May 31, 2008

DAILY CRIME UPDATE FOR DATE 31-05-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31-05-2008.


C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 26/05/08 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ CgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄzÀ vÀAzÉ ªÉÆâ£À ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ 35 ¯Áj £ÀA J.¦ 13 JPÀì 0398 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á/zÀ¸ÁÛ¥ÀÄgÀ vÁ/aAZÉÆý f/UÀÄ®âUÁð FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸À°ÃªÀÄ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ªÉãÁªÁ¯É ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð G/PÉÆ° PÉ®¸À ¸Á/zÀ¸ÁÛ¥ÀÄgÀ vÁ/aAZÉÆý EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è EzÀÝ ¸ËªÀ½ ªÀÄtÂÚ£À ¯ÉÆÃqï ¨sÁ°ÌAiÀÄ°è SÁ° ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ EzÉ CAvÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀ£ÀÄß ¯Áj £ÀA J.¦.13 JPÀì 0398 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 27/05/08 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸À«ÄÃ¥À §AzÁUÀ CgÉÆæ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨sÁ°Ì CgÀ.E.¹ PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ gÉÆÃr¤AzÀ wgÀÄUÀÄwÛzÁUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆAl ºÁUÀÄ gÉÆAr QîÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀAvÉ ºÁUÀÄ JqÀUÁ® ¥ÁzÀ ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 223/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 30-5-08 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦ügÁå¢ ²æà ¸À«ÄAiÉÆâݣÀ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ-42 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-ºÀÄZÀPÀ£À½î vÁ-©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 30-5-08 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA.9 a¢æ ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÀªÀÄäA¢gÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä N«Ä¤ ªÁå£À £ÀA. J¦-09/f-0289 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ gÁeÉÆüÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ HgÁzÀ ºÉÆZÀPÀ£À½î UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ MAzÀÄ ºÉƸÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ N«Ä¤ ªÁå¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÁ夣À°èzÀÝ ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ±ÉÆà ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 223/08 PÀ®A. 279 337 338 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


3) alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 98/08 PÀ®A 279,337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30-05-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆqÀA§® UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁtÂPÀ ªÀUÉÎgÀ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÊ£ÉƢݣÀ vÀAzÉ ªÀĺɧƧ ¸Á§ £ËPÀj PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀzÀPÉÌ EzÀÄÝzÀjAzÀ C¯Éè ºÉÆîzÀ°è gÁwæ ªÀÄ®UÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ HgÀ ºÉÆÃgÀUÀqÉ gÁA¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É alUÀÄ¥Àà PÀqɬÄAzÀ M§â »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÀÄä¯É rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÁUÀÄ §® ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆmÁÖ ªÉÄÃgÉUÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 98/08 PÀ®B 279, 337, 338 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 224/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30-5-08 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw C£ÀĸɪÀiÁä UÀAqÀ UÉÆÃ¥Á®gÁªÀ ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð eÁ-zÀ°vÀ G-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á-UÀqÀªÀAw UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÀªÀÄä Hj¤AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁtÂPÀ £ÀUÀgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-39/ 5522 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ DmÉÆÃzÀ ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ, ¥ÀæweÁÕ EªÀ½UÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30/05/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 0130 UÀAmÉUÉ CgÉÆæ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 35 eÁ/ªÀÄgÁoÁ ¸Á/PÀ®ªÁr UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 40 G/MPÀÄÌ®vÀ£À eÁ/ªÀÄgÁoÁ ¸Á/PÀ®ªÁr EªÀjUÉ vÀ£ÀUÉ D¹ÛAiÀÄ°è ¸ÀjAiÀiÁV ºÀAaPÉ ªÀiÁrPÉÆnÖ¯Áè CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛj« ¤£ÀUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¥Á® ¸ÀjAiÀiÁV PÉÆn֢ݤ ªÀÄvÉÛ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄvÁÛ E¢Ý CAvÀ CAzÁUÀ ªÀÄvÉÛ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ C®èAiÉÄ ©zÀÝ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉüÀPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

2) OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/08 PÀ®A 324 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 29-05-2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¸ÀjPÀ ¸Á: ¨ÁzÀ®UÁAªÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¥À¥ÀÄà, J¸ÀÄ ºÁUÀÆ ±ÁæªÀt ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä 100/- gÀÆ. PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E®è CAvÀ CA¢zÀPÉÌ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄÝ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄïÉ, ¨É£Àß° ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/2008 PÀ®A 323, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 30-05-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10.00 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀÄ.J¯ï.¹ EzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁPÉðl oÁuÉUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w w½¹zÀÄÝ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ©ÃzÀgÀ ºÉÆgÁ ±ÁºÀUÀAdzÀ ªÉÆÃa UÀ°èAiÀÄ°è MAzÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ PÀÆr¹zÀ ¤Ãj£À mÁåAPÀ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj mÁåAQUÉ ¤ÃgÀÄ ©ÃqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §AzÀÄ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ PÉ®¸À DgÉƦvÀ£ÁzÀ ªÀÄdgÀ EªÀ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ;30-05-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0815 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw «ªÀįÁ UÀAqÀ ²ªÀgÁd PÀ£ÉÃj ªÀAiÀÄ- 30 ªÀµÀð ¸Á; ºÉÆgÁ ±ÁºÀUÀAd ªÉÆÃa UÀ°è ©ÃzÀgÀ vÀ£Àß UÀAqÀ ²ªÀgÁd PÀÆr ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ¸ÀzÀj mÁåAQUÉ §A¢zÀÄÝ DUÀ C¯Éèà PÁgÀ vÉÆüÉAiÀÄÄwÛzÀÝ DgÉƦvÀ£ÁzÀ ªÀÄdgÀ EªÀ£ÀÄ MªÉÄä¯Éà ¤ÃgÀ£ÀÄß §AzÀ ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ²ªÀgÁd ¥Á¤ PÉAªÀ §AzÀ PÀgÉà CAvÁ PÉýzÀPÉÌ ªÀÄdgÀ EªÀ£ÀÄ vÀÄ PË£À ªÉÄÃgÉ PÀÆ ¥ÀÄZÀ£Éà ªÁ¯Á ¨sÉƸÀrPÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À eÉÆÃvÉ dUÀ¼ÀPÉÌ ©¢ÝzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄdgÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CAzÀgÉ C¥ÀgÉñÀ£À DzÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 2 ¸À® eÉÆÃgÁV PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 122/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 30/05/08 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÀAqÀj£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà PàgÀÄuÉ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð G/¸ÉAnæjAUï PÉ®¸À eÁ/ºÀjd£À ¸Á/§¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ (¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä) EvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ KPÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉüÀ®Ä DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ £À£ÀUÉ PÉüÀ®Ä CAvÀ dUÀ¼ÀPÉÌ ©zÀÄÝ C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ£Àß §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.91/2008 PÀ®A 341, 504,324 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30-05-2008 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁå¢vÀgÀÄ §¸À¥Áà ¯Á¸ÀÄ£É gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ ©eɦ ¸ÀgÀPÁgÀ EAzÀÄ gÀZÀ£ÉAiÀiÁVzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ©eɦ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀÄÆ®PÀ UÁæªÀÄzÀ°èAiÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀªÁV ¥ÀmÁQ ºÁj¸ÀÄvÀÛ ¦üAiÀiÁå¢ PÀĽvÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ ¸ÀA¨Áf vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ °¨ÉÆÃuÉ ºÁUÀÆ R¢ÃgÀ vÀAzÉ E¸ÀÄ¥sÀ EªÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¥ÀmÁQ AiÀiÁPÉ ºÁj¸ÀÄwÛ¢Ý CAvÁ ¸ÀA¨Áf EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¤UÉ K ¸ÀļÉà ªÀÄPÀ̼Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E¸ÀÄ¥sÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁå¢vÀ¤UÉ »rzÁUÀ ¸ÀA¨Áf EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ CzÉà §rUɬÄAzÀ JqÀ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. JA§ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/08 PÀ®A 341,504,324 dvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.

6) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/2008 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 30/5/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0730 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ªÉÆwgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ¥ÁAZÀªÀgÉ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¸Á; vÉÆgÀuÁ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀ ¥ÀAZÁgÉ ªÀAiÀÄ 37 MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; vÉÆgÀuÁ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è J ¨sÉƸÀrZÁå ªÀiÁeÁ PÀÄ¥Án¯Á eÁ¼À PÁ§gÀ ¯ÁªÀ¯Á¸À CAvÀ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆqÉè PÁªÀÅ ¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævgÀ «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

7) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 226/08 PÀ®A 504, 323, 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30-5-08 gÀAzÀÄ 2200 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ²æà PÀgÀ§¸À¥Áà vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ G-«zsÁåyð ¸Á-EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ §gɬĹzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 29-5-08 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä HgÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ CAiÀiÁj ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÉ. DUÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ VgÉ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À CtÚ£ÁzÀ §¸À¥Áà ºÁUÀÄ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ªÀÄAqÉ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ K ªÀÄUÀ£É CAiÀiÁåj ¥ÀnÖ ¸ÀjAiÀiÁV §j CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤zÀÄÝ F ªÀiÁvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ PÉý ¢£ÁAPÀ 30-5-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CzÀPÉÌ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉ CªÁZÀåªÁV §ÉÊ¢zÀÝPÉÌ £Á£ÀÄ ºÉÆÃV PÉüÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ EvÀ£ÀÄ PÉüÀ®Ä §gÀÄwÛà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥ÀqÀ¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

8) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/2008 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 30/6/2008 ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀAPÀgÀ vÀAzsÉ ªÉÆUÀ¯Áf PÁA§¼É ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁ; J¸ï.J¹. zÀ°ÃvÀ G/ PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á; OgÁzÀ( ©) ¸ÀzÀå ªÀÄÄUÀð (PÉ) EªÀgÀÄ 1,500-00 gÀÆ ¸ÀĤvÁ UÀAqÀ UÀuÉñÀ EªÀjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺Àt PÉÆnÖzÀÄÝ, ªÁ¥À¸À PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÁPÉÌ ¤£ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ ºÀt PÉÆnÖ¢AiÀÄ JAzÀÄ UÀuÉñÀ QæñÀÑ£Àì ²æÃzÉë UÀAqÀ WÁ¼É¥Áà. ªÀÄÄUÀð (PÉ) gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzsÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ªÀÄÄVãÀ ªÉÄïÉ, ¨É£Àß°è, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqÀ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt:-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/08 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ:-

¢£ÁAPÀ 30/05/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ºÀ½î ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ AiÀÄgÀAqÀV UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ RavÀ ¨Áwä ¹PÉÌzÉ£ÉAzÀgÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ JSÉýî gÀªÀgÀ ZÀºÁ ºÉÆÃl® ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà dªÀÄRAr ªÀAiÀÄ 35 ºÁUÀÆ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÆ ¸Á: AiÀÄgÀAqÀV EªÀgÉ®ègÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÁgÀ §ºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl CqÀÄwÛzÁÝgÉA§ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1540 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/08 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 225/08 PÀ®A 78(3) Pɦ JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 30-5-08 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ WÉÆÃgÀªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JA¨Á ¨ÁwäAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ r.J¸ï.¦ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ WÉÆÃgÀªÁr UÁæªÀÄzÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV M§â ªÀåQÛ DgÉÆæ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 1 gÀÆ.UÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ aÃn ªÀÄvÀÄÛ MlÄÖ gÀÆ. 625/- d¦Û ªÀÄrPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÀĺÉvÁ§ ±Á vÀAzÉ ¥sÀd®±Á ¥sÀQÃgÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð G- PÀÆ° PÉ®¸À ¸ÀD-WÉÆÃgÀªÁqÀ UÁæªÀÄ. CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄÛ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ PÀ®A. 78(111) Pɦ JPÀÖ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 30/05/08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ gÁªÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¹Auï £ÁlPÉÃgÉ ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð ¸Á: WÉÆÃmÁ¼À FvÀ£ÀÄ WÉÆÃmÁ¼Á UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è® vÁ£ÀÄ WÉÆÃmÁ¼Á UÁæªÀÄzÀ zÁzÁ EzÉÝÃ£É £À£ÀUÉ £ÉÆÃr d£ÀgÀÄ ºÉzÀgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ UÀÄAqÁUÀ¢ð ªÀiÁqÀÄvÀÛ vÀ£Àß CAUÁAUÀ ¥ÀæzÀ²ð¹ C¸À¨sÀå jÃvÀ¬ÄAzÀ ªÀwð¹gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀjAiÀÄ£ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj ªÀÄvÀÄÛ C£ÀxÀðPÁj CAvÀ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.90/2008 PÀ®A 341,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30-05-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄUÉñÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ:19 ªÀµÀð eÁw;ªÀÄgÁoÀ G: «zÁåyð ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ 1330 UÀAlUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd ¥ÀįÁjgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ §¸ÀªÀgÁd ¥ÀįÁj EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ, £À£ÀUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV MAzÀÄ SÁåj¨ÁåUÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ ¤£Àß vÁ¬ÄUÉ PÉÆqÀÄ CAvÀ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀªÀÄä vÁ¬Ä §AiÀÄÄvÁÛgÉ CAzÁUÀ, J vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀßUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÀ d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀzÀ ¥Áè¹ÖPÀ aîªÀ£ÀÄß £À£ÀUÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹PÉÆlÖ£ÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢ CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ vÉÆÃj¸À¯ÁV CzÀgÀ°è MAzÀÄ ¹ÃgÉ JgÀqÀÄ ¨ÉÆèÃd ªÀÄvÉÛgÀqÀÄ eÁAUÉ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ UÀrAiÀiÁgÀ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/2008 PÀ®A 341,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

3) alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 30-05-2008 gÀAzÀÄ 1120 UÀAmÉUÉ 96/08 PÀ®A. 279, 337, 338, 304 (J) L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀ¤SÉ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ alUÀÄ¥Áà §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ PÀÆV ªÀÄvÀÄÛ agÁqÀÄvÁÛ £Á£ÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) UÁæªÀÄzÀ zÁzÁ EzÉÝ£É. £À£ÀUÉ AiÀiÁgÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀAUÀªÀÅ£ÀäßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ »rzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà xÀªÀÄzÉ §¸ÀªÀgÁd §ÄPÀÌ eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ s¸ÁB ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) ¸ÀzÀjªÀAiÀĤUÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀAUÀªÀÅ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«zÀÄÝ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀÄÄAdUÁævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ C.¸ÀA. 97/08 PÀ®A: 110 (f) ¹.DgÀ.¦.¹. £ÉãzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.