May 16, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 16-05-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-05-2008.

ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/08 PÀ®A 143, 147, 504, 506, 498(J) eÉÆvÉ 149 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 15/05/2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw gÀÄQät¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄ¥Áà ªÀÄZÀPÀÆj ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð G/ ªÀÄ£É PÉ®¸À eÁåw ºÀjd£À ¸Á; PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ vÁ; OgÁzÀ(©) EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÀÄwÛUÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è £À¸Àð CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄUÀ½UÉ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀĨsÁµÀ EªÀjUÉ 12 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è 5000/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 5, UÁæA §AUÁgÀ PÉÆnÖgÀÄvÉÛÃªÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĤÃvÁ EªÀgÀ UÀAqÀ, ªÉÄÊzÀÄ£À, ªÀiÁªÀ, CvÉÛ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr E£ÀÆß 1000/- gÀÆ. vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ¦Ãr¸ÀĪÀÅzÀÄ ¤£ÀUÉ ºÉÆî ªÀÄ£É PÉ®¸À §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAzÀgÉ KPÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ¯Áè ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ºÉÆÃV ¸Á¬Ä JAzÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄgÀĪÀÅ fêÀ£ÀzÀ°è ¨ÉÃeÁgÀUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 15/05/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06.00 UÀAmÉUÉ «µÀ ¸Éë¹gÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ £À£Àß C½AiÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ w½¹gÀÄvÁÛ£É vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ UÀAqÀ£À ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ «µÀ ¸Éë¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 207/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 133 DgÀ.¦.DPÀÖ. :-

¢£ÁAPÀ 14-5-08 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj PÉù£À ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ¸ÉPÀÖgÀ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÁÝUÀ ¸ÀzÀj PÉù£À DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ (¥Á¸À) E®èzÉ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J-39/JA.-713 ªÀiÁgÀÄw PÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ mÁæöåPÀì fÃ¥À £ÀA. PÉ.J-39/JA.-638 £ÉÃzÀgÀ°è PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ WÁl¨ÉÆÃgÀ¼À UÁæªÀÄzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ eÉ.r.J¸À. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ PÀgÉvÀAzÀÄ ©qÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ZÉPÀÌ ªÀiÁr PɼÀ¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÀ PÁgÀt ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁr PÀ®A 133 DgÀ.¦.DPÀÖ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è C¥ÀgÁzsÀ ªÉ¸ÀVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ WÀ£À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ §AzÀ £ÀAvÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 207/08 PÀ®A 133 DgÀ.¦.DPÀÖ. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¸ÀzÀj zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/2008 PÀ®A 133 Dgï¦ PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 177 L.JA.E PÁAiÉÄÝ.:-

¢£ÁAPÀ; 15-05-08 gÀAzÀÄ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà £ÁUÀªÀiÁgÀ¥À½î ªÀÄvÀAiÀiÁZÉ£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¥ÁzÀAiÀiÁvÉæ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ 1145 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ 3 QÌAvÀ ºÉaÑUÉ ªÁºÀ£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV G¥ÀAiÉÆÃV¹ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CrØ ¥Àr¹ vÉgÉzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è zÀ餪ÀzsÀðPÀ C¼ÀªÁr¹ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®AWÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, DzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 55/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀ®A279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12/05/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀavÉƵÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ZÀAzÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀPÀgÀ EvÀ£ÀÄ §.PÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 15/05/08 gÀAzÀÄ WÁl¨sÉÆgÉƼÀ UÁæªÀÄzÀ°è £ÀªÀÄä UɼÉAiÀÄ£À ªÀÄzÀÄªÉ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £Á£ÀÆ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÁ¬Ä ±É²PÀ¯Á ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä CwÛUÉ ¸À¥Áß J®ègÀÄ ¸ÉÃj PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä PÁgÀ £ÀA PÉ.J-33/J£ï-231 £ÉãzÀÝgÀ°è UÀÄ®âUÁð ¢AzÀ WÁqÀ¨ÉÆÃgÉƼÀUÉ gÁ.