May 27, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27/05/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 27/05/2010

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-05-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: vÁd¯Á¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄvÁÛ gÉÆÃqï PÁæ¸ï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-38/ºÉZï-6205 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ £ÀlgÁd @ zÉêÀgÁeï vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªï ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï, ¸Á: CwêÁ¼À, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀPÀ¥Á½UÉ, ªÀÄÆVUÉ, JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ, ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄÆ ¸ÀºÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ºÉ½PÉ ¤rzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¤dUÀÄAqÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ vÀAVAiÀiÁzÀ ªÀdæªÀÄt E§âgÀÆ ¸Á: J¸ï.©.ºÉZï ¨ÁåAPÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝt¢AzÀ J¸ï.©.ºÉZï ¨ÁåAPÀ PÁ¯ÉÆä PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ J¸ï.©. qÉAl® PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/eÉ-7689 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ DUÀzÉ JzÀÄÝ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C«ÄÃvÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ºÉÆPÀgÁuÉ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: C¯Áè¥ÀÆgÀ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ²ªÁf ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀÆÌlgÀ £ÀA PÉJ-38/ºÉZï-3391 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ AiÀÄĸÀÆ¥sï vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå ¸Á: GªÀÄgÀ ªÀÄfÃzÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀÆÌlgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®ªÉƼÀPÁ°UÉ, §®UÀqÉ gÉÆArUÉ, §®UÉÊ vÉÆÃgÀ¨ÉgÀ½UÉ ¥ÉmÁÖV M¼ÀUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 161/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÉÆù¥sÀ vÀAzÉ ±ÉÃR ±ÀªÀıÉÆÃ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: U˽ ZËPÀ CA¨Á xÉÃlgï ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¸ÀzsÀå qÉAl® PÁeÉî ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÁUÀÆ DgÉÆæ C¹ÃgÀ vÀAzÉ £Á¹ÃgÀ ¸ÉÆúÉî ¸Á: CPÀâgÀ ¨ÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥À®ìgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀ £ÀA J¦-09/©r-5424 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É UÀqÀªÀAw UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ PÉJ¸ïDgïn¹ ªÀ¸Àw UÀȺÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ C¹ÃgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊ®PÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ ªÉÄð£À »ÃrvÀ vÀ¦à ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÉ JqÀ vÉÆÃqÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ ¤rzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 163/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/05/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉÆà JªÀiïºÉZï-14/J¹-1136 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ZÀ£ÀߥÁà vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀAiÀiÁå «¨sÀÆw (¸Áé«Ä) ¸Á: ©.© UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ PÁªÀıÉÃnÖ ªÀAiÀÄ: 65ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: xÉÃgÀ ªÉÄÊzÁ£À ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¹zÁæªÀÄ £À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀqÀªÀAwUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²æà «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ avÀæPÀ¯Á PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ wgÀĪÀÅ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ ªÉÄïɣÀ »rvÀ vÀ¦à ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¹zÁæªÀÄ£À JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÉ ºÀuÉÃAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤rzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 101/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: OgÁzÀ(©) gÀªÀgÀÄ OgÁzÀ CªÀÄgɱÀégÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ªÀÄÄA¢¤AzÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ PÁ±É¥Áà WÀÆ¼É ¸Á: OgÁzÀ(©) EvÀ£ÀÄ JzÀÄjUÉ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ CªÀÄgɱÀégÀ ªÀÄA¢gÀzÀ°è£À ¨Á« ªÉÄÃ¯É JPÉ eÁ° ªÀÄÄaÑ¢Ý CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠻UÉPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ £À£ÀUÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ CAvÁ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2010 PÀ®A 279, 338 304(J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26-05-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄAUÀ®V PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA feÉ-05/Jn-1991 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨É£Àfð ¨Á§Ä EªÀgÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ PÁgï £ÀA. nJ£ï-10/JPïì-3598 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¨É£Àfð ¨Á§Ä FvÀ£ÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV aQvÉì ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠫PÁ¸À vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À ¸Á: eÉÊ¥ÀÆgÀ ¨ÉAd ¸ÀPÀð¯ï «dAiÀĪÁqÀ (J.