May 20, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 20-05-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-05-2008.

ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀt:-

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/2008 PÀ®A 279,337 L.¦.¹.eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ. :-

¢£ÁAPÀ 19/05/08 gÀAzÀÄ ªÀÄ£Àß½î ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£Àß½î ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà £ÀgÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¸Á/ ZÀgÀPÀ¥À½î EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¨sÁªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊ®PÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ DmÉÆ £ÀA§gÀ PÉJ-38/3901 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉÆ ºÀvÉÆÃnAiÀÄ°è ElÄÖPÉƼÀîzÉ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj DmÉÆ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ §UÀzÀ® UÀÄ£Éß £ÀA. 85/08 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ .eÉÆvÉ 187 L.JA.«í DPÀÖ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

J£ï.r.¦.J¸ï. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 111/08 PÀ®A: 20 (2) (©) J£À.r.¦.J¸À. JPÀÖ 1985

¢£ÁAPÀ 19/05/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0730 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ°è gÁfêÀ UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV UÁAeÁ ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛzÁÝgÉ CAvÀ w½zÀÄ C°èUÉ ¥ÀAZÀgÁzÀ ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ±ÉlPÁgÀ ºÁUÀÄ ²æà ¦ügÉÆÃd C° PÁgÀ¨Áj E§âgÀ ¸Á/ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ¨Áwä «µÀAiÀÄ w½ºÉý ¥ÀAZÀgÁUÀ®Ä PÉýPÉÆAqÁUÀ CªÀgÀÄ M¦àzÀ £ÀAvÀgÀ C°èUÉ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹®zÁgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀAvÉ «£ÀAw¹PÉÆAqÀÄ CªÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀ £ÀAvÀgÀ CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ «µÀAiÀÄ w½¹ J®ègÀÆ fÃ¥À £ÀA PÉ.J. 38 f. 173 £ÉÃzÀgÀ°è ¦J¸ïL ¨sÀ°Ì £ÀUÀgÀ ºÁUÀÄ ¦¹ 1529, 1603,906 J®ègÀÆ fæ£À°è PÀĽvÀÄ ¨sÁ°Ì gÁfêÀ UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¨ÁåUÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¤AvÀ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 0900 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹®zÁgÀgÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ 1) ¸ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ vÁvÁågÁªÀ ¸Á¸À£É 21 ªÀµÀð eÁw ºÀjd£À G. ¸ÉPÀÄåjn UÁqÀð 2) ¥sÀÆ®ZÀAzÀ vÀAzÉ PÉÃgÀ¨Á zÉÃ¼É 25 ªÀµÀð eÁw J¸À.¹. ªÀiÁ¢UÀ G. PÀÆ° PÉ®¸À 3) ¸ÀwõÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² 25 ªÀµÀð eÁw J¸À.¹. ªÀiÁ¢UÀ G. PÀÆ° PÉ®¸À 4) ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ zÀvÁÛ eÁzsÀªÀ 20 ªÀµÀð eÁw ºÀjd£À G. PÀÆ° PÉ®¸À 5) ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ±ÉõÁgÁªÀ eÉÆÃUÉñÀégÀ 16 ªÀµÀð eÁw J¸À.¹. ªÀiÁ¢UÀ G. PÀÆ° PÉ®¸À 6) «±Á® @ £ÀAiÀÄ£À C«£Á±À ¥ÀªÁgÀ 15 ªÀµÀð eÁw J¸À.¹. ªÀiÁ¢UÀ G. ºÉÆmÉ® PÉ®¸À J®ègÀ ¸Á/¨Á¯Áf £ÀUÀgÀ PÀĵÀÖzsÁªÀÄ ¯ÁvÀÆgÀ (JA.J¸À.) CAvÀ w½¹zÀgÀÄ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¨ÁåUÀUÀ¼À£ÀÄß ZÉPï ªÀiÁr£ÉÆÃqÀ®Ä CªÀÅUÀ¼À°è UÁAeÁ vÀÄA©zÀ LzÀÄ ¨ÁåUÀUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ CªÀÅUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ªÀUÉÊgÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀÄwgÀĪÀzÁV w½¹zÀgÀÄ. ¸ÀzÀj ¨ÁåUÀ£À°èzÀÝ UÁAeÁ C®èAiÉÄà ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è EzÀÝ MAzÀÄ QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è vÀÆPÀ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä MlÄÖ 68 PÉ.f UÁAeÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ CA.QªÀÄÛvÀÄ 50400/- DUÀ§ºÀÄzÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è J¯Áè ¨ÁåUÀUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁr ¸ÀzÀj UÁAeÁzÀ°è 100 UÁæA UÁAeÁ ºÉÆgÀ vÉUÉzÀÄ MAzÀÄ ©½ §mÉÖAiÀÄ°è ºÁQ ºÉƯÉzÀÄ CzÀPÉÌ JA JA§ CPÀëgÀ¢AzÀ ²Ã® ªÀiÁr CzÀPÉÌ ¥ÀAZÀgÀ ¸À» aÃn CAn¹ ªÀÄÄA¢£À ¥ÀÄgÁªÉ PÀÄjvÀÄ vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ 1045 UÀAmÉUÉ §ªÀÄzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 111/08 PÀ®A 20(2)(©) J£À.r.¦.J¸À.JPÀÖ 1985 £ÉÃzÀgÀrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤ÃSÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ. ¸ÀASÉå : 9/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 174 ¹.DgÀ.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 19-5-08 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. C§ÄÝ®¸Á§ vÀAzÉ E¸Á䮸Á§ ZÁAzÀ¸Á§ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, 18-05-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1000 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw ºÁUÀÆ vÀ£Àß ªÉÆêÀÄäUÀ¼ÀÄ D±Á© vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ªÀAiÀÄ 15 ªÀµÀð EªÀj§âgÀÆ ±ÉÃAUÁ DAiÀÄ®Ä PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è gÁwæ 1930 UÀAmÉUÉ w½¢ÝzÉÝ£ÉAzÀgÉ, ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ D±Á© EªÀ¼ÀÄ CªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ 4 wAUÀ¼À »AzÉ ¸ÀwÛzÀÝjAzÀ, ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ºÉ¤UÉ ºÁPÀĪÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹ ¨ÉúÉÆõÀ DVzÀݼÀÄ. DªÁUÀ CªÀ½UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è gÁwæ 1000 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CªÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ PÉÆÃlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ. £ÀA. 9/08 PÀ®A 174 ¹.DgÀ.