May 18, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 18-05-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-05-2008.

ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/08 PÀ®A 171 (f) L¦¹ ºÁUÀÄ ¨sÁgÀvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ DAiÉÆUÀ 1994 ¤Ãw ¸ÀA»vÉ ªÀiÁUÀðzÀ²ð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤Ãw ¤AiÀĪÀÄ 1 (3) :-

¢£ÁAPÀ: 16/05/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ ©.J¸ï.¦ ¥ÁnðAiÀÄ C¨ÁåyðAiÀiÁzÀ gÀ»ÃªÀÄSÁ£À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ SÁ£À ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ UÀĪÀiÁä UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤«ÄvÉå ªÀÄvÀAiÀiÁZÀ£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ J¯Áè jÃwAiÀÄ ¸ÀªÀ®vÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¤ÃqÀĪÀzÁV ºÉ¼ÀÄvÁÛ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®AWÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. JªÀiï. ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ¥Áà ¸ÀºÁAiÀÄPÀ CgÀtågÀ ¸ÀAgÀPÀëuÁ¢üPÁj ºÁUÀÄ ¸ÉPÉÆÖÃgÉ¯ï ªÉÄÃf¸ÉÖçÃl gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/08 PÀ®A 171 (JZï) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 127 ¥ÀæeÁ ¥Àæw¤¢ü PÁAiÉÄÝ 1951 :-

¢£ÁAPÀ: 16/05/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ°è £ÀqÉzÀ D±ÉÆÃPÀ SÉÃt EªÀgÀ C©ü£ÀAzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqÉzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ¨sÁgÀwAiÀÄ d£ÀvÁ ¥ÀPÉëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÁzÀ 1] ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ AiÀiÁå¨Á vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ AiÀiÁå¨Á 2] ¥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà E§âgÀÄ ¸Á PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄ. gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤«ÄvÀå ºÀtªÀ£ÀÄß ºÀAZÀÄwÛgÀĪÁUÀ EªÀj§âgÀ£ÀÄß 3,300 gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ. ¥ÉÆæÃ.r.J¸ï.¦. ²æà ²æÃzsÀgÀgÁªÀ gÀªÀgÀÄ »r¢gÀÄvÁÛgÉ F ªÉ¼ÉAiÀÄ°è ¸ÉÃPÀÖgÀ D¦ü¸ÀgÀgÁzÀ ²æÃ. ¥sÉÆÃvÀ gÉrØ gÀªÀgÀÄ ¸ÁQëUÁgÀgÁVgÀÄvÁgÉ CAvÁ ²æÃ. JªÀiï.J ¸Ë¢ qÀ¥ÉÆån qÉÊgÀPÀÖgÀ C¥sï PÉ.J¯ï.L.¹. ©zÀgÀ. gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/08 PÀ®A 323, 506, 420 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17/05/2008 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÀuÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ¹AzÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß Cfð PÉÆnÖzÀÄÝ vÁ£ÀÄ qÉPÀÌ£À r.Jqï. PÁ¯ÉÃdzÀ°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CAUÀ«PÀ®gÁVgÀÄvÁÛgÉ ªÁ¶ðPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¥sÉïï DVzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÉÛ ¥ÀjÃPÉë §gÉ¢zÀÄÝ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ £ÁgÁAiÀÄt ¹AzgÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ ¸ÀjAiÀiÁV CAPÀUÀ¼ÀÄ vÀj¹PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ªÉÆøÀ ªÀiÁr 3,500=00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¥sÀ°vÁA±ÀªÀÅ ¥sÉïï CAvÀ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ £À£ÀUÉ £À£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ PÉr¸ÀÄwÛ¢Ý CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ, PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è MzÀÄÝ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/08 PÀ®A 323,324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17/05/08 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁj PÀ«vÁ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀægÁªÀ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä ºÁUÀÄ CtÚ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀĽvÁUÀ CgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀªÀ£À vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀªÁgÀ, ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ²æÃ¥ÀvÀgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÁåUÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀgÀªÁªÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ F eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ SÁ° ªÀiÁr ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ CzÀPÉÌ EzÀÄ £ÀªÀÄä ¥Á°UÉ §A¢gÀĪÀ eÁUÀ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½¹zÁUÀ CgÉÆævÀgÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ CªÀ¼À vÁ¬ÄUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/08 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà gÀªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÉå ºÉÆ®zÀ ¨Á§vÀ PÀÄjvÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 18/5/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 0230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ J©â¹ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ J°è ºÉÆ® EzÉ. CAvÀ ºÉÆ® ºÉÆqÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÉ£ÀÄßwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ, PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ aAvÁQ oÁuÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/08 PÀ®A 110 (f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 17/05/2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ºÀUÀ®ÄUÀ¸ÀÄÛ ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ 0730 UÀAmÉUÉ ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ §UÉÎ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀĪÀAvÉ C¸À¨sÀåvÀ£À¢AzÀ ªÀwð¹ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀĪÀÅAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ & «¼Á¸À «ZÁj¹ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ AiÉÄøÀÄzÁ¸À vÀAzÉ ²æÃgÀAUÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ¸Á; ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ C»vÀPÀgÀ WÀl£É dgÀÄUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄPÁÌV zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 17/05/2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïLgÀªÀgÀÄ ºÀUÀ®ÄUÀ¸ÀÄÛ ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÀPÁå¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ 1030 UÀAmÉUÉ ºÀPÁå¼À UÁæªÀÄzÀ°è ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ §UÉÎ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀĪÀAvÉ C¸À¨sÀåvÀ£À¢AzÀ ªÀwð¹ ¸ÁªÀd¤gÀ°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀÄGAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ & «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ QgÀt vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ¥Ánî ¸Á; ºÀPÁå¼À CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ C»vÀPÀgÀ WÀl£É dgÀÄUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄPÁÌV zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

3) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢:17/05/2008 gÀAzÀÄ 0845 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¹.¦.¹:1634 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ zÁzÉÆÃr vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ, C°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀªÀjUÉ CqÉ-vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ zÁªÀÄ®Ä ¥ÀªÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁ: ®A¨ÁtÂ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á/ zÁzÉÆÃr vÁAqÁ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À §UÉÎ UÁæªÀÄzÀ°è «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ ºÉ¸ÀzÉà ¸ÀªÀiÁdPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj AiÀiÁVgÀĪÀ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:105/08. PÀ®A:110 [f] ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°Ãs¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/08 PÀ®A 506, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17/5/08 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ²æà CAUÀzÀgÁªÀ vÀAzÉ dUÀvÁ¥À ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw;ªÀÄgÁoÀ, ¸Á:²ªÁf £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV MAzÀÄ EAVõÀózÀ°è §gÉzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 17/5/08 gÀAzÀÄ 1855 UÀAmÉUÉ ²ªÁf £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è EzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ ªÉƨÁ¬Ä¯ï £ÀA 1) 9741613241 ªÀÄvÀÄÛ 2) 9972696353 £ÉÃzÀÝjAzÀ ²ªÀ ¸ÀAUÁæªÀÄ ¸ÀAWÀl£É CzÀåPÀëgÀÄ CAvÀ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀ¢AzÀ PÉÆ®ÄèvÉ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 95/08 PÀ®A 504,506 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.