May 3, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 03-05-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03-05-2008.
ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.60/08 PÀ®A 188 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ2-5-08 gÀAzÀÄ 1700UÀAmÉUÉ CgÉÆævÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà vÀ£Àß CmÉÆ £ÀA PÉ.J.38-2765 £ÉÃzÀPÉÌ ©.J¸ï.¦ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëzÀ zsÀédªÀ£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ºÁUÀÄ CmÉÆà d¦Û ªÀiÁr ¸ÀzÀj CgÉÆævÀ£À «gÀÄzsÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) alUÀÄ¥Àà oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/08 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 01-05-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CA¨ÉæøÀ vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÉ£ÉAzÀgÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä «ÄvÀægÁzÀ ¸ÀªÀÄzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® ºÀ«ÄÃzÀ EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ C§ÄÝ® ¨Á¹zÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® ºÀ«ÄÃzÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ N«Ä¤ ªÀiÁgÀÄw ªÁå£À£À°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ªÁå£À ¸ÀªÀÄzÀ EvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÀiÁgÀÄw ªÁå£À ªÀÄzsÁåºÀß CAzÁdÄ 1-30 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ ©lÄÖ 1600 UÀAmÉUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) ªÁr ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ UÀÄ®âUÁð PÀqɬÄAzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̽fvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ N«Ä¤ ªÀiÁgÀÄw ªÁå¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ PÁgÀt ªÀiÁgÀÄw ªÁå£À ZÁ®PÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JqÀ¥ÁzÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀiÁUÀ¼ÁzÀªÀÅ £À£ÀUÉ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀzÀ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀiÁªÁVzÉ. ºÁUÀÄ C§ÄÝ® ¨Á¹zÀ EvÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀiÁªÁVzÉ. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆmÁÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 181/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 2-5-08 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ MAzÀÄ JA.J®.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦ügÁå¢ ²æÃ. gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ºÉƸÀªÀĤ ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð G-¸ÀºÀ ²PÀëPÀ ¸Á-¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄ ¸ÀzsÀå nÃZÀgÀ PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±À J£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 2-5-08 gÀAzÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¢AzÀ £ÀAzÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä MAzÀÄ DmÉÆà £ÀA. PÉ.J-39/3021 £ÉÃzÀgÀ°è £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 4 d£À EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ±ÀPÀÄAvÀ¯Á ¥Ánî ªÀ¸Àw ±Á¯É ºÀwÛgÀ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¥À°ÖªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. DzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 182/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«.DPÀÖ.

