May 31, 2008

DAILY CRIME UPDATE FOR DATE 31-05-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31-05-2008.


C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 26/05/08 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ CgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄzÀ vÀAzÉ ªÉÆâ£À ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ 35 ¯Áj £ÀA J.¦ 13 JPÀì 0398 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á/zÀ¸ÁÛ¥ÀÄgÀ vÁ/aAZÉÆý f/UÀÄ®âUÁð FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸À°ÃªÀÄ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ªÉãÁªÁ¯É ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð G/PÉÆ° PÉ®¸À ¸Á/zÀ¸ÁÛ¥ÀÄgÀ vÁ/aAZÉÆý EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è EzÀÝ ¸ËªÀ½ ªÀÄtÂÚ£À ¯ÉÆÃqï ¨sÁ°ÌAiÀÄ°è SÁ° ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ EzÉ CAvÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀ£ÀÄß ¯Áj £ÀA J.¦.13 JPÀì 0398 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 27/05/08 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸À«ÄÃ¥À §AzÁUÀ CgÉÆæ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨sÁ°Ì CgÀ.E.¹ PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ gÉÆÃr¤AzÀ wgÀÄUÀÄwÛzÁUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆAl ºÁUÀÄ gÉÆAr QîÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀAvÉ ºÁUÀÄ JqÀUÁ® ¥ÁzÀ ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 223/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 30-5-08 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦ügÁå¢ ²æà ¸À«ÄAiÉÆâݣÀ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ-42 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-ºÀÄZÀPÀ£À½î vÁ-©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 30-5-08 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA.9 a¢æ ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÀªÀÄäA¢gÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä N«Ä¤ ªÁå£À £ÀA. J¦-09/f-0289 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ gÁeÉÆüÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ HgÁzÀ ºÉÆZÀPÀ£À½î UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ MAzÀÄ ºÉƸÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ N«Ä¤ ªÁå¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÁ夣À°èzÀÝ ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ±ÉÆà ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 223/08 PÀ®A. 279 337 338 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


3) alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 98/08 PÀ®A 279,337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30-05-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆqÀA§® UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁtÂPÀ ªÀUÉÎgÀ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÊ£ÉƢݣÀ vÀAzÉ ªÀĺɧƧ ¸Á§ £ËPÀj PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀzÀPÉÌ EzÀÄÝzÀjAzÀ C¯Éè ºÉÆîzÀ°è gÁwæ ªÀÄ®UÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ HgÀ ºÉÆÃgÀUÀqÉ gÁA¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É alUÀÄ¥Àà PÀqɬÄAzÀ M§â »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÀÄä¯É rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÁUÀÄ §® ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆmÁÖ ªÉÄÃgÉUÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 98/08 PÀ®B 279, 337, 338 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 224/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30-5-08 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw C£ÀĸɪÀiÁä UÀAqÀ UÉÆÃ¥Á®gÁªÀ ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð eÁ-zÀ°vÀ G-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á-UÀqÀªÀAw UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÀªÀÄä Hj¤AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁtÂPÀ £ÀUÀgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-39/ 5522 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ DmÉÆÃzÀ ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ, ¥ÀæweÁÕ EªÀ½UÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30/05/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 0130 UÀAmÉUÉ CgÉÆæ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 35 eÁ/ªÀÄgÁoÁ ¸Á/PÀ®ªÁr UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 40 G/MPÀÄÌ®vÀ£À eÁ/ªÀÄgÁoÁ ¸Á/PÀ®ªÁr EªÀjUÉ vÀ£ÀUÉ D¹ÛAiÀÄ°è ¸ÀjAiÀiÁV ºÀAaPÉ ªÀiÁrPÉÆnÖ¯Áè CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛj« ¤£ÀUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¥Á® ¸ÀjAiÀiÁV PÉÆn֢ݤ ªÀÄvÉÛ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄvÁÛ E¢Ý CAvÀ CAzÁUÀ ªÀÄvÉÛ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ C®èAiÉÄ ©zÀÝ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉüÀPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

2) OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/08 PÀ®A 324 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 29-05-2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¸ÀjPÀ ¸Á: ¨ÁzÀ®UÁAªÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¥À¥ÀÄà, J¸ÀÄ ºÁUÀÆ ±ÁæªÀt ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä 100/- gÀÆ. PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E®è CAvÀ CA¢zÀPÉÌ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄÝ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄïÉ, ¨É£Àß° ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/2008 PÀ®A 323, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 30-05-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10.00 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀÄ.J¯ï.¹ EzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁPÉðl oÁuÉUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w w½¹zÀÄÝ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ©ÃzÀgÀ ºÉÆgÁ ±ÁºÀUÀAdzÀ ªÉÆÃa UÀ°èAiÀÄ°è MAzÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ PÀÆr¹zÀ ¤Ãj£À mÁåAPÀ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj mÁåAQUÉ ¤ÃgÀÄ ©ÃqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §AzÀÄ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ PÉ®¸À DgÉƦvÀ£ÁzÀ ªÀÄdgÀ EªÀ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ;30-05-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0815 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw «ªÀįÁ UÀAqÀ ²ªÀgÁd PÀ£ÉÃj ªÀAiÀÄ- 30 ªÀµÀð ¸Á; ºÉÆgÁ ±ÁºÀUÀAd ªÉÆÃa UÀ°è ©ÃzÀgÀ vÀ£Àß UÀAqÀ ²ªÀgÁd PÀÆr ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ¸ÀzÀj mÁåAQUÉ §A¢zÀÄÝ DUÀ C¯Éèà PÁgÀ vÉÆüÉAiÀÄÄwÛzÀÝ DgÉƦvÀ£ÁzÀ ªÀÄdgÀ EªÀ£ÀÄ MªÉÄä¯Éà ¤ÃgÀ£ÀÄß §AzÀ ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ²ªÀgÁd ¥Á¤ PÉAªÀ §AzÀ PÀgÉà CAvÁ PÉýzÀPÉÌ ªÀÄdgÀ EªÀ£ÀÄ vÀÄ PË£À ªÉÄÃgÉ PÀÆ ¥ÀÄZÀ£Éà ªÁ¯Á ¨sÉƸÀrPÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À eÉÆÃvÉ dUÀ¼ÀPÉÌ ©¢ÝzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄdgÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CAzÀgÉ C¥ÀgÉñÀ£À DzÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 2 ¸À® eÉÆÃgÁV PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 122/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 30/05/08 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÀAqÀj£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà PàgÀÄuÉ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð G/¸ÉAnæjAUï PÉ®¸À eÁ/ºÀjd£À ¸Á/§¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ (¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä) EvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ KPÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉüÀ®Ä DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ £À£ÀUÉ PÉüÀ®Ä CAvÀ dUÀ¼ÀPÉÌ ©zÀÄÝ C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ£Àß §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.91/2008 PÀ®A 341, 504,324 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30-05-2008 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁå¢vÀgÀÄ §¸À¥Áà ¯Á¸ÀÄ£É gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ ©eɦ ¸ÀgÀPÁgÀ EAzÀÄ gÀZÀ£ÉAiÀiÁVzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ©eɦ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀÄÆ®PÀ UÁæªÀÄzÀ°èAiÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀªÁV ¥ÀmÁQ ºÁj¸ÀÄvÀÛ ¦üAiÀiÁå¢ PÀĽvÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ ¸ÀA¨Áf vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ °¨ÉÆÃuÉ ºÁUÀÆ R¢ÃgÀ vÀAzÉ E¸ÀÄ¥sÀ EªÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¥ÀmÁQ AiÀiÁPÉ ºÁj¸ÀÄwÛ¢Ý CAvÁ ¸ÀA¨Áf EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¤UÉ K ¸ÀļÉà ªÀÄPÀ̼Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E¸ÀÄ¥sÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁå¢vÀ¤UÉ »rzÁUÀ ¸ÀA¨Áf EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ CzÉà §rUɬÄAzÀ JqÀ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. JA§ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/08 PÀ®A 341,504,324 dvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.

6) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/2008 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 30/5/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0730 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ªÉÆwgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ¥ÁAZÀªÀgÉ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¸Á; vÉÆgÀuÁ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀ ¥ÀAZÁgÉ ªÀAiÀÄ 37 MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; vÉÆgÀuÁ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è J ¨sÉƸÀrZÁå ªÀiÁeÁ PÀÄ¥Án¯Á eÁ¼À PÁ§gÀ ¯ÁªÀ¯Á¸À CAvÀ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆqÉè PÁªÀÅ ¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævgÀ «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

7) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 226/08 PÀ®A 504, 323, 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30-5-08 gÀAzÀÄ 2200 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ²æà PÀgÀ§¸À¥Áà vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ G-«zsÁåyð ¸Á-EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ §gɬĹzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 29-5-08 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä HgÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ CAiÀiÁj ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÉ. DUÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ VgÉ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À CtÚ£ÁzÀ §¸À¥Áà ºÁUÀÄ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ªÀÄAqÉ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ K ªÀÄUÀ£É CAiÀiÁåj ¥ÀnÖ ¸ÀjAiÀiÁV §j CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤zÀÄÝ F ªÀiÁvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ PÉý ¢£ÁAPÀ 30-5-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CzÀPÉÌ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉ CªÁZÀåªÁV §ÉÊ¢zÀÝPÉÌ £Á£ÀÄ ºÉÆÃV PÉüÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ EvÀ£ÀÄ PÉüÀ®Ä §gÀÄwÛà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥ÀqÀ¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

8) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/2008 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 30/6/2008 ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀAPÀgÀ vÀAzsÉ ªÉÆUÀ¯Áf PÁA§¼É ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁ; J¸ï.J¹. zÀ°ÃvÀ G/ PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á; OgÁzÀ( ©) ¸ÀzÀå ªÀÄÄUÀð (PÉ) EªÀgÀÄ 1,500-00 gÀÆ ¸ÀĤvÁ UÀAqÀ UÀuÉñÀ EªÀjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺Àt PÉÆnÖzÀÄÝ, ªÁ¥À¸À PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÁPÉÌ ¤£ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ ºÀt PÉÆnÖ¢AiÀÄ JAzÀÄ UÀuÉñÀ QæñÀÑ£Àì ²æÃzÉë UÀAqÀ WÁ¼É¥Áà. ªÀÄÄUÀð (PÉ) gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzsÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ªÀÄÄVãÀ ªÉÄïÉ, ¨É£Àß°è, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqÀ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt:-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/08 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ:-

