May 8, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 08-05-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08-05-2008

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2008 PÀ®A. 328 L.¦.¹. ºÁUÀÆ 32,34 PÉ.E.JPÀÖ. :-

¢£ÁAPÀ 7/5/2008 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹.¦.L. PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢ü PÀÆr E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¸ÀAUÀªÀÄ PÁæ¸À §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ 1400 UÀAmÉUÉ vÀ®Ä¦zÁUÀ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ zÉêÀgÁªÀ ¹AzsÉ ¸Á: ¸ÀAUÀªÀÄ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV DvÀ£À ºÀwÛgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ ºÀt MlÄÖ 160/- gÀÆ. ºÁUÀÆ CAzÁdÄ 5 °ÃlgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C;QÃ;150/ gÀÆ. £ÉÃzÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀĪÀåzÀjAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj , ªÀiÁ£ÀªÀ ±ÀjÃgÀzÀ°è M¼ÀUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀĪÀåzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/08 PÀ®A. 328 L.¦.¹. ºÁUÀÆ 32,34, PÉ.E.JPÀÖ. £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) alUÀÄ¥Àà oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 6-05-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀÄ ±ÉAUÁ PÁ¬Ä vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1730 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CwÛUÉAiÀiÁzÀ vÀÄPÀ̪ÀÄä EªÀgÀ eÉÆÃvÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¸ÀzÀ¯Á¥ÀÆgÉ ºÀ½îSÉÃqÀ ªÁrAiÀÄ ºÀwÛgÀ EªÀgÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £À£ÀUÉ JqÀUÀtÂÚ£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JqÀ ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ gÉÆArAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ºÉýPÉ PÉÆmÁÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ ;-

¢£ÁAPÀ 7-05-08 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ 1630 UÀAmÉUÉ ¨ÉÃnÖ ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: ªÀ¯Éè¥ÀÆgÀ ¸ÀzÀå ¹.JA.¹ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 7-05-08 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ªÀiÁQì PÁå§ £ÀA, PÉJ 38, 1568 £ÉÃzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 40-45 d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄ ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁåQì PÁå§ ZÁ®PÀ£ÀÄ, Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁåQì PÁå§, PÀgÉAl PÀA§PÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¥À°ÖAiÀiÁV, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 20-25 d£ÀgÀÄ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤ÃSÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07-05-08 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸À¥Áà vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀiÁå gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊP®À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß UÁæªÀĪÁzÀ C«ÄÃgÁ¨ÁzÀ ªÁr PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) - »¯Á¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄfÃzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ¸ÀÄdÄQ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ 39 E 2929 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ £É®PÉÌ ©zÀÝ£ÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ªÀåQÛ UÁæªÀÄzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ¹zÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä EªÀ£ÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ CªÀ£À ¨Á¬ÄUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÉÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/05/08 gÀAzÀÄ 0745 UÀAmÉUÉ AiÀiÁRħ¥ÀÆgÁ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è DgÉÆæ ªÀÄÄPÁÛgÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀÄ»vÁ§¸Á§ ±ÉÃR G: ¯Áj £ÀA. PÉJ-39/2055 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: AiÀiÁRħ¥ÀÆgÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj Qè£ÀgÀ£ÁzÀ R¢gÀ ¥Á±Á vÀAzÉ ¸ÀvÀÛgÀ«ÄAiÀiÁå EvÀ¤UÉ ¯Áj ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrzÀ ºÀUÀÎ ¸Àr®Ä DVzÉ CzÀ£ÀÄß dVÎ ¦ümï ªÀiÁqÀ®Ä w½¹zÀPÉÌ Qè£Àgï ¯Áj ªÉÄïÉj ºÀUÀÎ J¼ÉzÀÄ ¦ümï ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ ¯Áj ZÁ®Ä ªÀiÁr MªÉÄä¯É ¯Áj eÉÆÃgÁV ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄÄAzÉ MAiÀiÁÝUÀ ¯Áj ªÉÄð£À Qè£ÀgÀ¤UÉ C¯Éè gÀ¸ÉÛ §¢VzÀÝ «zÀÄåvï PÀA§zÀ PÀgÉÉAl ªÁAiÀÄgï ºÀwÛ,PÀgÉAl ºÀwÛ §®UÉÊ ºÁUÀÆ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¯Áj ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ ©¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¯Áj Qè£ÀgÀ£À CtÚ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ZÁAzÀ¥Á±Á vÀAzÉ ¸ÀvÀÛgÀ«ÄAiÀiÁå gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/08 PÀ®A 279,338 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 07/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ: 07/05/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ: ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ ¨sÉÊgÀ£À½îPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁ: ºÀjd£À, G:ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á/ PÀtf. EPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨ÉÆA¢AiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ vÀUÀr£À ªÉÄÃ¯É ©¹°UÉ ElÄÖ §gÀĪÁUÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÁAiÀÄÝ «zÀåvï vÀAwAiÀÄ£ÀÄß CªÀ½UÉ vÁVzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 07/05/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA:07/08 PÀ®A:174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/2008 PÀ®A-110 [E] & [f] ¹DgÀ.¦.¹. :-

