May 24, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 24-05-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-05-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/08 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/05/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ eÉÊ£ÉÆ¢Ý£ï ¨ÁUÀªÁ£À gÀªÀgÀÄ ªÀÄAUÀ®VAiÀÄ gÁ. ºÉ. £ÀA 9 gÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ bÉÆÃlÄ«ÄAiÀiÁ ªÀÄdPÀÄj gÀªÀgÀ ZÀºÁ ºÉÆÃl®zÀ°è ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ vÀªÀÄä ¸À°ÃªÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀgÀPÁj CAUÀrUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É gÁ.ºÉ 9 gÀ JqÀ§¢¬ÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ bÉÆÃlÄ«ÄAiÀiÁ EªÀgÀ ºÉÆl® JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉ »A¢¤AzÀ M§â PÉJ¸ïDgïn¹ §¸Àì ZÁ®PÀ vÀ£Àß §¸ÀÄì Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAzÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯Éè ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä¤UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä£ÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV¤AzÀ, ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ, Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ £ÉÆÃr ¸ÀzÀj rQÌ ªÀiÁrzÀ PÉJ¸ïDgïn¹ §¸Àì £ÀA £ÉÆÃqÀ®Ä PÉJ-32/J¥sï-1169 EzÀÄÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÀªÀÄä ¸À°ÃªÀÄ EvÀ¤UÉ E¯Ád PÀÄjvÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ §¹ì£À°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 23/05/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1515 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 63/08 PÀ®A 279,304 (J) L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß. £ÀA. 96/ 2008 PÀ®A 324 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-05-08 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ «ÄvÀ¨Á gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¨Á¬ÄªÀiÁw£À ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CA§gÀ ¨Áj£À°è HlªÀiÁr ªÉƨÁ¬Ä¯ï ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆèÁ¬Ä¯ï E°è ElÄÖ ºÉÆÃVzÉÃ£É EzÀÝgÉ PÉÆÃr CAvÀ PÉýÃzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁdÄ ¸Áé«Ä ºÁUÀÆ E£ÉÆßçâ E§âgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ.


¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/08 PÀ®A 143,147,341,323,504,506 eÉÆÃvÉ 149 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 23/05/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà «ÃgÀ±ÉmÉÖ ¸Á/ qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀ zÀÆgÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 21/05/08 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉmÉÖ¥Áà PÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°èzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¤AwzÁUÀ CµÀÖgÀ°è C¼ÀA¢ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß EvÀgÀ 10 d£ÀgÀÄ PÁj£À°è §AzÀÄ E½zÁUÀ DgÉÆæ £ÀA 2 jAzÀ 10 gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV dªÀiÁ DVzÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ £ÉÆÃr ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀt ºÀAZÀ®Ä §A¢gÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ PÀ¯Áåt gÀªÀjUÉ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É E¯ÁåPÉ §A¢j ¤ªÀÄä PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ E®èAiÉÄ ªÀÄÄV¹ ©ÃqÀÄvÉÛªÉ. CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ zÁjAiÀÄ°è vÀqÉzÀÄ CgÉÆævÀgÉîègÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ vÀªÀÄä «gÀÄzÀÞ oÁuÉUÉ zÀÆgÀÄ PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ ªÀÄÄV¹ ©ÃqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/08 PÀ®A 143,147,341,323,504,506 eÉÆÃvÉ 149 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/08 PÀ®A 143, 147, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 23-05-08 gÀAzÀÄ 1810 UÀAmÉUÉ ²æÃ. ªÉAPÀmï vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ElV EªÀgÀ ¥ÀgÀªÁV ²æÃ. C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Áà ZÀªÁít G: ªÀQîgÀÄ ¸Á: ¸ÀAvÉÆõÀ PÁ¯ÉÆä f¯Áè : UÀįÁâUÁð gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, ¸ÀzÀj 10 d£ÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÉÊ®eÁ UÀAqÀ ªÉAPÀlgÁªÀ ElV 2) «±Àé¥Á® vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà ±ÀlPÀgÀ ¸Á: ªÀÄÄqÀ© 3) FgÀªÀÄä UÀAqÀ «±Àé¥Á® ±ÀlPÀgÀ ¸Á: ªÀÄÄqÀ© 4) PÁªÉÃj UÀAqÀ gÁd±ÉÃRgÀ ¨Á½ ¸Á: vÁAqÀÆgÀ( JA.J¸ï) 5). GÁd±ÉÃRgÀ ¨Á½ ªÀQîgÀÄ ¸Á: vÁAqÀÆgÀ (JA.J¸ï) 6) GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ±ÉlPÀgÀ ¸Á: ªÀÄÄqÀ© 7.) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ±ÀlPÀgÀ ¸Á: ªÀÄÄqÀ© 8). ¨ÁªÀÅgÁªÀ ±ÀlPÀgÀ ¸Á: ªÀÄÄqÀ© 9). qÀÁ «gÀuÁÚ vÀAzÉ «±Àé¥Á® ±ÀlPÀgÀ ¸Á: ªÀÄÄqÀ© 10) J¸ï.PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «±Àé¥Á® ±ÀlPÀgÀ ¸Á: ªÀÄÄqÀ© ¢£ÁAPÀ: 05-05-08 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw DzÀ ±ÉÊ®eÁ EªÀ¼ÀÄ 15 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, 90,000=00 gÀÆ ºÁUÀÆ ªÀĺÀvÀézÀ zÁR®Ä ¥ÀvÀæUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£É ©nÖ ºÉÆÃVzÀ §UÉÎ ¸ÀÖµÀ£ï §eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ®âUÁð zÀ° ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 17-05-08 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ªÉAPÀlgÁªÀ ElV EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄÄqÀ© HgÀ°è vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝ¼É CAvÀ w½zÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 17-05-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄqÀ© UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ §A¢¢ CAvÀ PÉüÀĪÀµÀÖgÀ°è DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ PÀÆr ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄvÉÛ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀßUÉ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄqÀ© ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 51/08 PÀ®A 143,147,504,506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA. 9/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 20-05-2008 gÀAzÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ UÀÄA¥Á JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃA¢ PÀÄrzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ¼À ºÉAqÀw ¨Á®ªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-5-08 gÀAzÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄPÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃVzÀÝ jAzÀ CvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¢£ÁAPÀ 20-5-08 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß UÀÄr¸À®Ä ¢AzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è vÀ£Àß ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ CvÀ¤UÉ aQvÀì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÀì PÁ®PÉÌ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-5-08 gÀAzÀÄ 1305 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É.


zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 09/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ºÁ¸À£ÀPÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁ: ºÀjd£À, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á/ zsÀ£ÀÆßgÀ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-8 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¢£Á®Æ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, ¸ÀzÀj PÀÄrvÀ¢AzÀ CªÀ£À ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è £ÉÆêÀÅ DUÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ §qÀªÀ¤zÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà zÉÆqÀØ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ DUÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ, vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢: 22/05/08 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ vÀgÀ£À½î ²ªÁgÀzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Áà qÉÆtUÁ¥ÀÆgÉ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ°èzÀÝ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 23/05/08 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ dªÀÄ®Ä ZÀªÁít ¸Á/ ©Ãj (©) JªÀiï.J¯ï.J. vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄÝ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 22/05/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ©Ãj (©) ²ªÁgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁw ®ªÀiÁt G/ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ ©Ãj (©) JªÀÄ.J®.J. vÁAqÁ EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀzÀ ºÉÆ®zÀ°è DgÀÄ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÁUÀ ªÀÄ¼É ªÉÆÃqÀªÁV MªÀÄä¯Éà «ÄAa ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹Ãr®Ä ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 7/08 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/2008 PÀ®A-379 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 24/5/08 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ «oÀ®gÁªÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀÄ ¸À» ªÀiÁrzÀ MAzÀÄ °ÃTvÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹PÉÆArzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ . ¢£ÁAPÀ 18/5/08 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ RlPÀ aAZÉÆý¬ÄAzÀ ¨sÁ°ÌUÉ vÀ£Àß MAzÀÄ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà®AqÀgÀÀ ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÉÆÃ. ¸ÉÊPÀ®£À°è ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ªÀÄÄVzÀ PÁgÀt 1430 UÀAmÉUÉ KtPÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è gÀWÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ gÀªÀgÀ ºÉÆmÉî JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹ ¨sÁ°ÌUÉ ºÉÆÃV 1800 UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸À §AzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀÅ C°è EgÀ°è¯Áè. AiÀiÁgÁzÀgÀÄ ¥ÀjZÀ¸ÀÜgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¥ÀvÀå ºÀvÀÛ°è¯Áè. vÀ£Àß ªÉÆÃ. ¸ÉÊ. AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ 1400 UÀAmɬÄAzÀ 1800 UÀAmÉ ªÀÄzsÁåºÀßzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ Cfð ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. -66/08 PÀ®A-379 L¦¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