May 15, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 15-05-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15-05-2008.

ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀt:-

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/08 PÀ®A 171(E) L¦¹

¢£ÁAPÀ 15/05/08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ JJ¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ°è ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤«ÄvÀåªÁV ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ¨sÁ°Ì CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ C°è ¨Áwä §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ ¨sÁ°Ì UÀrAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀvÀå¤PÉÃvÀ£À ±Á¯ÉAiÀÄ°è ±Á¯ÉAiÀÄ CzsÀåPÀëgÁzÀ ±ÀgÀzÀ vÀAzÉ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà ¹¸Éð EªÀgÀÄ PÁAUÉæÃ¸ï ªÀw¬ÄAzÀ vÀ£Àß ±Á¯ÉAiÀÄ°è ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÀPÀëPÉÌ ªÀÄvÀ ºÁPÀĪÀ §UÉÎ N¯ÉʸÀĪÀ PÀÄjvÀÄ Hl wAr w¤¸ÀĪÀ ¸ËPÀAiÀÄð ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ w½zÀÄ ¦J¸ïAiÀÄ gÀªÀgÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀvÀå¤PÉÃvÀ£À ±Á¯ÉAiÀÄ°è d£ÀjUÉ Hl wAr, ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÀzÀj Hl §r¸ÀÄwÛgÀĪÀªÀjUÉ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä £ÀªÀÄUÉ £ÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ CzsÀåPÀëgÁzÀ ±ÀgÀzÀ vÀAzÉ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà ¹¸Éð ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð G. ¸ÀvÀå¤PÉÃvÀ£À ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ CzsÀåPÀëgÀÄ ¸Á/ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ §gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è PÁAUÉæ¸À ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀgÀªÁV ªÀÄvÀ ºÁPÀĪÀAvÉ d£ÀjUÉ N¯ÉʸÀĪÀzÀPÁÌV HlzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. DzÀÄzÀjAzÀ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 109/08 PÀ®A 171 (E) L¦¹ £ÉÃzÀgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀt

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2008 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14-05-2008 gÀAzÀÄ 1840 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉÆúÀ£ÀgÉrØ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ gÉrØ ªÀAiÀÄ:- 26 ªÀµÀð eÁw: gÀrØ G: ¸ÀºÁAiÀÄPÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀcÃj ©ÃzÀgÀzÀ°è £ËPÀj ¸Á: UÀÄA¥Á ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ passion plus £ÀA. PÉ,J 38 eÉ-2919 ZÉ¹ì £ÀA:05ºÉZÀ07¹12563 EAd£ï £ÀA§gï: 05ºÉZÀ08JªÀÄ18110 §tÚ: ¤Ã° §tÚzÀÄ CAzÁdÄ 45,000 gÉÆÃ¥Á¬ÄEzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 18-04-2008 gÀAzÀÄ UÉÆëAzÀ n¦ü£À ¸ÉAlgÀ ªÉƺÀ£À ªÀiÁPÉðl JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ 1800 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2008 PÀ®A 379 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zsÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2008 PÀ®A 379 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 14-05-2008 gÀAzÀÄ 1940 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw.±ÉÆèsÁ UÀAqÀ §®©üêÀÄ PÀÄ®PÀtÂð ªÀAiÀÄ 47 ªÀµÀð PÉ®¸À ªÀÄ£É PÉ®¸À eÁw ¨Áæ»ät eÉÆÃw PÁ¯ÉÆä ªÀÄ£É £ÀA 8/11/363 ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ:02/04/08 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è EnÖzÀ MAzÀÄ J®.¦.f UÁå¸ï ¹°AqÀgï C.Q:1800/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ Cfð ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ:112/08 PÀ®A:379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C§PÁj PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/08 PÀ®A 32 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:-

