March 31, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 31-03-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31-03-2008.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 04/2008 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢: 21/03/2008 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw. ªÀÄÄPÁÛ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ©gÁzÀgÀ ¸Á: ªÀÄÄQð gÀªÀgÀÄ KqïØ gÉÆÃUÀ EzÀÄÝzÀjAzÀ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄÄQð UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ GzÀVÃgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è wÃjPÉÆArgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ GzÀVÃgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuɬÄAzÀ UÀÄ£ÉßAiÀÄÄ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀUÁðªÀuÉÃAiÀiÁV §A¢zÀjAzÀ ¢: 30-03-2008 gÀAzÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄqÀÄV PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 126/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-

¢£ÁAPÀ 30-3-08 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤî vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ CªÀÄuÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉýPÉ §gɬĹzÉÝ£ÉAzÀgÉ, vÀ£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ ¸Á«wæ ªÀAiÀÄ-19 ªÀµÀð FPÉ ¢£ÁAPÀ 21-3-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1300 UÀAmÉUÉ ¸ÉÆãÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ªÀģɬÄAzÀ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Æ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ §gɬĹzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/08 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ CAvÁ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgï UÀÄ£Éß ¸ÀA: 60/08 PÀ®A «ªÀgÀ 279, 304(J) L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ: 30-03-08 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgï ²ªÀ£ÀUÀgÀ £ÀA¢ ¥ÉmÉÆæ¯ï §AQ£À M¼À¨sÁUÀzÀ°è DgÉÆæ gÁªÀÄ vÀAzÉ GªÀiÁgÁªÀ ²qÉÆÃ¼É ¥ÀÆeÁ mÁæªÉ¯ïì £ÀA.PÉ.J. 39 3706 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÆZÀ£É PÉüÀzÉà §¸Àì£ÀÄß »A§¢ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ §¹ì£À°è QèãÀgï DV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ §¹ì£À »A§¢¬ÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸ÀÄì vÀ¯ÉUÉ §rzÀÄ wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.

2) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 28/08 PÀ®A 326, 304 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 31/03/08 gÀAzÀÄ 0010 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 30/03/08 gÀAzÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ZÉZÀð ºÀwÛgÀ PÁgÀ £ÀA JªÀÄ.JZÀ.-04 J.qÀ§Æèöå-722 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr¹ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ªÀÄÈvÀ ±À¦ü ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÁgÀ£ÀÄß »A¨Á°¹PÉÆAqÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ GzÀVgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CA¼À¢ ²ªÁgÀzÀ°è ¸ÀAUÀªÀÄ ©æd ªÉÄÃ¯É §AzÁUÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÁj£À ªÀÄÄAzÉ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è gÉÆrUÉ CqÀ¯ÁV ¤°è¸ÀĪÁUÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ vÀ£ÀßUÉ §®UÁ® »ªÀÄärUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, ¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¨ÉãÀß°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ºÁUÀÄ ªÀÄÈvÀ ±À¦ü EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è, JzÀAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀªÀiÁAUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁV ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÉÊzsÀågÀÄ w½¹zÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ 1715 UÀAmÉUÉ fÃUÁð ¥Án ºÀwÛgÀ ±À¦ü ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ±ÀªÀ ªÁ¥À¸À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£É ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß £ÀA 28/08 PÀ®A 326,304 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/08 PÀ®A. 279.304 (J) L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 31-03-08 gÀAzÀÄ PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ J£À.ºÉZÀ 9 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ J.J¸À.L ±ÁªÀÄgÁªÀ WÀl£É ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr ¸ÀܼÀzÀ°è ºÁdjzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd¥Áà vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¥Áà ªÀªÀiÁð ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁw: J¸À.¹ zÀ°vÀ G: ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ ¸Á: PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌ¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÉÆëAzÀ EvÀ£ÀÄ ºÉzÁÝj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ ¥ÁzÀZÁjUÀ¼ÀÄ zÁlĪÀ f¨Áæ PÁæ¹AUÀ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄ PÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ UÉÆëAzÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁV ¸ÀÜzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. PÉÆqÀ¯Éà ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¤°è¹zÀ£ÀÄ CzÀgÀ £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä J¦ 37 qÀ§Æè 7519 DVzÀÄÝ ¯Áj ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ±ÉnÖ ¨Á§Ä ¸Á: ªÉîÆègÀ (DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀ) JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ. Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢ªÀÄzÀ ¯Áj ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÉÆëAzÀ EvÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/08 PÀ®A 279,337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 30/03/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ UÁA¢ ZËPÀ¢AzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀÆå vÁd ªÉÄÃrPÀ® ªÀÄvÀÄÛ d£ÀgÀ¯ï ¸ÉÆÖÃgÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §AzÁUÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 34/2008 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ:30/03/08 gÀAzÀÄ 1400 ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JªÀiï.J¯ï.¹. EzÉ. CAvÁ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆÃlÄÖ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁ±ÀAªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ:30/03/2008 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß »gÉÆúÉÆAqÁzï ªÉÄÃ¯É ºÁ®ºÀ½î PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß HgÁzÀ gÀÆzÀ£ÀÆgÀ vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ §¸ï £ÀA:PÉ.J-34-4372 £ÉÃzÀÝ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸À°PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ §® ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:34/08, PÀ®A:279,338 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


3) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2008 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« JPÀÖ. :-

¢£ÁAPÀ: 29/03/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Àà ±ÀA§Ä±ÀAPÀgÀ CtÚ£ÁzÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á ºÀĪÀiÁߨÁzÀ ¸ÀzÀå ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J-38/ºÉZï-9906 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É d£ÀªÁqÁ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄgÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¤Ãj£À mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ d£ÀªÁqÁ PÀqÉUÉ vÀ£Àß fÃ¥À £ÀA PÉ.J-38/1426 £ÉÃzÀ£ÀÄß ºÀwÛgÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ, ªÀiÁ£ÀªÀ fªÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ 20-30 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ rQÌ ªÀiÁr fÃ¥À ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj §¸ÀªÀgÁd¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÄ §®UÁ°UÉ ºÀwÛ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.


4) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2008 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« JPÀÖ. :-

¢£ÁAPÀ: 30/03/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 14-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ±É¥Àà ¨É¼ÀÆîgÉ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ gɪÀt¥Àà¤UÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-38/ºÉZï-7309 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ d£ÀªÁqÀ ªÀiÁUÀðªÁV §®ÆègÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ aPÀ¥ÉÃl zÁn EgÀĪÀ ªÀAPÀmÉñÀégÀ ¥ÉmÉÆæî §APÀ JzÀÄjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J-39/ºÉZï-1528 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ, ªÀiÁ£ÀªÀ fªÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¸ÀzÉà NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ¢ðUÉ ºÁUÀÄ »AzÉ PÀĽvÀ gÉêÀt¥Àà¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.

5) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2008 PÀ®A. 279 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«.PÁAiÉÄÝ:-

¢£ÁAPÀ 31/3/2008 gÀAzÀÄ 1035 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà RAiÀÄÄåªÀÄ vÀAzÉ R°Ã®«ÄAiÀiÁå ¸Á; ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 30/3/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 230 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±À¦ü EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ EªÀiÁæ£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢¬ÄAzÀ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA. JªÀiï.JZï-04-JqÀ§Äè-722 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ¤AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ EªÀiÁæ£À EvÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ Nr ºÉÆVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ ¢AzÀ EªÀiÁæ£À EvÀ£À §®¥ÁzÀPÉÌ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/08 PÀ®A.279 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀtUÀ¼ÀÄ :-

alUÀÄ¥Àà oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/08 PÀ®A 32 , 34 PÉ .E DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 30/03/08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ºÀ½î¨sÉÃnÖ PÀÄjvÀÄ ¨sÁzÁè¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ UÉÆÃt aî ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¨ÁqÀðgÀ vÁAqÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ eÉÆvÉ EzÀÝ alUÀÄ¥Àà oÁuÉAiÀÄ ¹¦¹ 1414 gÁd ¥ÀmÉïï, , ¦.¹. 1338 ©üêÀÄgÁªÀ PÀÆr NqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV 1600 UÀAmÉUÉ »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV ¨Á§Ä vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ¥ÀªÁgÀ 23 ªÀµÀð eÁ B ®A¨ÁqÁ G B MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸Á B UËqÀ¥Áà UÀÄr vÁAqÁ vÁ B aAZÉÆý CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æà ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ eÁdÄ gÁoÉÆÃqÀ 23 ªÀµÀð eÁ B ®A¨ÁqÁ G B MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á B UËqÀ¥Áà UÀÄr vÁAqÁ vÁ B aAZÉÆý 2) ²æà gÀ« vÀAzÉ eÁ£ÀÄ gÁoÉÆÃqÀ 26 ªÀµÀð GB MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ B ®A¨ÁqÁ ¸Á B UËqÀ¥Áà UÀÄr vÁAqÁ EªÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ ¸ÀzÀj ¨Á§Ä EvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ UÉÆÃt aîzÀ ¨Á¬Ä ©aÑ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è £ÀA B 1 ºÉ滃 ¥sÉÊ£À «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 28 C.Q 980 =00 gÀÆ¥Á¬Ä ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ . ¸ÀzÀj 28 ¨Ál®UÀ¼À°èAiÀÄ MAzÀÄ ¨Ál®£ÀÄß ±ÁåA¥À® PÀÄjvÀÄ d¦Û ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ£ÀAvÀgÀ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå B 44/08 PÀ®A B 32, 34 PÉ.J DPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 37/08 PÀ®A -32,34, PÉ.E JPÀÖ:-

