May 12, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 12-05-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12-05-2008.

ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/08 PÀ®A 127 (J) ZÀÄ£ÁªÀuÁ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ d£ÀvÁ ¥Áæw¤zsÀå :-

¢£ÁAPÀ 10-5-2008 gÀAzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸À®Ä ºÁUÀÆ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ¦J¸ïL eÉÆÃvÉ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ UÀt¥Àw ¹¦¹ 1373 ºÁUÀÆ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¹¦¹ 1054 PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ §¸ÀªÀwxÀð «zÁå¦oÀ ±Á¯ÉAiÀÄ JzÀÄjUÉ 1700 UÀAmÉUÉ §AzÁUÀ C°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉîªÀÅ d£ÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ©üwÛ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ºÀAZÀÄwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ºÉÆÃV ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è ©ÃzÀgÀ 49 PÉëÃvÀæ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ 2008 ªÀÄvÀzÁgÀ ¨ÁAzsÀªÀgÀ°è ªÀÄ£À« CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÉëÃvÀægÀ C¨sÀåyð ©. ±ÀgÀtAiÀiÁå ¸Áé«Ä ºÉÆ£ÀßrØ ºÁUÀÆ C¨sÀåyðAiÀÄ ¨sÁªÀ avÀæ C¨sÀåyðAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ a£ÉßAiÀiÁzÀ ¨Áålì ªÀiÁå£À ¨sÁªÀ avÀæ ¸ÀºÀ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ©üwÛ ¥ÀvÀæzÀ°è ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÀæPÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄ¢ævÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À ¸ÀASÉå ºÁUÀÆ «¼Á¸À EgÀĪÀÅ¢¯Áè DzÀjAzÀ EzÀÄ C¥ÀgÁzsÀªÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ©üwÛ ¥ÀvÀæ ºÀAZÀÄwÛzÀݪÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä 1] AiÉÆÃVgÁd ¸Áé«Ä vÀAzÉ §¸ÀªÀ°AUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ dAUÀªÀi ¸Á: ºÉÆ£ÀßrØ 2] ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ gÀhÄgÉ¥Áà §ÄqÀvÁ ªÀAiÀÄ 24 eÁåw ºÀjd£À ¸Á: «ÄãÀPÉÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ 3] GªÉÄñÀ vÀAzÉ «oÀ×® ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁåw PÀÄgÀħgÀ ¸Á: DtzÀÆgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj CªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ºÀAZÀÄwgÀĪÀ ©üwÛ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨sÁ»gÀªÁVzÀjAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ©üwÛ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæZÁgÀPÉÌ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉ.J. 35 ¹. 109 £ÉÃzÀgÀ°è ©üÃwÛ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EnÖzÀÄÝ ¸ÀªÀÄPÉëªÀÄ £ÉÆÃr ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ºÁUÀÆ ºÀAZÀÄwgÀĪÀgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀå J¯Áè ¥ÀPÀëUÀ¼À d£ÀgÀ ¥ÉÊ¥ÉÆnÖ EzÀÄÝzÀjAzÀ vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ©üÃwÛ ¥ÀvÀæ ºÀAZÀÄÑwzÀ d£ÀgÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨sÁ»gÀªÁV PÀ®A 127 (J) ZÀÄ£ÁªÀuÁ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ d£ÀvÁ ¥Áæw¤zsÀå C¢üäAiÀĪÀÄ 1951 £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è C¥ÀgÁzsÀ ªÉøÀVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 11-05-2008 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ºÉZÀÄѪÀj ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉðAiÀÄ £Áå¬ÄPÀ zÀAqÁ¢üÃPÀj £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ C£ÀĪÀÄw ¤ÃrzÀÝ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß 34/2008 PÀ®A127 (J) ZÀÄ£ÁªÀuÁ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ d£ÀvÁ ¥Áæw¤zsÀå C¢üäAiÀĪÀÄ 1951 £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 4/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 11/5/08 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ ªÀgÀ¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ªÀÄAUÀ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ §£À¹ ¥ÀªÁgÀ ¸Á; ªÀ¯ÉèÃ¥ÀÆgÀ ¸ÁzÀÄ UÀAUÁgÁªÀÄ vÁAqÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀ ªÀgÀ¢ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ 0615 UÀAmÉUÉ ¦ÃAiÀiÁð¢ UÀAqÀ §£À¹ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÁAqÉAiÀÄ E£ÀÄì¯ÉÃlgÀ MqÉ¢zÀÄÝ £Á£ÀÄ eÉÆr¸ÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉÆÃzÁUÀ «zÀÄåvÀ n.¹ ºÀwÛgÀ DPÀ¹äPÀªÁV «zÀÄåvÀ vÀUÀ° n.