May 14, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 14/05/2010This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 14/05/2010

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 12/05/2010 gÀAzÀÄ 1700UÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ PÀgÀ§¸À¥Áà G¥ÁàgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, G: G¥ÁgÀ PÉ®¸À, ¸Á gÀAeÉÆüÀ SÉÃt EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä£ÁzÀ dUÀ£ÁßxÀ£À £ÉAl¸ÀÛ£ÀPÁÌV PÀÄlÄA§zÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è d»gÁ¨ÁzÀ vÁ®ÆQ£À ªÀiÁqÀV UÁæªÀÄPÉÌ MAzÀÄ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-39/5322 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¨ÁrUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁqÀV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 13/05/2010 gÀAzÀÄ 2400 UÀAmÉUÉÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀ DmÉÆ ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉƪÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ZÁ®PÀ£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à DmÉƪÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ CzÀgÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ EªÀ¤UÉ JgÀqÀÄ PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ QwÛ §A¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÀÄÄR ºÀuÉ ¥ÀÆwð dfÓ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄAiÀiÁVzÀÄÝ §®UÉÊUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. G½zÀªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ UÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅ¢®è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀĽvÀ DmÉÆ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛ¯Áè DzÀgÉ £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛªÉ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ DmÉÆ J©â¹ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ PÀÄlÄA§zÀªÀjUÉ HjUÉ vÀAzÀÄ ©lÄÖ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÀÄ ¸ÀzÀj UÁAiÀÄUÀ½AzÀ gÁwæ 0200 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 13/05/2010 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JA.r. ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ dªÀiÁ¯ÉƢݣÀ ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, G: ¨ÉÆgÀªÉÄãÀ Jeɤì, ªÀÄĹèA, ¸Á/ ªÀi˯Á® ªÀÄ£É £ÀA. 42-491/1 ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¨ÁA¨É¬ÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌÀ mÁæªÉ®ì£À°è PÀĽvÀÄ §gÀĪÁUÀ ¨sÀAUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ÃªÀ±ÀQÛ SÁAqÀ¸Áj gÁ.ºÉ.-9 gÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §AzÁUÀ DgÉÆæ mÁæªÉîì ZÁ®PÀ£À JA.r. ¸À°ÃªÀÄ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¸Á§ PÀ¨Ár ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, mÁæªÉÃ®ì £ÀA. J¦-09/ªÉÊ-8873 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á ±Á¥ÀÆgÀ UÀ°è zÀUÁð gÉÆÃqÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß MªÀgÀmÉPï ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ QqÀQAiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ PÉÊ ºÁQ PÀĽvÀjAzÀ ¯ÁjAiÀÄÄ §®UÉÊUÉ vÀUÀÄ° ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2010 PÀ®A 20 EArAiÀÄ£ï lædj mÉÆæêÀ PÁAiÉÄÝ 1878 :-
¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ¼À »AzÉ gÀAeÉÆüÀ SÉÃt UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ 1) gÁdÄ vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀiÁå ªÀqÀØgÀ 25 ªÀµÀð 2) w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ wªÀÄuÁÚ ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, E§âgÀÄ ¸Á gÀAeÉÆüÀ SÉÃtÂ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ zÀ£À ªÉÄʬĸÀĪÁUÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°èAiÀÄ ¤¢ü ¹PÀÌzÀÄÝ EzÀÄÝ ¹PÀÌzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀzÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀzÉ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÉÆ°Ã¸ï ¤jÃPÀëPÀgÀÄ UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 97/2010 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 12/05/2010 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¨sÁUÁåPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ ¸Á eÉÆäßPÉÃj ¸ÀzsÀå EA¢ügÁ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ J.¦.JA.¹. ªÀiÁPÉÃðl ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ DgÉÆæ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JzÉÀAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 96/2010 PÀ®A 341, 324,504 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 13/05/2010 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ d°Ã® vÀAzÉ ªÀĺɧƧ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 30ªÀµÀð ¸ÁªÀÄgÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwzÁÝUÀ ªÀÄgÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ®Qëöäà zÉêÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CgÉÆæ WÀ¤ vÀAzÉ ªÀĺɧƧ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð ¸Á ªÀÄgÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀéªÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¸Àì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/2010 PÀ®A 143, 147, 323, 354, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-05-2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUï ªÀUÁÝ¼É ªÀAiÀÄ: 35ªÀµÀð G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À eÁ: ¸ÀªÀÄUÁgÀ ¸Á ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¨Á°£À ªÀÄÄAzÉ ©zÀÝ ªÀÄtÚ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæüvÀgÁzÀ 1) ZÀAzÀæªÀiÁä UÀAqÀ gÀhÄgÀt¥Áà ¹AzÀ§AzÀV eÁw ¸ÀªÀÄUÁgÀ ªÀAiÀÄ :55 ªÀµÀð E£ÀÆß £Á®ÄÌ d£À J®ègÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÆ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄvÀÄÛªÀjzÀÄ J®ègÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®£ÀÄß »rzÀÄ ¨ÉãÀÄß ºÁUÀÆ ºÉÆÃmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁ¼É ºÁUÀÄ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ E£ÉÆßÃAzÀÄ ¸À® ¸ÉÃjAiÀÄ°è ªÀÄtÄÚ ºÁQzÁgÉ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 59/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 13/05/2010 gÀAzÀÄ 2235 UÀAmÉUÉ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄQ±À£À vÀAzÉ ¨sÀªÁ£ÀfgÁªÀ UÀeÉð ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁ: ¨sÁªÀ¸ÁgÀ ¸Á UÀuÉñÀ ªÉÄÊzÁ£ÀÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ©æqïÓ ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä PÁgÀ £ÀA.JA.JZï-02/eÉ-7919 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ GzÀVÃgÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ PÁj£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀÄ«ÄÃvÀ vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ UÀeÉð PÁgÀ £ÀA.JA.JZï-02/J.J¯ï-7919 £ÉÃzÀÝÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á UÀuÉñÀ ªÉÄÊzÁ£À ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ªÁºÀ£ÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 4 d£ÀjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 60/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 341, 324, 504, 109 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/05/2010 gÀAzÀÄ 2250 UÀAmÉUÉ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃzsÀgÀ vÀAzÉ ºÉʧw ªÉÆÃgÉ ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð eÁ: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ºÉÆgÀAr EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 13/05/2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ ¸Àa£ÀÀ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ ªÉÆÃgÉ ºÁUÀÄ 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á ºÉÆgÀAr EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ¥ÉÆÃZÀªÀiÁä ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄzÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è PÀ®Äè, §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.