May 26, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 26-05-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-05-2008

ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/08 PÀ®A 498(J), 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 25-05-2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÉÃSÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁeÉÃAzÀæ ¹AUÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 16 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ gÁeÉÃAzÀæ ¹AUÉ EªÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ®UÀߪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ gÀAr ¨sÉÆøÀr ¤Ã£ÀÄ £À£Àß CtÚ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ElÄÖ PÉÆAr¢Ý CAvÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ªÉĺÀPÀgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ G½zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ CtÚ£ÁzÀ ¨Á¯Áf EªÀjUÉ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý ¸ÀA¸ÁgÀ ºÁ¼ÁUÀÄvÀÛzÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀÄ CAvÀ ºÉý ªÀÄvÉÛ PÀ½¹gÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆæ gÁeÉÃAzÀæ EªÀ£ÀÄ ªÀÄvÉÛ CªÀ£À ªÀÄ£À¹ì£À°è PÀ®à£É ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀ ºÁUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÁÝUÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄvÉÛ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ G½zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. ¢£ÁAPÀ 25-05-2008 gÀAzÀÄ 1100 UÀAlUÉ DgÉÆæ ªÉĺÀPÀgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ gÀhÄAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr gÀAr ¤Ã£ÀÄ £À£Àß CtÚ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ EzÀÄÝ, £À£ÀUÉ ©lÄÖ ªÉĺÀPÀgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §A¢¢Ý CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀt :

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:-

1) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. £À86/2008 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ 25-05-2008 gÀAzÀÄ 1945 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ nÃ¼É ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁw: ¸ÀªÀÄUÁgÀ G:eÁw PÉ®¸À ¸Á;ºÀÄ®¸ÀÆgÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ¢°Ã¥À vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ nÃ¼É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Hj£À ªÀÄÄPÀ§Æ® EªÀgÀ mÁæPÀÖgÀ ªÉÄÃ¯É ZÁ®PÀ CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£Á®Ä mÁæPÀÖgÀzÀ°è G¸ÀÆPÀÄ vÀgÀ®Ä Hj£À vÉÆj §¸ÀªÀtÚ£À ºÀwÛgÀ £À¢UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 25-05-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ ªÀÄPÀ§Æ® EªÀgÀÄ G¸ÀÄPÀÄ vÀgÀ®Ä mÁæPÀÖgÀzÀ°è ºÉÆÃzÀgÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® mÁæPÀÖgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ ªÀÄPÀ§Æ® EªÀgÀÄ §AzÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ ¤£Àß CtÚ ¢°Ã¥À mÁæPÀÖgÀ £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ £À¢AiÀÄ zÀqÀ JgÀÄwÛgÀĪÁUÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ ªÀÄÄA¢£À EAf£À »AzÀPÉÌ ªÉÄîUÀqÉ ºÁAiÀÄÄÝ ©zÁÝUÀ ¢°Ã¥À£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ ªÀÄvÀÄÛ mÁæ° ªÀÄzsÀåzÀ°è ¹®ÄQzÀÄÝ ¸ÉÖjAUÀ £ÉnÖzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/2008 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2008 PÀ®A 279 337 304[J] L¦¹ eÉÆvÉ 187 L,JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 25/5/08 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ±ÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ ²ªÀgÁd PÀqÉØ ¸Á; d£ÀªÁqÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 25/05/2008 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ D®ÄgÀ [PÉ] -¨É®ÆgÀ ªÀÄzÀå DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/3523 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ aPÀ°¬ÄAzÀ vÀ£Àß ¸ÀéUÁæªÀÄ d£ÀªÁqÀPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DmÉÆà £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß DmÉÆà CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæPï ºÁQzÀjAzÀ DmÉÆà ¥À°Ö AiÀiÁV DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀĨsÁµÀ EvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ²æà «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀAiÀiÁå ¸Á; aPÀ° [eÉ] gÀªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è vÀgÀÄwÛzÁÝUÀ PËoÁ ©æÃeï ºÀwÛgÀ 1930 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ C¥ÀWÁvÀ £ÀAvÀgÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄß Nr ºÉÆVzÀÄÝ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ¯Áè CAvÀ ªÀUÉÊgÉ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/08 PÀ®A. 279 337 304[J] L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

ªÀĺÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 218/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 25-5-08 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ¨sÉnÖPÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉ¢zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 25-5-08 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥Á±Á vÀAzÉ zÁªÀÅzÀ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð G-qÉæöʪÀgÀ eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-gÁeÉÃAzÀæ£ÀUÀgÀ qÉÊj ¥sÁªÀÄð ªÁ¢AiÀiÁ ªÀĺɪÀÄÆzÀ §¹Û gÀAUÁgÉrØ (J.¦) ºÁUÀÆ M§â ªÀĺÀäzÀ R°Ã® vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ±ÀjÃ¥sÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ WÉÆÃqÀªÁr zÀUÁðzÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ DmÉÆà £ÀA. PÉ.J-39/5926 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ «gÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà ±ÁºÀ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ-24 ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á-nÃZÀgÀ PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JqÀ¢AzÀ ºÉÆÃUÀĪÀªÀ£ÀÄ §®PÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ mÉA¥ÉÆëUÉ ªÀÄÄAzɬÄAzÀ rQÌ ºÉÆÃqÉ¢zÀÝjAzÀ, mÉA¥ÉÆëUÉ ºÁ¤¥Àr¹ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 218/08 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2008, PÀ®A, 454,457,380 L¦¹. :-

¦J¸ïL ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-5-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉ 0700 UÀAmɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ£À°è ªÀÄvÀ ¥ÉnÖUÉUÀ¼À ¸ÁÖçAUÀ gÀƪÀiï §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 23/05/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 2245 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 25-5-2008 gÀ ¨É¼ÀV£À 0530 UÀAmÉUÀ¼À ªÀÄzÀåzÀ°è. ¦J¸ïL ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ gÀªÀgÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw UÀȺÀzÀ QlQAiÀÄ UÁè¸ï MqÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 16 ¸Á«gÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ PÉÆÃn£À eÉé£À°ènÖzÀÝ 16,000 gÀÆ. ºÀt ºÁUÀÆ QÒ¨ÉÆà PÀA¥À¤AiÀÄ gÉÃrAiÉÆ Q: gÀÆ: 550/- ºÁUÀÆ ªÉƨÁ¬Ä¯ï ZÁdðgÀ Q: gÀÆ. 80/- »ÃUÉ MlÄÖ Q: gÀÆ. 16630/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ QqÀQ Væ°è£À UÁè¸ï MqÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ Cfð ¥ÀæPÁgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2008 PÀ®A, 454,457,380 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 26/05/08 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «oÀ®gÁªÀ vÀAzÉ gÁWÉÆèÁ ªÀQîgÀÄ 47 ªÀµÀð ¸Á/ ºË²AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ®¤ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 23/05/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®V PÉÆArzÀÄÝ ©ÃUÀ ºÁQ ©ÃUÀzÀ PÉÊ vÀ¯ÉAiÀÄ PɼÀUÉ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®VzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. gÁwæ 1300 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ PɼÀUÉ EzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀzÀ PÉÊ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð vÉgÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁåV£À°è ElÖ 1)£ÀUÀzÀÄ ºÀt CA. 1500/- gÀÆ 2) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ 5 UÁæA CA.Q. 5,000/- gÀÆ 3) MAzÀÄ ¯ÁQÃmï 10 UÁæA CA.Q. 16500/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ CA.Q. 16,500/- gÀÆ ¨ÉÃ¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 116/08 PÀ®A 457,380 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:-

1) UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 10/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ±É²PÀ¯Á@eÉÆåÃw UÀAqÀ ¥ÀArvÀ ªÀAiÀÄ 33 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħÄgÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: CzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ¼ÀÄ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 12 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÀÄZÀÄÑvÀ£À CªÀ¸ÉÜAiÀÄ°èzÀÄÝ aQvïì ªÀiÁr¹zÀgÀÆ PÉÆqÁ UÀÄt ªÀÄÄSÁ ºÉÆA¢¯Áè , ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ºÀÄZÀÄÑvÀ£À CªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 24-5-08 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ CzÀ±Àð PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀj ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 04/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 18-05-2008 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ ¸ÀAvÉÆö vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ ¸Á: OgÁzÀ EªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÉÆÖà ªÉÄÃ¯É CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÉÆÖà ¢AzÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ MªÀÄä¯Éà ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÀÄÈvÀÛ¼À ¹ÃgÉUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁj AiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 25-05-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀUÀ¼ÀÄ
1) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/2008 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 25/05/2008 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ SÉÃqÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw §¸ÀªÀiÁä vÀAzÉ ¨Á§±ÉnÖ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð, eÁw °AUÁAiÀÄvÀ, G; MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; SÉÃqÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä PÀnÖUÉ ºÁQzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ PÀnÖUÉ vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ KPÉ vÉUÉAiÀÄÄwÛ¢ÝÃj CAvÁ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ F eÁUÉ £ÀªÀÄä¢zÉ, £ÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ°è KPÉ ºÁQ¢ÝÃj CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁr PÀ°è¤AzÀ ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ PÀÆqÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.99/08 PÀ®A.323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
2) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/2008 PÀ®A 324, 504 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 25/05/2008 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ºÀPÁå¼À UÁæªÀÄzÀ°è ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀVÃgÀ [ºÀqÀ¥ÀzÀ] ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð, eÁw ºÀqÀ¥ÀzÀ G; PÀÆ° ¸Á; SÉÃqÀ EªÀjUÉ DgÉÆæ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ @ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¨sÀgÀvÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á; ºÀPÁå¼À FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ PÉ®¸ÀPÉÌ £Àr CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉUÀ® ªÉÄÃ¯É PÉʺÁQzÀ£ÀÄ. DªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß ºÉUÀ® ªÉÄÃ¯É PÉʺÁPÀ ¨ÉÃqÀ CA¢zÀPÉÌ "¸ÀƼɪÀÄUÀ£É" PÉÊvÉVCAw JµÀÄÖ ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ. CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁr PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÁÝ£É CAvÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/08 PÀ®A.324, 504 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
3) ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2008 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 25-5-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ ªÀiÁå®PÉÃj ¸Á: ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ . ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀqÀ¥ÀàzÁzÀ¥Àà£ÉÆÃgÀ gÀªÀgÀ ªÉƨÉʯï CAUÀrUÉ ºÉÆÃV CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄ°èPÁdÄð¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆèÉʯï PÉlÄÖ ºÉÆVzÉ CAvÁ w½¹ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀÄAzÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ªÀiÁå®PÉÃj EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ C¯Éè gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £À£ÀUÉ zÁj vÀgÀÄ© 'K ¸ÀAeÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀÄ £ÁªÀÅ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÀĪÀÅzÀÄ C§PÁj ¥ÉưøÀjUÉ ºÉý¢ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ £Á£ÀÄ KPÉ ºÉüÀ° CAzÀgÉ £À£Àß eÉÆvÉ dUÀ¼ÀPÉÌ ©zÁÝUÀ ¸ÀÄAzÀgÀ£À PÀqɬÄAzÀ ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Á,à KªÀ£À vÀAzÉ ¨sÀzÀæ¥Áà ºÁUÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨sÀzÀæ¥Áà ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ F ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É ¥ÉưøÀjUÉ ºÉüÁå£À CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ²ÀªÀPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ gÁqÀ¢AzÀ £À£Àß PÁ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ §®UÁ°£À ªÉƼÀPÁ°£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ KªÀ£À EªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ £À£Àß §®UÉÊ CAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqÀ¹gÀÄvÁÛ£É. ¨sÀzÀæ¥Á EªÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ £À£À ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÁàUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄAzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ gÁqÀ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® PÁ°£À ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ £À£ÀUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £É®PÉÌ ºÁQ MzÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄÆägÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ CqÉ¥Áà ªÀiÁå®PÉÃj ªÀÄvÀÄÛ dUÀ£ÁxÀ §ÆzÀ¯ï gÀªÀgÀÄ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆl ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 217/08 PÀ®A 109 ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 25-5-08 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉ 10.00 UÀAmɬÄAzÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ºÀUÀ®Ä ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ªÀÄvÀJtÂPÉ EzÀÝ PÁgÀt ¥ÀlÖtzÀ°è §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ªÁAdj CA¨ÉqÀÌgÀ ZËPÀ¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ M§â ªÀåQÛ £ÀªÀÄä fÃ¥À £ÉÆÃr PÀtÄÚ vÀ¦à¹PÉƼÀÄîwÛzÀÝ , ¸ÀzÀj AiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð eÁ-°AUÁ¬ÄvÀ G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á-ªÁAdj ºÀĪÀÄ£À¨ÁzÀ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀªÉ¸ÀUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 217/08 PÀ®A. 109 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 25-05-2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°è EzÁÝUÀ DgÉÆæ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¸Á: ¨Á§½ FvÀ£ÀÄ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ J¦JA¹ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ agÁqÀĪÀÅzÀÄ MzÀgÁqÀĪÀÅzÀ, ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÀÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.