¹ ¬ÄAzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 4/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦¹ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 8/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 11/05/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1200 jAzÀ 1400 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è eÁd£ÀªÀÄÄUÀ½ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÁgÁªÀÄ vÀAzÉ UÀÄAqÉgÁªÀ eÁzsÀªÀ gÀªÀgÀ ªÀļÀzÀ°è ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ EvÀ£ÀÄ EAd¤AiÀÄjAUï 5£Éà ¸À«ÄùÖçAiÀÄ°è ¥sɯÁVzÀÝjAzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ eÁd£ÀªÀÄÄUÀ½ ²ªÁgÀzÀ vÀ£Àß vÉÆÃlzÀ ºÉÆ®zÀ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/08 PÀ®A 32,34,ºÁUÀÄ ¹.J®-2 ¸À¤ßzÀÄÝ µÀgÀvÀÄÛ 7 PÉ.E JPÀÖ :-

¢:11/05/2008 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ r.J¸À.¦. gÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ «±ÉõÀ vÀAqÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀ®§UÁð ZÉPï ¥ÉÆøÀÖ ºÀwÛgÀ ªÁºÀUÀ¼À£ÀÄß ZÉPï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉ ªÉÃ¼É ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ £ÀA PÉJ-36/JA-644 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¤°è¸À ZÉPÉ ªÀiÁqÀ®Ä CzÀgÀ°è JgÀqÀÄ PÁlÆ£À AiÀÄÄ.J¸À. ¸ÀgÁ¬Ä 96 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ CA Q 3840/- gÀÆ £ÉÃzÀÄÝ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁV¸ÀÄvÀÛzÀݪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ C¤Ã® vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ¥Ánî ¸Á/ ¨Á¼ÀÆgÀÀ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj §UÉÎ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÀäqÀAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:98/08. PÀ®A: 32,34 ºÁUÀÄ ¹.J®-2 ¸À¤ßÃzÀÄÝ µÀgÀvÀÄÛ 7 PÉ.E. JPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 11-05-2008 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ²æà ©.JªÀÄ. UÀAUÁzsÀgÀ ¥ÉưøÀ ¤ÃjPÀëPÀgÀÄ ¸ÉgÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¯Áånæ ¤µÉÃzÀ eÁUÀævÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä MAzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ºÁUÀÄ M§â DgÉÆævÀ¤UÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ M¦à¹zÀÄÝ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ 11-05-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀiÁzÀ ¹¦¹ 913 ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ 2130 UÀAmÉUÉ gÉʯÉé ¤¯ÁÞzÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀ ªÀåQÛ NrºÉÆVzÀÄÝ »rAiÀÄ®Ä ¨ÉãÀÄß ºÀwÛzÀÝgÀÄ ¹UÀ°¯Áè £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ¤UÉ »rzÀÄ ºÉøÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ªÉÄ®ÌAqÀvÉ w½¹zÀÄÝ NrºÉÆzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä DvÀ£À ºÉøÀgÀÄ wgÀÄ¥Àw ¸Á,, ªÀÄ£ÁßTý CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛ£É £ÀAvÀgÀ JgÀqÀÄ PÁlð£ÀUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÁlð£ÀUÀ¼À°è J£ÀÄ EªÉ CAvÁ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ©ÃgÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀªÉ CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¯ÉʸÀ£Àì «ZÁj¸À®Ä ¯ÉʸÀ£Àì ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E¯Áè DPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVwÛzÀÝ §UÉÎ w½¹zÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj PÁlð£ÀUÀ¼ÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä ¥Àæw MAzÀÄ PÁlð£ÀzÀ°è 12 £ÁPÀ Ol ¸ÁÖçAUÀ ©ÃgÀ EzÀÄ MlÄÖ 24 ©ÃgÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CªÀÅ CAzÁdÄ 1136-00 gÀÆ¥Á¬ÄzÀÄÝ EzÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ªÀÄÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®ªÀ£ÀÄß ¥Àj²°¹ £ÉÆqÀ®Ä n«J¸À JPÀì¹® £ÀA PÉJ 38 eÉ 68 CAzÁdÄ QªÀÄvÀÄÛ 10,000-00 gÀÆ¥Á¬ÄzÀÄÝ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/2008 PÀ®A 32,34, PÉ,E,JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/08 PÀ®A 279,337 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀÄ.«.JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 11/05/08 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÀ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ MAzÀÄ JªÀÄ.J®.