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 18/05/08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj PÁAZÀ£Á vÀAzÉ ¸ÀÄ¢ÃgÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ 14 ªÀµÀð eÁ/J¸À.¹ ªÀiÁ¢UÀ ¸Á/zÁqÀV ¨ÉøÀ ¨sÁ°Ì §Ä¢ÝªÀiÁAzsÀåvɬÄAzÀ AiÀiÁªÀzÀÆ OµÀ¢ü CxÀªÁ vÀ¥Àà®Ä wA¢zÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁr C°èAzÀ ºÉaÑ£À aPÀvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/05/08 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉAiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄrCgÀ £ÀA 08/08 PÀ®A 174 ¹CgÀ¦¹ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 19/05/08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°è EzÁÝUÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ vÀºÀ¹®zÁgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ ¨sÁ°Ì RqÀPÉñÀégÀ UÀ°èAiÀÄ°è ¨Á§ÄgÁªÀ EAZÀÄgÉ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ w½zÀÄ ¨sÁ°Ì ZËr UÀ°èAiÀÄ°è ºÉÆÃV C°èzÀÝ vÀºÀ¹¯ÁÝgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀjUÉ ¨sÉÃnªÀiÁr ¥ÀAZÀgÁzÀ ²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ U˽ ZËr ¨sÁ°Ì ²æà ¸ÀIJî ¨sÀÄgÁ¼É ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ¨Áwä §AzÀ «µÀAiÀÄ w½ ºÉý ¥ÀAZÀgÁUÀ®Ä PÉýPÉÆAqÁUÀ CªÀgÀÄ M¦àPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ vÀºÀ¹®zÁgÀ ¨sÁ°Ì , ²æà ¥ÀæPÁ±À ©gÁzÁgÀ ¥sÀÄqï ²gÀ¸ÉÛzÁgÀgÀÄ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ JZÀ.¹. 663, ¦¹ 1529,1603 J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¨sÁ°Ì RqÀPÉñÀégÀ UÀ°èAiÀÄ°è ¨Á§ÄgÁªÀ EAZÀÄgÉ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 1930 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ EAZÀÄgÉ 45 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ G. ºÉÆÃmÉ®zÀ°è PÉ®¸À ¸Á/ RqÀPÉñÀégÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ MAzÀÄ PÀj §tÚzÀ ¨ÁåUÀ ºÁUÀÆ MAzÀÄ C®Ä«Ä¤AiÀÄA (V¯Ál) qÀ©â ZÉPï ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀÅUÀ¼À°è ¨ÉÆä «¶Ì 180 JA.J® G¼Àî 34 ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ AiÀÄÄ.J¸À. «¶Ì 180 JA.J® G¼Àî 16 ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 50 ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ CA.Q 2100/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál®ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä vÁ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÁV w½¸ÀzÀ£ÀÄ.¸ÀzÀj J¯Áè ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 112/08 PÀ®A 32,34 PÉ.E. JPÀÖ £ÉÃzÀgÀrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 213/08 PÀ®A 32 , 34 PÉ.E JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 20-5-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 0100 UÀAmÉUÉ ²æà Dgï.J¸ï.©gÁzÁgÀ ¸ÉPÀÖgÉÆ® ªÀiÁåf¸ÉÖçÃl ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÀÄvÀPÉëÃvÀæ £ÀA-48 gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÀ£ÉAzÀgÉ ²æà Dgï.J¸ï. ©gÁzÁgÀ ¸ÉPÀÖgÉÆ® ªÀiÁåf¸ÉÖçÃl ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÀÄvÀPÉëÃvÀæ £ÀA. 48 ¸ÉPÀÖgÀ ªÉÄÃf¸ÉÖçÃl DVzÀÄÝ, gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄ¢AzÀ £ÀAzÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ, MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAzÀUÁAªÀ ºÀÄqÀV ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® gÀªÀjUÉ PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¸À®Ä CªÀgÀÄ ¸ÀPÁðj fÃ¥À £ÀA§gÀ PÉJ-38/f-90 £ÉÃzÀÄÝ ºÁUÀÄ ¥ÉưøÀ ¹§âA¢üAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ PÀëtzÀ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ºÁUÀÆ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉJ-39/JZÀ-2455 £ÉÃzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°è 47 AiÀÄÄ.J¸ï.«¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀļÀî MAzÀÄ PÁl£À PÀÆqÀ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 213/08 PÀ®A. 32 34 PÉ.E JPÀÖ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/08 PÀ®A 32,34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 19-05-98 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¹¦¹ 1129 §PÀÌAiÀiÁå ªÀÄvÀÄÛ ¥sÉÆÃmÉÆUÁæ¥sÀgï ZÀAzÀæPÁAvÀ EªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄqÀ© ªÀÄvÀÄÛ QtÂÚªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÉJ-39-4834 £ÉÃzÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ CA§uÁÚ JPÀA© ¸Á: QtÂÚªÁr ªÀÄvÀÄÛ ¨Á§Ä vÀAzÉ ¯Á®¥Áà JPÀA© ¸Á: QtÂÚªÁr EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ° ElÄÖ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ZÀPï ªÀiÁr £ÉÆÃrzÁUÀ MlÄÖ 43 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ªÀÄÄqÀ© ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 49/08 PÀ®A: 32,34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/04 PÀ®A 127 (J) DgÀ.¦ JPÀÖ 1951 :-