¢£ÁAPÀ 2-5-08 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ MAzÀÄ JA.J®.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦ügÁå¢ ²æÃ. d«ÄÃgÉÆâݣÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀÄß«ÄAiÀiÁ ªÀAiÀÄ-33 ªÀµÀð G-ªÁå¥ÁgÀ ¸Á-¥sÀQÃgÀ mÉÃPÀqÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀgÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±À J£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 2-5-08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀzÀ°è EgÀĪÀ £ÀªÀÄä CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è gÁ.ºÉ.£ÀA. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ C¹ÖÃPÀgÀ ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄä ¥sÀQÃgÀ mÉÃPÀqÁzÀ ¸À§ÆgÀ vÀAzÉ ºÀÄdÆgÀ ±ÁºÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ jAiÀiÁd vÀAzÉ gÀeÁPÀ ¸Á-gÁeÉñÀégÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. JA.JZÀ-24/J£À-1723 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ ¥sÀQÃgÀ mÉÃPÀqÁUÉ §gÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ mÁåAPÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀħÆgÀ gÀªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ, ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ EªÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ, ªÀÄÆVUÉ, vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ jAiÀiÁd JA§ÄªÀªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʪÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 182/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 68/2008 PÀ®A PÉ.J¥sï. PÁ¬ÄzÉ ªÀÄvÀÄÛ 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 03-05-2008 gÀAzÀÄ 1400 UÀAlUÉ ¹¦L §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀjUÉ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ªÉĺÀPÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ PÉÆAUÀ½ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ 1) CAPÀıÀ vÀAzÉ ¸ÀPÁgÁªÀÄ 2) ¢°Ã¥À vÀAzÉ eÉʪÀAvÀ 3) C¤Ã® vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ J®ègÀÆ ¸Á: ªÉĺÀPÀgÀ gÀªÀgÀÄ C£Á¢üPÀÈvÀªÁV ²æÃUÀAzsÀzÀ PÀnÖUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä ªÉÄÃgÀUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀÆ d£ÀjUÉ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV DgÉÆævÀgÀ PÁgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æÃUÀAzsÀzÀ PÀnÖUÉ vÀÄA©zÀ aîUÀ¼ÀÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀjUÉ ¨É£ÀßwÛ CªÀgÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ CAPÀıÀ vÀAzÉ ¸ÀPÁgÁªÀÄ eÁzsÀªÀ ¸Á; ªÉĺÀPÀgÀ EvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr PÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ²æÃUÀAzsÀzÀ PÀnÖUÉ vÀÄA©zÀ aîUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 72 PÉ.f. ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÉëêÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ¸À»vÀ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ M¦à¹zÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/2008 PÀ®A 86PÉ.J¥sï. PÁ¬ÄzÉ ªÀÄvÀÄÛ 379 L¦¹ gÀ£ÀéAiÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÀUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁzsÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛ ¸ÁUÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/2008 PÀ®A. 20 [©] [11] [¹] J£ï.r.¦.J¸ï JPÀÖ

