May 5, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 05-05-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 05-05-2008

ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÀ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/08 PÀ®A 133 eÉÆvÉ 123(5) Cgï.¦. JPïÖ. :-

¢£ÁAPÀ 4-5-2008 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üvÀgÁzÀ ²æà fvÉÃAzÀæ ±ÉÃnÖ ¸ÉPÉÆÖç® ªÀiÁåd¸ÉÖçÃl ©ÃzÀgÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ DgÉÆæ «oÀ® vÀAzÉ UÉÆ«AzÀ ¸Á ¯ÁvÀÄgÀ EªÀ£ÀÄ E£ÉÆߪÁ ªÁºÁ£À £ÀA. JA.JZï. 24 /Cgï 707 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ¼À ¥ÀÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ¥ÀæZÁgÀPÁÌV §¼À¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzsÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 66/08 PÀ®A 36 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢:04/05/2008 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ºÀ®§UÁð UÁæªÀÄzÀ QÃwð ªÉÊ£ï ±Á¥À£À°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ°è a®ègÉ ªÀiÁgÁl [¯ÉÆÃ¸ï ¸É°èAUï] ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ £ÀqɬĹ ªÉÊmï «Ä¸Àa¥sï-90 JªÀiï.J¯ï., ¨ÉÆä «¹Ì, ªÀiÁåPïqÀĪÉïï, gÁAiÀÄ¯ï ¸ÁÖUï ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ºÁUÀÄ 1 ¥Áè¹ÖPï dUï MlÄÖ C.Q. gÀÆ. 180-00 £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀ¤AzÀ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzsÀÝ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:66/08. PÀ®A:36 PÉ.E. JPÀÖ. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

3) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/2008. PÀ®A 133 ¸ÀAUÀqÀ 123(5) DgÀ.¦.JPïÖ :-

ÁAPÀ 04-05-2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà fÃvÉAzÀgÀ ±ÉnÖ ¸ÉPÀÖgÀ¯ï ªÀiÁåf¸ÉÖçÃl ©ÃzÀgÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÀÄjvÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ C£ÀĪÀÄw E®èzÉà mÁ.mÁ. ¸À¥sÁj ªÁºÀ£À ¸ÀA: PÉ.J.04 JªÀÄPÀÆå 9999 £ÉÃzÉÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁAUÉæøÀ ¥ÁnðAiÀÄ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:95/08 PÀ®A 133 ¸ÀAUÀqÀ 123(5) DgÀ.¦.JPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî®VzÉ.

4) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2008 PÀ®A 3, PÀ£ÁðlPÀ N¥À£ï ¥Éèøï (¦æªÉ£Àë£ï D¥sï r¸ï¦üæUÀªÉÄAl PÁAiÉÄÝ) :-

¢£ÁAPÀ; 05-05-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹ 577, ¦¹.1384 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁPÉðl oÁuÉAiÀÄ fÃ¥À £ÀA. PÉ.J-38 f.78 £ÉzÀgÀ°è ZÁ®PÀ J.¦.¹ 294 ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁPÉðl oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ 1015 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ UÉÃl ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è MAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨É£ÀÄß UÉÆqÉ ªÉÄÃ¯É §ÄºÀÄd£À ¸ÀªÀiÁdªÁ¢ ¥ÁnðAiÀÄ a£ÉßAiÀiÁzÀ D£ÉAiÀÄ ¨sÁªÀ avÀæ E½¹ UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É »A¢ ¨sÁµÉAiÀÄ°è §ºÀÄd£À ¸ÀªÀiÁd ¥Ánð f¯Áè ©ÃzÀgÀ WÀlPÀ ±ÁºÀÄf ªÀiÁºÁgÁd Qà 133 dAiÀÄAw G¥À®PÀë ªÉÄà §Äd£À JPÀvÁ ¸ÀªÀiÁªÉñÀ ¢£ÁAPÀ 27-07-07 ©ÃzÀgÀ CAvÁ §gÉ¢zÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀA¨sÀAzsÀ¥ÀlÖ ªÀiÁ°ÃPÀ¤UÉ EzÀ£ÀÄß §gÉAiÀÄ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃrzÉ CAvÁ «ZÁj¸À®Ä ªÀiÁ°ÃPÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¥ÀzÀä±Á° EªÀgÀÄ AiÀiÁªÀzÉà C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀ¯Áè CAvÁ w½¹zÀ®èzÉ zÀÆgÀÄ PÉÆqÀ®Ä ¤gÁPÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. F ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæeÁ ¥Àæw¤¢ü PÁAiÀÄzÉ 1950 ºÁUÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ G®AWÀÄ£É ªÀiÁrgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/2008 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ. :-

