÀ EªÀgÀÄ ªÀÄUÀ UÉÆëAzÀ EvÀ¤UÉ «oÉÆèÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁºÁzÀÄ E§âgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÉÆÃr dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃV K£ÁVzÉ CAvÀ PÉýzÁUÀ DgÉÆæ «oÉÆèÁ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ ¹AzsÉ ºÁUÀÄ E£ÀÄß M§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á zÁ§PÁ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ UÉÆëAzÀ EvÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DªÁUÀ DªÁUÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ CA¢zÀÄÝ ªÀiÁºÁzÀÄ EvÀ£ÀÄ C¯Éè ©AzÀ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2010 PÀ®A 309 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-05-2010 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà ¸Á dA§V EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆÃzÀgÀgÀ £ÀqÀÄªÉ EzÀÝ vÀPÀgÁgÀÄ §UÉ ºÀj¹PÉƼÀî®Ä oÁuÉUÉ ºÉÆÃV gÁf ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÉÛêÉ. ¢£ÁAPÀ 27-045-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ CtÚvÀªÀÄäA¢AiÀÄgÀ £ÀqÀÄªÉ DzÀ vÀPÀgÁgÀÄ §UÉÎ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ¥Àæ¨sÀÄ QæñÀÑ£À gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ªÉÄà JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄʸÀÆnÖPÉÆArgÀÄvÁÛ£É DvÀ£ÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.