¢£ÁAPÀ 3/5/08 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¦.J ¸ï.L ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ZÀQAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹¦L OgÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹.JZï.¹ 562 ¹¦¹ 1521 OgÁzÀ oÁuÉAiÀÄ ¹¦¹ 1554 ºÁUÀÄ fÃ¥À ZÁ®PÀ J¦¹ 125 ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß vÉÃUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ºÀjd£À UÀ°è PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÁZÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ EAzÀÄ 0445 UÀAmÉUÉ dªÀÄV PÀqɬÄAzÀ AiÀĪÀiÁºÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É £ÀA. PÉJ-22/PÀÆå 4320 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ ªÉÄ®ÌAqÀ DgÉÆævÀgÀÄ MAzÀÄ ¤Ã½ §tÚzÀ gÉVÓ£À ¸ÀÆlPÉñÀ£À°è 20 PÉ.f CgɺÀ¹ UÁAeÁ MAzÀÄ PÀAzÀÄ §tÚzÀ gÉVÓ£À ¨ÁåUÀ£À°è 10 PÉ.f CgɺÀ¹ UÁAeÁ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ zÁ½ PÁ®PÉÌ £ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ EvÀ£ÀÄ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. DgÉÆæ UÀt¥Àw vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ EvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß £ÀA. 46/08 PÀ®A. 20[©] [11] [¹] J£ï.r.¦.J¸ï. JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/08 PÀ®A 324, 506, 504, 448 L¦¹ eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01-05-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀgÉrØ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀÄgÀvÀÄ° EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ÀAUÁgÀrØ E§âgÀÄ PÀÆr £ÀªÀÄä ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV ¤£Éß ¢ªÀ¸À ªÀÄtÂÚ¤AzÀ PÀvÀÛj¹zÀ PÉA¥ÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉAiÀÄÄzɪÀÅ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁªÀÄgÀrØ E§âgÀÄ PÀÆr C°èUÉ §AzÀÄ ¨ÉÆøÀr ªÀÄPÀÌ¼É £ÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è AiÀiÁPÉ PÀè®Ä vÉUÉAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÁ CAvÁ PÉýzÀgÀÄ EzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆî EzÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ £ÀªÀÄä PÁPÀ ºÀtªÀÄAvÀ gÀrØ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è£À PÉÆÃAiÀÄÄwÛ¬ÄAzÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ÀAUÁgÀrØAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CzÉ PÉƬÄÛ¬ÄAzÀ £À£Àß JqÀ¨sÁUÀzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ gÁªÀÄgÀrØ EªÀ£ÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä¤UÉ £É®PÉÌ PÉqÀÄ« PÁ°¤AzÀ MzÀÝ£ÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆmÁÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/08 PÀ®A 324, 341, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 01/05/2008 gÀAzÀÄ 21-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ¥Áà vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Áà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÀĹìAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÀÄ£ÀƺÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀ 62 E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á ¹QAzÁæ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉýzÁUÀ, CªÁZÉå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ” CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÀÄwÛUÉ »¸ÀQgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ fªÀzÀ §zÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀÛ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Àß £ÀA. 81/2008 PÀ®A. 324,341,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/08 PÀ®A 32, 34, PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 02/05/08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L [PÁ.¸ÀÄ.} ²æà JªÀÄ.Dgï.AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¢£ÁAPÀ 02/05/08 £ÉÃzÀÄÝ ºÁUÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀªÀÄÄavÀ DzsÁgÀ ¥ÀvÀæ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¥ÀqÉzÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CA¨É¸ÁAUÀ« PÁæ¸À gÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ f¯Áè «±ÉõÀ WÀlPÀ zÀ¼À ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸À.L. [PÁ.¸ÀÄ.] ¸ÀzÀj zÀ¼ÀzÀ JZÀ.¹. 646, 582,763 oÁuÉAiÀÄ ¦.¹. 1293 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ zsÀ£À¹AUÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á/ ©Ãj (©) vÁAqÁ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĤî vÀAzÉ ®¸ÀÌgÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á/ ©Ãj (©) vÁAqÁ gÀªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÉưøÀjUÉ £ÉÆÃr vÀªÀÄä ªÀ±ÀzÀ°èzÀÀ «í¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj 52 «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ 180 JªÀÄ.J¯ï. zÀªÀÅUÀ¼ÀÄ C.Q. 2440/- gÀÆ zÀµÀÄÖ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀÅUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/08 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 57/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ :02/05/2008 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦.¸ï.L. zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ zsÀ£ÀÆßgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ, C°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀªÀjUÉ CqÉ-vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ EAzÀÄgÁdÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà CgÀ¼É, ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á/ zsÀ£ÀÆßgÀ, vÁ/ ¨sÁ°Ì. CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À §UÉÎ UÁæªÀÄzÀ°è «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ ºÉ¸ÀzÉà ¸ÀªÀiÁdPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁVgÀĪÀ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ 1100 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:57/08. PÀ®A:110 [f] ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/08 PÀ®A 110 (f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 02/05/08 gÀAzÀÄ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ ºÀ½îUÀ¼À ¨sÉÃnÖ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ JPÀA¨Á UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ ¨Á®ZÀAzÀæ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ®ºÀÄgÉ ¸Á: JPÀA¨Á EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÀÄ §gÀÄvÁÛgÉ Nmï ºÁPÀ®Ä §gÀÄvÁÛgÉ CªÀjUÉ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


3) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 02/05/08 gÀAzÀÄ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ ºÀ½îUÀ¼À ¨sÉÃnÖ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ JPÀA¨Á UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ zÉêÀgÁªÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¥Ánïï EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÀÄ §gÀÄvÁÛgÉ Nmï ºÁPÀÄwÛÃj CªÀjUÉ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉÃAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:- 69/08 PÀ®A 110 (f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 02/05/08 gÀAzÀÄ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ ºÀ½îUÀ¼À ¨sÉÃnÖ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ JPÀA¨Á UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ PÀgÁ¼É EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÀÄ §gÀÄvÁÛgÉ Nmï ºÁPÀ®Ä §gÀÄvÁÛgÉ CªÀjUÉ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉÃAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:- 70/08 PÀ®A 110 (f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 02/05/08 gÀAzÀÄ JJ¸ïL ºÀ½îUÀ¼À ¨sÉÃnÖ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ JPÀA¨Á UÁæªÀÄzÀ°è CgÉÆævÀ ªÉAPÀmï vÀAzÉ xÉÆÃAr¨Á eÁzsÀªÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÀÄ §gÀÄvÁÛgÉ Nmï ºÁPÀÄwÛÃj CªÀjUÉ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


6) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA. 180/08 PÀ®A 110(E) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 2-5-08 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ¦¹-1098 gÀªÀjUÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ©©UÀ°èAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C¯ï-C«ÄãÀ ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀjUÉ zÁj¬ÄAzÀ ºÉÆÃV-§gÀĪÀªÀjUÉ ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ºÀÄnÖ¸ÀÄvÁÛ ªÀiÁPÉ ¯ËqÉ ªÉÄÊ f¸ÀPÀÄ Nl zÁ¯ÉÆà ¨ÉÆîvÉ G¸ÀPÀÆ Nl zÁ®£Á CAvÁ ºÉý ¸ÁªÀðd¤ÃPÀjUÉ CAfPÉ ºÀÄnÖ¸ÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä EªÀiÁæ£ÀSÁ£À vÀAzÉ ªÀÄfÃzÀSÁ£À ªÀAiÀÄ-24 ªÀµÀð G-ªÁå¥ÁgÀ eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-©©UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉ ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ PÀ®A. 110 (E) , (f) ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


7) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/ 2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 02-05-2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL(C«) OgÁzÀgÀªÀgÀÄ ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°è EzÁÝUÀ DgÉÆævÀ ¥Àæ±ÁAvÀ C¯Áè¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è agÁqÀĪÀÅzÀÄ MzÀgÁqÀĪÀÅzÀ, ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ vÉÆAzsÀgÉ PÀÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

8) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/08 PÀ®A 110(eÉ) ¹.Cgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 02/05/08 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ WÉÆÃUÁÎ UÁæªÀÄPÉÌ ºÀ½î ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ VgÉ¥Àà vÀÄPÀ£ÉÆÃgÀ EvÀ£ÀÄ WÉÆÃUÁÎ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ° ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PàjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ UÀÄAqÁUÀ¢ð ªÀiÁr vÀ£Àß ±ÀjÃgÀzÀ CAUÁAUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¹ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¹gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj ªÀÄvÀÄÛ C£ÀxÀðPÁj JAzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢ÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÀ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

9) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 74/08 PÀ®A 151, 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 02/05/08 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ eÁd£ÀªÀÄÄUÀ½ UÁæªÀÄzÀ «oÀ® gÀÄQätÂä zÉêÀ¸ÁÜ£À ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀ PÉÆArgÁªÀÄ vÀAzÉ zÁzÁgÁªÀ PÉÆlªÀiÁ¼É EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÀPÀëUÀ¼À ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è ¤gÀvÀ£ÁV C¥ÁAiÀÄPÀgÀ DAiÀÄÄzÀÞ §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è wgÀÄUÁr AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ WÉÆÃgÀ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è C±ÁAvÁvÀ ªÁvÁªÀgÀt GAlÄ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ PÀ®A 151,107 ¹.Cgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

10) ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/08 PÀ®A 110(E) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 2-5-2008 gÀAzÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è ZÀÄuÁªÀuÉ PÀvÀðªÀå ¤«ÄvÀå ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ eÉÆvÉ ¦¹ 839 gÀªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀgÀPÀ£À½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆV ¨ÉÃnÖ ¤Ãr §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄzÁåºÀß 1430 UÀAmÉUÉ C°è M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß ±Ànð£À §l£À ©aÑ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÆV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É £Á£ÀÄ AiÀiÁªÀ ¥ÁnðUÉ Ml ºÁPÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ CzÉ ¥ÁnðUÉ Nl ºÁPÀ¨ÉPÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ agÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÀªÀgÀt ¸ÀȶֹzÀjAzÀ CªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr «ZÁj¹zÀÄÝ CªÀ¤UÉ »UÉ ©lÖ° ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀ ªÁUÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÁUÀÆ DvÀ£ÀÄ gËr DVzÀjAzÀ CªÀ£À «gÀÄzsÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀªÀÄðzÀ CrAiÀÄ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

11) ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/08 PÀ®A 110 110 (E) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 2-5-2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¥Éưøï oÁuÉ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è ZÀÄuÁªÀuÉ PÀvÀðªÀå ¤«ÄvÀå ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ¦J¸ïL eÉÆvÉ ¦¹ 839 gÀªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀgÀPÀ£À½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆV ¨ÉÃnÖ ¤Ãr UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄzÁåºÀß 1630 UÀAmÉUÉ C°è M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß ±Ànð£À §l£À ©aÑ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÆV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É £Á£ÀÄ AiÀiÁjUÉ Nl ºÁPÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ CªÀjUÉ Nl ºÁPÀ¨ÉPÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ agÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÀªÀgÀt ¸ÀȶֹzÀjAzÀ CªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr «ZÁj¹zÀÄÝ CªÀ¤UÉ »UÉ ©lÖ° ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀ ªÁUÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÁUÀÆ DvÀ£ÀÄ gËr DVzÀjAzÀ CªÀ£À «gÀÄzsÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀªÀÄðzÀ CrAiÀÄ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

12) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 2-05-08 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¦¹ 1507, 1350 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀ ªÀ¹ÃªÀÄSÁ£À vÀAzÉ AiÀÄÄ£ÀĸÀSÁ£À ¸Á: ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ±Àlð£ÀÄß ©aÑ, CAUÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ, agÁqÀÄvÁÛ, ºÉzÀj¸ÀÄvÁÛ, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ, ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀÄjvÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

13) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 183/08 PÀ®A 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 2-5-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1845 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ oÁuÉ fÃ¥À £ÀA. PÉ.J-38/f-143 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ xÉÃgÀ ªÉÄÊzÁ£À PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨sÀAiÀÄ ºÀÄnÖ¸ÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄvÁÛ zÁj¬ÄAzÀ ºÉÆÃV-§gÀĪÀªÀjUÉ ¤ÃªÀÅ £Á£ÀÄ ºÉýzÀ ¥ÀPÀëzÀ ªÀåQÛUÉ NlÄ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ MzÀgÀÄvÁÛ ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆlÄÖ ¨sÀAiÀĪÀÅAmÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß 1900 UÀAmÉUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÀAiÀÄ-50 ªÀµÀð eÁ-G¥ÁàgÀ G-ªÁå¥ÁgÀ ¸Á-²ªÀ¥ÀÆgÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉ ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ 1930 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ PÀ®A. 110 (f) ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiÁ»wUÁV ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.

14) alUÀÄ¥Àà oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 02-05-2008 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ CgÀ«AzÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è PÀÄ£À© ªÁqÀ alUÀÄ¥Àà M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ PÀÄUÁqÀÄvÁÛ £Á£ÀÄ alUÀÄ¥Àà zÁzÁ EzÉÝÃ£É £À£ÀUÉ AiÀiÁgÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢¯Áè ¸ÀÄ¼É ªÀÄPÀ̽UÉ Nl ºÁPÀ¨ÁgÀzÀÄ JAzÀÄ agÁqÀÄvÁÛ EzÀjAzÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄÄAdUÁævÀªÁV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


15) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/08 PÀ®A 96 (¹) PÉ.¦.DPÀÖ. :-