¢£ÁAPÀ 3-05-08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw ºÁ¸ÀUÉÆAqÀ ¸Á ªÀÄ°Pï ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ±ÉƨsÁ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ZÉÆArUÀ°è ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 26-4-08 jAzÀ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2008 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÀÄÝ. :-

¢£ÁAPÀ 4-05-08 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¹¦L ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÉZï¹ 722 ¦¹ 1039, 1436, 984 gÀªÀgÉÆA¢UÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ 1) ªÀÄAUÀ® vÀAzÉ §½gÁªÀÄ ªÀiÁAUÀgÀªÁr, 2) ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀiÁAUÀgÀªÁr, 3) ¨Á¯Áf vÀAzÉ ¸ÀA¨Áf, 4) GzÉêÀ vÀAzÉ ¦gÁf, 5) CA¨Áf vÀAzÉ ¸ÀzÁ²ªÀ ªÀiÁAUÀgÀªÁr J®ègÀÄ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 1050/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr, DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

ªÀÄgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/2008 PÀ®A 279,337,338, L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 03/05/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmÉUÉ CªÀĪÁ¸É PÀvÀÛ¯É (PÀgÁ¼ÀÄ) gÁwæ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ZÉQÌAUï, £ÁPÁ§A¢ ZÉQÌAUï, ¥Éưøï oÁuÉUÀ¼À ¨sÉÃnÖ PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÉưøÀ E¯ÁSÉAiÀÄ ªÁºÁ£À £ÀA, PÉ.J.38/f900 £ÉßÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ eÉÆÃvÉUÉ UÀ£ïªÀiÁå£ï ¸ÀĨsÁµÀ J.¦.¹. ºÁUÀÆ ªÁºÁ£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ £ÀgÀ¹AUï J.JZï.¹. gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃgÀlÄ ºÀ®§UÁð £ÁPÁ§A¢ ZÉPïÌ ªÀiÁr 02.00 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉ ¥ÀºÀgÉ ¦.¹. gÀªÀgÀ£ÀÄß ZÉPïÌ ªÀiÁr 02.20 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ZÉPïÌ ¥ÉÆøÀÖ £ÁPÁ§A¢ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ ZÉPïÌ ªÀiÁr gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ZÉQÌAUï£À°èzÀÝ ¹.¦.L. ªÀÄvÀÄÛ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ZÉPïÌ ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ OgÁzÀ - ©ÃzÀgÀ ªÀiÁUÀðªÁV ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ PËoÁ ©æÃeï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ²ªÀ ¥ÁªÀðw ªÀÄA¢gÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÁUÀ ªÁºÁ£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ £ÀgÀ¹AzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÁ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÀzÀjAzÀ DvÀ£À »rvÀ vÀ¦à gÉÆÃr£À §®¨sÁUÀPÉÌ ¥À²ÑªÀÄ ¢QÌ£À vÀVΣÀ°è GgÀĽ¹ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀjAzÀ ªÁºÁ£ÀzÀ°è PÀĽwgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀ §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ® PɼÀUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ±ÀjgÀzÀ E¤ßvÀgÀ ¨sÁUÀUÀ½UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ eÉÆÃvÉAiÀÄ°èzÀÝ UÀ£ïªÀiÁå£ï gÀªÀjUÉÀ ºÀuÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÁºÁ£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ £ÀgÀ¹AUï EvÀ¤UÉ vÀÄnUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÁºÁ£À ¸ÉÖÃjAUï JzÉ vÁV ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ ¸ÀzÀj WÀl£É ªÁºÁ£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ £ÀgÀ¹AUï EvÀ£À ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝj£À¢AzÀ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ d£ÀªÁqÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/08 PÀ®A 279,337,338, L.¦.¹. CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