¹. ¥ÀvÀæ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è gÀ¸ÉÛ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ºÁUÀÄ vÉÃdªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÀ¸É ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁgÉ CAvÁ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀÄ UÉÆAqÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ºÉUÀqÉ ¸Á/ ®Qëöä £ÀUÀgÀ vÁ/ OgÁzÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw PÀƱÀ£ÀÆÀ¢AzÀ ªÀiÁåQì PÁå§ £ÀA PÉ.J-39-2526 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ GzÀVgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀ¼À¸ÀzÁ¼À ²ªÁgÀzÀ°èzÀ ¨Á§Ä vÀ¼ÀªÁqÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀiÁåQì PÁå§ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÀiÁåQì PÁå§ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É 1200 UÀAmÉUÉ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ MªÀÄä¯Éè PÀlÄÖ ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀiÁåQì PÁå§ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ CªÀ£À ºÉAqÀw vÉÃdªÀiÁä CªÀ½UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ©lÄÖ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 62/08 PÀ®A 279,337 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L,JªÀÄ,«. JPÀÖ £ÉzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 11/5/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¤¸ÀÛAvÀÄ PÉÃAzÀæ¢AzÀ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ UÀÄqÀ¥À½î UÁæªÀÄzÀ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¸Á; UÀÄqÀ¥À½î gÀªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn PÉÆmÁÖUÀ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¸Á; UÀÄqÀ¥À½î gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 10/5/08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¨ÉîÆgÀ [J£ï] UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV £ÀªÀÄÆägÀ gÀ« vÀAzÉ §¸À¥Áà ¸Á; UÀÄqÀ¥À½î EªÀgÀ DmÉÆÃzÀ°è ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ¤AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÁÝUÀ DmÉÆÃzÀ ªÀÄÄA¢£À mÉÊgÀ MqÉzÀÄ DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀjUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/08 PÀ®A. 279 337 338 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 198/08 PÀ®A 279 337 338 304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 12-5-08 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦ügÁå¢ ²æà ²æÃzsÀgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ¥ÀqÀ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ 16 ªÀµÀð eÁ-°AUÁ¬ÄvÀ G-«zsÁåyð ¸Á-L£Á¥ÀÆgÀ vÁ-aAZÉƽî f-UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ zsÀ£À¥Á®¥Áà gÀªÀgÀ ªÉƪÀÄäPÀ̼À ±Á®Ä ºÉÆ¢¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀÅ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è EzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ºÁUÀÄ UÁæªÀÄzÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ mÁæPÀì fÃ¥À £ÀA.PÉJ-34/4514 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁºÉ £ÀA.9gÀ ªÉÄÃ¯É d£ÀvÁ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj mÁæPÀì fÃ¥À £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÁ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ ºÁUÀÄ fæ£À°è PÀĽvÀ ²ªÀ°AUÀ¥Áà vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà, ¸ÀIJ®ªÀiÁä UÀAqÀ gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà, ¥ÀzÁäªÀw UÀAqÀ gÁªÀıÉÃnÖ, gÀvÀߪÀiÁä UÀAqÀ ²ªÀgÁªÀÄ, ¸ÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Áà, ±ÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ ©üªÀıÁå, gÉÃtÄPÁ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ¥ÀqÀ±ÉÃnÖ, ¸ÀªÀðªÀÄAUÀ® vÀAzÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ, ¹AzsÀÄ vÀAzÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÀ« ¥ÀqÀ±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ 6 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ªÉÄÃzÀļÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj læPÀì ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÁ£À ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ PÀÆqÀ¯Éà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 198/08 PÀ®A. 279, 337, 338, 304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À¹PÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/08 PÀ®A 498(J), 406, 506, 323 L¦¹ eÉÆvÉ:-