¢£ÁAPÀ 19/05/08 gÀAzÀÄ 2045 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÀÄgÉñÀ ¹gÀ¸ÉÛzÁgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÀwÛgÀzÀ EzÀÝ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀiÁ£Àå f¯Áè ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¤zÉÃð²vÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå PÀA/ZÀÄ£Á/¹DgÀ/3/2008-09 ¢£ÁAPÀ 19/05/08 gÀAvÉ ¨sÁ°Ì «zsÁ£À ¸À¨sÉ ªÀÄvÀ PÉëÃvÀæzÀ ©.J¸À.¦. C¨sÀåyð ²æÃ. AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ PÀ£À¸É gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀgÀ¥ÀvÀæ ªÀÄÄzÀæPÀgÀÄ ªÀÄÄzÀæuÁ®AiÀÄzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀªÀÄÆ¢¸ÀzÉà PÀgÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÀAZÀÄwÛzÀÄÝ F §UÉÎ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ ªÀgÀ¢ ¸À°è¸ÀĪÀAvÉ ¤zÉÃð±À£À ¤Ãr CªÀjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ ¥Àæw ºÁUÀÄ ªÀÄÄ¢ævÀ PÀgÀ¥ÀvÀæzÀ ¥Àæw ®UÀwÛ¹ ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¨sÁ°Ì «zsÁ£À ¸À¨sÉ ªÀÄvÀ PÉëÃvÀæ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå E.J¯ï.¹/¹DgÀ/51-©JZÀPÉ/19/2008-09 ¢£ÁAPÀ 19/05/08 gÀAvÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀt C¸ÀAeÉÕAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀÄÝ EgÀĪÀzÀjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî®Ä ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¤ÃqÀĪÀAvÉ «£ÀAw¹ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ 2245 UÀAmÉUÉ §AzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ «gÀÄzÀÞ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 113/08 PÀ®A 127 (J) DgÀ.¦. JPÀÖ 1951 £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/2008 PÀ®A 188 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18/5/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß OgÁzÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ªÀiÁgÀÄw PÁgÀ £ÀA.JªÀiï.JZï./26/E-1961 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ©.J¸ï.¦ ¥ÀPÀëzÀ zsÀédªÀ£ÀÄß ºÀaÑPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁr ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¤°è¹ ¢£ÁAPÀ; 20/5/08 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦ügÁåzÀÄ PÉÆnÖzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/08 PÀ®A. 188 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/08 PÀ®A 457,380 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 19/5/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiAPÁ® 0600 UÀAmɬÄAzÀ 900 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ «zÁå²æ PÁ¯ÉƤAiÀÄ°è «zsÀªÉ C£ÀߥÀÆtð¬Ä UÀAqÀ ªÉÊd£ÁxÀ¥Áà gÀUÀmÉ, ªÀAiÀÄ:75 ªÀµÀð, ªÀiÁf ±Á¸ÀPÀgÀªÀgÀÄ, vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ªÀiÁvÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ vÀmÉÖ vÉUÉzÀÄ ¥ÁªÀÅmɬÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ E½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ EnÖzÀÝ §AUÁgÀzÀ MqɪÉUÀ¼ÀÄ 1) 5 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ 2 PÉÊAiÀÄ°èAiÀÄ §¼ÉUÀ¼ÀÄ 2) §AUÁgÀzÀ 4 vÉƯÉAiÀÄ ªÉƺÀ£À ªÀiÁ¼À 3) §AUÁgÀzÀ 5 UÁæªÀÄzÀ ¥À«vÀæ GAUÀÄgÀ 4) §AUÁgÀzÀ 6 UÁæªÀÄzÀ GAUÀÄgÀ 5) §AUÁgÀzÀ ªÀÄÄvÀÄÛ¼Àî 5 UÁæªÀÄzÀ GAUÀÄgÀ 6) §AUÁgÀzÀ 5 UÁæ .¥ÉAqÉAl. MlÄÖ §AUÁgÀzÀ vÀÆPÀ 11 vÉÆ¯É MAzÀÄ UÁæ. C.Q.1,21,500/-ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 25 ¸Á«gÀ gÀÆ.MlÄÖ 1,46,500/- gÀÆ .£ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 96/08 PÀ®A 457,380 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Àß £ÀA. 116/08. PÀ®A. 318 L¦¹