¢£ÁAPÀ 30/05/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ºÀ½î ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ AiÀÄgÀAqÀV UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ RavÀ ¨Áwä ¹PÉÌzÉ£ÉAzÀgÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ JSÉýî gÀªÀgÀ ZÀºÁ ºÉÆÃl® ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà dªÀÄRAr ªÀAiÀÄ 35 ºÁUÀÆ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÆ ¸Á: AiÀÄgÀAqÀV EªÀgÉ®ègÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÁgÀ §ºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl CqÀÄwÛzÁÝgÉA§ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1540 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/08 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 225/08 PÀ®A 78(3) Pɦ JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 30-5-08 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ WÉÆÃgÀªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JA¨Á ¨ÁwäAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ r.J¸ï.¦ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ WÉÆÃgÀªÁr UÁæªÀÄzÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV M§â ªÀåQÛ DgÉÆæ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 1 gÀÆ.UÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ aÃn ªÀÄvÀÄÛ MlÄÖ gÀÆ. 625/- d¦Û ªÀÄrPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÀĺÉvÁ§ ±Á vÀAzÉ ¥sÀd®±Á ¥sÀQÃgÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð G- PÀÆ° PÉ®¸À ¸ÀD-WÉÆÃgÀªÁqÀ UÁæªÀÄ. CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄÛ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ PÀ®A. 78(111) Pɦ JPÀÖ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 30/05/08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ gÁªÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¹Auï £ÁlPÉÃgÉ ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð ¸Á: WÉÆÃmÁ¼À FvÀ£ÀÄ WÉÆÃmÁ¼Á UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è® vÁ£ÀÄ WÉÆÃmÁ¼Á UÁæªÀÄzÀ zÁzÁ EzÉÝÃ£É £À£ÀUÉ £ÉÆÃr d£ÀgÀÄ ºÉzÀgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ UÀÄAqÁUÀ¢ð ªÀiÁqÀÄvÀÛ vÀ£Àß CAUÁAUÀ ¥ÀæzÀ²ð¹ C¸À¨sÀå jÃvÀ¬ÄAzÀ ªÀwð¹gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀjAiÀÄ£ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj ªÀÄvÀÄÛ C£ÀxÀðPÁj CAvÀ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.90/2008 PÀ®A 341,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30-05-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄUÉñÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ:19 ªÀµÀð eÁw;ªÀÄgÁoÀ G: «zÁåyð ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ 1330 UÀAlUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd ¥ÀįÁjgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ §¸ÀªÀgÁd ¥ÀįÁj EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ, £À£ÀUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV MAzÀÄ SÁåj¨ÁåUÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ ¤£Àß vÁ¬ÄUÉ PÉÆqÀÄ CAvÀ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀªÀÄä vÁ¬Ä §AiÀÄÄvÁÛgÉ CAzÁUÀ, J vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀßUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÀ d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀzÀ ¥Áè¹ÖPÀ aîªÀ£ÀÄß £À£ÀUÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹PÉÆlÖ£ÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢ CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ vÉÆÃj¸À¯ÁV CzÀgÀ°è MAzÀÄ ¹ÃgÉ JgÀqÀÄ ¨ÉÆèÃd ªÀÄvÉÛgÀqÀÄ eÁAUÉ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ UÀrAiÀiÁgÀ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/2008 PÀ®A 341,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

3) alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 30-05-2008 gÀAzÀÄ 1120 UÀAmÉUÉ 96/08 PÀ®A. 279, 337, 338, 304 (J) L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀ¤SÉ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ alUÀÄ¥Áà §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ PÀÆV ªÀÄvÀÄÛ agÁqÀÄvÁÛ £Á£ÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) UÁæªÀÄzÀ zÁzÁ EzÉÝ£É. £À£ÀUÉ AiÀiÁgÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀAUÀªÀÅ£ÀäßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ »rzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà xÀªÀÄzÉ §¸ÀªÀgÁd §ÄPÀÌ eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ s¸ÁB ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) ¸ÀzÀjªÀAiÀĤUÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀAUÀªÀÅ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«zÀÄÝ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀÄÄAdUÁævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ C.¸ÀA. 97/08 PÀ®A: 110 (f) ¹.DgÀ.¦.¹. £ÉãzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
May 30, 2008

DAILY CRIME UPDATE FOR DATE 30-05-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 30-05-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 222/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 29-5-08 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦ügÁå¢ ²æà zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ PÁwðPÀAiÀiÁå ¸Á° ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð G-ªÁå¥ÁgÀ eÁ-¸Áé«Ä ¸Á-zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 29-5-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É vÀªÀÄä HjAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/eÉ-1230 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É CzÉà UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd ºÁUÀÆ ZÀAzÀæPÁAvÀ gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀgÀÄ. 1100 UÀAmÉUÉ zsÀĪÀiÁ£À¸ÀÆgÀ ¹ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/1230 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀjUÉ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® gÉÆÃr£À §¢UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¥ÁzÀZÁjUÀÄ PÀÆqÀ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁjvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 222/08 PÀ®A. 279 337 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ©ÃzÀgï ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-

¢£ÁAPÀB 29-05-08 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀzÀ°è ¸ÀAZÁj PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ, f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ, ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ C¥sÉÆæÃeï JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£É PÀæªÀÄPÁÌV §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ w½¹zÀÝPÉÌ vÀPÀët ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ DzÀ C¥sÉÆæÃeï vÀAzÉ °AiÀiÁPÀvÀ C° ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð, ¸Á: CªÀįÁ¥ÀÆgÀ EªÀ£À §®UÁ°£À ªÉƼÀPÁ°£À PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀ£À eÉÆvÉ EzÀÝ CªÀ£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw £À¹ÃªÀiÁ ¨ÉUÀA UÀAqÀ °AiÀiÁPÀvÀ C° ¸Á: CªÀįÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉýPÉAiÀÄ°è ºÉýzÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 29/05/2008 gÀAzÀÄ 0515 ¦JªÀiï. ¸ÀĪÀiÁjUÉ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¦üÃgÉÆÃeï EªÀ£ÀÄ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÉãÉAzÀgÉ C¥sÉÆæÃeï ªÀAiÀÄ:12 ªÀµÀðzÀªÀ£ÀÄ PÀ©â£À gÀ¸ÀªÀ£ÀÄß CAUÀr¬ÄAzÀ HlPÁÌV ¢Ã¥ÀPÀ xÉÃlgÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ £À¹Ã§ ©jAiÀiÁ¤ ºÉÆÃl®PÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ¨ÉÆêÀÄUÉÆAqÉñÀégÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ M§â C¥ÀjavÀ ». ºÉÆA. ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ C¥sÉÆæÃd¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ §®UÁ®Ä ªÉƼÀPÁ°£À PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹gÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ©ÃzÀgï ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) alUÀÄ¥Àà oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/08 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30-05-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀįÉèñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ, ¥ÀAZÀuÁÚ, ¥ÁAZÁ¼À, ªÀÄ°èPÁdð£À, ¥ÀÄAqÀ°PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁtÂÃPÀ vÀAzÉ ªÀ¸ÀAvÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁtÂPÀ£À DmÉÆà £ÀA. PÉJ-34/7827 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ alUÀÄ¥Àà ¥ÀlÖtPÉÌ n¦ü£À ªÀUÉÊgÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀÄwÛzÉÝêÀÅ. ¸ÀzÀj DmÉÆà ªÀiÁtÂPÀ vÀ¼ÀªÁgÀ EvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à DmÉÆà ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ §®vÉÆqÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ¥ÀAZÀuÁÚ EvÀ¤UÉ §®UÉÊ ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÉ UÁAiÀÄ DVgÀĪÀÅ¢®è. ªÀÄ°èPÁdð£À EvÀ£À JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ¥ÀÄAqÀ°PÀ ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ EvÀ¤UÉ vÀ¯É »AzÉ UÀÄ¥ÀÛ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. §®Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÉ. §® Q«UÉ ¸ÀºÀ gÀPÀÛªÁVzÉ. ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ªÀ¸ÀAvÀ vÀ¼ÀªÁgÀ EvÀ¤UÉ §® ¨sÁUÀzÀ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ CUÀ®ªÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §® UÀtÂÚ£À PɼÀUÉ UÀÄ¥ÀÛ ºÁUÀÄ vÀgÀazÀ ¨sÁj UÁAiÀiÁªÁVzÉ. ºÁUÀÄ PÀÄwÛUÉAiÀÄ PÉüÀ¨sÁUÀºÀzÀ ¸ÉÆAlzÀ ¨É¤ßUÉ GzÀÝ PÀAzÀÄ UÀnÖzÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÉîègÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV DmÉÆÃzÀ°è ZÀQvÉìUÁV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ alUÀÄ¥ÀàPÉÌ §A¢gÀÄvÉÛêÉ. ZÀQvÉìAiÀÄ°è ¸ÀzÀj ªÀiÁtÂPÀ EvÀ£ÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£É EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉUÉ E¸Áä¬Ä® SÁ¢æ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ £ÀqÉ¢zÉ. DmÉÆà ZÁ®PÀ£À «gÀÄzsÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ PÉÆmÁÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ 1015 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C.¸ÀA. 96/08 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


2) ©ÃzÀgï ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 93/08 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-

¢£ÁAPÀB 29/05/2008 gÀAzÀÄ 2140 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvɬÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹. DzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ, WÁ¼É¥Áà vÀAzÉ gÀhÄgÉ¥Áà ¸Á: §§ZÀr EªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ §gÀ®Ä D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ²æà zË®vï J£ï.PÉ. ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉUÉ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀgÁªÀ ¸Á: £Ë¨ÁzÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ WÁ¼É¥Áà vÀAzÉ gÀhÄgÉ¥Áà zsÉÆé, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð ¸Á: §§ZÀr ¸ÀzÀå AiÀįÁè°AUÀ PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ E¹Ûçà ªÀiÁrzÀ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß AiÀįÁè°AUÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è PÉÆlÄÖ vÀ£Àß CAUÀr PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ n¥ÀàgÀ ªÁºÀ£À ¸ÀA. J¦ - 36/n-8494 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV Mr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛzÀÝ WÁ¼É¥Àà£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ªÁºÀ£À ªÉÃUÀ PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀzÉà CwêÀ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ DvÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ PɼÀV ©zÁÝUÀ DvÀ£À §®UÁ°UÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ºÁUÀÆ JqÀ¥ÁzÀPÉÌ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, w¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ 2245 UÀAmÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/2008 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. DPÀë £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/2008 PÀ®A 465,467,471,474,420 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/5/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÒ ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 29/5/08 gÀ »A¢£À ªÉüÉAiÀÄ°è ²æà ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ gÁªÀ ªÀÄzÁ®ªÁqÀ ¸Á:E¯Áå¼À ¸ÀzÀå ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¤ªÁ¹AiÀÄÄ E¥ÀàvÉÛgÀqÀÄ (22) eÁw DzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À ªÉÄÃ¯É vÀºÀ¹¯ÁÝgÀgÀªÀgÀ eÁ° ¸À»AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr PÀbÉÃjAiÀÄ ªÀÄÄzÉæ ºÁQ¹PÉƼÀÄîªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è F PÀbÉÃjAiÀÄ ¹¥Á¬ÄAiÀiÁzÀ ²æà §¸À¥Áà gÀªÀjUÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ²æà «Ä®£ÀPÀĪÀiÁgÀªÀgÀÄ «µÀAiÀÄ ¤ªÁðºÀPÀjUÉ w½¹zÁUÀ ¸À» £ÀPÀ®Ä ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV ²æà ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ eÁ° ¸À» ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ²æà ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆüÀî®Ä zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¸À¯ÁVzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ Cfð ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/08 PÀ®A 465,467,471,474,420 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀÄvÀÄÛ d£ÁAUÀ ¤AzÀ£É PÁAiÉÄÝ :-

1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/08 PÀ®A 307 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1),(10) J¸À¹/J¸Àn JPÀÖ 1989 :-