¢£ÁAPÀ: 14/05/2008 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ eÉÆüÀzÁ¥ÀPÁ UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ £Àr¹ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ w¥ÀàAiÀiÁå PÀ¯Á®, ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, G: vÀA¥ÀÄ ¥Á¤AiÀÄ CAUÀr, eÁ: EqÀUÁgÀ, ¸Á/ eÉÆüÀzÁ¥ÀPÁ. EvÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹ EvÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ 1] 12 °Ãlgï PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä CA.Q. gÀÆ.300=00. 2] MAzÀÄ ¦üæÃeï 180-°Ãlgï £ÉÃzÀÄÝ CA.Q. gÀÆ.9,000=00. 3] £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.80=00. £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzsÀÝ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:100/08. PÀ®A: 32 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀð¼À¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/08 PÀ®A 32 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:-

¢£ÁAPÀ :14/05/2008 gÀAzÀÄ ºÀ®§UÁð UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ @ UÀt¥Àw vÀAzÉ vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀiÁå EqÀUÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, G: SÁ¸ÀV qÉæöʪÀgï, eÁ: EqÀUÁgÀ, ¸Á/ ºÀ®§UÁð. ªÉÄÃ¯É zÁ½ £ÀqɬĹ DvÀ¤AzÀ 08 °Ãlgï PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä CA.Q. gÀÆ.320=00. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzsÀÝ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:101/08. PÀ®A: 32 PÉ.E. JPÀÖ. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/08 PÀ®A 32 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:-

¢£ÁAPÀ:14/05/2008 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ gÀÆzÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ gÀhÄgÀt¥Áà EqÀUÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, G: mÉîgï PÉ®¸À, eÁ: EqÀUÁgÀ, ¸Á/ gÀÆzÀ£ÀÆgÀ. ªÉÄÃ¯É zÁ½ £ÀqɬĹ DvÀ¤AzÀ 08 °Ãlgï PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä CA.Q. gÀÆ.320=00. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzsÀÝ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:102/08. PÀ®A: 32 PÉ.E. JPÀÖ. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/08 PÀ®A 32 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:-

¢:14/05/2008 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ gÀÆzÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Áà EqÀUÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, G: PÀÆ° PÉ®¸À, eÁ: EqÀUÁgÀ, ¸Á/ gÀÆzÀ£ÀÆgÀ. ªÉÄÃ¯É zÁ½ £ÀqɬĹ DvÀ¤AzÀ 04 °Ãlgï PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä CA.Q. gÀÆ.200=00. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzsÀÝ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:103/08. PÀ®A: 32 PÉ.E. JPÀÖ. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2008 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:-

¢£ÁAPÀ 15/05/08 gÀAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¹AzÉÆ® vÁAqÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ WÁ¼É¥Àà ZÀlß¼Éî ¸Á/ vÀqÀ¥À½î FvÀ£ÀÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀ 5 °Ã. PÁå£À£À°è CAzÁdÄ 5 °Ã. PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä EzÀÄÝ, ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¯ÉʸÀ£Àì ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä PÀ¼Àî ¸ÀAvÉAiÀÄ°è Rjâ¹ ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ 0615 UÀAmÉUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¸ÁgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2008 PÀ®A 32, 34 PÉ. E. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀgÀzÀPÀëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:-

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2008 PÀ®A 498(J), 324, 504, 506, 149 L¦¹ eÉÆvÉ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 r¦ PÁAiÉÄÝ. :-