¢£ÁAPÀ 11-5-08 gÀAzÀÄ ¹.¦.L. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀgÀªÀjAzÀ MAzÀÄ ªÀiÁ£Àå ¦æ¤ì¥À® eÉ.JA.J¥sÀ.¹. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀgÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå 847/08 ¢£ÁAPÀ 9-5-08 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ DzÉò¹zÀ ¥ÀæPÁgÀ EzÀgÀ eÉÆÃvÉ MAzÀÄ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ®UÀwÛ¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¸ÀzÀj CfðzÁgÀ¼ÁzsÀ ²æêÀÄw. jeÁé£Á ¨ÉUÀA½UÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ, CvÉÛ, £Á¢tÂgÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ zÉÊ»PÀªÁV ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ªÀgÀzÀQëÃuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉý QgÀÄPÀļÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ zÀÆgÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/08 PÀ®A. 498(J), 406, 506, 323 L¦¹ eÉÆvÉ 3 & 4 r.¦. DPÀÖ. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/08 PÀ®A 341, 504, 324 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 11/05/2008 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÉñÀÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹.ºÉÆðAiÀiÁ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÆgÀ ¸ÀzÀå wæ¥ÀÆgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV ªÀiËTPÀªÁV PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 11/05/2008 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è EzÀÝ £Áå±À£À¯ï ºÉÆÃmÉ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ §¸ÀªÀ UÀAf£À M¼ÀV¤AzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ«zÀÝ ¦AlÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J°èUÉ £ÀqÉ¢zÉÝ JAzÀÄ PÉýzÁUÀ ªÀÄ£ÉUÉ £ÀqÉ¢zÉÝãÉAzÀÄ ºÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¹UÀgÉÃl ©V¸ÀÄ JAzÀÄ PÉýzÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀ¤UÉ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E®è JAzÀÄ w½¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ ºÀl »ÃrzÀÄ ¹UÀgÉÃl ©V¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ªÁzÀ ªÀÄqÀÄwÛzÀÝ, DªÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠣Á£ÀÄ ©V¸ÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ¹nÖUÉ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §¸ÀªÀUÀAdzÀ°è EzÀÝ ¸À¥Áß ¨ÁgÀ ºÀwÛgÀ £À£ÀUÉ vÀqÉzÀÄ ¹UÀgÉÃl ©V¸ÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ºÉüÀÄwÛ ¸ÀÆ½É ªÀÄUÀ£É, gÀAr ªÀÄUÀ£É JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß ¥ÁPÉÃlzÀ°è EzÀÝ ¨ÉèÃqÀ vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧® PÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/08 PÀ®A 107 ¹Cg惡 :-

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzÀÝ ¸ÀA 50/08 £ÉÃzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ gÁªÀÄ®ªÀiÁä½UÉ CªÀ¼À UÀAqÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÀÄÈvÀÛ¥ÀlÖ §UÉÎ ¥ÀjºÁgÀ ºÀt ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EªÀ½UÉ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀtzÀ°èAiÀÄ CgÉÆævÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ ªÀiÁrzÀ PÉøÀÄ ªÁ¥À¸À vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ MvÁ۬Ĺ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀÄwÛzÁÝgÉ. ¸ÀzÀj CgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAdÄ, ¨sÀªÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ «oÀׯï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ UÀA©üÃgÀ ¸ÀégÉÆÃ¥ÀzÀ C¥ÀgÁzÀÝ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀzÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄzÀ CrAiÀÄ°è F ¥ÀæPÀgÀt zÁT°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/08 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09/0/08 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. CªÀÄÈ¥Á° ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ ºÁWÀÆ UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ zsÁªÀÄÄj UÁæªÀÄ¢AzÀ vÀÄgÀÆj UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀiÁgÀÄw, ®PÀëöät, DvÀägÁªÀÄ EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 82/08 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zsÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/08 PÀ®A 110(f) ¹.Cgï.