¢£ÁAPÀ 29/05/08 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà NAPÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ±ÁgÀzÁ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁ/J¸À.¹ ¸Á/£ÉüÀV vÁ/¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¹éÃPÀj¹ £ÉÆÃqÀ®Ä ¢£ÁAPÀ 29/05/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAAiÀÄPÁ® 1730 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì PÀĪÀiÁgÀ ¨ÁgÀzÀ°è ²ªÀPÁAvÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á/PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀªÀ£ÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀĪÀiÁgÀ ¨ÁjUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr PÀgɬĹPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀAvÉ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ CzÀPÉÌ M¥Àà¢zÁÝUÀ ¨Á¬ÄUÉ MvÁÛAiÀÄ¢AzÀ ©ÃgÀ ºÁQzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ J¯É ºÉÆïÉAiÀiÁ ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀ£ÉAzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã AiÀiÁgÀÄ £ÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ ²µÀå ªÉÃvÀ£À PÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ JAzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ gÉÆõÀ¢AzÀ ¨Ál°AiÀÄ£ÀÄß MqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ¨ÉPÉAzÀÄ JzÉAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ NrºÉÆÃzÀ£ÀÄ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÁ UÀÄ£Àß £ÀA 119/08 PÀ®A 307 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1) (10) J¸À¹/J¸Àn CmÁæ¹n JPÀÖ 1989 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Àß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/08 PÀ®A 436 L¦¹ & PÀ®A 3(2)(4) J¸ï.¹/J¸ïn ¦.J. DåPïÖ 1989 :-

¢£ÁAPÀ-30/5/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 0030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà PÁA¨Éî gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTÃPÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-29/5/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ ªÀÄÄgÀ°zsÀgÀ vÀAzÉ §§£ÀgÁªÀ ¥Ánî ºÀjd£À NtÂUÉ §AzÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éî ¤ÃªÀÅ ªÀÄ£É PÀnÖPÉÆAqÀ eÁUÀ £ÀªÀÄä¢gÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ eÁUÀ SÁ° ªÀiÁrj E®èªÁzÀgÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ C£ÀÄßvÁÛ ¤AvÀ£ÀÄ. vÀPÀët ºÀjd£À eÁwAiÀÄ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ElUÉ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÀrØ PÉÆgÉzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. DUÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Àà£À ºÉAqÀwÛ ¥ÁgÀªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÁîzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw, eÁÕ£ÀzÉë, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝgÀÄ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §mÉÖ, eÉÆüÀ, vÉÆÃUÀgÉ ¨Áå¼É, PÀqÀ¯É ¨Áå¼É ªÀÄvÀÄÛ ZÀtV¨Áå¼É EvÁå¢ DºÁgÀ zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ. CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ C. Q.-25,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄgÀ°zsÀgÀ EªÀ£ÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀÝ£ÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ NtÂAiÀÄ d£ÀgÁzÀ 1] UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ PÀmÉÖ 2] ²ªÀgÁd vÀAzÉ E¸Á䮥Áà PÁ¼É 3] ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ PÁ¼É 4] ¥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ PÁA¨Éî 5] ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà 6] ±ÁåªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ C¥ÀàuÁ ªÉÄÃvÉæ 7] ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä 8] ®PÀëöät vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ 9] UËvÀªÀÄä vÀAzÉ ªÀįÁèj 10] gÁd¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÉÄÃvÉæ ºÁUÀÄ E£ÀÄß EvÀgÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¤ÃgÀÄ ºÁQ Dj¹gÀÄvÉÛêÉ. ªÀÄvÀÄÛ CVß ±ÁªÀÄPÀ zÀ¼ÀzÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀ §AzÀÄ ¨ÉAQ Dj¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-436 L¦¹ & PÀ®A 3(2)(4) J¸ï.¹/J¸ïn ¦.J. DåPïÖ 1989 £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
May 29, 2008

DAILY CRIME UPDATE FOR DATE 29-05-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-05-2008.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 05/2008 PÀ®A 174 (¹) ¹DgÀ¦¹:-

¢£ÁAPÀ; 28-05-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÁ¬Ä ²æêÀÄw £ÀAzÀªÀiÁä UÀAqÀ ¸ÁªÀÄªÉ¯ï ªÀAiÀÄ-45 ªÀµÀð ¸Á; JqÉ£ï PÁ¯ÉƤ ©ÃzÀgÀ EªÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ «¯Á¸À£ï EªÀ£ÀÄ ¨ÉùUÉ PÁ® EgÀĪÀzÀjAzÀ ¢£À ¤vÉå ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉ ªÉÄ¯É ªÀÄ®UÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É, EªÀ¤UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ªÀÄvÀÄÛ qÀæUÀì vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ZÀl«zÀÄÝ AiÀiÁªÁUÀ®Ä qÀUÀæöì PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°èAiÉÆ EgÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, »VgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ; 27-05-08 gÀAzÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ 8-30 UÀAmÉUÉ bÉwÛ£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ Gl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÀzÉÆà ¥sÉÆãÀ §A¢zÀÝjAzÀ ¥sÉÆ£À £À°è ªÀiÁvÁr Gl ªÀiÁr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀiÁ½UÉ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆArzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀjUÉ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è ªÀÄÄAeÁ£É 10.00 UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ «®¸À£ï EªÀ£ÀÄ JzÀÄÝ PɼÀUÉ §gÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gɱÁä EªÀ¼ÀÄ CtÚ¤UÉ J©â¸ÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ªÀiÁ½UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV J©â¸À®Ä J¼À¯ÁgÀzÀPÉÌ UÁ§jUÉÆAqÀÄ PɼÀUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃ¯É ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄUÀ «®¸À£ï EªÀ£À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛzÀ PÀ¯ÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÉÛêÉ. ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀ£ÀÄ, EªÀ£À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½UÉ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÁÛA±ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛzÀ PÀ¯ÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ EªÀ£À ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/5/08 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà SÁeÁ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ E¨Á滪ÀÄ C°¸Á§ ¸Á; dªÀÄV gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ªÀqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ªÀĸÁ¯Á ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ ºÉÆVzÀÄÝ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ£À ªÀÄUÀ C§Ó® EvÀ£ÀÄ PÀĽvÀÄ ªÀĸÁ¯Á ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÀAvÀgÀ C§Ó® EvÀ£ÀÄ JzÀÄÝ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ªÀĸÁ¯Á KPÉ PÀrªÉÄ ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ dUÀ¼À vÉÃUÉzÀÄ PÀnÖUÉ vÉÃUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/08 PÀ®A. 324 504 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 117/08 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/05/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà AiÉÆUÉñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ GªÀiÁf ¸Á/PÀÄA¨É±ÀégÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß MAzÀÄ ¨Á¬ÄªÀiÁw£À ºÉýPÉ §gɹzÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28/05/08 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ºÀ¼É ¨sÁ°Ì ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀgÀÄUÀqÉ vÁ¬Ä ºÉAqÀw ºÁUÀÄ vÀAVAiÉÆA¢UÉ HlªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CgÉÆævÀgÁzÀ 1] UÀuÉñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ PÀ£À¸É 2] dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀgÁªÀ WÀÄUÀgÉ 3] CgÀ«AzÀ EAUÀ¼É ºÁUÀÄ 4] zsÀ£Áf vÀAzÉ ªÁªÀÄ£ÁgÁªÀ J®ègÀ ¸Á/¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ J AiÉÆÃUÁå ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ §ºÀ¼À £ÁlPÀ ªÀÄqÀÄvÁÛvÁ E¢Ý CAvÀ CAzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 117/08 PÀ®A 324,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ 118/08 PÀ®A 341,324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/05/08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀgÁªÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß MAzÀÄ ¨Á¬ÄªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28/05/08 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì PÀÄA¨sÉñÀégÀ UÀ°èAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ AiÉÆUÉñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ GªÀiÁf ªÀÄvÀÄÛ ¢Ã¥ÀPÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÉAiÀÄ §UÉÎ EgÀĪÀ vÀPÀgÁj£À §UÉÎ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀ£ÀUÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ªÀiÁvÀ£Ár¢Ý CAvÀ C£ÀÄßvÁÛ §rUɬÄAzÀ vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀĪÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 118/08 PÀ®A 341,324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄÛ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢.29/05/2008 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è DgÉÆævÀ ¨Á¯Á¸ÁºÉç vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ZÀªÁít vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è ¯ÉçgÀ d£ÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ rVÎ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¯ÉçgÀ d£ÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀiUÀ¼ÀÄ DV G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ±ÉjÃPÀ DzÀ §UÉÎ JªÀÄ.J¯ï.¹. ¥ÀvÀæ ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 29/05/08 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA.102/08 PÀ®A.279,337,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/08 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29-05-2008 gÀAzÀÄ 0800 UÀAlUÉ ¨ÉÃl¨Á®PÀÄAzÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w w½zÀÄ §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è M§â¼ÀÄ ºÀÄqÀÄV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¸ÀÄ¢Ý w½zÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr ºÁdjzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÀtUÉ ¸Á: gÁeÉñÀégÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 29-05-2008 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¥ÀAZÀ²Ã¯Á ºÁUÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¨ÉÃl¨Á®PÀÄAzÁ UÁæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV C°èAzÀ ºÀ®¹(J¯ï) UÁæªÀÄPÉÌ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉÆÃzÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ 0800 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw ¥ÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £À£ÀUÉ w½¹zÉãÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ¨ÉÃl¨Á®PÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ°è lA.lA. ¢AzÀ E½zÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlĪÁUÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ n¥ÀàgÀ £ÀA. JªÀiï.JZï.PÀÆå-3078 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ §AzÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁeÉñÀéj CªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É nÃ¥ÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀªÀÄzÀSÁ£À vÀAzÉ ºÀ«ÄÃzÀSÁ£À ¥ÀoÁt ¸Á; gÉÃuÁUÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAvÀ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/2008 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/08 PÀ®A 279,304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/05/08 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ ¨Á«AiÀÄ°è mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉJ 39-1152 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ªÉÆúÀ£ÀgÁªÀ eÁzsÀªÀ EªÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¤°è¹zÀ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ZÁ®Ä ªÀiÁr mÁæPÀÖgÀ »AzÉ ªÀÄÄAzÉ £ÀqɬĹ jªÀ¸Àð UÉÃgÀ ºÁQ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ »AzÀPÉÌ ªÉÃUÀªÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀªÀ£É ªÉÃUÀzÀ »rvÀ vÀ¦à UÉÆëAzÀgÁªÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ ¨Á«AiÀÄ°è mÁæPÀÖgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÄÝ ZÁ®PÀ UÉÆëAzÀ eÁzsÀªÀ EªÀ£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ¨Á«AiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/08 PÀ®A 279,304(J) L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/08 PÀ®A 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29-05-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ®Qëöä UÀAqÀ ¸Á¬Ä£ÁxÀ PÀÄ° PÉ®¸À ¸Á,, £Áå±À£À® PÁ¯ÉÃd »AzÉ zÀUÁð ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ PÀ£ÀßzÀ°è §gÉzÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÉ£ÉAzÀgÉ. ¤£Éß ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ UÀAqÀ ¸Á¬Ä£ÁxÀ CªÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è GlªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄAzÉ (zÀUÁðºÀwÛgÀ) EgÀĪÀ ªÀÄÄTªÀÄ (eÉ,E) §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è E° ¸ÀvÀÄÛºÉÆÃVzÉ CzÀjAzÀ ¤jãÀ°è ªÁ¸À£É §gÀÄwÛzÉ CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆqÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ ¸Á¬Ä£ÁxÀ EUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® DVzÉ ¨Á«AiÀÄ°è UÁå¸À vÀÄA©gÀÄvÀÛzÉ CzÀ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄ®Ä §gÀ¯Áè JAzÀÄ ºÉ½zÀgÀÄ eÉ,E. PÉüÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ£À£ÀÄß §®ªÀAvÀªÁV CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ CªÀ¼À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw »AzÉ£É Nr eÉ,E,UÉ ¨ÁåqÁ ¸ÀgÀ £ÁªÀÅ §qÀªÀjzÉÝªÉ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄ «zÉ CªÀgÀ£ÀÄß ¨Á«ºÉƼÀUÉ E½¸À¨ÉÃr JAzÀÄ PÉýPÉÆAqÀgÀÄ CªÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉ ¨Á«AiÉÆüÀUÉ §®ªÀAvÀªÁV E½¹gÀÄvÁÛgÉ. M¼ÀUÉ ºÉÆzÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ ¸Á¬Ä£ÁxÀ ªÉÄÃ¯É §gÀ°¯Áè EªÀgÀ ¥ÀwAiÀÄ ¸Á«UÉ eÉ,E, £Éà PÁgÀtPÀvÀðgÁVzÁÝgÉ, CAvÁ EvÁå¢ CfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/2008 PÀ®A 304(J) L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zsÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/08 PÀ®A. 151,107 ¹Dgï.¦.¹ :-