D¥Á¢vÀ£ÁzÀ :-²æäªÁ¸À vÀAzÉ UÀt¥Àw EvÀ£ÀÄ RlPÀ aAZÉÆý oÁuÉAiÀÄ gËr ²Ãl ªÀåQÛ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 07/05/08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ PÀÄgÀħSÉüÀV UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ eÉÆÃgÁV aÃgÁqÀÄvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É , ¨sÉÆøÀr ªÀÄPÀÌ¼É CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ UÁæªÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀzÀ®èzÉà ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀå¸ÉÜ ºÀzÀUÉÃr¸ÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzsÀ UÀÄ£Éß £ÀA-45/08 PÀ®A-110 [E] & [f] ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


2) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 7/5/2008 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ PÉÆgÉPÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ, C¥Á¢vÀ£ÁzÀ gÁªÀÄ vÀAzÉ zÉêÀgÁªÀ ¹AzsÉ ¸Á: PÉÆgÉPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ JzÀgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀw¸ÀÄvÁÛ E¯ÉÃPÀë£ÀzÀè° £À£Àß ¥Ánð UÉ®ÄèvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ PÉÆgÉPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ zÁzÁ EzÉÝ£É £Á£ÀÄ ºÉýzÉ DUÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ agÁqÀÄvÁÛ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ºÉzÀj¹ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄ ©üÃw ºÀÄnÖ¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ DvÀ£À£ÀÄß ºÁUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ fêÀºÁ¤ gÀPÀÛ¥ÁvÀ ªÀÄÄAzÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀAeÉÕÃAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀiªÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß vÀ£Àß ¸ÀzÀévÉð£ÉUÁV ªÀÄÄZÀѽPÉ §gÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÁUÀÆ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ®A. 110 [f] ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è PÉøÀ zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/2008 PÀ®A.110 [f] ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 7/5/2008 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ UÁæªÀÄ ¨sÉÃnÖ ºÁUÀÆ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÀƪÀð ªÀiÁ»w PÀÄjvÀÄ PÉÆgÉPÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ, C¥Á¢vÀ£ÁzÀ £ÀªÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¹AzsÉ ¸Á: PÉÆgÉPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ PÉÆgÉPÀ¯ï §¸ï ¸ÁööåAqÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀw¸ÀÄvÁÛ E¯ÉÃPÀë£ÀzÀè° £À£Àß ¥Ánð UÉ®ÄèvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ PÉÆgÉPÀ¯ïÀ UÁæªÀÄzÀ zÁzÁ EzÉÝ£É £Á£ÀÄ ºÉýzÉ DUÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ agÁqÀÄvÁÛ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ºÉzÀj¹ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄ ©üÃw ºÀÄnÖ¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ JªÀiï.N.©. PÀÆqÀ DVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß ºÁUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÄÝ fêÀºÁ¤, gÀPÀÛ¥ÁvÀ DUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÄÝ ªÀÄÄAzÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ vÀ£Àß ¸ÀzÀévÉð£ÉUÁV ±ÁAvÀvɬÄAzÀ EgÀĪÀAvÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀzÀAvÉ ªÀÄÄZÀѽPÉ §gÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/08 PÀ®A. 110 [f] ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/2008 PÀ®A-110 [E] & [f] ¹DgÀ.¦.¹. :-

D¥Á¢vÀ£ÁzÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ©üªÀÄuÁÚ EvÀ£ÀÄ lPÀ aAZÉÆý oÁuÉAiÀÄ gËr ²Ãl ªÀåQÛ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 07/05/08 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ PÀÄgÀħSÉüÀV UÁæªÀÄzÀUÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ eÉÆÃgÁV aÃgÁqÀÄvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É , ¨sÉÆøÀr ªÀÄPÀÌ¼É CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ UÁæªÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀzÀ®èzÉà ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀå¸ÉÜ ºÀzÀUÉÃr¸ÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzsÀ UÀÄ£Éß £ÀA-46/08 PÀ®A-110 [E] & [f] ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2008 PÀ®A-110 [E] & [f] ¹DgÀ.¦.¹. :-

D¥Á¢vÀ£ÁzÀ vÀÄPÀgÁªÀÄ vÀAzsÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ¸ÁUÀgÀ EvÀ£ÀÄ RlPÀ aAZÉÆý oÁuÉAiÀÄ gËr ²Ãl ªÀåQÛ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 07/05/08 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ PÀÄgÀħSÉüÀV UÁæªÀÄzÀºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ eÉÆÃgÁV aÃgÁqÀÄvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼É, ¨sÉÆøÀr ªÀÄPÀÌ¼É CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ . ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ UÁæªÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀzÀ®èzÉà ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀå¸ÉÜ ºÀzÀUÉÃr¸ÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzsÀ UÀÄ£Éß £ÀA-47/08 PÀ®A-110 [E] & [f] ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 78/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 07/05/2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛ SÉÃqÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn PÉÆmÁÖUÀ 1100 UÀAmÉUÉ SÉÃqÀ UÁæªÀÄzÀ°è UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JªÀiï.N.©. AiÀiÁzÀ §AqÉ¥Áà gÀt¢ÃªÉ EªÀ£ÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ §UÉÎ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀÄGAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ C»vÀPÀgÀ WÀl£É dgÀÄUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄPÁÌV UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

7) OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 07-05-2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ C§PÁj zÁ½ PÀÄjvÀÄ WÀªÀiÁ vÁAqÁ UÀuÉñÀ¥ÀÆgÀ (AiÀÄÄ) PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è DgÉÆævÀ gÁªÀt vÀAzÉ QñÀ£ï agÁqÀĪÀÅzÀÄ MzÀgÁqÀĪÀÅzÀ, ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ vÉÆAzsÀgÉ PÀÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

8) OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 07-05-2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°è EzÁÝUÀ DgÉÆævÀ gÁeÉÃAzÀæ EvÀ£ÀÄ ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ agÁqÀĪÀÅzÀÄ MzÀgÁqÀĪÀÅzÀ, ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ vÉÆAzsÀgÉ PÀÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

9) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 83/08 PÀ®A 151,107 ¹.Cgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 07/05/08 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ E¸ÁèA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀ PÁ±ÉÃ¥Áà vÀAzsÉ ²ªÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ¸ÁªÀðwæPÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÀPÀëUÀ¼À ZÀlĪÀmÉPÉUÀ¼À°è ¤gÀvÁV C¥ÁAiÀÄPÀgÀ DAiÀÄÄzsÀUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÁgÉAzÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ WÉÆÃgÀ C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §AzÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÀÜ PÁ¥ÁqÀĪÀ PÀÄjvÀAvÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÀ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr PÀ®A 151,107 ¹.Cgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

10) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/08 PÀ®A 151,107 ¹.Cgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 07/05/08 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ E¸ÁèA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀ zsÀªÀÄðuÁÚ vÀAzsÉ PÁ±ÉÃ¥Áà EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ¸ÁªÀðwæPÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÀPÀëUÀ¼À ZÀlĪÀmÉPÉUÀ¼À°è ¤gÀvÁV C¥ÁAiÀÄPÀgÀ DAiÀÄÄzsÀUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÁgÉAzÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ WÉÆÃgÀ C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §AzÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÀÜ PÁ¥ÁqÀĪÀ PÀÄjvÀAvÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÀ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr PÀ®A 151,107 ¹.Cgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

11) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 85/08 PÀ®A 151,107 ¹.Cgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 07/05/08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ E¸ÁèA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ zÀvÁÛ UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀ ¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ PÁ±É¥Áà ZÁAzÉ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ¸ÁªÀðwæPÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÀPÀëUÀ¼À ZÀlĪÀmÉPÉUÀ¼À°è ¤gÀvÁV C¥ÁAiÀÄPÀgÀ DAiÀÄÄzsÀUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÁgÉAzÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ WÉÆÃgÀ C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §AzÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÀÜ PÁ¥ÁqÀĪÀ PÀÄjvÀAvÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÀ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr PÀ®A 151,107 ¹.Cgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

12) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/08 PÀ®A 151,107 ¹.Cgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 07/05/08 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ E¸ÁèA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀ gÁPÉñÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ZÁAzÉ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ¸ÁªÀðwæPÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÀPÀëUÀ¼À ZÀlĪÀmÉPÉUÀ¼À°è ¤gÀvÁV C¥ÁAiÀÄPÀgÀ DAiÀÄÄzsÀUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÁgÉAzÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ WÉÆÃgÀ C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §AzÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÀÜ PÁ¥ÁqÀĪÀ PÀÄjvÀAvÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÀ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr PÀ®A 151,107 ¹.Cgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

13) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/08 PÀ®A 110 (E & f) ¹CgÀ¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07/05/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL eÉÆvÉAiÀÄ°è ¦¹ 1529 PÉÆrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÀ §gÀĪÀ d£ÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj CAvÀ w½zÀÄ CªÀ£À£ÀÄß 1700 UÀAmÉUÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÉÊAiÀÄzÀ GªÀÄgÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀ° ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð G/PÉÆ° PÉ®¸À ¸Á/©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj CAvÀ w½zÀÄ CgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

14) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 56/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

DgÉÆævÀ :-¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Á EvÀ£ÀÄ ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ zÁR¯ÁwUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ EªÀ£ÀÄ (J) UÀÄA¦UÉ ¸ÉÃjzÀ gËr EzÀÄÝ ¸ÀzÀå PÀ£ÁðlPÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁåjAiÀÄ°èzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ;22-05-08 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ©ÃzÀgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¢zÀzÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ gËrdªÀÄ ªÀiÁr ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ªÀÄvÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀAvÉ ¨sÀAiÀÄ ©üÃwAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ; 07-05-08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

15) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/08 PÀ®A 341,323,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢:07/05/2008 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀÄuÁÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà JPÀ¯ÁgÉ, gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉüÀPÉ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÀw¬ÄAzÀ ¹.¹. gÉÆÃqÀ ªÀiÁrzÀÄÝ PÁ®ÄªÉ PÉ®¸ÀPÁÌV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ HgÀ°è °ÃqÀgÀQ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛ ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉaqÀwUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ C£ÀAvÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀıÉnÖ aªÀÄPÉÆqÉ, E£ÀÆß M§â J§âgÀÆ ¸Á/ ªÀÄgÀÆgÀ. PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:76/08. PÀ®A: 341,323,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

16) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 07/05/08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ºÀUÀ®Ä ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀðºÀ¸ÀÄvÁÛ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ wæ¥ÀÆgÁAvÀ NtÂAiÀÄ ªÀÄrªÁ¼À ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀgÉÆqÀ£É C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ eÉÆgÁV agÁqÀÄvÁÛ D ¥ÀPÀë÷PÉÌ, F ¥ÀPÀëPÉÌ ªÀÄvÀ ºÁQ JAzÀÄ agÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ªÀÄÄr¹ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁ¼ÀĪÀÄqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀ¤UÉ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀÄzsÁPÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà ©gÁzÁgÀ 38 ªÀµÀð eÁw PÉÆý G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PËrAiÀiÁ¼À(J¸ï) vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt JAzÀÄ w½¹zÁUÀ EªÀ¤UÉ E°è EzÉ ¹ÜwAiÀÄ°è ©nÖzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀAeÉÕÃAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀ§ºÀÄzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀƪÀåªÀ¸ÉÜ ºÀzÀUÉqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«zÀÄÝ, ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/08 PÀ®A 110(f) ¹.Dgï.¦.¹.£ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

17) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2008 PÀ®A 110 (f) ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 07/05/08 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ºÀUÀ®Ä ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀðºÀ¸ÀÄvÁÛ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀÄeÁvÁ ¨ÁgÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀgÉÆqÀ£É zÀÄ£ÀðqÀvɬÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ eÉÆgÁV agÁqÀÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CrØ GAlÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ªÀÄÄr¹ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉƺÀäzÀ E¨Áæ»A vÀAzÉ ªÉÄÊvÁ§¸Á§ 28 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G: aÃPÀ£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: C¯Áè£ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt JAzÀÄ w½¹zÁUÀ EªÀ¤UÉ »ÃUÉ E°è ©nÖzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀAeÉÕÃAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀV PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀƪÀåªÀ¸ÉÜ ºÀzÀUÉr¸ÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«zÀÄÝ, ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/08 PÀ®A 110(f) ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


18) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/2008 PÀ®A 110 (f) ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ; 07-05-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦J¸À.L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÉêÀgÁd CgÀ¸À PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀPÉÌ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÉÆÃmÉ -eÁ; J¸ï.¹ ªÀAiÀÄ-22 ªÀµÀð ¸Á; r. zÉêÀgÁd CgÀ¸À PÁ¯ÉƤ ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ zÁR¯ÁwUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ (J) UÀÄA¦UÉ ¸ÉÃjzÀ gËr EzÀÄÝ ¸ÀzÀå PÀ£ÁðlPÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁåjAiÀÄ°èzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ;22-05-08 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ©ÃzÀgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¢zÀzÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ gËrdªÀÄä ªÀiÁr ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ªÀÄvÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀAvÉ ¨sÀAiÀÄ ©üÃwAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

19) UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/2008 PÀ®A 109 ¹Dg惡:-

DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ JA.r.±ÀjÃ¥sÀ vÀAzÉ JA.r.¸ÉÊAiÀÄzÀ C° ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð G;¨ÉÃPÉj PÉ®¸À ¸Á: §zÉÆæâ£ï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀArvÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð G;ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á:ªÀįÁÌ¥ÀÄgÀ vÁ:©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07/05/2008 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ UÁA¢ü UÀAd ©ÃzÀgÀzÀ°è ¤QvÁ ¥sÀ¤ðZÀgÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀA±ÀAiÀĸÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ¤AwÛzÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß E°è KPÉ ¤AwgÀÄ«j JAzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ ¤AwgÀĪÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÀÆqÀ°¯Áè . ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉÃAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ CªÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀÄUÀ¼À «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

20) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 7-5-08 gÀAzÀÄ 1610 UÀAmÉUÉ CgÉÆæ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð G;PÉÆ° PÉ®¸À ¸Á:²ªÀPÀĪÀiÁgÀ UÀÄA¥Á ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¸À¥Áß avÀæ ªÀÄA¢gÀ JzÀÄjUÉ a¢æ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÆV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉzÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¸ÁªÀðd¤ÃPÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ. ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡


21) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 7-5-08 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ CgÉÆæ ²ÃªÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ £ÉîUÉÆAqÁ 35 ªÀµÀð, ¸Á «zsÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ PÉA¢æAiÀÄ «zsÁå®AiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸Á¬Ä QgÁt CAUÀr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÆV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉzÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ, ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ. ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡

22) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/2008 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 07-05-08 gÀAzÀÄ 08-30 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ºÀ½î ¨sÉÃnÖ PÀÄjvÀÄ ¹QAzÁæ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆV «ZÁj¸À¯ÁV wýzÀħA¢zÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 01/05/08 gÀAzÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÀÄ ªÉÆÃzÀ®£É ¥Ánð 1] ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà Qæ±ÀÑ£À ªÀ 62 ºÁUÀÄ E£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á ¹QAzÁæ¥ÀÆgÀ JgÀqÀ£É ¥Ánð: 1] ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Àà Qæ±ÀÑ£À ªÀ 60 ¸Á ¹QAzÁæ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÉqÀÄ ¥ÁnðUÀ¼À ªÀÄzÀå ¹QAzÁæ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è WÀĹAiÀÄ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¸ÀA§AzÀ¥ÀlAvÉ JgÀqÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è wgÀÄUÁqÀÄwzÁÝgÉ CAvÀ w½zÀħA¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆqÉzÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ ºÁ¤ ºÁUÀÄ D¹Û ºÁ¤ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁåUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzsÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

23) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/2008 PÀ®A 110 (f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 07-05-08 gÀAzÀÄ 11-00 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ºÀ½î ¨sÉÃnÖ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ amÁÖªÁr UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆVzÁUÀ DgÉÆæ ²ÃªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ PÀqÀ¯ÉzÀÆgÀ ªÀ 35 eÁ PÀÄgÀħ ¸Á amÁÖ ªÁr UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ , CªÁZÉå ±À§ÝUÀ½AzÀ §AiÀÄÄvÁÛ, agÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV-§gÀĪÀ d£ÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ ¤Ãr ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀwÛzÀÝ£ÀÄß. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀzÁzÀgÀÆ ¸ÀªÀiÁd WÁvÀÄPÀvÀ£À PÀÈvÀåªÉ¸ÀUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡

24) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2008 PÀ®A 110 (f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 07-05-08 gÀAzÀÄ 11-45 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ºÀ½î ¨sÉÃnÖ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ amÁÖªÁr UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀPÀð® ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ §¸À¥Áà vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Áà ªÀÄAoÁ¼ÀzÉÆÃgÀ eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ ªÀ 43 G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á amÁÖ ªÁr UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ , CªÁZÉå ±À§ÝUÀ½AzÀ §AiÀÄÄvÁÛ, agÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄ-§gÀĪÀ d£ÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ ¤Ãr ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß ºÁUÉ ©lÖ°è ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÁ®PÉÌ AiÀiÁªÀzÁzÀgÀÆ ¸ÀªÀiÁd WÁvÀÄPÀvÀ£À PÀÈvÀåªÉ¸ÀUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡

25) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2008 PÀ®A 110 (f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 07-05-08 gÀAzÀÄ 14-00 UÀAmÉUÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ºÀ½î ¨sÉÃnÖ PÀÄjvÀÄ amÁÖ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ, amÁÖ UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¨sÉÆÃd¥Àà£ÉÆÃgÀ ªÀ 48 eÁå °AUÁAiÀÄvÀ G ºÉÆÃmÉ® PÉ®¸À ¸Á amÁÖªÁr UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÉå ±À§ÝUÀ½AzÀ §AiÀÄÄvÁÛ, agÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄ-§gÀĪÀ d£ÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ ¤Ãr ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÁ®PÉÌ AiÀiÁªÀzÁzÀgÀÆ ¸ÀªÀiÁd WÁvÀPÀ PÀÈvÀåªÉ¸ÀUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

26) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/2008 PÀ®A 110 (f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 07-05-08 gÀAzÀÄ 14-45 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ºÀ½î ¨sÉÃnÖ PÀÄjvÀÄ amÁÖ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ , CªÁZÉå ±À§ÝUÀ½AzÀ §AiÀÄÄvÁÛ, agÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄ-§gÀĪÀ d£ÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ ¤Ãr ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ PÀqÁå¼À ªÀ 40 eÁåw PÀÄgÀħ G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á amÁÖªÁr UÁæªÀÄ JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÁ®PÉÌ AiÀiÁªÀzÁzÀgÀÆ ¸ÀªÀiÁd WÁvÀPÀ PÀÈvÀåªÉ¸ÀUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤RåAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

27) §UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÀAPÀ 06/05/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 0700 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ (¦) UÁæªÀÄzÀ ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqɱÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ C°è DgÉÆæ CdÄð£À vÀAzÉ gÀhÄgÉÃ¥Àà ºÁ®ºÀ¼Éî ¸Á/ SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ (¦) FvÀ£ÀÄ agÁqÀÄvÀÛ ¸ÀÄ¼É ªÀÄPÀ̼É, ¨sÉÆøÀr ªÀÄPÀÌ¼É JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ £ÀªÀÄÆägÀ°è £Á£É zÁzÁ EzÉÝ£É ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ºÉýzÀAvÉ PÉý ºÉýzÀ ¥ÀPÀëPÉÌ ªÀÄvÀ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÉÄäîèjUÉ ºÉÆqÉzÀĺÁPÀÄvÉÛ£É CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀÄvÀÛ UÁæªÀÄzÀ°è C±ÁAw ªÁvÁªÀgÀt GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ¤UÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁr oÁuÉUÉ UÀÄ£Éí £ÀA§gÀ 74/08 PÀ®A 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