¢£ÁAPÀ; 30-03-08 gÀAzÀÄ 2245 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L. (PÁ.¸ÀÄ) ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ «±ÉõÀ WÀlPÀzÀ C¢üÃPÁj ¹§âA¢üAiÀĪÀgÁzÀ ¥ÉÆæÃ. r.J¸ï.¦ ,ºÀZï.¹ 646, 582, 763 ºÁUÀÄ 2 ¥ÀAZÀgÀÄ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà zsÀªÀiÁð ¸Á;PÀªÀÄoÁuÁ 2) CªÀÄÄævÀ vÀAzÉ CqÀªÉÃ¥Áà ¸Á;ZÀl£À½î 3) ©ÃzÀgÀ gÁ¢üPÁ ¨ÁgÀ CAqÀ gÉøÉÆÖgÉAl ªÀiÁå£ÉÃdgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C£ÀߢüPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ºÁUÀÄ ¯ÉʸÀ£Àì ªÉUÉÊgÉ E®èzÉ 180 JªÀiï.J¯ï zÀ UÀÄqÉ £ÉÊl «¹Ì MlÄÖ 96 ¨Ál¯ï UÀ¼ÀÄ C.Q-2880=00, AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï zÀ MlÄÖ 89 ¨Ál¯ï UÀ¼ÀÄ C.Q-670=00, ºÉÊ ªÉà «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï MlÄÖ 99 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ, C.Q-2970=00, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 500=00, MAzÀÄ £ÉÆQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA.1100 C.Q-1000/- ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¸ÉÆÌlgï £ÀA.PÉ.J-38.ºÀZï. 7538 C.Q-5000=00 gÀÆUÀ¼À ¸ÀévÀÄÛ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå ; 47/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 30/03/2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ°è fÃ¥À £ÀA PÉ.J.-38/f-63 £ÉÃzÀgÀ°è ºÀUÀ®Ä ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ T¯Áè UÀ°è PÀqÉUÉ CAzÁdÄ 1700 UÀAlUÉ ºÉÆÃzÁUÀ T¯ÁèzÀ ºÀwÛgÀ ¥ÀÄgÀ ¸À¨sÉ JzÀÄgÀÄUÀqÉ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ PÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆqÀ£É zÀÄ£ÀðqÀvɬÄAzÀ ªÀwð¹ eÉÆgÁV agÀÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ CqÀvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ªÀÄÄr¹ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «Záj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ZÁAzÀ vÀAzÉ ¸ÉêAiÀÄzÀ gÀ¸ÀÆ® 33 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÉÊAiÀÄzÀ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. EªÀ¤UÉ »ÃUÉ E°èAiÀÄ ©nÖzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀAeÉÕÃAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ K¸ÀUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ CªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 47/08 PÀ®A 110(f) ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå ; 48/08 PÀ®A : 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 31/03/2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL §.PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ°è fÃ¥À £ÀA PÉ.J.-38/f-63 £ÉÃzÀgÀ°è ºÀUÀ®Ä ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ºÀÄ®¸ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸Àì ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃVzÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1000 UÀAlUÉ ¸ÀzÀj ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ PÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆqÀ£É zÀÄ£ÀðqÀvɬÄAzÀ ªÀwð¹ eÉÆgÁV agÀÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ CqÀvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ªÀÄÄr¹ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á±À ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà eÉÆ£ÀUÉÃgÉ 30 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: AiÀÄgÀ¨ÁUÀ vÁ;§¸ÀªÀPÀ¯Áåt. CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. EªÀ¤UÉ »ÃUÉ E°èAiÀÄ ©nÖzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀAeÉÕÃAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ K¸ÀUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ CªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 48/08 PÀ®A 110(f) ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 127/08 PÀ®A 143,147,148,323,504,506 eÉÆÃvÉ 149 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 31-3-08 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JA.r. E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ C§ÄÝ® SÁzÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉýPÉ §gɬĹzÉÝ£ÉAzÀgÉ, WÉÆÃqÀªÁr UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ §gɬĹzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/08 PÀ®A 143,147,148,323,504,506 eÉÆÃvÉ 149 L.¦.¹. CAvÁ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 128/08 PÀ®A 143,147,148,323,504,506 eÉÆÃvÉ 149 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 31-3-08 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉýPÉ §gɬĹzÉÝ£ÉAzÀgÉ, WÉÆÃqÀªÁr UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ E¸Áä¬Ä®¸Á§ vÀAzÉ SÁzÀgÀ¸Á§ ¸ÁºÀÄ , ªÀĺÀäzÀC° vÀAzÉ E¨Á滪ÀÄ ªÉÆÃw., vÉÆæüÃPÀ vÀAzÉ E¨Á滪ÀÄ ªÉÆÃw ,R°Ã® vÀAzÉ ªÀĺÉvÁ§¸Á§ ¸ÁºÀÄ, ªÁ¹AiÉÆâݣÀ vÀAzÉ ¥Á¥ÀÄ, ±ÀªÀıÉÆâݣÀ vÀAzÉ £À¹ÃgÀ ¥Á¥ÀÄ, zÀ¸ÀÛVÃgÀ vÀAzÉ E¨Á滪ÀÄ ªÉÆÃw & ªÀĺÀäzÀ£ÀÆgÀ vÀAzÉ E¨Á滪ÀÄ ªÉÆÃw J®ègÀÆ ¸Á-WÉÆÃqÀªÁr UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ §gɬĹzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/08 PÀ®A 143,147,148,323,504,506 eÉÆÃvÉ 149 L.¦.¹. CAvÁ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