¦.) EªÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ²ªÀ¯Á® ±ÉÊ£À ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ° ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 384 gÁA¥ÀÆgÀ zÉúÀ°-35 EvÀ£ÀÄ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ¢AzÀ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ ¨ÁrUɬÄAzÀ vÀgÀ¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj PÁgÀ £ÀA J¦-10/r.PÀÆå-5255 EzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ mÁmÁ EArPÁ PÁj£À°è J£ï.JZï-9 ªÀÄÄSÁAvÀgÀ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÁ¼ÀªÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ¯Áj £ÀA ¹.J£À.¦. 3737 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ C§ÄÝ® ¨Áj vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¥Á±Á «ÄAiÀiÁå EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤rzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 104/2010 PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥sÀPÉÆæâݣÀ vÀAzÉ gÀeÁPÀ«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: »ÃgÉ ªÀÄoÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ vÁºÉÃgÀ C° vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA ¸Á: PÀ¸Á§ UÀ°è ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ «£Á:PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä CtÚ£À PÉÆ¯É PÉù£À°è ¨sÁ°ÌAiÀÄ ¸ÀwñÀ @ ªÁ¸ÀÛªÀ ºÁUÀÆ ¥À¥ÀÄà @ gÀ«ÃAzÀæ EªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ JPÉ ºÁQ¢Ýj CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÁ¥Á¸À vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÉÄä®èjUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 106/2010 PÀ®A 323, 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÁªÉÃzÀ vÀAzÉ UÀÄqÀĸÁ§ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, ¸Á: »ÃgÉ ªÀÄoÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw, 2) D£ÀAzÀ zsÀ£ÀUÀgÀ, 3) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ J®ègÀÆ ¸Á: zsÀ£ÀUÀgÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÆ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢UÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤Ã£Éß £ÀªÀÄä NtÂUÉ §AzÀÄ J£ÀÄß PÉý¢Ýj ªÀÄvÀÄÛ JPÉ PÉý¢gÀ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 72/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 26/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ¸Á: G¥À¼ÁAªÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 13/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ gÁA¥ÀÆgÀ gÁªÀÄ°AUÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁgÀ £ÀA PÉJ-33/JªÀiï-2292 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÉƪÀÄ°AUÀ vÀAzÉ CA¨ÁgÁAiÀÄ £ÁUÀÆgÀ ¸Á: G¥À¼ÁAªÀ vÁ: f¯Áè UÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ gÁA¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É gÉÆÃr£À §®§¢AiÀÄ VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ PÁj£À°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UɼÉAiÀÄ ¸ÀwõÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ UÀÄ®§UÁ𠧸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯Ád ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 25/05/2010 gÀAzÀÄ ©qÀÄUÀqÉ ºÉÆA¢ EAzÀÄ oÁuÉUÉ §gÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ EvÁå¢ JA§ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-5-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤îPÀAoÀgÁªÀ vÀAzÉ PÀgÀ§¸À¥Áà ±ÉÃgÉ ªÀAiÀÄ: 54 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 9-12-536 «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÀ¯ÉÃPïÖ ªÀiÁrzÀ ¦Vä ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß n«J¸ï JPïìJ¯ï £ÀA PÉJ-38/PÉ-6570 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ªÀÄ£Àß½î gÀ¸ÉÛUÉ EgÀĪÀ ©J¸ïJ£ïJ¯ï PÀlPÀªÀiï ±Á¥ï ºÀwÛgÀ DgÉÆægÁzÀ C¥ÀjavÀ E§âgÀÆ PÀ¼ÀîgÀÄ vÁªÀÅ ¦Vä dªÀiÁ ªÀiÁqÀ ¨ÉÃPÁVzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤°è¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ £Ár 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 15,480/- gÀÆ 2) (87) gÀ¹Ã¢UÀ¼ÀÄ 3) (90) SÁ° ¹è¥ÀUÀ¼ÀÄ 4) ¦üPïì r¥Áfmï gÀ¹Ã¢UÀ¼ÀÄ 5) ªÁºÀ£ÀzÀ gÉhÄgÁPïì zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀ ¨ÁåUÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 138/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/27-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è J¸ï.©.ºÀZï ¨ÁåAPÀ¸Àð PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤°è¹zÀ PÁgÀ £ÀA PÉJ 38 JA 1577 mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ¤AzÀ DgÉÆægÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ 1] ¸ÉÆä mÉ¥ÀgÉPÁqÀðgÀ C.Q 5000/-gÀÆ, 2] ¸ËAqÀ ¨ÁPÀìUÀ¼ÀÄ C.Q 3000/-gÀÆ, 3) PÁj£À ¸ÉÖ¥À¤ C.Q 5000/-gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 13000/-gÀÆ ¨É¼É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAfêÀgÉrØ vÀAzÉ ¸Á¬ÄgÉrØ ªÀAiÀÄ: 46 ¸Á: ¥Áèl £ÀA 35 J¸ï.©.ºÀZï ¨ÁåAPÀ¸Àð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.