28) §UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÀAPÀ 06/05/08 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ (¦) UÁæªÀÄzÀ qÁ/ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ C°è DgÉÆæ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ CdÄð£À ºÁ®ºÀ¼Éî ¸Á/ SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ (¦) FvÀ£ÀÄ agÁqÀÄvÀÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ £ÀªÀÄÆägÀ°è £Á£É zÁzÁ EzÉÝ£É ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ºÉýzÀAvÉ PÉý ºÉýzÀ ¥ÀPÀëPÉÌ ªÀÄvÀ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÉÄäîèjUÉ ºÉÆÃqÀÄzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛ£É CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀÄvÀÛ UÁæªÀÄzÀ°è C±ÁAw ªÁvÁªÀgÀt GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ¤UÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁr oÁuÉ UÀÄ£Éí £ÀA§gÀ 75/08 PÀ®A 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

29) §UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 07/05/08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ (J¸ï) UÁæªÀÄzÀ ªÉÄÃ£ï §eÁgÀ CUÀ¹ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ gÁdgÀrØ vÀAzÉ vÀÄPÁÌgÉrØ AiÀįÁ® ¸Á/ OgÁzÀ (J¸ï) FvÀ£ÀÄ agÁqÀÄvÀÛ ¸ÀÄ¼É ªÀÄPÀ̼É, ¨sÉÆøÀr ªÀÄPÀÌ¼É JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ, £ÀªÀÄÆägÀ°è £Á£É zÁzÁ EzÉÝ£É ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ºÉýzÀAvÉ PÉý ºÉýzÀ ¥ÀPÀëPÉÌ ªÀÄvÀ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÉÄäîèjUÉ ºÉÆÃqÀÄzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛ£É CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀÄvÀÛ UÁæªÀÄzÀ°è C±ÁAw ªÁvÁªÀgÀt GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ¤UÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 76/08 PÀ®A 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

30) §UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 07/05/08 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¸ÀAUÉÆüÀV vÁAqÁzÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯É ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀÆgÀÄ vÀAzÉ ªÉÆãÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á/ ¸ÀAUÉÆüÀV vÁAqÁ FvÀ£ÀÄ agÁqÀÄvÀÛ ºÉÆV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ, £ÀªÀÄÆägÀ°è £Á£É zÁzÁ EzÉÝ£É ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ºÉýzÀAvÉ PÉý ºÉýzÀ ¥ÀPÀëPÉÌ ªÀÄvÀ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÉÄäîèjUÉ ºÉÆÃqÀÄzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛ£É CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀÄvÀÛ UÁæªÀÄzÀ°è C±ÁAw ªÁvÁªÀgÀt GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ¤UÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 77/08 PÀ®A 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

31) §UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 07/05/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¸ÀAUÉÆüÀV vÁAqÁzÀ CAUÀ£ÀªÁr ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ mÉÆÃ¥ÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á/ ¸ÀAUÉÆüÀV vÁAqÁ FvÀ£ÀÄ agÁqÀÄvÀÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ, £ÀªÀÄÆägÀ°è £Á£É zÁzÁ EzÉÝ£É ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ºÉýzÀAvÉ PÉý ºÉýzÀ ¥ÀPÀëPÉÌ ªÀÄvÀ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÉÄäîèjUÉ ºÉÆÃqÀÄzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛ£É CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀÄvÀÛ UÁæªÀÄzÀ°è C±ÁAw ªÁvÁªÀgÀt GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ¤UÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 78/08 PÀ®A 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