March 30, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 30-03-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-03-2008

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) alUÀÄ¥Àà oÁuÉ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 43/08 PÀ®A 32 , 34 PÉ .E DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ B 28/03/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¨Áwä §A¢zÉÝ£ÀAzÀgÉ alUÀÄ¥Àà ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀzÁðgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ MAzÀÄ PÁlð£ÀzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¨Áwä EzÀÝ ªÉÄÃgUÉÉ ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÀA PÉJ 38 f 172 gÀ°è E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ J.J¸À L ©üêÀÄuÁÚ ¦¹ 811, 1414, 1338 gÀªÀgÉÆA¢UÉ 1145 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÁðgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ fÃ¥À ¤°è¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ¨Áwä ¤d EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ EzÀÝ PÁlÄð£À ZÉPïÀ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj PÁlð£ÀzÀ°è UÀÄqï qÉ «¹Ì 180 JA.J¯ï. C.Q. 840 gÀÆ¥Á¬ÄzÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ PÁ±É¥Áà vÀAzÉ CqÉ¥Áà EvÀ£ÀÄ «gÀÄzÀÝ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 43/08 PÀ®A 32, 34 PÉ .E DPÀÖ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 37/08 PÀ®A 324, 325, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ B 25/03/08 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ JAPÀ¥Áà ªÀÄgÀvÀÄ° gÀªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀÄgÀvÀÄ° ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÀ®Äè PÉÆgÉAiÀÄĪÀ ªÀIJãÀ JPÉ PÀÆr¹gÀÄ« CAvÁ PÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß ¥Á°UÉ §AzÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀ®Äè PÉÆgÉAiÀÄĪÀ ªÀIJãÀ PÀÆr¹gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ §®UÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ .

2) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2008 PÀ®A. 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 29/3/08 gÀAzÀÄ 2145 ¦ügÁå¢ gÀhÄgÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ®PÀëöät PÁA§¼É ¸Á; eÉÆÃd£Á gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ eÉÆd£Á UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄvÀ£À°è UÁæªÀÄ ¸À¨sÉ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ UËvÀªÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄPÀ̽UÉ HgÀ°è EgÀ®Ä MAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄvÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð gÀªÀjUÉ PÉýPÉÆArzÀÄÝ D ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄ£É ªÀÄAdÆgÀÄ DVzÀÄÝ MAzÀÄ ¢£À gÁwæ 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UËvÀªÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ CzÉ Hj£À ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ£Àߧ¸À¥Áà vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ EªÀgÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ UËvÀªÀÄ EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ ªÀÄAdÆgÁzÀ ªÀÄ£É AiÀiÁPÉ gÀzÀÄÝ ªÀiÁrj CAvÀ PÉýzÀPÉÌ ¥Àæ¨sÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ£ÀߥÁà EªÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¥Àæ¨sÀÄ EvÀ£ÀÄ PÀÆqÀÄUÉÆ°¤AzÀ §®UÀqÉ ªÀÄÆV£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/08 PÀ®A. 323 324 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 32/2008. PÀ®A 324,504,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ:29/03/08 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JªÀiï.J¯ï.¹. EzÉ CAvÁ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆÃlÄÖ, ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ªÀÄrªÁ¼À, ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁ±ÀAªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ:29/03/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ DgÉÆævÀgÀÄ, ¤£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ §ZÀÑ®Ä ¤ÃgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉPÉ ©nÖgÀÄwÛ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, C¯Éè ©¢ÝzÀÝ §qɬÄAzÀ JqÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:32/08, PÀ®A:324,504,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 34/2008 PÀ®A 324,504,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ:29/03/08 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JªÀiï.J¯ï.¹. EzÉ. CAvÁ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆÃlÄÖ, ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ºÀ®UÉ, ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁ±ÀAªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ:29/03/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉAqÀw eÉÆvÉ dUÀ¼ÀªÁr, ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ gÉhÄÃgÉ¥Áà vÀAzÉ eÉÊAvÀ, ¹ÃªÀÄ£À vÀA gÉhÄÃgÉ¥Áà ¸ÀgÉêÀiÁä UÀAqÀ gÉhÄÃgÉ¥Áà ºÁUÀÆ C¤vÁ UÀAqÀ gÁd¥Áà J®ègÀÆ ¸Á/ vÀgÀ£À½î. gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛ¢Ý CAvÁ, dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ §rUɬÄAzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:33/08, PÀ®A:324,504,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2008 PÀ®A. 379, 511 eÉÆvÉ 34 L¦¹.:-