JµÀ£À¹AiÀįï PÀªÉÆÃrn¸ï PÁAiÉÄÝ :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/08 PÀ®A :- PÀ®A. 2 (©) PÀ£ÁðlPÀ PÀågÉÆù£À ¯ÉʸɤìAUÀ DqÀðgÀ 1969 eÉÆvÉ 3 & 7 E.¹ JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 4-5-08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) , (C«) ºÁUÀÆ ¦¹-1264 , 1222, 838 gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÀPÁðj ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛ §AzÁUÀ ªÀiÁ»w w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ, M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀjUÉ «vÀgÀuɪÁUÀĪÀ ¤Ã°§tÚzÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ PÁ¼À¸ÀAvɬÄAzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀÄÝ, ªÀiÁ»w ¹QÌzÀÝjAzÀ C°è E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ d¦Û ¥ÀAZÉ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj PÉù£À DgÉÆæ C§ÄÝ® gÀ»ÃªÀÄ vÀAzÉ SÁeÁ«ÄAiÀiÁå ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/08 PÀ®A. 2 (©) PÀ£ÁðlPÀ PÉgÉÆù£À ¯ÉʸɤìAUÀ DqÀðgÀ 1969 eÉÆvÉ 3 & 7 E.¹ JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 189/08 PÀ®A 110 (f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 4-5-08 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£À¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ²ªÀ¥ÀÆgÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ §AzÁUÀ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛ C¸À¨sÀå jÃwAiÀÄ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ vÀ£Àß ±Ànð£À §l£ÀUÀ¼ÀÄ ©aÑ agÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁr ªÁºÁ£ÀUÀ½UÉ CqÀZÀuÉ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤ÃPÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄ ©üÃw ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀÄgÀ ¸ÀÄAzÀgÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Àà ¸Á-²ªÀ¥ÀÆgÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ CªÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ MAzÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ CªÀ£À «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄzÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 189/08 PÀ®A. 110 (f) ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/08 PÀ®A 110 (f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 04/05/08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ªÀÄAoÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÉmÉÆæðUï PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ zsÀgÀA¥ÉÃmï ¨sÀªÁ¤ ªÀÄAzÀjzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà ªÀÄĸÁÛ¥ÀÄgÉ ¸Á: zsÀgÀªÀÄ¥ÉÃmï ªÀÄAoÁ¼À EªÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÀÄ §gÀÄvÁÛgÉ Nmï ºÁPÀÄvÁÛgÉ CªÀjUÉ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/08 PÀ®A 110 (f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 04/05/08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ªÀÄAoÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ zsÀgÀA¥ÉÃmï ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà R¸ÀUÉ ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAvÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ±ÀlPÁgÀ ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À EªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÀÄ §gÀÄvÁÛgÉ Nmï ºÁPÀÄvÁÛgÉ CªÀjUÉ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2008 PÀ®A 151,107 ¹.Dgï.¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 04/05/08 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ ºÁUÀÆ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ §UÉÎ HgÀ°è ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸À®Ä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÉÄãÀ gÉÆÃqÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ 1500 UÀAmÉUÉ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â£ÀÄ eÉÆgÁV agÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÝjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÀqÀÄªÉ CªÀ£À £ÀqÀÄªÉ ºÉÆqÉzÁl ªÁUÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ PÀAqÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ±ÁAvÀvÉ PÁ¥ÁqÀ®Ä ºÁUÀÆ ªÀÄÄAzÉ DUÀ§ºÀÄzÁzÀ C¥ÀgÁzsÀ vÀqÉAiÀÄ®Ä CªÀ£ÀÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀįÁÛ£À¸Á§ vÀAzÉ gÁeÉøÁ§ ªÁUÀzÀj 30 ªÀµÀð ªÀÄĹèA G: gÉÃrªÉÄÃqï mÉîgÀ PÉ®¸À ¸Á: C¯Áè£ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. CAvÁ ºÉ½zÀ£ÀÄ .CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 74/08 PÀ®A 107,151 ¹.Dgï.¦.¹.£ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 04-05-2008 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°è EzÁÝUÀ DgÉÆæ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ºÉüÀĪÀgÀ, 70 ªÀµÀð ¸Á: OgÁzÀ (©) EªÀ£ÀÄ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ UËArUÀ°èAiÀÄ°è agÁqÀĪÀÅzÀÄ MzÀgÁqÀĪÀÅzÀ, ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ vÉÆAzsÀgÉ PÀÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

6) alUÀÄ¥Àà oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/08 PÀ®A 110 (f) ¹.DgÀ.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 04-05-2008 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ªÀ¼ÀTAr UÁæªÀÄzÀ ºÀÄ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ F ªÀµÀðzÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëzÀªÀgÀÄ §gÀÄvÁÛgÉ. £Á£ÀÄ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛãÉ. £ÁªÀÅ ºÉýzÀªÀjUÉ Nl ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ gÁdQÃAiÀÄ ªÀåQÛUÀ½UÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ ¤AwzÀÝgÀÄ. ¸ÀzÀj d£ÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV 1) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¨ÉÆ£ÀPÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁ: PÀ§â°UÀ ¸Á: ªÀ¼ÀTAr 2) ªÀÄÄgÀ½ vÀAzÉ CdÄð£À PÉÆqÀA§® ªÀAiÀÄ 25 eÁw PÀ§â°UÀ ¸Á: ªÀ¼ÀTAr CAvÀ w½¹zÀgÀÄ ¸ÀzÀj d£ÀgÀÄ »ÃUÉ aÃgÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¨sÁj C£ÁºÀÄvÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀzÀj d£ÀjUÉ ªÀÄÄAdUÁævÀªÁV zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/08 PÀ®A 110 (f) ¹.DgÀ.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