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 11/05/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1430 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ºÀ½î ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ ºÀÄ®UÀÄwÛ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ DgÉÆævÀ £ÁUÉñÀ EvÀ£ÀÄ ºÀÄ®UÀÄwÛ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è «dAiÀÄ®Qëà EªÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ C®èzÉà EvÀgÀ ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÉÆ®¸ÀÄ ¨ÉÊzÀÄ UÀÄAqÁUÀ¢ð ªÀiÁr vÀ£Àß ±ÀjÃgÀzÀ CAUÁAUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¹ C¸À¨sÀå jÃvÀ¬ÄAzÀ ªÀwð¹ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj ªÀÄvÀÄÛ C£ÀxÀðPÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 12/05/2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ºÀUÀ®ÄUÀ¸ÀÄÛ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ 0715 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è CPÀ̪ÀĺÁzÉë ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èzÀÝ gËrAiÀiÁzÀ gÀªÉÄñÀ ºÀÄ£ÀĸÀ£Á¼É EªÀ£ÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ §UÉÎ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è C¸À¨sÀåvÀ£À¢AzÀ ªÀwð¹ ¸ÁªÀd¤gÀ°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀÄGAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ C»vÀPÀgÀ WÀl£É dgÀÄUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉUÉ 0730 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄPÁÌV UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/08 PÀ®A 110(f) ¹.Dgï.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 12/05/08 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÀA PÉ.J- 38/f-63 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀUÀ®Ä ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ §A¢zÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀgÉÆA¢UÉ zÀÄ£ÀðqÀvɬÄAzÀ ªÀwð¹ vÀ£Àß ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ±Àlð£ÀÄß vÉUÉzÀÄ CzÀ£ÀÄß wgÀÄV¸ÀÄvÁÛ eÉÆÃgÁV aÃgÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÀªÀgÀt ªÀÄÆr¹ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£ÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ CPÀâgÀ vÀAzÉ ¥Á±Á¨sÉÊ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð G: J¸ï.n.r PÉ®¸À ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt JAzÀÄ w½¹zÁUÀ EªÀ¤UÉ »ÃUÉ E°è ©nÖzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀAeÉÕÃAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀÄV PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀƪÀåªÀ¸ÉÜ ºÀzÀUÉr¸À §ºÀÄzÉAzÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ CªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ PÀgÉ vÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 86/08 PÀ®A 110(f) ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/08 PÀ®A 110(f) ¹.Dgï.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 12/05/08 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÀA PÉ.J- 38/f-63 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀUÀ®Ä ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ «Ä¤ «zsÁ£À ¸ËzsÀ ºÀwÛgÀ §A¢zÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj «Ä¤ «zsÁ£À ¸ËzsÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀgÉÆA¢UÉ zÀÄ£ÀðqÀvɬÄAzÀ ªÀwð¹ vÀ£Àß ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ±Àlð£ÀÄß vÉUÉzÀÄ CzÀ£ÀÄß wgÀÄV¸ÀÄvÁÛ eÉÆÃgÁV aÃgÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÀªÀgÀt ªÀÄÆr¹ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£ÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸À°ÃªÀÄ vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð G: mÁæªÉïïì §ÄQAUÀ PÉ®¸À ¸Á:¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt JAzÀÄ w½¹zÁUÀ EªÀ¤UÉ »ÃUÉ E°è ©nÖzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀAeÉÕÃAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀÄV PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀƪÀå¸ÉÜ ºÀzÀUÉr¸À§ºÀÄzÉAzÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ CªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ PÀgÉ vÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 87/08 PÀ®A 110(f) ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/2008 PÀ®A 110 (f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ;12-05-08 gÀAzÀÄ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¦¹ 1242 gÀªÀgÉÆâAUÉ ªÀiÁPÉðl oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è 1300 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ :-±ÉÃPÀ ¨Á¨Á vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ U˸À EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ CqÀvÀqÉAiÀÄ£ÀÄäAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉƦvÀ£ÀÄ ªÀiÁPÉðl oÁuÉ zÁR¯Áw ¥ÀæPÁgÀ EªÀ£ÀÄ gËr EzÀÄÝ ¸ÀzÀå PÀ£ÁðlPÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæQæAiÀÄ DgÀA¨sÀªÁVzÀÝjAzÀ ¢/22-05-08 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¢£ÀzÀAzÀÄ gËrdªÀÄ ªÀiÁr ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ¨sÀAiÀÄ ©üÃwAiÀÄ£ÀÄäßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉƦvÀ¤UÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

8) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 106/2008. PÀ®A 107 ¹.DgÀ.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 11-05-2008 gÀAzÀÄ ¦.J¸À.L (PÁ¸ÀÄ) eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ¹¦¹ 1532, fÃ¥À ZÁ®PÀ ¹¦¹ 812 gÀªÀgÀÆA¢UÉ fÃ¥À £ÀA. KA- 38 G 130 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽzÀÄ PÀÆAqÀÄ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢AiÀÄ°è ¦lÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ oÁuɬÄAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ©lÄÖ ²ªÀ£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀzÀ°è ºÉÆzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä ¹QÌzÉ£ÉAzÀgÉ. ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀzÀ°è DgÉÆæAiÀiÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¥ÀjÃl ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ PÀÄ®PÀ¸Àħ ¸Á,, ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¸Á,, ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸ÀļÀÄî ¸ÁQë ¤rgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À°è ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄA¥ÀÄPÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 106/08 PÀ®A 107 ¹.DgÀ.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zsÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


9) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 107/2008. PÀ®A 107 ¹.DgÀ.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 11-05-2008 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ¦.J¸À.L(PÁ¸ÀÄ) eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ¹¦¹ 1532, fÃ¥À ZÁ®PÀ ¹¦¹ 812 gÀªÀgÀÆA¢UÉ fÃ¥À £ÀA. PÉ.J.-38 f- 130 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽzÀÄ PÀÆAqÀÄ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢AiÀÄ°è ¥ÉlÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ oÁuɬÄAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ©lÄÖ ²ªÀ£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀzÀ°è ºÉÆzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä ¹QÌzÉ£ÉAzÀgÉ. ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀzÀ°è DgÉÆæAiÀiÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¸ÀAUÉÆüÀV ªÀAiÀÄ 31 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á,, ¥ÀævÁ¥À® £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¥ÀjÃl ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ PÀÄ®PÀ¸Àħ ¸Á,, ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ vÁ£ÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸ÀļÀÄî ¸ÁQëAiÀÄ£ÀÄß ºÉýgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¸ÀļÀÄî ºÉüÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ªÀÄ£À¹ì£À°è ªÉʪÀÄ£ÀÄì÷ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß §AUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ 1800 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 107/08 PÀ®A 107 ¹.DgÀ.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zsÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

10) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 12/5/08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L fÃ¥À ZÁ®PÀ J¦¹ 125 gÁWÀªÉAzÀæ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ fUÁð [©] UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆzÁUÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gËr ±ÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà ¨ÁªÀUÉ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð ¸Á; fUÁð [©] EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ £Á£ÀÄ UÀÄAqÁ EzÉÝ£É CAvÀ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ aÃgÁqÀĪÀÅzÀÄ. ºÁUÀÄ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ©aÑ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¹ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ºÉýzÀªÀjUÉ ªÀÄvÀ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ vÁQÃvÀÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ±ÁAvÀvÀUÉ ¨sÀAUÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ CrAiÀÄ°è zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/08
PÀ®A. 110 [f] ¹.Dgï.¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.