¢£ÁAPÀ 29/02/08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ªÉAPÀl ªÀqÀØgÀ ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ OgÁzÀ-©ÃzÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°èzÀÝ mÉ°¥sÉÆ£À vÀAwAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¦.J¸À.L. (PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ £ÉÆr M§â DgÉÆæUÉ §A¢ü¹ CªÀ£À eÉÆvÉ CªÀ£À ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J. 02/E.©. 3286 ºÁUÀÄ PÉç® ªÉÊgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁgÀÆw vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¨sÁ¯ÉÌ ªÀAiÀÄ 46 ªÀµÀð G// J¸À.r.F(f) mÉ°¥sÉÆ£À JPÀìZÉÃAd OgÁzÀ(©) EªÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/08 PÀ®A. 379, 511 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ £ÉzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¢: 29/03/08 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 52/08 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/03/08 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ n.«.J¸À. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J/38-E/5145 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CdÄð£ÀgÁªÀ PÀĽvÀÄ ¨sÁ°Ì CgÀ.E.¹ PÁ¯ÉÃd PÀqɬÄAzÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ «PÁ¸À vÀAzÉ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀgÁªÀ eÁzsÀªÀ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J/39 E/7671 »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß »AzÀUÀqÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀPÀvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ n«J¸À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁr CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ CdÄð£À EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/08 PÀ®A 109 ¹DgÀ¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/03/08 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ°è ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀªÁUÀ ¨sÁ°Ì CªÀÄgÀ avÀæªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ºÁUÀÄ «¼Á¸À w½¹zÀ£ÀÄ CªÀ£À EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ°®è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 125/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 109 ¹.DgÀ.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 29-3-08 gÀAzÀÄ ¦.J¸À.L.(C.«) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ gÁwæ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É½UÉÎ 0400 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ UÉÃn£À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°è EzÀÝ ¦J¸ïL gÀªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄgÉAiÀiÁUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CªÀ¤UÉ ¤®è®Æ ¸ÀÆa¹zÀgÀÄ, CªÀ£ÀÄ NqÀÄwÛzÀÝ CªÀ£À£ÀÄß ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ PÉÆÃqÀ°¯Áè CªÀ¤UÉ ¥ÀÄ£À: «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ vÀAzÉ ¤ªÀÄAiÀiÁå §AUÁ°, 21 ªÀµÀð, G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á-PÀwÛ f¯Áè-«qÁߥÀÆgÀ PÀ®PÀvÁÛ. ¸ÀzsÀå ¥ÀÆgÁ£Á ¥sÀÆ® ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. CªÀ£À ªÉÄÃ¯É §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß. £ÀA. 46/08 PÀ®A 86,87 PÉ.J¥sï. PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/3/08 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L (PÁ,¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÁUÀÆ ¥ÉÆæ.r.ªÉÊ.J¸ï.¦. ©ÃzÀgÀ f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼À gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ CªÀgÀ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ PÉÊPÁr UÀ°èAiÀÄ°è ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀÄ eÁzsÀªÀ EªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆ PÀqɬÄAzÀ ²æÃUÀAzsÀzÀ PÀnÖUÉ vÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃRj¹ EnÖgÀÄvÁÛ£É CzÀ£ÀÄß EAzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£É JA§ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀÄ eÁzsÀªÀ FvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä 6 d£ÀgÀÄ PÀĽwzÀÄÝ £ÉÆÃr ¸ÀªÀÄAiÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä CzÀgÀ°è £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ¥ÉưøÀgÀ PÉÊ vÀ¦à¹ NrºÉÆÃzÀgÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀÄ eÁzsÀªÀ 23 ªÀµÀð eÁw :PÉÆgÀªÉ G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:PÉÊPÁr UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ ²æÃUÀAzsÀzÀ PÀnÖUÉ vÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ vÀA¢gÀÄ« ªÀÄvÀÄÛ J°èUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ý JAzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ºÁUÀÆ EvÀgÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¨É¼ÉzÀ ²æÃUÀAzsÀzÀ VÃqÀUÀ¼À£ÀÄß PÀrzÀÄ ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ vÀÄAqÁV ªÀiÁr ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀAzÀÄ EnÖzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß Rj¢ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀiÁºÁgÁµÀÖç gÁdåzÀ zÀÄzsÀ¤ £ÀUÀgÀzÀ M§â ªÀåQÛ §AzÀÄ ¥Àæw PÉ.f.UÉ 1000/- gÀÆ AiÀÄAvÉ Rj¢¸ÀÄvÁÛ£É »ÃUÉ 18 PÉ.f. ²ÆÃUÀAzsÀzÀ PÀnÖUÉ vÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/08 PÀ®A 86,87,K.F.Act & 379 IPC £ÉÃzÀgÀ°è CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


March 29, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 29-03-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-03-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀt:-