ºÉ £ÀA 9gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ gÁeÉÆüÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ £Á£ÀÆ £À£Àß PÁgÀ£ÀÄß PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁr ¤zsÁ£ÀªÁV gÉÆÃr£À §®PÉÌ gÁeÉÆüÁ gÉÆÃr£ÀUÉ wgÀÄUÀĪÁUÀ §AUÁè PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ MSRTC §¸Àì £ÀA. MH-12/CH-7702 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ D PÀqÉ F PÀqÉUÉ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ®PÀë «®èzÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä PÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É .DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ CAzÁdÄ 0100 ¦.JA UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. ¸ÀzÀj WÀl£É ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ AiÀiÁjUÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ¢¯Áè. PÁj£À ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ ¥ÀæwðAiÀiÁV dRA UÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj §UÉÎ DgÉƦ «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/08 PÀ®A. 279 IPC £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊ PÉÆUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ©ÃzÀgï ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJA« JPïÖ :-

¢£ÁAPÀB 15-05-08 gÀAzÀÄ 2055 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgï-d»ÃgÁ¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CAzÀgÉ ©ÃzÀgÀ£À DAzsÀæ §¸ï ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ. DgÉÆæ eÁ«Ãzï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ªÁ»Ãzï ¸Á/¨ÁªÀgÀaÑUÀ°è ©ÃzÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-38 eÉ 340 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ, ZÀ¯Á¬Ä¹ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß Hj£ÀªÀgÁzÀ ªÁ»Ãzï vÀAzÉ CºÀäzï C° EvÀ£À eÉÆvÉ ºÀ¼É ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁjPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ ©Ã½¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ JqÀ ªÉƼÀPÁ°£À PɼÀUÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ©ÃzÀgï ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.85/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJA« JPïÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3)©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/2008 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJA« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀB15-05-08 gÀAzÀÄ 2055 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgï-d»ÃgÁ¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CAzÀgÉ ©ÃzÀgÀ£À DAzsÀæ §¸ï ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ. DgÉÆæ eÁ«Ãzï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ªÁ»Ãzï ¸Á/¨ÁªÀgÀaÑUÀ°è ©ÃzÀgï FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-38 eÉ 340 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ, ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ±Á¨ÉÆâÝãï vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâÝãï, GBPÀÆ° ¸Á/ªÀrØ vÁ/d»ÃgÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ªÁ»Ãzï vÀAzÉ CºÀäzï C° EvÀ£À eÉÆvÉ ºÀ¼É ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁjPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ ©Ã½¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ JqÀ ªÉƼÀPÁ°£À PɼÀUÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.85/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJA« JPïÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 92/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ : 324..504 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 15/5/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ªÀiÁtÂPÀgÉrØ EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ£À eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁr ¸ÉÆ¼É ªÀÄUÀ£É £À£Àß ºÉAqÀwUÉ JPÉ PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆnÖj CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ DUÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ¤UÉ ªÀi£ÉAiÀÄ°è ºÁQ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄZÀÄÑwÛzÀÝgÀÄ .DUÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ ªÀiÁtÂPÀgÉrØ ¨ÁV®Ä vÀqÉzÀÄ £ÉÆQzÀgÀÄ DUÀ £À£Àß UÀAqÀ£À JzÉAiÀÄ ¨ÁV®ÄUÀ ªÀÄzsÉå ¹®ÄQzÁUÀ ¨ÁV®Ä UÀ¼ÀÄ eÉÆgÁV £ÉÆQzgÀÄ EzÀjAzÁV £À£Àß UÀAqÀ£À JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁV ¨ÉºÀıÀ DV ©zÀÝ£ÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ C¤®gÉrØ £ÉÆr £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ alUÀÄ¥Áà D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ªÀiÁtÂPÀgÉrØ EªÀgÀ ªÉÄ¯É PÁ£ÉÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw gÀfvÀ UÀAqÀ C±ÉÆPÀgÉrØ a£ÀPÉgÁ EvÁå¢ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ alUÀÄ¥Áà oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ¸ÀASÉÊ 92/2008 PÀ®A 324.504. L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