¢: 28/5/08 gÀAzÀÄ 0845 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ¸ÀÄAzÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ FgÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀgÁªÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ªÀiÁgÀPÀ DAiÀÄÄzÀÞUÁ¼ÁzÀ §rU , PÉÆqÀ°, PÀ®Äè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ aÃgÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV J®ègÀÄ ¸ÀÄAzÁ¼À UÁæªÀÄzÀªÀgÁVzÀÄÝ JgÀqÀÄ ¥ÀPÀëzÀªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ d«ÄãÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA: 47 £ÉÃzÀÝPÁÌV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀµÀð¢AzÀ dUÀ¼À £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½zÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ EªÀgÀ£ÀÄß »ÃUÉ ©lÖgÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¥Áæt ªÀÄvÀÄÛ D¹Û ºÁ¤ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ §®ªÁzÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §AzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀjgÀªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É aAvÁQ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/08 PÀ®A..151.107 ¹Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝPÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


May 28, 2008

DAILY CRIME UPDATE 28/05/2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-05-2008


PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß 55/08 PÀ®A 454, 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-05-08 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀÄrªÁ¼À ¸Á: gÁªÀĪÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýºÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ Q° ºÁQ HjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 24-5-08 jAzÀ 27-5-08 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Q° ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À C®ªÀiÁgÁ vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°è£À §AUÁgÀ, ¨É½î EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C: Q: 24,600/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/08 PÀ®A. 454, 457, 380 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/08 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 27-05-08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ EAZÀÆgÉ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀ ªÁr EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 27-05-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¸ÀAUÀ¥Áà EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ CªÀgÀ w¥ÉàAiÀÄ UÉƧâgÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CzÉà UÁæªÀÄzÀ F±ÀégÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æäªÁ¸À PÀÆrPÉÆAqÀÄ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ 39 - n 2314-15 £ÉÃzÀgÀ°è UÉƧâgÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¥ÀArvÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¸Á: PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀ ªÁr EªÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀ¥Àà EªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ mÁæPÀÖgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀ ªÁr - ºÀ½îSÉÃqÀ (©) gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥ÀArvÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀ ªÁr UÁæªÀÄzÀ qÁªÀ£À® ºÀwÛgÀ PÁ£ÀðgÀ §½ MªÉÄä¯É JqÀ¨sÁUÀzÀ°è wgÀÄ«zÁUÀ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ ªÀÄqÀUÀqÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà JtPÀÆgÉ EªÀ£ÀÄ gÀhÄÆ° ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ §® ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ §® PÉ£ÉßUÉ ºÁUÀÆ ¸ÉÆAlPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. PÉÆqÀ¯Éà ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ¤UÉ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è vÀAzÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ±ÀjÃPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄåªÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/08 PÀ®A 279 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 27/5/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦ügÁåzÀÄ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ 1130 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¹zÀÝAiÀiÁå vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ CAUÀ£ÀªÁrUÉ PÀ½¸À®Ä PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀAUÀªÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁ¯ÉÃf£À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfìÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/08 PÀ®A. 279 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 27/05/08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà K¸ÀÄzÁ¸À vÀAzÉ §PÀÌ¥Á 20 ªÀµÀð PÀAmÉ£ÀgÀ ¯Áj £ÀA J¦-10/«-363 £ÉzÀÝgÀ Qè£ÀgÀ ¸Á// ºÉÆ£ÀßrØ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ vÀªÀÄä PÀAmÉ£ÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ°è ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄzÀ L.©. PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwzÀÝ ¯Áj £ÀA PÉJ-25/©-711 £ÉzÀÝPÉÌ MªÉÄä¯É rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¯Áj M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ ¥sÉ«PÉÆ® ¯ÉÆÃqÀ PÁl£ÀUÀ¼ÀÄ qÁåªÉÄd DVgÀÄvÀÛªÉ EzÀjAzÀ rQÌ AiÀiÁV ¤AvÀ ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ Qè£ÀgÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DV¯Áè CAvÀ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß 64/08 PÀ®A 279,337 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 82/08 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-

¢£ÁAPÀ : 21-05-2008 gÀAzÀÄ UËvÀªÀÄ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà, ªÀAiÀÄ 11 ªÀµÀð ¸Á £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¸ÀzÀå ¸ÀgÀPÁj ¨Á®PÀgÀ ¨Á® ªÀÄA¢ÃgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ¨Á®ªÀÄA¢gÀ¢AzÀ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æà ¸Áé«ÄzÁ¸À CzsÀåPÀëgÀÄ ¸ÀPÁðj ¨Á®ªÀÄA¢gÀ ©ÃzÀgÀgÀªÀgÀÄ ¢: 27-05-2008 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/08 PÀ®A ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ :-

¢£ÁAPÀ: 05/05/2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤî vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà ¨É¯Éè gÀªÀgÀ ºÉAqÀw ²æêÀÄw ¸ÀÄzsÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀPÉÌ ±Á¦AUÀ PÀÄjvÀÄ CAvÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. DPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛAiÀÄ PÀÄjvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢PÀgÀ UÁæªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃV «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w zÉÆgÉAiÀÄzÀ PÁgÀt Cfð ¸À°è¸À®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¸À°è¹zÀ CfðAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/05/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA.101/08 PÀ®A. ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrCgï £ÀA 09/08 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 26/05/08 gÀAzÀÄ 1800 ¬ÄAzÀ 1900 UÀAmÉUÉ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ®vÁ UÀAqÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ CvÉÛ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄzÀÄ ¨ÉÃqÀ CAzÀgÀÆ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ºÉZÀÄÑ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀ½î ²ªÁgÀzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 87 £ÉÃzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ ¥ÀzÀxÀðªÀ£ÀÄß ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 27/5/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ «£ÉÆÃzÀ EvÀ£ÀÄ GZÁÑ UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¥ÀqÀ¸Á°AiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ gÁwæ 1100 UÀAlUÉ MAzÀÄ «µÀ ¥ÀÄjvÀ ºÁªÀÅ CvÀ£À §® ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛgÀ PÀaÑzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ gÁwæ 0315 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢Ý¯Áè JAzÀÄ ªÀÄÈvÀÛ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¥sÀAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 5/2008 PÀ®A 174 ¹DgÀ.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 27-05-2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀUÉ PÀgÀPÀ£À½î gÉÆr£À §PÀÌ ¥Àæ¨sÀÄ PÀªÀiÁ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ 1545 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ DmÉÆà jÃPÁë £ÀA. PÉ.J. 39/2804 £ÉÃzÀgÀ°è 5 ¸ÀÄ¥ÀgÀ eÁPï PÁè¹Pï «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï. °PÀÌgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ MAzÉÆAzÀÄ PÁl£ÀzÀ°è 48, 180 JªÀiï.J¯ï. ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 240 «¹Ì 180 JªÀiïJ¯ï °PÀÌgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ °PÀÌgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 7910=40 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀµÀÄÖ ªÀiÁ®£ÀÄß vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üÃPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£Àì ºÁUÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ºÉÆA¢gÀzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ¥Á¥ÀAiÀiÁå DmÉÆà jÃPÁë £ÀA. PÉ.J. 39/2804 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ EªÀ¤UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ 240. 180 JªÀiïJ¯ï °PÀÌgÀ ¸ÀgÁ¬Ä DmÉÆà £ÀA. PÉ/J 39/2804 ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ®Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸À«¸ÁÛgÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ°è 1545 UÀAmɬÄAzÀ 1700 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d¦Û ªÀiÁr PÉƼÀî¯ÁVzÉ DgÉÆævÀ¤UÉ ºÁUÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/08 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 27-05-08 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²ªÀ¥Áà vÀAzÉ ©üêÀi±Áå,
2) ¤AUÀ¥Áà vÀAzÉ ªÉÊfãÁxÀ 3) gÀWÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ EªÀgÀÄ £ÉAl¸ÀÜ£À «µÀAiÀÄzÀ°è ºÀAV¹ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀ£Àß zÉÆrØAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.gÁd¥Áà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà gÀªÀjUÉ J°èAiÀÄÄ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ MwÛ ºÀrzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄqÀ© ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 53/08 PÀ®A 341,324, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/08 PÀ®A 448, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 27-05-08 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ²æÃ. UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ«zÀÄÝ ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¸ÀzÀj 3 d£À DgÉÆævÀgÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ °AUÀ¥Áà, gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ °AUÀ¥Áà gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ºÉÆî¸ÀÄ ¨ÉÊzÀÄ ºÁUÀÆ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄqÀ© ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 52/08 PÀ®A 448,324,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 81/2008 PÀ®A 109 ¹DgÀ¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 27-05-08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) ¹.ºÉZï.¹.594 ¦.¹896 gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁºÁ«ÃgÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ gÉʯÉé ¤¯ÁÝt PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ J¸ï.©.JZï. ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj ¨ÁåAPÀzÀ ºÀwÛgÀ J.n.JªÀiï ¥ÀPÀÌzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß ªÀÄgɬĹPÉƼÀÄî ¤AwzÀÄÝ ¥Éưøï fÃ¥À£Àß £ÉÆÃr CªÀ£ÀÄ NqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ CªÀ£À£Àß ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV :-¸ÉÊAiÀÄzÀ ¥sÀ²AiÉƢݣÀ @ §§â®Ä vÀAzÉ ±À¥ÉÆÃAiÉƢݣÀ CAvÀ ºÉýgÀÄvÁÛ£É, CªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆnÖgÀĪÀ¢¯Áè CªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀzÁzÀgÉÆAzÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±À§A¢zÀjAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 221/08 PÀ®A 96(¹) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 28-5-08 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ¦J¸ïL (C«) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¦¹-838 ¨sÀUÀªÁ£À, ¦¹-891 C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ J®ègÀÄ PÀÆr gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 28-5-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 0300 UÀAmÉUÉ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ qÉAl® ªÀ¸Àw UÀȺÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è UÉÃn£À ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄ £ÉÆÃr C¯Éè PÀA¥ËAqÀzÀ°è vÀ¯É ªÀÄgɹPÉÆArzÀÄÝ, CªÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°®è CªÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä F ªÉÆzÀ®Ä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 217/08 PÀ®A. 109 ¹Dg惡 UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀ£À PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ gÁqÀ EzÀÄÝ , ºÁUÀÄ CªÀ£ÀÄ ¸ÀA±ÁAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ®Ä §A¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀ£À£ÀÄß »ÃUÉ ©lÖ° AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀªÉ¸ÀUÀ§ºÀÄzÉA§ ¸ÀA±ÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 221/08 PÀ®A. 96(¹) PÉ.¦ JPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