C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgÀ. 04/08 £ÀA PÀ®A 174 ¹DgÀ¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21/03/08 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ G«Äð¼Á EªÀ¼ÀÄ ¨sÁmÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ aªÀÄt ¢Ã¥À ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ gÁwæ 0130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨ÉPÀÄÌ ¢Ã¥ÀPÉÌ zsÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ GjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¢Ã¥À G«Äð¼Á¼À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨ÉAQ ºÉÆwÛPÉÆAqÀÄ ¥ÀÆwð ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÁUÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 28/03/08 gÀAzÀÄ 0340 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2008 PÀ®A. 32,34, PÉ.EJPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 28/03/2008 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ »¥Àà¼ÀUÁAªÀ 1100 UÀAmÉUÉ vÀ®Ä¦ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr FvÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ 2 PÁå£ÀUÀ¼À°è 10 °ÃlgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q. 300/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ DvÀ£À ºÀwÛgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ MlÄÖ ºÀt 190/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉʯï£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/08 PÀ®A 32,34 PÉ.E JPÀÖ:-

¢£ÁAPÀ 28/03/08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ GªÀiÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉƦvÀ ¸ÀwõÀ vÀAzÉ CdÄð£À PÁA§¼É vÀ£Àß ZÀºÁ ºÉÆÃl® JzÀÄjUÉ §Æ¤ ¸ÉàõÀ¯ï «¹Ì 32 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸Áé¢Ã£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉA§ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr 32 §Æ¤ ¸ÉàõÀ¯ï «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 1050/- gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 27/08 PÀ®A 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 28/03/08 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ zÁzÁgÁªÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ªÉÄÃw EvÀ£ÀÄ ªÉÄüÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ºÀÄnÖ¹ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 27/08 PÀ®A 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/08 PÀ®A 110(eÉ) ¹Cg惡:-

¢£ÁAPÀ 28/03/08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ ¥ÉæêÀÄ ¹AUï vÀAzÉ UÀt¥Àw gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 40 ¸Á: vÀqÉÆüÁ xÁAqÀ vÀqÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÁ£ÀÄ zÁzÁ EzÉÝÃ£É £À£ÀßUÉ d£ÀgÀÄ ºÉzÀgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ UÀÄAqÁUÀ¢ð ªÀiÁqÀÄvÁÛ vÀ£Àß ±ÀjÃgÀzÀ CAUÁUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀvÀð£É ªÀiÁr ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ C£ÀxÀðPÁj ªÀÄvÀÄÛ C¥ÁAiÀÄPÁj JAzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/08 PÀ®A 110(f) ¹Cg惡 :-

¢£ÁAPÀ 28/03/08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ªÉÄïɣÀ DgÉÆævÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ zÉÆAqÀ¥Áà ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀªÁr EvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄgÉUÀªÀiÁä UÀÄr JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÁ£ÀÄ zÁzÁ EzÉÝÃ£É £À£ÀßUÉ d£ÀgÀÄ ºÉzÀgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ UÀÄAqÁUÀ¢ð ªÀiÁqÀÄvÁÛ vÀ£Àß ±ÀjÃgÁzÀ CAUÁUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀvÀð£É ªÀiÁr ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ C£ÁxÀðPÁj ªÀÄvÀÄÛ C¥ÁAiÀÄPÁj JAzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


CªÀ±ÀåPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ ¥ÀæPÀgÀt :-

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 49/2008 PÀ®A 3 & 7 E.¹. DåPïÖ eÉÆvÉ 18(1)PÀ£ÁðlPÀ J¸É¤ëAiÀįï PÁªÉÆÃrn¸ï ¥À©èPï r¹Öç§ÆåµÀ£ï PÀAmÉÆæïï gÀÆA DåPïÖ 1992 :-