32) §UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/2008 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 07/05/08 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ «zsÁ£À¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀiÁ»w PÀÄjvÀÄ ºÀ½îUÀ¼À ¨sÉÃnUÉ ºÉÆzÁUÀ ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ(JA) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆV «ZÁj¹zÀ°è w½zÀħA¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ(JA)UÁæªÀÄzÀ°è 1 £Éà ¥ÀPÀëzÀ C±ÉÆÃPÀ d«ÄãÀ ¸ÀªÉð £ÀA§gÀ 65/J gÀ°è 4 JPÀgÉ Rj¢¹zÀÄÝ CzÉ jÃw 2 £Éà ¥ÀPÀëzÀªÀgÀ°è ²æêÀÄw «dAiÀÄ®Qëöäà UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ UÀĪÉÄä EªÀgÀÄ d«ÄãÀ ¸ÀªÉð £ÀA§gÀ 3 JPÀgÉ 38 UÀÄAmÉ Rj¢¹gÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ 1 £Éà ¥ÀPÀëzÀ C±ÉÆÃPÀ£À ºÉÆ®zÀ°è ¨ÉÆÃgÀªÉÃ¯ï ¥ÀA¥À¸ÉÃl EzÀÄÝ EzÀÄ ºÉÆîzÀ ªÉÆÃzÀ°£À ªÀiÁ°PÀ §¸ÀªÀgÁd ºÁQ¹zÀÄÝ JgÀqÀÄ ¥ÀPÀëzÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä d«ÄãÀÄUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ §¼ÀPÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ ¢£ÀAPÀ 15/03/08 gÀAzÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÀPÀëzÀªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ¤Ãj£À §¼ÀPÉ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV §gÀĪÀ zÁjAiÀÄ §UÉÎ dUÀ¼À vÀAmÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ M§âgÀ ªÉÄÃ¯É M§âgÀÄ DgÉÆÃ¥À ¥ÀævÁågÉÆÃ¥À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CA¢¤AzÀ JgÀqÀÄ ¥ÀPÀëzÀªÀgÀÄ J£ÁzÀgÉÆAzÀÄ PÀÄAlÄ £ÉÃ¥À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C±ÁAw GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. F ¸ÀzÀå «zsÀ£À¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è JgÀqÀÄ ¥ÀPÀëzÀªÀgÀÄ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëUÀ¼À ¨ÉA§® ¥ÀqÉzÀÄ ¥ÀÄ£À: dUÀ¼À vÀAmÉ ºÉÆÃqÉzÁl ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ºÉÆAZÀÄ ºÁPÀÄvÁÛ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÃzÀjPÉ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀÄvÀÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÁgÉ. F jÃw d£ÀgÀ fêÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ D¹ÛUÉ ºÀ¤AiÀiÁV AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÁºÀÄvÀ ZÀÄ£ÀªÀuÉAiÀÄ°è C±ÁAw GAlÄ ªÀÄqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÄÝzÀjAzÀ EªÀjAzÀ ±ÁAw ¥ÀjÃ¥Á®£É ªÀÄÄZÀѽPÉ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÀÝ PÁgÀt PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀgÀPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

33) §UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2008 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 07/05/08 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ «zsÁ£À¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀiÁ»w PÀÄjvÀÄ ºÀ½îUÀ¼À ¨sÉÃnUÉ ºÉÆÃgÀlÄ ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ(JA) UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr ªÀÄÄAzÉ ªÀÄAzÀPÀ£À½î UÁæªÀÄPÉÌ 1700 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV «ZÁj¹zÀ°è w½zÀħA¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ ªÀÄAzÀPÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ 27/02/08 gÀAzÀÄ ²æà ªÀÄw ªÀÄĤߩà UÀAqÀ §AzÉð¸Á§ ªÀiÁ¸ÀÄ®zÁgÀ JA§ÄªÀjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀA¢AiÀÄ°è §ZÀÑ® ¤ÃgÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ §UÉÎ JzÀÄgÁ½ ¥ÀPÀëzÀ ZÁAzÀ¥Á±Á ªÀÄvÀÄÛ CºÉªÀÄzÀ PÀÆr dUÀ¼À vÀAmÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. EzÀjAzÀ ªÀÄĤߩà gÀªÀgÀÄ EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. CA¢¤AzÀ JzÀÄgÁ½ ¥ÀPÀëzÀªÀgÁzÀ ZÁAzÀ¥Á±Á ªÀÄvÀÄÛ CºÉªÀÄzÀ ¸ÉÃj vÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¦üÃAiÀiÁð¢ AiÀiÁPÉ ¤Ãr¢Ý HgÀ°è ¤Ã£ÀÄ ºÉÃUÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛ JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÃzÀjPÉ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀÄvÁÛ EzÁÝgÉ .FUÀ «zsÁ£À¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸À«Äæ¸ÀÄwÛzÀÄÝ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëzÀªÀgÀ ¨ÉA§® ¥ÀqÉzÀÄ D¥Á¢vÀgÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀÄĤߩà ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À PÀÄlÄA§zÀªÀjUÉ ºÉÃzÀjPÉ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀÄvÁÛ EzÀÄÝ UÁæªÀÄzÀ°è C±ÁAw GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÁÝgÉ JAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÉ. DzÀPÁgÀt ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÁºÀÄvÀ D¥Á¢vÀjAzÀ DUÀzÀAvÉ ±ÁAw ¥ÀjÃ¥Á®£ÉUÁV AiÉÆUÀå £ÀqÀvÉAiÀÄ ªÀÄÄZÀѽPÉ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÀÝ PÁgÀt CgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ . PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀgÀPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ

34) d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/08 PÀ®A 110(E) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 07/05/2008 gÀAzÀÄ 19.00 ¦J¸ïL d£ÀªÁqÀ oÁuÉ eÉÆvÉ fÃ¥ï ZÁ®PÀ J.¦.¹. 283 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ UÀÄgÀÄzÁégÀ UÉÃmï ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ zÁj¬ÄAzÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ UÀÄAqÁUÀ¢ð ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ £ÉªÀÄä¢UÉ ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÀÄÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr UÁæªÀÄzÀªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ EzÉà jÃw ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ £ÉªÀÄä¢ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ£ÀÄ EgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ »ÃUÉ CªÀ£À£ÀÄß ©lÖ°è UÁæªÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ C»vÀPÀgÀ WÀl£É dgÀÄUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ «gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½zÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀĪÁV UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

35) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/08 PÀ®A 110(E ªÀÄvÀÄÛ f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 08/05/08 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ JJ¸ïL ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉà gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¦¹ 1519 PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ §¸À ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÀ §gÀĪÀ d£ÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß 1215 UÀAmÉUÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ C§ÄÝ® gɺɪÀiÁ£À vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁ RÄgɲ 40 ªÀµÀð G. ªÁå¥ÁgÀ ¸Á/ ¨ÁUÀªÁ£À UÀ°è ¨sÁ°Ì CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj CAvÀ w½zÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀ GAlĪÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

36) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢:08/05/2008 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹.¦.¹:1248 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ, C°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀªÀjUÉ CqÉ-vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ §AqÉ¥Áà vÀA £ÁUÀ±ÉnÖ ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á/ PÉÆ£ÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ, vÁ/ ¨sÁ°Ì. CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À §UÉÎ UÁæªÀÄzÀ°è «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ ºÉ¸ÀzÉà ¸ÀªÀiÁdPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁVgÀĪÀ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ®A:110 [f] ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

37) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢:08/05/2008 gÀAzÀÄ 0845 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹.¦.¹:1248 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ¹zÉÝñÀégÀªÁr UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ, C°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀªÀjUÉ CqÉ-vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ FgÀ¥Áà ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á/ ¹zÉÝñÀégÀ ªÁr.vÁ/ ¨sÁ°Ì. CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À §UÉÎ UÁæªÀÄzÀ°è «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ ºÉ¸ÀzÉà ¸ÀªÀiÁdPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁVgÀĪÀ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ 0930 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:78/08. PÀ®A:110 [f] ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

38) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 79/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢:08/05/2008 gÀAzÀÄ 0845 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹.¦.¹:1248 gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ¹zÉÝñÀégÀªÁr UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ, C°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀªÀjUÉ CqÉ-vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ £ÁUÉAzÀæ vÀ/A FgÀ¥Áà ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á/ ¹zÉÝñÀégÀ ªÁr. vÁ/ ¨sÁ°Ì. CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À §UÉÎ UÁæªÀÄzÀ°è «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ ºÉ¸ÀzÉà ¸ÀªÀiÁdPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁVgÀĪÀ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ 0945 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:79/08. PÀ®A:110 [f] ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

39) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/08 PÀ®A 110 [f] ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢:08/05/2008 gÀAzÀÄ 0845 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹.¦.¹:1248 gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ¹zÉÝñÀégÀªÁr UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ, C°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀªÀjUÉ CqÉ-vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀ/A FgÀ¥Áà ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á/ ¹zÉÝñÀégÀ ªÁr. vÁ/ ¨sÁ°Ì. CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À §UÉÎ UÁæªÀÄzÀ°è «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ ºÉ¸ÀzÉà ¸ÀªÀiÁdPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁVgÀĪÀ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ 1005 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:80/08. PÀ®A:110 [f] ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

40) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢:08/05/2008 gÀAzÀÄ 0845 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹.¦.¹:1248 gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ¹zÉÝñÀégÀªÁr UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ, C°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀªÀjUÉ CqÉ-vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ©üêÀıÉnÖ £ÉüÀUÉ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á/ ¹zÉÝñÀégÀ ªÁr. vÁ/ ¨sÁ°Ì. CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À §UÉÎ UÁæªÀÄzÀ°è «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ ºÉ¸ÀzÉà ¸ÀªÀiÁdPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁVgÀĪÀ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ 1020 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:81/08. PÀ®A:110 [f] ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

41) zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/08 PÀ®A 110 [f] ¹.Dgï.¦.¹.:-

¢:08/05/2008 gÀAzÀÄ 0845 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ¹zÉÝñÀégÀªÁr UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ, C°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀªÀjUÉ CqÉ-vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¤Ã®PÀAoÀ vÀ/A ©üêÀıÉnÖ £ÉüÀUÉ, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á/ ¹zÉÝñÀégÀ ªÁr. vÁ/ ¨sÁ°Ì. CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À §UÉÎ UÁæªÀÄzÀ°è «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ ºÉ¸ÀzÉà ¸ÀªÀiÁdPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁVgÀĪÀ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ 1035 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:82/08. PÀ®A:110 [f] ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

42) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 83/08 PÀ®A 110 [f] ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢:08/05/2008 gÀAzÀÄ 0845 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹.¦.¹:1248 gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ¹zÉÝñÀégÀªÁr UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ, C°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀªÀjUÉ CqÉ-vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ D±ÉÆÃPÀ vÀ/A ©üªÀıÉnÖ £ÉüÀUÉ, ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á/ ¹z¸ÀÉÝñÀégÀ ªÁr. vÁ/ ¨sÁ°Ì. CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À §UÉÎ UÁæªÀÄzÀ°è «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ ºÉ¸ÀzÉà ¸ÀªÀiÁdPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁVgÀĪÀ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ 1050 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:83/08. PÀ®A:110 [f] ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.