¢£ÁAPÀ: 14/05/2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw : ±ÉÊ®eÁ UÀAqÀ ªÉAPÀlgÁªÀ ElV ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: UÀÄ®âUÁð ¸ÀzÉå: ªÀÄÄqÀ© EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 02-07-98 £ÉÃzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ DgÉÆæ 1 ªÉAPÀlgÁªÀ£ÉÆA¢UÉ DV ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è ªÀgÀzÀQëuÉ PÁtÂPÉ 51,000/- gÀÆ. 10 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ 20,000/- ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ »ÃgÉÆúÉÆAqÁ PÉÆnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) ªÉAPÀlgÁªÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ElV ¸Á: UÀÄ®âUÁð 2) ªÀÄ®è¥Áà ElV ¸Á: UÀÄ®âUÁð, 3) ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: UÀÄ®âUÁð, 4) PÁªÉÃj UÀAqÀ UÀt¥Àw ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ, 5) ¸ÀÄgÉÃSÁ UÀAqÀ dUÀ¢Ã±À ¸Á: ±ÉÃqÀA. EªÀgÀÄUÀ¼É®ègÀÄ ºÉZÀÄѪÀjAiÀiÁV 5 ®PÀë ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀ®Ä ¦Ãr¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÁUÀÆ ¨ÉïïÖ¢AzÀ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ PÁuÉAiÀiÁVzÁÝ¼É JAzÀÄ ¸ÀļÀÄî PÉøÀÄ zÁR® ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄqÀ© ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 47/08 PÀ®A: 498(J), 324, 504, 506, 149 L¦¹ eÉÆvÉ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 r¦ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt:-

alUÀÄ¥Àà oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/08 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 14-05-2008 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀWÀÄ«gÀ vÀAzÉ ªÀiË®¥Áà ±ÀªÀiÁð ¸Á: ªÀiÁqÀUÀƼÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 14-05-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁqÀUÀƼÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 3 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DmÉÆà ¤°è¹ ¨ÉüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆÃzÀ°è PÀļÀîj¹PÉƼÀÄîªÁUÀ ¨ÉüÀPÉÃgÁzÀ DmÉÆÃZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw EvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ¥Áå¸ÉAdgÀ KPÉ MAiÀÄÄwÛj« ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½A ¨ÉÊzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÉÆÛç⠪ÀåQÛ PÉʬÄAzÀ JzÉ §®¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆÃqÉzÀ£ÀÄ. CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆmÁÖ ªÉÄÃgÉUÉ alUÀÄ¥Àà oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀt

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/08 PÀ®A 279,337,338, L.¦.¹. eÉÆvÉ 187, L.JA.«. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 14/05/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À 2.45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw dUÀzÉë UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ ªÁ¯É ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð G; PÀÆ° PÉ®¸À eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á; PËoÁ(©) vÁ;f; ©ÃzÀgÀ «ªÀgÀÄ §mÉÖ Rj¢ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ©ÃzÀgÀPÉÌ ªÀiÁåQì PÁå¨ï £ÀA. PÉ.J.38/1983 £ÉßÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀiÁåQì PÁå§ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁåQì PÁå¨ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ gÉÆÃr£À §® UÀqÉ vÀVΣÀ°è vÀ£Àß ªÀiÁåQì ºÁQzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á¬ÄUÉ ºÁUÀÆ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ 14/05/08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¨ÁªÀUÉ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁ/°AUÁAiÀÄvÀ G/UÁA¢ü ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á/UÉÆÃgÀaAZÉÆý EªÀgÀÄ §¸À £ÀA PÉ.J 38 J¥sï 300 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ MAzÀÄ mÉA¥ÀÆ ¤AwzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß §¸À zÁn ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ mÉA¥ÉÆÃUÉ vÀgÀazÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀPÉÊ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ §¸À¤AzÀ PɼÀUÉ E½zÁUÀ CgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸À£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ: 14/05/08 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ©.eÉ.¦. ¥ÀPÀëzÀªÀ£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ºÉýzÀ ¥ÀPÀëPÉÌ NlÄ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ £Á£ÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ zÉÆqÀتÀ EzÉÝ£É CAvÀ aÃgÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÀUÉ ¨sÀAUÀ¥Àr¹ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ªÀÄÆr¸ÀĪÀAvÉ ªÀwð¸ÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 23/08 PÀ®A: 110(f) ¹Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2008 PÀ®A 109 ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ; 14-05-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢gÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁPÉðl oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ºÀUÀ®Ä UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ©ÃzÀgÀ ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉƤ CeÁzÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ 1430 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ gÀ¦üà vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä¯ï ªÀAiÀÄ- 20 ªÀµÀð G-L¸ï QæêÀÄ ¸ÉîgÀ ¸Á; ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀªÀÄ ªÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÝ ¦J¸ïL gÀªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è Nr ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¨É£Àß ºÀwÛ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV EªÀ£ÀÄ JªÀÄ.N Qæ«ÄãÀ¯ï EzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀħºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ CªÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/2008 PÀ®A 109 ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ; 14-05-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÀUÀ®Ä UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ©ÃzÀgÀ ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉƤ PÀqÉ 1600 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ UÀ¤±ÉÃPÀ vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ¸ÀªÀÄzÀ ªÀAiÀÄ-19 ªÀµÀð ¸Á; ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀªÀÄ ªÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÝ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢gÀªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è Nr ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¨É£Àß ºÀwÛ »rzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV EªÀ£ÀÄ JªÀÄ.N Qæ«ÄãÀ¯ï EzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀħºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ CªÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2008 PÀ®A 109 ¹.Dgï.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ; 14-05-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÀUÀ®Ä UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ºÀ¼ÀzÀPÉÃj UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ DgÉÆæ £ÉÆúÀ£À vÀAzÉ £É®ì£À ªÀAiÀÄ-27 ªÀµÀð ¸Á; ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀªÀÄ ªÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÝ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢gÀªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è Nr ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¨É£Àß ºÀwÛ »rzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV EªÀ£ÀÄ JªÀÄ.N Qæ«ÄãÀ¯ï EzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀħºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ CªÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 206/08 PÀ®A 110 (f) ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 14-5-08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀzÀ eÉÃgÀ¥ÉÃl PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ d£ÀjUÉ £ÀªÀÄä ¥ÀPÀëPÉÌ Nl ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ¨sÀAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ eÉÊ£ÀÄ vÀAzÉ ZÁAzÀ¥Á±Á ¸Á// eÉÃgÀ¥ÉÃl CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »ÃUÉ ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ 1330 UÀAmÉUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 206/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6) alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/08 PÀ®A 109 ¹.DgÀ.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 14-05-2008 gÀAzÀÄ J.J¸À.L. ©üêÀÄuÁÚ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢gÀªÀgÉÆA¢UÉ 1414 WÀAmÉUÉ alUÀÄ¥Áà §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ PÉÊaî ºÁUÀÄ eÉçÄUÀ¼À£ÀÄ »ZÀQ £ÉÆÃqÀÄwzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ¥ÉưøÀ fÃ¥À£ÀÄ £ÉÆÃrzÀ PÀÆqÀ¯É NqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀ£ÀÄ DUÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß »A¨Á° »rzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀAeÉAiÀÄ vÀAzÉ ²ªÁfgÁªÀ ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: zÀ¹ÛVj ªÉƺÀ¯Áè alUÀÄ¥Àà CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ EAvÀºÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è E°è KPÉ ¤Aw¢Ý CAvÁ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°¯Áè ¸ÀzÀjªÀAiÀĪÀ¤UÉ »UÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄAdUÁævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/08 PÀ®A: 109 ¹.DgÀ.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

7) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ; 14-05-08 gÀAzÀÄ ¦.J¸À.L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ C§ÄÝ® ¥sÉÊd zÀUÁð ©ÃzÀgÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ ¸ÀgÀzÁgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¥Á±Áå«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ-28 ªÀµÀð ¸Á; C§ÄÝ® ¥sÉÊd zÀUÁð ©ÃzÀgÀ FvÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉƦvÀ£ÀÄ ªÀiÁPÉðl oÁuÉ zÁR¯Áw ¥ÀæPÁgÀ EªÀ£ÀÄ (J) gËr EzÀÄÝ ¸ÀzÀå PÀ£ÁðlPÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæQæAiÀÄ DgÀA¨sÀªÁVzÀÝjAzÀ ¢/22-05-08 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¢£ÀzÀAzÀÄ gËrdªÀÄä ªÀiÁr ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ¨sÀAiÀÄ ©üÃwAiÀÄ£ÀÄäßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉƦvÀ¤UÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.