¢£ÁAPÀ 19-05-2008. gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ PÀAmÉÆæïï gÀƪÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ¤¸ÀÄÛAvÀÄ«£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ d£ÀªÁqÁ gÉÆÃr£À ¤Ãj£À mÁåAQ£À ºÀwÛgÀ £ÀªÀeÁvÀ ²±ÀĪÀ£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉnÖ PÉÆlÄÖ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀæîªÀAvÉ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉnÖPÉÆlÄÖ UÉÆëAzÀ ¯Éà OlzÀ°èAiÀÄ ¦.qÀ§Æè..r ªÀ¸Àw UÀȺÀUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ £ÀªÀeÁvÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¥ÀÄgÀĵÀ£ÉÆA¢UÉ C£ÉêwPÀ zÉÊ»PÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢ UÀ©üðtÂAiÀiÁV 9 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ«UÉ d£Àä ¤ÃrzÀÄÝ. d£À£ÀªÀ£ÀÄß §aÑqÀĪÀ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀzÀj ªÀÄUÀªÀ£ÀÄß ¸ÁAiÀÄ®Ä ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj £ÀªÀeÁvÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀªÀÅ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EzÀÄÝ. F §UÉÎ AiÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆqÀ®Ä §gÀ¯ÁgÀzÀjAzÀ gÁdå ¥ÉưøÀ ¥ÀgÀªÁV 0845 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ F §UÉÎ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.116/08 PÀ®A 318 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.