May 27, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 27-05-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-05-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :_

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 220/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 279,338,304(J) L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 27-5-08 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉnÖ ¤Ãr C°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉ¢zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-5-08 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £À£Àß JwÛ£À ¨sÀAr ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÁgÀ £ÀA. JA.JZÀ-01/7083 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É £À£Àß ¨sÀArUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ¢AzÀ £À£ÀUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ºÁUÀÆ JqÀUÉÊ ªÉÆüÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj PÁgÀ ZÁ®PÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 27-5-08 gÀAzÀÄ 2345 UÀAmÉUÉ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ºÉýPÉ §gɬĹzÀÄÝ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 0030 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 220/08 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀzÀj PÉù£À ¦üAiÀiÁð¢ G¸Áä£À¸Á§ vÀAzÉ ¥sÀvÀÄæ¸Á§ EªÀgÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸À®ºÉ ¤ÃrzÀÄÝ, ºÉÆÃUÀĪÀµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èAiÉÄ ¢£ÁAPÀ 27-5-08 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj PÉù£À°è PÀ®A 304(J) L.¦.¹. C¼ÀªÀr¸À®Ä ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ PÉÆÃjPÉ ¥ÀvÀæ ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 73/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 279, 337, 304(J) L¦¹

¢£ÁAPÀ 26-2-08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁ𢠲æà AiÀiÁ°¸À vÀAzÉ C¨ÁæºÀA ®ÄPÀ£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G- «.« ªÉÄÃqÀ ¯Á§ì °«ÄmÉzÀ°è ¥ÁèAl C¥ÀgÉÃlgÀ PÉ®¸À eÁ-Qæ±ÀÑ£À ¸Á-JzÉãÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ , ¢£ÁAPÀ 26-2-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ fêÀgÁd vÀAzÉ zÉëzÁ¸À gÀªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ-38/eÉ-1186 £ÉãzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ £ÀªÀÄä UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt vÁ®ÆèQ£À ªÀÄAoÁ¼À UÁæªÀÄ ªÉÊf£ÁxÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀAzÀÆj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ gÁºÉ £ÀA.9 gÀ ªÉÄðAzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß fêÀgÁd EªÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ªÉÆüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÀ fêÀgÁd EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ªÉƼÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ JªÉÄä CqÀØ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj JªÉÄäUÉ PÀlÖ ºÉÆÃqÉzÁUÀ MªÀÄä¯É ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£À »rvÀ vÀ¦à PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ £À£ÀUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ fêÀgÁd EvÀ¤UÉ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 7 ¦.JA UÀAmÉUÉ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj £ÀªÀÄä UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà EªÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀzÀj PÉù£À DgÉÆæAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ fêÀgÁd vÀAzÉ zÉëzÁ¸À EªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, C°èAzÀ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ªÉÄÊwæ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV C°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 6-3-08 gÀAzÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ªÉÄÊwæ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£À gÀPÀÛ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ §UÉÎ CjªÀÅ E®èzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀÅ ¦.JA.E. ªÀiÁqÀzÉ ºÁUÉAiÉÄ vÀªÀÄä HgÁzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CAwêÀÄ QæAiÉÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-5-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1000 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ²æÃ. GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÉëzÁ¸À ¸Á-JzÉãÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²ÃWÀæ ªÀgÀ¢ eÁj ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. ¸ÀzÀj PÉù£À°è PÀ®A 304(J) L.¦.¹. C¼ÀªÀr¸À®Ä ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ PÉÆÃjPÉ ¥ÀvÀæ ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.


3) UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgï UÀÄ£Éß £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 99/2008 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L JªÀiï.«í JPïÖ.

¢£ÁAPÀ 26/05/08 gÀAzÀÄ 06-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æÃ. ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «oÀ×® ¸ÉÃjPÁgÀ ¸Á ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÉÃl ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À PÉýPÉ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀB26-05-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 05-30 UÀÀAmÉUÉ ªÁQAUÀ PÀÄjvÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ zÉêÀ zÉêÀ ªÀ£ÀzÀ PÀqÉUÉ ©ÃzÀgÀ-d»ÃgÁ¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÄAeÁ£É 06-00 UÀAmÉUÉ zÉêÀ zÉêÀ ªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ©ÃzÀgÀ-d»ÃgÁ¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ £ÉÆÃr, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ AiÀiÁªÀzÀÆ MAzÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25,26/05/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀågÁwæAiÀÄ°è rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥Àj£ÁªÀĪÁV C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ JqÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ºÉÆPÀ̼À ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀjZÀvÀ ªÀåQÛUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ ªÀåQÛAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè PÁgÀt ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzsÀÞ PÁ£ÀÆPÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉPÉAzÀÄ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/08 PÀ®A. 279, 304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í. JPïÖ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


4) UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgï. UÀÄ£Éß £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 100/2008 PÀ®A 279,337,338,304(J) L¦¹

¢£ÁAPÀ 26/05/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07-45 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ MAzÀÄ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ JªÀiï.J¯ï.¹ EzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ J¸ï.JZï.N JZï.¹.-555 C¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉnÖ PÉÆlÄÖ JªÀiï.J¯ï.¹. ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ 1] ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ®Ä L£Á¥ÀÆgÀPÀgÀÀ ªÀ 32 ªÀµÀð eÁå PÉÆêÀÄn G J¯ÉQÖçPÀ¯ï r¥ÁlðlªÉÄAl£À°è AiÀÄÄ.r.¹ PÉ®¸À ¸Á vÁAqÀÆgÀ(J.¦) gÀªÀgÀ ªÀiÁ¬ÄªÀiÁw£À ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀįÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 25/05/08 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ°ègÀĪÀ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉAqÀwUÉ ©lÄÖ gÁwæ ªÀ¸Àw ªÀiÁr EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26/05/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06-00 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ §¸ÀªÀ±ÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ HgÁzÀ vÁAqÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¤AvÁUÀ MAzÀÄ fÃ¥À £ÀA. J.¦/13 qÀ§Äèå-8099 £ÉÃzÀ£ÀÄß §AzÁUÀ ¸ÀzÀj fæ£À°è £Á£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ ¸ÀzÀj fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß ZÁ®Ä ªÀiÁr d»gÁ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÉl£ÀÄ ¸ÀzÀj fÃ¥À£À°è £À£ÀUÉ ©lÄÖ qÉʪÀgÀ ¸À»vÀ £Á®ÄÌ d£À CzÉà fæ£À°èzÀÝgÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ZÁ®PÀ 1] J¸ï. gÀÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ¸Á PÉÆvÀÄÛgÀ (©) 2] ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà £ÁåPÀ¯ï 3] ªÀĺÀäzÀ ªÀÄÄf§ CºÉäÃzÀ vÀAzÉ ±À©âgÀ«ÄAiÀiÁå ¸Á PÉÆvÀÄÛgÀ (©) 4] ªÀÄÄfç vÀAzÉ CfÃd«ÄAiÀiÁå ¸Á d»ÃgÁ¨ÁzÀ CAvÀ ºÉýzÀgÀÄ, ¸ÀzÀj fæ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÉÃl zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÄAeÁ£É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 06-30 UÀAmÉUÉ MAzÀÄ VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ fÃ¥À dfÓ ºÉÆÃV CzÀgÀ°è PÀĽvÀ £À£ÀUÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §® PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ ºÁUÀÄ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÁzÀ J¸ï. gÀÀ«ÃAzÀæ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è , ºÀuÉUÉ dfÓ ZÀ¥ÀàmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁV fæ£À°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ JA§ÄªÀ¤UÉ PÉÆÃgÀ¼ÀÄ PÀmÁÖV §® Q« ¥ÀÆtð ºÉÆÃV JzÉ PÀmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, fæ£À°è EzÀÝ E§âgÁzÀ ªÀĺÀäzÀ ªÀĺÉçƧ ¸Á d»gÁ¨ÁzÀ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ , §® PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ ªÀĺÀäzÀ CºÉäzÀ ¸Á PÉÆvÀÄÛgÀ (©) EªÀjUÉ AiÀiÁªÀzÉà jÃwAiÀÄ UÁAiÀÄ ªÀUÀgÉ DVgÀĪÀ¢®è, UÁAiÀÄUÉÆAqÀ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄf§ EªÀ¤UÉ ¨ÉgÉzÉÆAzÀÄ ªÁºÁ£ÀzÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ±ÀjÃPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj fÃ¥À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzsÀÞ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉPÉAzÀÄ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 09-00 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/08 PÀ®A. 279,337,338,304 (J) L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ :-

1) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 26/05/08 gÀAzÀÄ 0920 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀÄ.J®.¹. ¥ÀvÀæ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è C§ÄÝ® CfÃd ºÁUÀÄ zÀvÀÄÛ ¸Á/ ¨sÁvÀA¨Áæ gÀªÀgÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁgÉ CAvÁ EzÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÀPÀët D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀ ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÀÄÛ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26/05/08 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¨sÁl¸ÁAUÀ« ²ªÁgÀzÀ°è DgÉÆæ U˸ÉÆâݣÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® SÁzÀgÀ ¯Áj £ÀA PÉ.J.-39/6505 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á/ ¨sÁvÀA¨Áæ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ wgÀÄ«£À°è PÀlÖ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV ¯Áj ¥À®n ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀ ªÉÆüÀPÁ® PÉüÀUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ JqÀ gÉÆArUÉ, JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ C§ÄÝ® CfÃd EvÀ¤UÉ JqÀUÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ JqÀUÉÊ £Á®ÄÌ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁUÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 70/08 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/2008 PÀ®A 279, 338 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 26/05/2008 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ ¨ÁwäAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ PÀAUÀn UÁæªÀÄ¢AzÀ ZÁA¨ÉÆüÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £Ë¯Á¸À¥ÀÆgÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà WÁ¼É¥Áà vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï PÉÆüÁgÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð G/ G¥ÁgÀ PÉ®¸À eÁåw J¸ï.¹.(zÀ°vÀ) ¸Á; PÀAUÀn ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ CA¨ÁzÁ¸ï vÁ«§âgÀÆ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.34/eÉ.3458 £ÉßÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÉÆÃr£À vÀVΣÀ°è ºÁQgÀÄvÁÛ£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀPÁ°£À ªÉÆüÀPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JqÀPÁ°£À ¥ÁzÀªÀÅ £É®PÉÌ vÁV vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/2008 PÀ®A 279, 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. .

3) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 279 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 26/5/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L ºÁUÀÄ fÃ¥À ZÁ®PÀ J¦¹ 125 gÁWÀªÉÃAzÀæ E§âgÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ PÀıÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ±ÀAPÀgÀAiÀiÁå vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀiÁå ¸Á; ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ PÀªÀiÁAqÀgÀ fÃ¥À £ÀA. J¦-9/9923 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ¤AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ DUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¤°è¹ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/08 PÀ®A. 279 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 220/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 27-5-08 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉnÖ ¤Ãr C°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉ¢zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 26-5-08 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ : ²æà G¸Áä£À¸Á§ vÀAzÉ ¥sÀvÀÄæ¸Á§ ®R£ÀUÁAªÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-d®¸ÀAV UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÀ£Àß JwÛ£À ¨sÀAr ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÁgÀ £ÀA. JA.JZÀ-01/7083 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÀArUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ¢AzÀ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ºÁUÀÆ JqÀUÉÊ ªÉÆüÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj PÁgÀ ZÁ®PÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. CAvÁ ºÉýPÉ §gɬĹzÀÄÝ /ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 0030 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 220/08 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiÁ»wUÁV ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2008 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26-05-2008 gÀAzÀÄ 0700 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¤ªÀÈwÛ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ:50ªÀµÀð eÁw;ªÀÄ£É PÉ®¸À eÁw;¸ÀªÀÄUÁgÀ ¸Á:«ÄgÀR® vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ £ÁV£À¨Á¬Ä gÀªÀgÀ zsÀrUÉ EnÖzÀ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀAV £ÀÄQzÀÝjAzÀ CzÀÄ MªÀÄä¯É gÀ¨sÀ¸ÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ©zÁÝUÀ DªÁUÀ DgÉÆævÀ¼ÀÄ J gÀAr DzÀjAzÀ ¤£ÀUÉãÀÄ DUÀÄvÀÛzÉ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ AiÀiÁªÁUÀ®Æ £ÀªÀÄä eÉÆvÉAiÀÄ°è »ÃUÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÀ CAzÀªÀ¼É PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ¼ÀÄ. ®°vÁ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ ¨É£Àß°è PÉÊ ªÀÄĶ֬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀ¼ÀÄ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2008 PÀ®A 323,324,504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

2) zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/08 PÀ®A 341, 325, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ:25/05/2008 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà qsÉÆÃUÁ¼É, ªÀAiÀÄ:56, eÁw : °AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ ºÀd£Á¼À EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ qsÉÆÃUÁ¼É ¸Á/ ºÀd£Á¼À EªÀjUÉ 45,000/-gÀÆ UÀ½UÉ ªÀiÁjzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À°è 34,000/-gÀÆ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ ¨ÁQ ºÀt PÉÆÃqÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁr PÉÆnÖgÀĪÀÅ¢®è. EµÀÄÖ ªÀµÀð ºÉÆ® wA¢¢Ýj FUÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ® £ÀªÀÄUÉ ©qÀÄ CAvÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀiÁªÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CªÀ£À PÉÊ»rzÀÄ wgÀÄ« PÉʬÄAzÀ JqÀ PÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:111/08. PÀ®A:341,325,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


3) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 219/08 PÀ®A 341, 504, 506, 324 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 26-5-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉnÖPÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉ¢zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 26-5-08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ NtÂAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ d£ÀgÁzÀ £À©¸Á§ vÀAzÉ ªÀĺÉvÁ§¸Á§ ºÁUÀÆ EªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ E¸Áä¬Ä® ªÀÄvÀÄÛ ªÀĸÁÛ£À EªÀgÀÄ «£Á: PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĺÀ J¸À.n.r. §ÆvÀUÉ d£À ¥sÉÆãÀ ªÀiÁqÀ®Ä §AzÀgÉ vÀªÀÄä mÉÃ¥À gÉPÁqÀðj£À ¸ËAqÀ eÁ¹Û ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀUÉÊgÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ »ÃUÉPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ MªÉÄäÃ¯É “CgÉ ¸Á¯É ºÀªÀiÁj zÀÄPÁ£ÀªÉÄ ºÀªÀÄ ¸ËAqÀ gÀSÉ vÉÆà PÁå ºÀĪÁ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆæ E¸Áä¬Ä® MwÛ »rzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ ªÀĸÁÛ£À MwÛ »rzÀÄ, £À©¸Á§ EªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, ¥ÀÄ£Á: CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 219/08 PÀ®A. 341,324,504,506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/08 PÀ®A 143, 147, 148, 448, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ :-

¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½AzÀ UÉÆâü»¥ÀàUÁð UÁæªÀÄzÀ°è UÉÆÃPÀmÁÖ PÁªÀÄUÁj £ÀqÉ¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj PÁªÀÄUÁj ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÀw¬ÄAzÀ £ÉÆÃrPÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ UÁæ.ªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¸ÀzÀ¸Àå£ÁzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÁªÀUÉ¥Áà EvÀ£ÀÄ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀj PÁªÀÄUÁj ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀÄwÛ®è CAvÀ F ªÉÆzÀ®Ä DgÉÆæ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢£ÁUÀ±ÉnÖ vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ:29, eÁw : °AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ UÉÆâü»¥ÀàUÁð EªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ ZÀAzÀgÀPÁAvÀ gÀªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ vÀPÁgÀÄ £ÀqÉ¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:26/05/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉÃ¼É ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ¼É ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉUÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢Å ©r¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀÄvÉÛêÉ. £ÀAvÀgÀ 2200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚA¢jUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ §rUÉ, PÀ®Äè, gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:112/08. PÀ®A:143, 147, 148, 448, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


5) zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/08 PÀ®A 324,504,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-

UÉÆâü»¥ÀàUÁð UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ¹gÀAeÉ ªÀAiÀÄ:29, eÁw : °AUÁAiÀÄvÀ G:ªÁå¥ÁgÀÀ ¸Á/ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ºÁUÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ £ÀqÉªÉ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ 26/05/08 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. ¦üAiÀiÁ𢠣ÉÆÃqÀ®ÄºÉÆÃVzÀÝPÉÌ CªÀjUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §A¢gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ w½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÀ°è¤AzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:113/08. PÀ®A:,324,504,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

J£ï.r.¦.J¸ï PÁAiÉÄÝ:-

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2008 PÀ®A 20(¤) J£ï.r.¦.J¸ï PÁAiÉÄÝ:-

¢£ÁAPÀ 26-05-2008 gÀAzÀÄ 1500 UÀAlUÉ ¦.J¸ï.L. ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ DgÉÆæ ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ PÁªÀäuÁÚ zsÀ£ÀÆßgÉ ªÀAiÀÄ: 40ªÀµÀð eÁw;°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á; UËgÀ EªÀ£À ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä MlÄÖ 142 UÁAeÁ VqÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2008 PÀ®A 20(©) J£ï.r.¦.J¸ï. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ
C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt :-
UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/08 PÀ®A 366 (J) L¦¹ :-
¦ügÁå¢ ²æà ¥sÁgÀÆPÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ zɪÀAUÀvÀ ±ÁgÀ¥sÀvÀ ºÀĸÉãÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð G SÁ¸ÀV £ËPÀj EgÁ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀ¬Ä¹£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ¸ÀQãÁ EªÀ½UÉ ©ÃzÀgÀ EgÁ¤ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ CgÉÆæ vÀT vÀAzÉ ¢ªÀAUÀvÀ AiÀÄƸÀÄ¥sÀ C°è ¸Á EgÁ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 10-4-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉ 1000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ºÀÄqÀPÁrzÀgÀÄ PÉÆqÁ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :- UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/08 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :- ¸ÀzÀj ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-5-08 gÀAzÀÄ «£ÉÆÃzÀ @£ÁUÀÄ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ¸À ªÀAiÀÄ 16 ªÀµÀð ¸Á C£ÁxÀ£ÁVgÀĪÀzÀjAzÀ UÉÆÃw¯Á FvÀ£ÀÄ PÀA¥ÀÆålgÀ PÁè¸À ¢AzÀ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÀUÉAzÀÄ ºÉÆgÉUÉ §AzÀÄ ¨Á® ªÀÄA¢gÀ ¢AzÀ Mr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀPÁrzÀgÀÄ PÉÆqÁ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Á CvÀ£ÀÄ CA¢¤AzÀ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 122/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 26-05-2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢gÀªÀgÉÆA¢UÉ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢AiÀÄ°è ¦lÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ £Ë¨ÁzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ gÀÆr£À ªÉÄïÉ. ºÉÆV§gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨sÀƸÀr ªÀÄPÀÌ¼É £ÀªÀÄä ¥ÀPÀëPÉ Nl ºÁPÀzÀ PÁgÀt £ÀªÀÄä C¨sÀåyüð¸ÉÆwzÁÝ£É £Á£ÀÄ M¨ÉÆâ§âjUÉ £ÀÆrPÀƼÀÄîvÉÛãÉAzÀÄ JAzÀÄ zÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀÆV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ rQÌAiÀÄ£ÀÄß ºÀÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ C¤Ã® vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ¥ÉưøÀ ¥ÁmÉî ªÀAiÀÄ : 29 ªÀµÀð eËw: °AUÁAiÀÄvÀ G : ¥Áè¸ÀÖgÀ PÉ®¸À, ¸Á: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ ºÁUÉ ©nÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ C»vÀPÀgÀ WÀl£É dgÀUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀÄAlÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 122/08 PÀ®A 110 (f) ¹.DgÀ.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 25-05-2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°è EzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ ªÀÄgÉÃ¥Áà UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ¸Á: OgÁzÀ FvÀ£ÀÄ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ agÁqÀĪÀÅzÀÄ MzÀgÁqÀĪÀÅzÀ, ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ vÉÆAzsÀgÉ PÀÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 CrAiÀÄ° ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

May 26, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 26-05-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-05-2008

ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/08 PÀ®A 498(J), 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 25-05-2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÉÃSÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁeÉÃAzÀæ ¹AUÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 16 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ gÁeÉÃAzÀæ ¹AUÉ EªÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ®UÀߪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ gÀAr ¨sÉÆøÀr ¤Ã£ÀÄ £À£Àß CtÚ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ElÄÖ PÉÆAr¢Ý CAvÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ªÉĺÀPÀgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ G½zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ CtÚ£ÁzÀ ¨Á¯Áf EªÀjUÉ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý ¸ÀA¸ÁgÀ ºÁ¼ÁUÀÄvÀÛzÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀÄ CAvÀ ºÉý ªÀÄvÉÛ PÀ½¹gÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆæ gÁeÉÃAzÀæ EªÀ£ÀÄ ªÀÄvÉÛ CªÀ£À ªÀÄ£À¹ì£À°è PÀ®à£É ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀ ºÁUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÁÝUÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄvÉÛ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ G½zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. ¢£ÁAPÀ 25-05-2008 gÀAzÀÄ 1100 UÀAlUÉ DgÉÆæ ªÉĺÀPÀgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ gÀhÄAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr gÀAr ¤Ã£ÀÄ £À£Àß CtÚ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ EzÀÄÝ, £À£ÀUÉ ©lÄÖ ªÉĺÀPÀgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §A¢¢Ý CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀt :

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:-

1) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. £À86/2008 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ 25-05-2008 gÀAzÀÄ 1945 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ nÃ¼É ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁw: ¸ÀªÀÄUÁgÀ G:eÁw PÉ®¸À ¸Á;ºÀÄ®¸ÀÆgÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ¢°Ã¥À vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ nÃ¼É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Hj£À ªÀÄÄPÀ§Æ® EªÀgÀ mÁæPÀÖgÀ ªÉÄÃ¯É ZÁ®PÀ CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£Á®Ä mÁæPÀÖgÀzÀ°è G¸ÀÆPÀÄ vÀgÀ®Ä Hj£À vÉÆj §¸ÀªÀtÚ£À ºÀwÛgÀ £À¢UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 25-05-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ ªÀÄPÀ§Æ® EªÀgÀÄ G¸ÀÄPÀÄ vÀgÀ®Ä mÁæPÀÖgÀzÀ°è ºÉÆÃzÀgÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® mÁæPÀÖgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ ªÀÄPÀ§Æ® EªÀgÀÄ §AzÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ ¤£Àß CtÚ ¢°Ã¥À mÁæPÀÖgÀ £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ £À¢AiÀÄ zÀqÀ JgÀÄwÛgÀĪÁUÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ ªÀÄÄA¢£À EAf£À »AzÀPÉÌ ªÉÄîUÀqÉ ºÁAiÀÄÄÝ ©zÁÝUÀ ¢°Ã¥À£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ ªÀÄvÀÄÛ mÁæ° ªÀÄzsÀåzÀ°è ¹®ÄQzÀÄÝ ¸ÉÖjAUÀ £ÉnÖzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/2008 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2008 PÀ®A 279 337 304[J] L¦¹ eÉÆvÉ 187 L,JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 25/5/08 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ±ÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ ²ªÀgÁd PÀqÉØ ¸Á; d£ÀªÁqÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 25/05/2008 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ D®ÄgÀ [PÉ] -¨É®ÆgÀ ªÀÄzÀå DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/3523 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ aPÀ°¬ÄAzÀ vÀ£Àß ¸ÀéUÁæªÀÄ d£ÀªÁqÀPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DmÉÆà £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß DmÉÆà CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæPï ºÁQzÀjAzÀ DmÉÆà ¥À°Ö AiÀiÁV DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀĨsÁµÀ EvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ²æà «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀAiÀiÁå ¸Á; aPÀ° [eÉ] gÀªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è vÀgÀÄwÛzÁÝUÀ PËoÁ ©æÃeï ºÀwÛgÀ 1930 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ C¥ÀWÁvÀ £ÀAvÀgÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄß Nr ºÉÆVzÀÄÝ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ¯Áè CAvÀ ªÀUÉÊgÉ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/08 PÀ®A. 279 337 304[J] L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

ªÀĺÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 218/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 25-5-08 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ¨sÉnÖPÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉ¢zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 25-5-08 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥Á±Á vÀAzÉ zÁªÀÅzÀ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð G-qÉæöʪÀgÀ eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-gÁeÉÃAzÀæ£ÀUÀgÀ qÉÊj ¥sÁªÀÄð ªÁ¢AiÀiÁ ªÀĺɪÀÄÆzÀ §¹Û gÀAUÁgÉrØ (J.¦) ºÁUÀÆ M§â ªÀĺÀäzÀ R°Ã® vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ±ÀjÃ¥sÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ WÉÆÃqÀªÁr zÀUÁðzÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ DmÉÆà £ÀA. PÉ.J-39/5926 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ «gÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà ±ÁºÀ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ-24 ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á-nÃZÀgÀ PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JqÀ¢AzÀ ºÉÆÃUÀĪÀªÀ£ÀÄ §®PÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ mÉA¥ÉÆëUÉ ªÀÄÄAzɬÄAzÀ rQÌ ºÉÆÃqÉ¢zÀÝjAzÀ, mÉA¥ÉÆëUÉ ºÁ¤¥Àr¹ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 218/08 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2008, PÀ®A, 454,457,380 L¦¹. :-

¦J¸ïL ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-5-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉ 0700 UÀAmɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ£À°è ªÀÄvÀ ¥ÉnÖUÉUÀ¼À ¸ÁÖçAUÀ gÀƪÀiï §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 23/05/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 2245 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 25-5-2008 gÀ ¨É¼ÀV£À 0530 UÀAmÉUÀ¼À ªÀÄzÀåzÀ°è. ¦J¸ïL ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ gÀªÀgÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw UÀȺÀzÀ QlQAiÀÄ UÁè¸ï MqÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 16 ¸Á«gÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ PÉÆÃn£À eÉé£À°ènÖzÀÝ 16,000 gÀÆ. ºÀt ºÁUÀÆ QÒ¨ÉÆà PÀA¥À¤AiÀÄ gÉÃrAiÉÆ Q: gÀÆ: 550/- ºÁUÀÆ ªÉƨÁ¬Ä¯ï ZÁdðgÀ Q: gÀÆ. 80/- »ÃUÉ MlÄÖ Q: gÀÆ. 16630/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ QqÀQ Væ°è£À UÁè¸ï MqÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ Cfð ¥ÀæPÁgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2008 PÀ®A, 454,457,380 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 26/05/08 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «oÀ®gÁªÀ vÀAzÉ gÁWÉÆèÁ ªÀQîgÀÄ 47 ªÀµÀð ¸Á/ ºË²AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ®¤ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 23/05/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®V PÉÆArzÀÄÝ ©ÃUÀ ºÁQ ©ÃUÀzÀ PÉÊ vÀ¯ÉAiÀÄ PɼÀUÉ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®VzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. gÁwæ 1300 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ PɼÀUÉ EzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀzÀ PÉÊ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð vÉgÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁåV£À°è ElÖ 1)£ÀUÀzÀÄ ºÀt CA. 1500/- gÀÆ 2) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ 5 UÁæA CA.Q. 5,000/- gÀÆ 3) MAzÀÄ ¯ÁQÃmï 10 UÁæA CA.Q. 16500/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ CA.Q. 16,500/- gÀÆ ¨ÉÃ¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 116/08 PÀ®A 457,380 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:-

1) UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 10/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ±É²PÀ¯Á@eÉÆåÃw UÀAqÀ ¥ÀArvÀ ªÀAiÀÄ 33 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħÄgÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: CzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ¼ÀÄ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 12 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÀÄZÀÄÑvÀ£À CªÀ¸ÉÜAiÀÄ°èzÀÄÝ aQvïì ªÀiÁr¹zÀgÀÆ PÉÆqÁ UÀÄt ªÀÄÄSÁ ºÉÆA¢¯Áè , ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ºÀÄZÀÄÑvÀ£À CªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 24-5-08 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ CzÀ±Àð PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀj ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 04/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 18-05-2008 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ ¸ÀAvÉÆö vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ ¸Á: OgÁzÀ EªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÉÆÖà ªÉÄÃ¯É CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÉÆÖà ¢AzÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ MªÀÄä¯Éà ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÀÄÈvÀÛ¼À ¹ÃgÉUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁj AiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 25-05-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀUÀ¼ÀÄ
1) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/2008 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 25/05/2008 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ SÉÃqÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw §¸ÀªÀiÁä vÀAzÉ ¨Á§±ÉnÖ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð, eÁw °AUÁAiÀÄvÀ, G; MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; SÉÃqÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä PÀnÖUÉ ºÁQzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ PÀnÖUÉ vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ KPÉ vÉUÉAiÀÄÄwÛ¢ÝÃj CAvÁ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ F eÁUÉ £ÀªÀÄä¢zÉ, £ÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ°è KPÉ ºÁQ¢ÝÃj CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁr PÀ°è¤AzÀ ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ PÀÆqÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.99/08 PÀ®A.323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
2) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/2008 PÀ®A 324, 504 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 25/05/2008 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ºÀPÁå¼À UÁæªÀÄzÀ°è ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀVÃgÀ [ºÀqÀ¥ÀzÀ] ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð, eÁw ºÀqÀ¥ÀzÀ G; PÀÆ° ¸Á; SÉÃqÀ EªÀjUÉ DgÉÆæ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ @ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¨sÀgÀvÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á; ºÀPÁå¼À FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ PÉ®¸ÀPÉÌ £Àr CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉUÀ® ªÉÄÃ¯É PÉʺÁQzÀ£ÀÄ. DªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß ºÉUÀ® ªÉÄÃ¯É PÉʺÁPÀ ¨ÉÃqÀ CA¢zÀPÉÌ "¸ÀƼɪÀÄUÀ£É" PÉÊvÉVCAw JµÀÄÖ ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ. CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁr PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÁÝ£É CAvÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/08 PÀ®A.324, 504 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
3) ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2008 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 25-5-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ ªÀiÁå®PÉÃj ¸Á: ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ . ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀqÀ¥ÀàzÁzÀ¥Àà£ÉÆÃgÀ gÀªÀgÀ ªÉƨÉʯï CAUÀrUÉ ºÉÆÃV CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄ°èPÁdÄð¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆèÉʯï PÉlÄÖ ºÉÆVzÉ CAvÁ w½¹ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀÄAzÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ªÀiÁå®PÉÃj EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ C¯Éè gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £À£ÀUÉ zÁj vÀgÀÄ© 'K ¸ÀAeÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀÄ £ÁªÀÅ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÀĪÀÅzÀÄ C§PÁj ¥ÉưøÀjUÉ ºÉý¢ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ £Á£ÀÄ KPÉ ºÉüÀ° CAzÀgÉ £À£Àß eÉÆvÉ dUÀ¼ÀPÉÌ ©zÁÝUÀ ¸ÀÄAzÀgÀ£À PÀqɬÄAzÀ ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Á,à KªÀ£À vÀAzÉ ¨sÀzÀæ¥Áà ºÁUÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨sÀzÀæ¥Áà ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ F ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É ¥ÉưøÀjUÉ ºÉüÁå£À CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ²ÀªÀPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ gÁqÀ¢AzÀ £À£Àß PÁ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ §®UÁ°£À ªÉƼÀPÁ°£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ KªÀ£À EªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ £À£Àß §®UÉÊ CAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqÀ¹gÀÄvÁÛ£É. ¨sÀzÀæ¥Á EªÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ £À£À ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÁàUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄAzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ gÁqÀ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® PÁ°£À ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ £À£ÀUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £É®PÉÌ ºÁQ MzÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄÆägÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ CqÉ¥Áà ªÀiÁå®PÉÃj ªÀÄvÀÄÛ dUÀ£ÁxÀ §ÆzÀ¯ï gÀªÀgÀÄ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆl ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 217/08 PÀ®A 109 ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 25-5-08 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉ 10.00 UÀAmɬÄAzÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ºÀUÀ®Ä ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ªÀÄvÀJtÂPÉ EzÀÝ PÁgÀt ¥ÀlÖtzÀ°è §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ªÁAdj CA¨ÉqÀÌgÀ ZËPÀ¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ M§â ªÀåQÛ £ÀªÀÄä fÃ¥À £ÉÆÃr PÀtÄÚ vÀ¦à¹PÉƼÀÄîwÛzÀÝ , ¸ÀzÀj AiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð eÁ-°AUÁ¬ÄvÀ G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á-ªÁAdj ºÀĪÀÄ£À¨ÁzÀ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀªÉ¸ÀUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 217/08 PÀ®A. 109 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 25-05-2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°è EzÁÝUÀ DgÉÆæ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¸Á: ¨Á§½ FvÀ£ÀÄ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ J¦JA¹ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ agÁqÀĪÀÅzÀÄ MzÀgÁqÀĪÀÅzÀ, ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÀÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.May 25, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 25-05-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-05-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 69/08 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 24/05/08 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀÄ.J®.¹. ¥ÀvÀæ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è CªÀÄÄ® vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ºÁUÀÄ gÁºÀÄ® vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ ¸Á/ zÉêÀt gÀªÀgÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ w½zÀÄ vÀPÀët D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 24/05/08 gÀAzÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA JªÀÄ.JZÀ.-24 J£À.-8267 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ zɪÀtÂUÉ §gÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì ¨sÁvÀA¨Áæ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ NªÀįÉè PÀlÖ ºÉÆqÉ®Ä ºÉÆÃV gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©½¹zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §® QgÀÄ §gÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ JqÀUÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ, gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¸ÉÆAlzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 69/08 PÀ®A 279,337,338 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/08 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 24-05-2008. gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄASÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ ²æà ªÀÄ°èPÁdð£À ªÀÄvÀÄÛ ±Á°ªÁ£À ¸Á:¨É¼ÀPÀÄt vÁ:OgÁzÀ EªÀgÀÄ C¥sÀWÁvÀ¢AzÀ zÀÄ:SÁ¥ÀÛ ºÀÆA¢ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À ¸ÀÆPÀÛPÀæªÀÄ PÉîPÉƼÀäîªÀAvÉ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉnÖ PÀÆlÄÖ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ªÀÄ°èPÁdð£À vÀAzÉ PÁ±À¥Àà ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: UÀÄvÉÛÃzÁgÀ PÉ®¸À ¸Á: ¨É¼ÀPÀÄuÉ (c) vÁ: OgÁzÀ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÀAQëÃ¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J-39 n-47 £ÉãzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ £ÁªÀÅ PÁj£À°è PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ PÁjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ PÁj£À ªÀÄÄA¢£À UÁè¸ÀÄ NqÉzÀÄ PÁgÀÄ qÁåªÉÄÃdÄ DV CAzÁdÄ 10,000 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÀÄÖ ºÁ¼ÀĪÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-05-2008 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/08. U/S 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉUÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt :-