¢£ÁAPÀ 28/03/2008 gÀAzÀÄ 1605 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÀmÉÆæðAUÀ£À°èzÁÝUÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ PÀAUÀ£ÀPÉÆl UÁæªÀÄzÀ PÁæ¸À §½ EgÀĪÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì, ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁrzÀ ¥ÀrvÀgÀ aÃnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É «vÀj¸ÀĪÀ ¹ªÉÄà KuÉAiÀÄ£ÀÄß C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ±ÉÃRj¹ ºÉaÑ£À ¨É¯ÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½zÀÄ E§âgÀÄ ¸ÀܽAiÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ ²æà C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ §PÀÌ¥Àà ¸Á/ §UÀzÀ® ªÀÄvÀÄÛ ²æà ¸ÉƪÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ¸Á/ §UÀzÀ®gÀªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£Àå rJ¸ï¦ ©ÃzÀgÀgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è £Á£ÀÄ, ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹ 1314, 1396, 1393, J¦¹ 197 ¸ÉÃj ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À £ÀA. PÉJ-38/f-67 gÀ°è oÁuɬÄAzÀ 1615 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀlÄ PÀAUÀ£ÀPÉÆl PÁæ¸À §½ ºÉÆUÀ®Ä M§â ªÀåQÛ PÀAUÀ£ÀPÉÆl UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è 3 qÀæªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¤AwzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É MªÉÄäÃ¯É 1700 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ wæA§PÀ vÀAzÉ zsÀ£À±ÀnÖ ±ÀA¨sÀÄ ¸Á/ PÀAUÀ£ÀPÉÆl JAzÀÄ w½¹zÀ £ÀAvÀgÀ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ 3 qÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV MAzÉÆÃAzÀÄ qÀæªÀÄUÀ¼À°è CAzÁd 50 °Ã £ÀAvÉ MlÄÖ CAzÁdÄ 150 °Ã C.Q. 1575 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ ¹ªÉÄà JuÉÚ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ PÀ¼Àî ¸ÀAvÀAiÀÄ°è Rjâ¹ ºÉaÑ£À ¨É¯ÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄvÀÛzÀÝ §UÉÎ Raw ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄÆgÀÄ qÀæªÀÄUÀ¼À°èAiÀÄ MAzÉÆAzÀÄ °Ã. £ÀAvÉ ¥ÀævÉÃPÀ ªÀÄÆgÀÄ ¨Ál®UÀ¼À°è vÀdÕgÀ ¥ÀjÃPÉë PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÀÅUÀ½UÉ CgÀV£À ªÀÄÄzÉæ¬ÄAzÀ ¹Ã¯ï ªÀiÁr CªÀÅUÀ½UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸À» aÃn CAn¹ ±ÁåA¥À® ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 28/03/2008 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmɬÄAzÀ 1830 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ §gÉzÀÄ ªÀÄÄV¹ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 1930 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2008 PÀ®A 3 & 7 E.¹. DåPïÖ eÉÆvÉ 18(1)PÀ£ÁðlPÀ J¸É¤ëAiÀįï PÁªÉÆÃrn¸ï ¥À©èPï r¹Öç§ÆåµÀ£ï PÀAmÉÆæïï gÀÆA DåPïÖ 1992 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 122/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 78(3)Pɦ PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 420 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-3-08 gÀAzÀÄ 1045 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL (C«) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄgÉUÉ ºÀĪÀÄ£À¨Á¨ÁzÀ qÉʪÀÄAqÀ ºÉÆmÉ® ºÀwÛgÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄlPÁ §gÉzÀÄ PÉƼÀÄîwÛzÁgÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ PÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄgÀUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆ¢UÉ oÁuÁ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ªÀiÁr CªÀjAzÀ JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ an MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ï ºÁUÀÄ 490/- gÀÆ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ AiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

March 28, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 28-03-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-03-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2008 PÀ®A. 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 27/3/08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ±ÁåªÀĸÀÄAzÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸Á; SÁ£Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 12/12/07 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ SÁ£Á¥ÀÆgÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀUÉ £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ M§â fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ¤AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄ vÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/08 PÀ®A. 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/08 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 27-3-08 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢ü UÀAd ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼À ¹§âA¢ü ¹JZï¹ 582 ªÀÄvÀÄÛ 646 gÀªÀgÀÄUÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAdzÀ°èAiÀÄ gÉÊvÀ ¨sÀªÀ£À ºÀwÛgÀ 1630 UÀAmÉUÉ CgÉÆævÀgÁzÀ WÁ¼É¥Áà vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ 34ªÀµÀð ¸Á:ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÁf C° vÀAzÉ «ÄgÁ£À ¸Á§ ªÀÄįÁèªÁ¯É ªÀAiÀÄ 23ªÀµÀð ¸Á:«ÄeÁð¥ÀÄgÀ(n) gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 5 ªÀÄlPÁ aÃn ºÁUÀÄ 2 ¨Á® ¥É£ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 310=00 gÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁr CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 120/08 PÀ®A 324 504 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-3-08 gÀAzÀÄ 2115 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ºÀ¤¥sÁ© UÀAqÀ ¸À°ÃªÀÄ @ ¸ÀįÉêÀiÁ£À ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð G-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á-¸ÉÆãÀPÉÃgÁ ¸ÀzsÀå PɺÉZÀ© PÁ®Æ¤ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ¨Á¬ÄªÀiÁw£À ¦ügÁåzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ , ¢£ÁAPÀ 27-3-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ E§âgÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ ªÀÄĸÁ ¥ÀmÉî EvÀ£ÀÄ §AzÀªÀ£É K ¸À°ÃªÀÄ ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É £À£Àß ¥Á°UÉ §AzÀ ºÉÆ® ºÀAa PÉÆqÀÄ CAzÀgÉ ºÀAaPÉÆqÀÄwÛ®è CAzÀªÀ£É vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÉà §rUɬÄAzÀ JqÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ CªÀ£À ºÉAqÀw £À£ÀUÉ §®§ÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ¼ÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 121/08 PÀ®A 324 504 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-3-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2215 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw djãÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀÄĸÁ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á-d£ÀvÁ £ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ §gɬĹzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ £À£Àß UÀAqÀ£À CtÚ£ÁzÀ ¸ÀįÉêÀiÁ£À ¥ÀmÉî gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÉÆãÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°èzÀÝ ºÉÆîzÀ §UÉÎ ¨Á¬ÄªÀiÁw£À ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ MªÉÄäà M§âjUÉƧâgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ EzÀÄÝzÀjAzÀ £Á£ÀÄ ºÉÆÃV »UÉÃPÉ dUÀ¼À DqÀÄwÛ¢ÝÃj CAvÁ PÉüÀ®Ä £À£Àß UÀAqÀ£À CtÚ£ÁzÀ ¸ÀįÉêÀiÁ£À EvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ªÀiÁPɯËqÉ gÁAqÀPÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀ£ÀÄ CªÀ£À ºÉAqÀw ºÀ¤Ã¥sÁ EªÀ¼ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ¼ÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå ; 45/08PÀ®A : 323,324,504,506,447 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 20-3-08 gÀAzÀÄ wæ¥ÀÄgÁAvÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà vÀÄPÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ¥ÀªÁgÀ ¸Á:wæ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÁzÀ ²æêÀÄw ±ÁAvÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ E£ÀÆß 7 d£À J®ègÀÄ ¸Á: wæ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ , PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ,PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ, PÀnÖUɬÄAzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ PÉÆlð gÉÃ¥sÀgÀØ ¦üAiÀiÁðzsÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