¢£ÁAPÀ 2-5-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2345 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ°è gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆgÀlÄ ¢£ÁAPÀ 3-5-08 gÀAzÀÄ 0345 UÀAmÉUÉ ²ªÀ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ªÀ¸ÀAvÀ a¢æ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÃn£À ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÄÝ, £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr C¯Éè PÀA¥ËAqÀzÀ°è vÀ¯É ªÀÄgɹPÉÆArzÀÄÝ, £ÁªÀÅ ºÉÆV C¯Éè ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ, CªÀ£ÀÄ PÀA¥ËAqÀzÀ°è PÀĽwÛzÀÄÝ, »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°¯Áè. CªÀ£À PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ EzÀÄÝ, CªÀ£ÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ®Ä §A¢gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ CªÀ¤UÉ ¥ÀÄ£À: ¥ÀÄ£À: «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÉÃR ºÁf vÀAzÉ ±ÉÃR £ÀfÃgÀ CºÉªÀÄzÀ ªÀAiÀÄ-23 ªÀµÀð eÁ-ªÀÄĹèA G-¯Áj QèãÀgÀ ¸Á-£ÀÆgÀSÁ£À CSÁqÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. EªÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ £ÀA©PÉ §AzÀÄ CªÀ¤UÉ 0400 UÀAmÉUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 0445 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/08 PÀ®A. 96 (¹) PÉ.¦.DPÀÖ. CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

16) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA58/08 PÀ®A110[f] ¹.Dgï.¦.¹.

¢:03/05/2008 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦.¸ï.L. zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ eÉÆüÀzÁ¥ÀPÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ, C°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀªÀjUÉ CqÉ-vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ªÁUÀzÁ¼É, ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁ: ºÀjd£À, G: ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ, ¸Á/ eÉÆüÀzÁ¥ÀPÁ, vÁ/ ¨sÁ°Ì. CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À §UÉÎ UÁæªÀÄzÀ°è «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ ºÉ¸ÀzÉà ¸ÀªÀiÁdPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁVgÀĪÀ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ 0930 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:58/08. PÀ®A:110 [f] ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

17) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA59/08 PÀ®A110[f] ¹.Dgï.¦.¹.

¢:03/05/2008 gÀAzÀÄ 0845 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL zsÀ£ÀÆßgÁ ºÁUÀÄ ¹.¦.¹:1165 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ UÉÆâü»¥ÀàgÀUÁ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ, C°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀªÀjUÉ CqÉ-vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ PÀAoÀAiÀiÁå vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁ: ¸Áé«Ä, G: ZÁ®PÀ, ¸Á/ UÉÆâü»¥ÀàgÀUÁ, vÁ/ ¨sÁ°Ì. CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À §UÉÎ UÁæªÀÄzÀ°è «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ ºÉ¸ÀzÉà ¸ÀªÀiÁdPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁVgÀĪÀ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ 0945 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:59/08. PÀ®A:110 [f] ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


18) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA60/08 PÀ®A 110[f] ¹.Dgï.¦.¹.

¢:03/05/2008 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL zsÀ£ÀÆßgÁ ºÁUÀÄ ¹.ºÉZï.¹:617, ¹.¦.¹:1634 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ SÁ£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ £ÀA¢ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ, C°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀªÀjUÉ CqÉ-vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¥À¥ÀÄà @ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ±ÉnÖ ¥Ánî, ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á/ SÁ£Á¥ÀÆgÀ. vÁ/ ¨sÁ°Ì. CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À §UÉÎ UÁæªÀÄzÀ°è «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ ºÉ¸ÀzÉà ¸ÀªÀiÁdPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁVgÀĪÀ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ 1200 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:60/08. PÀ®A:110 [f] ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

19) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA61/08 PÀ®A110[f] ¹.Dgï.¦.¹.