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/08 PÀ®A 366 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-05-2008. gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æÃ. ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ²ÃWÀægÉ ¸Á:d£ÀªÁqÁ ¸ÀzÀå ªÉÆúÀ£À ªÀiÁPÉðl ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀAQëÃ¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ CAzÁdÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ©ÃzÀgÀ ªÉÆúÀ£À ªÀiÁPÉðlzÀ°è EgÀĪÀ UÁAiÀÄvÉÆAqÉ PÁA¥ÉèPÀìzÀ ªÉÄî UÀqÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨ÁrUɬÄAzÀ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀjUÉ 2 UÀAqÀÄ ºÁUÀÄ 1 ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ°è ºÉtÄÚ ºÀÄqÀÄV zÉÆqÀتÀ½zÀÄÝ CªÀ¼À ºÉøÀgÀÄ ¸ÀĨsÀzÁæ¨Á¬Ä EzÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ ¦,AiÀÄÄ,¹, ¢éwAiÀÄ ªÀµÀðzÀ°èzÀÄÝ vÀªÀÄä d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀArvÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ PÀqÉØ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ DUÁUÉ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É. ¢£ÁAPÀ 21-05-2008 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄzÁå£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸Á¬Ä£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ. EAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 1 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CPÀ̼ÁzÀ ¸ÀĨsÀzÁæ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä UÁAiÀÄvÉÆAqÉ PÁA¥ÉèPÀìzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤AvÁUÀ CµÀÖgÀ°è d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀArvÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ PÀqÉØ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ CªÀ£À dÆvÉAiÀÄ°è E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ PÉÆrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £À£Àß CPÀ̽UÉ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ CªÀ¼À EZÉÑÃAiÀÄ «gÀÄzÀݪÁV d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è PÉÆr¹PÉÆAqÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/08. PÀ®A 366 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/08 PÀ®A 147,148,341,324,504 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ:24/05/2008 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃgÀSÁ£À vÀAzÉ §ºÁzÀÆÝgÀSÁ£À ¥ÀoÁ£ gÀªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆArzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ:23/05/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄgÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ©üêÀÄuÁÚ£À ºÉÆÃl®PÉÌ ºÉÆÃV CªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt§¸À¥Áà EªÀ¤UÉ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ ©üêÀÄuÁÚ CªÀ£ÀÄ ¨É½VΤAzÀ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀÄwÛ¯Áè CAvÁ ¹nÖUÉ §AzÀgÀÄ. CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr D£ÀAzÀ EªÀ£ÀÄ PÉÆqÀÄ CAvÁ ºÉüÀÄwÛzÁÝ£É ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ Hj£À°èAzÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÁgÀAeÁ PÉ£Á¯ï ©æÃeï ºÀwÛgÀ ¢°Ã¥À ¥Ánî, ªÀÄ®AUÉ ¥sÀAiÀiÁeï, zsÀƼÀ¥Áà PÁPÀ£Á¼É, C¤Ã® ¥Ánî, ²ªÀÅ PÀªÀÄoÁuÉ, J®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É ºÀt PÉüÀ®Ä ªÉÃ¼É UÉÆwÛ¯Áè CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ¢°Ã¥À ¥Ánî EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ©AiÀÄgï ¨Ál¯ï¢AzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ G½zÀªÀgÉ®ègÀÆ §qÉUÉUÀ½AzÀ JqÀ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É §® gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JqÀ vÉÆqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:108/08. PÀ®A:147,148,341,324,504 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/08 PÀ®A 324, 504 :-

¢£ÁAPÀ:24/05/2008 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸À¥Áà vÀAzÉ ®PÀëöät ¥Á¸Áé£À, gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀgÀ É ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ:24/05/08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ eÁåAw UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥Àæ¯ÁízÀ EqÀUÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆÃl® ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ PÀĽvÁUÀ CzÉà ªÉÃ¼É CzÉà UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀÄß«ÄAiÀiÁå EvÀ£ÀÄ ºÉÆÃl® PÀqÉUÉ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ¤UÉ vÀ£Àß PÁ®Ä ºÀwÛzÀÝjAzÀ ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É ¸ÀjAiÀiÁV PÀĽvÀÄPÉƼÀî®Ä §gÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉUÉ dUÀ¼ÀPÉÌ §AzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁqÀÄvÁÛ C¯Éè ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JqÀUÀqÉAiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JqÀªÉƼÀPÁ°£À ªÉÄÃ¯É PÀÆqÀ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:109/08. PÀ®A:324, 504 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/08 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ:24/05/2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ PÁPÀ£Á¼À gÀªÀgÀ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ:23/05/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉÃ¼É ªÀÄgÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ zÀUÁð ºÀwÛgÀ ªÀÄgÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ±ÉÃgÀSÁ£À ¥ÀoÁt ºÁUÀÄ ±ÀgÀt¥Áà JPÀ¯ÁgÀ ºÀt PÉÆqÀĪÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ ±ÉgÀSÁ£À ªÀÄvÀÄÛ «ÃgÀ¥Áà PÁPÀ£Á¼É gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÀUÁð ºÀwÛgÀ 2030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ±ÉgÀSÁ£À EvÀ¤UÉ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀĪÀÄä£É KPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉüÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÉÃgÀSÁ£À ºÁUÀÄ «ÃgÀ¥Áà PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ PÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ °ÃqÀgÀQ ªÀiÁqÀÄwÛ K£ÀÄ CAvÁ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉUÉ d¼ÀPÉÌ ©zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ±Àlð »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁqÀÄvÁÛ ±ÉÃgÀSÁ£À EvÀ£ÀÄ C¯Éè ©¢ÝzÀÝ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® PÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:110/08. PÀ®A:341,324,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-5-08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ CgÉÆævÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ EvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÉĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ (vÀAzÉ) ¤UÉ d«ÄãÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸Àj£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁqÀÄ £Á£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ vÀAzÉ £ÀqɬĸÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è£ÀAzÀ CgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¦ügÁå¢UÉ vɯÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/08 PÀ®A 504, 506, 171(¹)(J¥sï) L¦¹ & 129,132,134 Dgï.¦.AiÀiÁåPïÖ-1951 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢.22/05/2008 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄÄ OgÁzÀ [©] ªÀÄvÀPÉëÃvÀæ-52 £ÉÃzÀgÀ°è ªÀÄvÀUÀmÉÖ ¸ÀA.136 SÉÃqÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÁà zÁ£Á & 2] ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¸ÀAUÀ±ÉnÖ zÁ£Á EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ “K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É” ¤Ã£ÀÄ eÉrJ¸À ¥ÀPÀëzÀ JeÉAl£ÁV¢Ý ªÀÄvÀzÁgÀgÀÄ NlÄ ºÁPÀ®Ä §AzÁUÀ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä PÁAUÉæ¸À ¥ÀPÀëPÉÌ NlÄ ºÁQ¸ÀĪÀªÀjzÀÄÝ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É M¼ÀUÉ JeÉAl£ÁV PÀÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÁªÀÅ K£É ªÀiÁrzÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ AiÀiÁjUÀÆ K£ÀÄ ºÉüÀ¨ÁgÀzÀÄ MAzÀÄ ªÉÃ¼É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀPÀgÁgÀÄ CPÉëÃ¥ÀuÉ ªÀiÁrzÀ°è ¤£ÀUÉ fêÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÁAUÉæ¸À KeÉAlgÁV ªÀÄvÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀªÀjUÉ ¤ÃªÀÅ PÁAUÉæ¸À ¥ÀPÀëPÉÌ ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¥ÀPÀëPÀÆÌ NlÄ ºÁPÀ¨ÁgÀzÀÄ ºÁUÀÄ DgÉÆæ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÉÆúÀ£À ¥ÀªÁgÀ EvÀ£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ C¢üPÁj EzÀÄÝ CªÀgÀÄ ®PÀë PÉÆqÀzÉà CªÀjUÉ ¸ÀºÀPÀj¹ ªÀÄvÀ ZÀ¯Á¬Ä¸À®Ä §AzÀªÀjUÉ UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV PÁAUÉæ¸À ¥ÀPÀëPÉÌ ªÀÄvÀ ºÁPÀĪÀAvÉ ¥ÉæÃgÉæ¹ ¸ÀºÀPÀj¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ 24/05/08 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA.98/08 PÀ®A.504,506,171(¹)(J¥sï) L¦¹ & 129,132,134 Dgï.¦.AiÀiÁåPïÖ-1951 eÉÆvÉ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-
¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ 68/08 PÀ®A 110 (f) ¹.DgÀ.¦.¹.:-
¢£ÁAPÀ 24/05/08 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À Dgï. AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦.J¸À.L. {PÁ.¸ÀÄ.} ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ¹.¦.¹. 1293, gÀªÀjUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ, ºÀ½î ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ oÁuɬÄAzÀ ©lÄÖ gÉÆÃqÀ ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ 1030 UÀAmÉUÉ PÀÄAmÉ ¹¹ð UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉnÖ ¤ÃrzÁUÀ PÀÄAmÉ ¹¹ð UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯É ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁw J¸À.¹. ºÉÆ°AiÀiÁå ¸Á/ PÀÄAmÉ ¹¹ð EvÀ£ÀÄ ¤AvÀÄ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¨sÉÆøÀr ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ PÀqÉ PÀ®Äè J¸ÀAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀĪÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ ºÁUÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ eÁ«Ä£ÀÄ E®èzÉ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ°è ¸ÀévÀAvÀæ£ÁV EgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj ºÁUÀÄ C£ÀxÀðPÁjAiÀÄÄ EgÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 1100 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ DgÉÆæv£À «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/08 PÀ®A 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ° UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.