7) alUÀÄ¥Àà oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/08 PÀ®A 110 (f) ¹.DgÀ.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 04-05-2008 gÀAzÀÄ 1505 UÀAmÉUÉ ªÀ¼ÀTAr UÁæªÀÄzÀ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ C°è M§â ªÀåQÛ gÁdQÃAiÀÄ ªÀåQÛUÀ½UÉ CªÁZÀÒ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛzÀÝ£ÀÄ. F ªÀµÀðzÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëzÀªÀgÀÄ §gÀÄvÁÛgÉ, £Á£ÀÄ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛãÉ. £ÁªÀÅ ºÉýzÀªÀjUÉ Nl ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ gÁdQÃAiÀÄ ªÀåQÛUÀ½UÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ ¤AwzÀÝgÀÄ. ¸ÀzÀj d£ÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV 1) C¤Ã® vÀAzÉ ªÀÄZÀAzÀæ °AUÀzÀ½î ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁw PÀ§â°UÀ ¸Á: ªÀ¼ÀTAr CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ »ÃUÉ aÃgÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¨sÁj C£ÁºÀÄvÀ ªÀiÁqÀ§ºÀäzÉAzÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ ªÀÄÄAdUÁævÀ PÀæªÀĪÁV zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/08 PÀ®A 110 (f) ¹.DgÀ.¦.¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

8) zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 04/05/2008 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ¤lÆÖgÀ [©] UÁæªÀÄzÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ, C°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ°AiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄ-©üÃw ºÀÄnÖ¸ÀÄvÁÛ, C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀªÀjUÉ CqÉ-vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ, ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀªÀÄÆvÉð¥Áà ¸ÁvÁgÀ. ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á/ ¤lÆÖgÀ [©], vÁ/ ¨sÁ°Ì. CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À §UÉÎ UÁæªÀÄzÀ°è «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ ºÉ¸ÀzÉà ¸ÀªÀiÁdPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁVgÀĪÀ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:64/08. PÀ®A:110 [f] ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


9) zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 04/05/2008 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ºÀ®§UÁð UÁæªÀÄzÀ UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ, C°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ CqÉ-vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ GªÉÄñÀ vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¥Ánî, ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á/ ºÀ®§UÁð, vÁ/ ¨sÁ°Ì. CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À §UÉÎ UÁæªÀÄzÀ°è «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ ºÉ¸ÀzÉà ¸ÀªÀiÁdPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁVgÀĪÀ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 65/08. PÀ®A: 110 [f] ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

10) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 5/5/08 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ £ÁUÀÆgÀ [J£ï] UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆzÁUÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà »¥Àà¼ÀUÁAªÉ ¸Á; £ÁUÀÆgÀ [J£ï] EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ £Á£ÀÄ UÀÄAqÁ EzÉÝ£É CAvÀ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ aÃgÁqÀĪÀÅzÀÄ. ºÁUÀÄ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ©aÑ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¹ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ºÉýzÀªÀjUÉ ªÀÄvÀ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ vÁQÃvÀÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ±ÁAvÀvÀUÉ ¨sÀAUÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ CrAiÀÄ°è zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/08 PÀ®A. 110 [f] ¹.Dgï.¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


11) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 5/5/08 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ £ÁUÀÆgÀ [J£ï] UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆzÁUÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¸Á; £ÁUÀÆgÀ [J£ï] EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ £Á£ÀÄ UÀÄAqÁ EzÉÝ£É CAvÀ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ aÃgÁqÀĪÀÅzÀÄ. ºÁUÀÄ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ©aÑ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¹ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ºÉýzÀªÀjUÉ ªÀÄvÀ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ vÁQÃvÀÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ±ÁAvÀvÀUÉ ¨sÀAUÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ CrAiÀÄ°è zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/08 PÀ®A. 110 [f] ¹.Dgï.¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

12) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 5/5/08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ªÀqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆzÁUÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ £ÁUÀ±ÉnÖ vÀAzÉ UÀt¥Àw ¸Á; ªÀqÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ aÃgÁqÀĪÀÅzÀÄ. ºÁUÀÄ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ©aÑ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¹ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ºÉýzÀªÀjUÉ ªÀÄvÀ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ vÁQÃvÀÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ±ÁAvÀvÀUÉ ¨sÀAUÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ CrAiÀÄ°è zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/08 PÀ®A. 110 [f] ¹.Dgï.¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


13) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 05/05/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ°è ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ M§â ªÀåQÛ ¨sÁ°Ì §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É d£ÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ CrØ DvÀAPÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤AwgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ 1300 UÀAmÉUÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ CfÃd¨ÉÃUÀ «ÄeÁð vÀAzÉ §ÄgÁ£À ¨ÉÃUÀ «ÄeÁð ªÀAiÀÄ 72 G/MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ZËr UÀ°è ¨sÁ°Ì CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ gËr AiÀiÁVzÀÄÝ CªÀ£ÀÀÀ£ÀÄß ºÁUÉà ©lÖgÉ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è CªÀ£ÀÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr 1330 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 95/08 PÀ®A 110 (f) ¹DgÀ¥À¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

14) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 05/05/08 gÀAzÀÄ 1105 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. eÉÆvÉ ¦.¹. 939, 1216 gÀªÀgÉÆA¢UÉ gÁ.ºÉ. 9 gÀ gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæ°AUï ºÁUÀÆ ºÀ½î ¨sÉÃnÖ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ £ÁUÀ£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉnÖ ¤Ãr 1130 UÀAmÉUÉ ¤uÁð UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉnÖ ¤ÃrzÁUÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §AzÁUÀ DgÉÆævÀ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ©üªÀĵÁ EvÀ£ÀÄ gÉÆÃrUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ agÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr gÀ¸ÉÛUÉ CqÉ vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ©lÖ°è ªÀÄÄA§gÀĪÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÁ®PÉÌ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 58/08 PÀ®A 110(f) ¹.Dgï.¦.¹. £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

15) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 57/08 PÀ®A 110 (f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 05/05/08 gÀAzÀÄ 0915 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. eÉÆvÉ ¦.¹. 939, 1216 gÀªÀgÉÆA¢UÉ gÁ.ºÉ. 9 gÀ gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæ°AUï ºÁUÀÆ ºÀ½î ¨sÉÃnÖ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ 0930 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¥ÉAl¥Áà EvÀ£ÀÄ gÁ.ºÉ. 9 gÀ gÉÆÃrUÉ ºÉÆÃV §gÀªÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ agÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr gÀ¸ÉÛUÉ CqÉ vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ©lÖ°è ªÀÄÄA§gÀĪÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÁ®PÉÌ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/08 PÀ®A 110(f) ¹.Dgï.¦.¹. £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

16) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡;-

¢£ÁAPÀ 05/05/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ºÉÆÃzÁUÀ M§â ªÀåQÛ ¨sÁ°Ì §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É d£ÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ CrØ DvÀAPÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤AwgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ 1300 UÀAmÉUÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ CfÃd¨ÉÃUÀ «ÄeÁð vÀAzÉ §ÄgÁ£À ¨ÉÃUÀ «ÄeÁð ªÀAiÀÄ 72 G/MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ZËr UÀ°è ¨sÁ°Ì CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä oÁuÉ gËr AiÀiÁVzÀÄÝ CªÀ£ÀÀÀ£ÀÄß ºÁUÉà ©lÖgÉ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è CªÀ£ÀÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 95/08 PÀ®A 110 (f) ¹DgÀ¥À¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
17) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡:-
¢£ÁAPÀB04-05-08 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgï ªÀÄ£Àß½î gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CAzÀgÉ ºÁgÀÆgÀUÉÃj PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ±ÉÃlPÁgÀ ©°ØAUï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¸Á/¯ÁzsÁ vÁ/OgÁzÀ(©) »gÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-38 ºÉZï 8230 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀÄ°èPÁdÄð£ï vÀAzÉ ªÀÄ£ÀäxÀ¥Áà 40 ªÀµÀð, ¥ÉÃAnAUï PÉ®¸À, ¸Á/CA¨ÉÃqÀÌgï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgï EªÀgÀÄ gÉÆÃqï zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ ©Ã½¹zÀÝjAzÀ JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ, JqÀUÀqÉ ¨sÀPÁ½UÉ JqÀ vÉÆqÉUÉ ¥ÉmÁÖV M¼ÀUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ©ÃzÀgï ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.81/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.