¢:03/05/2008 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL zsÀ£ÀÆßgÁ ºÁUÀÄ ¹.ºÉZï.¹:617 & ¹.¦.¹:1634 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ SÁ£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ £ÀA¢ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ, C°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀªÀjUÉ CqÉ-vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÁdÄ @ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¥Ánî, ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á/ SÁ£Á¥ÀÆgÀ. vÁ/ ¨sÁ°Ì CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À §UÉÎ UÁæªÀÄzÀ°è «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ ºÉ¸ÀzÉà ¸ÀªÀiÁdPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁVgÀĪÀ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ 1215 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:61/08. PÀ®A:110 [f] ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

20) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 90/08 PÀ®A: 110 (f) ¹CgÀ¦¹

¢£ÁAPÀ 03/05/08 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ¦¹ 1181 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃzÁUÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¨sÁ°Ì §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É d£ÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ CrØ DvÀAPÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤AwgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ 1030 UÀAmÉUÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà §PÁÌ ªÀAiÀÄ 45 eÁ/°AUÁAiÀÄvÀ G/UÀÄvÉÛzÁgÀ ¸Á/§PÁÌ UÀ°è ¨sÁ°Ì 2) vÁºÉÃgÀC° vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀAiÀÄ 27 ¸Á/¨ÁUÀªÁ£À UÀ°è ¨sÁ°Ì CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ £ÀªÀÄä oÁuÉ gËr d£ÀgÁVzÀÄÝ CªÀ£ÀÀÀ£ÀÄß ºÁUÉà ©lÖgÉ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è CªÀ£ÀÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr 1100 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÀ «gÀÄzÀÞ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 90/08 PÀ®A 110 (f) ¹DgÀ¥À¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

21) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ : 44/2008 PÀ®A.: 110 [f] ¹.Dgï.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 03/05/2008 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉ JJ¸ïL PÀıÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄzsÉÆüÀ [©] UÁæªÀÄPÉÌ ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀ [©] UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ JzÀgÀÄUÀqÉ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ ªÉÄÃUÀ¥Áà ªÉÄÃUÉ ªÀAiÀÄ 38 ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ [©] UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄÄzsÉÆüÀ [©] UÁæªÀÄzÀ zÁzÁ £Á£ÀÄ ºÉ½zÀÄÝ DUÀ¨ÉÃPÀÄ J¯ÉPÀë£ÀzÀ°è £À£Àß ¥Ánð UÉ®ÄèvÀÛzÉ. JAzÀÄ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ºÉzÀj¸ÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄ ©üÃw ºÀÄnÖ¸ÀÄvÁÛ , ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ±ÁAw PÀzÀqÀÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è DvÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀAeÉÕÃAiÀÄ C¥ÀgÁzÀ fêÀºÁ¤ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ D¹ÛAiÀÄ ºÁ¤ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀzÀªÀ¤zÀÄÝ DvÀ£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ UÀ¯ÁmÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁqÀzÀ ºÁUÉ ,vÀ£Àß ¸ÀzÀévÀð£ÉUÁV ±ÁAw¬ÄAzÀ EgÀĪÀAvÉ ªÀÄÄZÀѽPÉ §gÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÁUÀÆ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄPÁÌV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr 1045 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/08 PÀ®A. 110 [f] £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

22) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 183/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 2-5-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1845 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ oÁuÉ fÃ¥À £ÀA. PÉ.J-38/f-143 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ xÉÃgÀ ªÉÄÊzÁ£À PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨sÀAiÀÄ ºÀÄnÖ¸ÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄvÁÛ zÁj¬ÄAzÀ ºÉÆÃV-§gÀĪÀªÀjUÉ ¤ÃªÀÅ £Á£ÀÄ ºÉýzÀ ¥ÀPÀëzÀ ªÀåQÛUÉ NlÄ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ'' CAvÁ MzÀgÀÄvÁÛ ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆlÄÖ ¨sÀAiÀĪÀÅAmÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß 1900 UÀAmÉUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÀAiÀÄ-50 ªÀµÀð eÁ-G¥ÁàgÀ G-ªÁå¥ÁgÀ ¸Á-²ªÀ¥ÀÆgÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉ ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ 1930 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ PÀ®A. 110 (f) ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.