£ÁAPÀ 15-5-08 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «AUÀgÁd vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ zÁ¥ÀPÉ EvÀ£ÀÄ
CgÉÆævÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀıÉnÖ ¸ËªÀ¸ÉnÖ EvÀ¤UÉ 2-3 ¢ªÀ¸ÉUɽAzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ «£ÁPÁgÀt JPÉ wgÀÄUÁqÀÄwÛ¢ CAvÁ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ CgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £Á£ÀÄ zÁj¬ÄAzÀ wgÀÄUÁrzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ J£ÀÄ vÉÆAzÀgÉ CUÀÄwÛzÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vɯÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ºÉ°è¤AzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀaÑ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/08 PÀ®A PÀ®A, 323,324,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ 15-5-2008 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÉʯÉñÀ vÀAzÉ CdÄð£À PÀÄvÁÛ¨ÁzÉ gÀªÀgÀÄ ZÀZÀð£À°è ªÀÄÈvÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà PÉƤ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀIJîªÀÄä EªÀ¼À ®UÀß E¢ÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ZÀað£À ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ CqÉ¥Áà PÁgÀPÀ£À½î EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K ±ÉʯÉñÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀªÀÄä ªÀÄUÀ CA§jµÀ£À fêÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAr¢ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £Á ¤£Àß fêÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛ£É ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ AiÀiÁPÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ£À fêÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî°è CAvÁ CAzÁUÀ CªÀ£ÀÄ C¯Éè ©¢ÝzÀÝ §rUɬÄAzÀ £À£Àß §®UÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ JqÀgÀnÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR½¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/08 PÀ®A 143,147,148,323,324,504, eÉÆvÉ 149 L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ 15-5-2008 gÀAzÀÄ 1820 ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ CqÉ¥Áà PÁgÀPÀ£À½î ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÞUÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ zÁ«ÃzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÉÄÃvÉæ EvÀ£ÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¥sÉÆä£À°è zsÀªÀÄQ ºÁPÉzÉ£ÉAzÀgÉ ¤ªÉîègÀÆ J°è E¢Ýj ¤ªÀÄä£ÀÄ PÀAqÀgÉ ºÉÆrAiÀÄÄvÉÛªÉ CAvÀÀ zsÀªÀÄQ ºÁQzÀ «µÀAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ F «µÀAiÀÄ w½¹zÀjAzÀ ¦ÃAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ªÀÄUÀ zÁ«ÃzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĤî ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr UÁæªÀÄzÀ ZÀZÀð ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä ¸ÀªÀÄÆzÁAiÀÄzÀªÀgÁzÀ PÁAvÀªÀiÁä gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ªÉÆúÀ£À FvÀ£ÀÄ C¯Éè EzÁ£ÉAzÀÄ UÉÆÃvÁÛV ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃr ¸ÀzÀj ªÉÆúÀ£À EªÀ¤UÉ AiÀiÁPÉÆà ªÉÆúÀ£À £ÀªÉÄäîèjUÉ ¤Ã£ÀÄ ºÉÆÃqÉAiÀÄÄvÉÛ£É CAvÁ ¥sÉÆä£À°è £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ zsÀªÀÄQ ºÁQ¢Ý £ÁªÉãÀÄ ¤ªÀÄUÉ ªÀiÁrzÉÃªÉ CAvÀ «ZÁj¸ÀÄwÛzÁÝUÀ DUÀ ZÀZÀð M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ 1)CdÄð£À vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà 2)CgÀÄtªÀÄä UÀAqÀ CdÄð£À 3) ±ÉʯÉñÀ vÀAzÉ CdÄð£À 4) ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀÄvÀÄÛ 5) £ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw EªÀgÉ®ègÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÄl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ zÀÄgÀzÉÝñÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ £ÁªÀÅ ZÀZÀð ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ 15-5-08 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj ªÉÆúÀ£À¤UÉ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁUÀ EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà ¤ªÀÄäzÀÄ GgÀÄ£ÀV NtÂAiÀÄ°è ºÉZÀÑVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

5) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 03/2008 PÀ®A-174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ-15/5/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀĸÀzÀ¥Áà ºÉüÀÄgÀ ¸Á-zÀħ®UÀÄAr EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ªÀiËTPÀ ºÉý §gɹzÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ-15/5/08 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀÛ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ºÉüÀÄgÀ ªÀAiÀÄ-35 ªÀµÀð eÁw ºÉüÀÄgÀ ¸Á-zÀħ®UÀÄAr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwÛAiÀÄ HgÁzÀ ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃV C°èAzÀ «ÄãÀÄ »rAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV qÁªÀgÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ £À¢UÉ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÀ eÉÆÃvÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¥sÉ¦æ ¨ÉÃ£É EgÀĪÀzÀjAzÀ £À¢AiÀÄè° «ÄãÀÄ »rAiÀÄĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ MªÉÄäÃ¯É ¥sÉÃ¦æ ¨ÉÃ£É §AzÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA-3/08 PÀ®A-174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ


6) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/08 PÀ®A 353 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16/05/2008 gÀAzÀÄ 0020 UÀAmÉUÉ ²æà J¸ï.f. gÁd±ÉÃRgÀ ¥ËgÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è °TvÀ Cfð ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À ªÀiËTPÀ DzÉñÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÀUÀgÀzÀ°è §gÀĪÀ 47 «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæZÁgÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ 15/05/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ªÀiÁf ±Á¸ÀPÀgÁzÀ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À RƨÁ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ £ÀA. PÉJ-38 1107 vÁVzÀÝ UÁrAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1130 PÉÌ gÀ« UÁAiÀÄPÀªÁqÀ gÀªÀgÀÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ©ÃqÀĪÀ §UÉÎ vÀÄA¨Á MvÀÛqÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CqÀZÀuÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÉPÀÖgï D¦üøÀgÀªÀgÁzÀ ²æà ¸ÀAdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ PÁAUÉ ªÉÄðéZÁgÀuÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝgÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀÆ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ eÉÆvÉVzÀÝgÀÄ. F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀÄÄA¢£À ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄPÁÌV ¸À°è¸À¯ÁVzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ºÁUÀÆ d¦Û ªÀiÁrzÀ MAzÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ UÁr £ÀA. PÉJ-38 1107 £ÉÃzÀÄ M¦à¹zÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L.(PÁ¸ÀÆ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/08 PÀ®A 353 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/2008 PÀ®A 13 eÉÆvÉ 32, 33 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:-

¢£ÁAPÀ 15-05-2008 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ²æà ©. JªÀiï. UÀAUÁzsÀgÀ ¥ÀưøÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ C§PÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤µÉÃzsÀ zÀ¼À ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÉƼÁgÀ EAqÀ¹ÖçAiÀįï JjAiÀiÁzÀ°è EgÀĪÀ ªÀÄƺÀ£À ¥À®ì zÁ® «Ä® ºÁUÀÄ ¨sÀªÁ¤ f¥ÀgÀì ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è EgÀĪÀ ¥ÁèlzÀ°è ¥Áèl ªÀiÁ°PÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¯ÉʸÀ£Àì ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ DPÀæªÀĪÁV ¸ÉÃgÁ¬Ä ¥ÁPÉÃlUÀ¼ÀÄ vÀAiÀiÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÉÊAiÀiÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ DPÀæªÀĪÁV ¸ÀAUÀ滹nÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ¢£ÁAPÀ 15-05-2008 gÀAzÀÄ ©.JªÀiï. UÀAUÁzsÀgÀ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ UÁzÀUÉ ºÁUÀÄ 2) PÁ²£ÀxÀ vÀAzÉ gÀhÄgÉ¥Áà gÀªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ n, ²æÃzsÀgÀgÁªÀ ¥ÉÆæ¨ÉõÀ£Àj r,ªÉÊ,J¸À,¦ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÄ ±ÁªÀÄ ¸ÁªÀ¼ÀV r,ªÉÊ,J¸À,¦, C§PÁj,ºÁUÀÄ ²æà £ÁfªÀÄƢݣÀ C§PÁj ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, ²æà «oÀ® C§PÁj ¤ÃjPÀëPÀgÀÄ, ©ÃzÀgÀ f¯Éè gÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ¹¦¹ 913, gÀªÀjUÉ dÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¸ÀzÀj ¥ÁèlzÀ°è EzÀÝ GvÀÛgÀPÉÌ ªÀÄÄR ªÀiÁrzÀ UÉÆzÁ«Ä£À ¸ÉÃlgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è vÉgÉzÀÄ £ÀÆqÀ®Ä ªÉÄð£À ¨Áwä ¤d EzÀÄÝ ¸ÀzÀj UÉÆzÁ«Ä£À°è ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¯ÉʸÀ£Àì ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV DPÀæªÀÄ¢AzÀ §gÀĪÀ «zÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è DPÀæªÀĪÁV ¸ÉgÁ¬Ä ¥ÁPÉÃlUÀ¼ÀÄ vÉÊAiÀiÁgÀ ªÀiÁr ºÀAZÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÉgÁ¬Ä DPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ DPÀæªÀĪÁV ¸ÉgÁ¬Ä ¥ÁPÉÃlUÀ¼ÀÄ vÉÊAiÀiÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀAUÀ滹nÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj UÉÆzÁ«Ä¤AzÀ ¸ÉgÁAiÀiÁ ¥ÁPÉÃlUÀ¼ÀÄ vÉÊAiÀiÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¥Á° E¢üð£ÀzÀ 59 §AqÀ®UÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄvÀÄÛ 1,47,500-00 gÀÆ¥Á¬Ä ¨ÉÃ¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÉgÁ¬Ä vÉÊAiÀiÁgÀ ªÀiÁr DPÀæªÀÄ¢AzÀ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä 16 ¥Áè¹ÖPÀ aîUÀ½zÀÄÝ ¥Àæw MAzÀÄ aîzÀ°è 20 ¥Áè¹ÖPÀ PÁå£ÀUÀ¼ÀÄ EzÀzÀÄÝ ºÁUÀÄ 60 RįÁè EzÀÝ PÁå£ÀUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ¥Àæw MAzÀÄ PÁå£À CAzÁdÄ 200-00 gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É G¼ÀîzÀÄÝ MlÄÖ C,Q,76,000-00 gÀÆ¥Á¬Ä ¥Áè¹ÖPÀ PÁå£ÀUÀ¼ÀÄ F ¥ÀæPÀgÀuÁzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/08 PÀ®A 13 eÉÆÃvÉ 32,33 PÉ.E. JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÀÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2008 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 15-05-08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ C§ÄÝ® ªÀ»ÃzÀ @ ®R£À vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ±À©âgÀ C° ¸Á: ¹¢Ý vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÀÄjvÀÄ ªÀģɪÀÄ£ÉUÉ vÉgÀ½ ¥ÀæZÉÆzÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ RavÀªÁV w½zÀÄ §A¢zÀjAzÀ, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¨sÁªÀ£É PÉr¸ÀĪÀ PÀÈvÀåzÀ°è vÉÆqÀVzÀjAzÀ, ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀÄjvÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2008 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 15-05-08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ gÀhÄįÉáPÀgÀ ºÁ¹ä vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ JPÁâ® G: ªÀiÁf JA.J¯ï.J ¸Á: UÉƯÉÃSÁ£Á ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÀÄjvÀÄ ªÀģɪÀÄ£ÉUÉ vÉgÀ½ ¥ÀæZÉÆzÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ RavÀªÁV w½zÀÄ §A¢zÀjAzÀ, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¨sÁªÀ£É PÉr¸ÀĪÀ PÀÈvÀåzÀ°è vÉÆqÀVzÀjAzÀ, ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀÄjvÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 208/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 110 (f) ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 15-5-08 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀzÀ PÉÆýªÁqÁ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ £ÀªÀÄä ¥ÀPÀëPÉÌ Nl ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ¨sÀAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÉÄvÉæ ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð eÁw-zsÀ£ÀUÀgÀ G-qÉæöʪÀgÀ ¸Á-PÉƽªÁqÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »ÃUÉ ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ 1430 UÀAmÉUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 208/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2008 PÀ®A 109 ¹.Dgï.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ; 16-05-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÀUÀ®Ä UÀ¸ÀÄÛ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ©ÃzÀgÀ ¢Ã¥ÀPÀ xÉÃlgÀ ºÀwÛgÀ 1500 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ JªÀÄ.r UÀ¥sÁgÀ @ eÁ¥sÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀªÀıÉƢݣÀ ªÀAiÀÄ-39 ªÀµÀð ¸Á; ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ ¸ÀzÀå C§ÄÝ¯ï ¥sÉÊd zÀUÁð ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀªÀÄ ªÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÝ ¦J¸ïL gÀªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è Nr ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¨É£Àß ºÀwÛ »rzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV EªÀ£ÀÄ JªÀÄ.N Qæ«ÄãÀ¯ï EzÀÄÝ EªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀħºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ CªÀ¤UÉ »rzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ PÀ®A. 109 ¹Dg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.