May 28, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28/05/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 28/05/2010

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 08/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-5-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¹zÀÝAiÀiÁå ªÀÄzÀPÀmÉÖ ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä(dAUÀªÀÄ), ¸Á: ²ªÀtÂ, vÁ: ¨sÁ°Ì, EªÀgÀ ªÀÄUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄzÀPÀmÉÖ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ²ªÀt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ¢£ÁAPÀ 02-06-2010 gÀAzÀÄ CªÀgÀ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¸Á¯ÁªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀªÉ ¤±ÀéAiÀĪÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÀwÛgÀ«zÀÝ ºÀt ¥ÀÆwð RZÁðVgÀÄvÀÛªÉ E£ÀÆß ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÀt PÀrªÉÄ ©¼ÀÄvÀÛzÉ CAvÁ 3-4 ¢¸ÀUÀ½AzÀ ¸Á®zÀ §UÉÎ aAw¹ ²ªÀt UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÀjAiÀÄÄwÛzÀ ªÀiÁAdgÁ £À¢AiÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄĽV DvÀºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É ¢£ÁAPÀ 27-5-2010 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¸ÀAvÉÆõÀ£À ±ÀªÀ ªÀiÁAeÁgÁ £À¢AiÀÄ ¤Ãj£À°è ±ÀªÀt UÁæªÀÄzÀ ¨sÁ£ÀÄzÁ¸À ¥ÀlªÁj gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¤Ãj£À°è vÉ°zÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 10/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-¢£ÁAPÀ 22/03/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀȵÁÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀAiÀiÁå vÉ®AUÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄÄQð, vÁ: OgÁzÀ(©) EvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀAVÃvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæeÉÕvÀ¦à ©zÁÝUÀ CªÀ½UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ GzÀVÃgÀzÀ GzÀAiÀÄVj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉjÃPÀ ªÀiÁrzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 23/05/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¢£ÁAPÀ 27/05/2010 gÀAzÀÄ CAZÉ ªÀÄÆ®PÀ §AzÀ l¥Á°£À°zÀÝ GzÀVÃgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå 637/2010 ªÀÄvÀÄÛ GzÀVÃgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 0/10 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀvÀðªÀiÁ£À ªÀgÀ¢, DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/05/2010 gÀAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ fñÁ£À vÀAzÉ ±ÁQÃgÀ ºÀĸÉä, ªÀAiÀÄ: 10 ªÀµÀð, ¸Á: UÉÆïÉSÁ£Á ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ £ÀAiÀiÁPÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛ¢AzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ C¥ÀjÃavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ fñÁ£À¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ fñÁ£À£À §®UÁ°£À ªÉÆüÀPÁ®°UÉ ¥ÉmÁÖV UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ, §®ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀQïï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ d«ÄÃgÀ, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: £ÀAiÀiÁPÀªÀiÁ£À ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2010 PÀ®A 279, 304 [J] L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/05/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ UÀÆqïì (DmÉÆÃ) ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ J¯ï.J.¹. ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£À ¨ÉÊPïUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ J¯ï.J.¹. ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ JZï £ÁgÁAiÀÄuï vÀAzÉ PÀ¦Ã®zÉêÀ, ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, ¸Á: Kgï¥sÉÆøïð ¸ÉÖõÀ£ï ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¤rzÀ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2010 PÀ®A 279, 304 [J] L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/05/2010 gÀAzÀÄ 1930 PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀÄeÁð¥ÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð ¸Á: AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ±Á¹Û£ÀUÀgÀzÀ jAUÀgÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ PÁgï £ÀA PÉJ-38/5383 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ®è¥Áà FvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ PÀ®è¥Áà FvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃR R°Ã¯ï vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ®ºÀjªÁ¯É, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ªÁlgÀ mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ£É £ÀA. 17-2-59 ©ÃzÀgÀ EvÀ£À zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 102/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-¢£ÁAPÀ 27/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀļÀ¹gÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÉõÁgÀªï ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ¸Á: ºÀįÁå¼À ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀÄtªÀAvÀ vÀAzÉ ±ÉõÁgÁªï, 2) eÁÕ£ÉÆèsÁ vÀAzÉ UÀÄtªÀAvÀ E§âgÀÄ ¸Á: ºÀįÁå¼À EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆüÀÄîwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÁUÀÆ PÀÄqÀUÉÆð¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ JzÉAiÀÄ PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-¢£ÁAPÀ 27/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄtªÀAvÀ vÀAzÉ ±ÉõÁgÁªï ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀįÁå¼À ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ vÀļÀ¹gÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÉõÁgÁªÀ ©gÁzÀgÀ ¸Á: ºÀįÁå¼À EªÀj§âgÀÄ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 107/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18,19/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf vÀAzÉ §¼ÀªÀAvÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ ¸Á: PÀĪÀiÁgÀ ¨ÁgÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£À ºÀÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 458 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¨Á«UÉ PÀÆr¹zÀ ¸ÀÄUÀÄ£À PÀA¥À¤AiÀÄ 5 ºÉZï.¦. ªÉÆÃmÁgÀ C.Q. 5,000/- gÀÆ. ¨É¯É G¼ÀîzÀÄÝ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.