March 27, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 27-03-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-03-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :_


ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 33/08 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 25/03/08 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà £ÉüÀV ¸Á// vÁ¼ÀªÀÄqÀV gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ ¤A§ÄgÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ EzÀÝ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊQ® ªÉÄ¯É gÁ.ºÉ. 9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉƸÀ½î PÁæ¸ï PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¤A§ÆgÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ M§â ªÉÆlgÀ ¸ÉÊQ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆlgÀ ¸ÉÊQ® Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ªÀÄÄAzÉ ¸ÉÊQ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwzÀÝ ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ¸ÀzÀj vÀ£Àß ªÉÆlgÀ ¸ÉÊQ® C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £Á£ÀÄ C°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä rQÌAiÀiÁV ©zÀÝ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ PÁ¼À¥Áà eÁw PÀ§â°UÉÃgÀ gÀªÀjUÉ ªÀÄÄV£À ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ JqÀ PÀtÄÚ ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É §®PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj rQÌ ªÀiÁr C¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊQ® £ÀA £ÉÆqÀ®Ä CzÀgÀ £ÀA PÉJ-32/ºÉZï-9593 EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 33/08 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 15/2008, PÀ®A 279,337,338,427, L¦¹. eÉÆvÉ 185 LJªÀiï« CPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 26-3-2008 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¨ÉêÀļÀSÉqÁ PÀgÀPÀ£À½î gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É 2035 UÀAmÉUÉ GqÀªÀÄ£À½î PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁl ¸ÀĪÉÆà fÃ¥ï £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥Éưøï fÃ¥À ¤AwÛzÀPÉÌ §®§¢AiÀÄ ¸ÉÊrUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ M¼ÀUÉ PÀĽvÀ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ JZï¹ 621 gÀªÉÄñÀ ¹AzÉ ¹¦¹ 1442 ¸Á¢æÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹¦¹ 839 gÁdPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÉ®èjUÉ ¸ÁzÀ, ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CzÉ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è oÁuÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÁdjzÀÝ JZï¹ 570 ¦¹ 1373 gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄÝ ¸ÉÃjR ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ E°è D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÀªÀÄäUÉ w½zÀÄ §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä fæUÉ rQÌ ªÀiÁr dRªÀÄUÉÆ½î¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÝ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ WÀl£É ¸ÀܼÀ¢AzÀ CAzÁdÄ 150 Cr ªÀÄÄAzÉ ºÉÆV gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÀgÀPÁj ºÁ¸ÀÖ¯ï PÀA¥ËArUÉ rQ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ £ÀA. JªÀiïJZï 04 PÀÆå 5242 CAvÁÛ EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀıÉnÖ ©gÁzÀgÀ ¸Á: PÀgÀqÁå¼À EzÀÄÝ ¸ÀzÀj CªÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀ §UÉÎ wýzÀÄ §A¢vÀÄÛ PÁgÀt ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2008 PÀ®A 279,337,338,427, L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJªÀiï« CPïÖ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DCgï £ÀA. 2/2008 PÀ®A-174 ¹DgÀ.¦.¹ :-

gÀÄPÀÌ«ÄÃt¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ PÉÆlÖUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀªÀ½zÀÄÝ C£ÁxÀ EgÀÄvÁÛ¼É, EªÀ½UÉ UÀAqÀ , ªÀÄPÀ̼ÀÄ AiÀiÁgÀÄ EgÀĪÀ¢Ý¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆ®, ªÀÄ£É EgÀĪÀ¢Ý¯Áè ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ-5/3/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ UÀÄr¸À°è EzÁÝUÀ CPÀ̹äÃPÀªÁV ¢Ã¥ÀzÀ GjAiÀÄ£ÀÄß CªÀ¼À ¹ÃgÉUÉ vÀUÀÄ° ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ PÀÄwÛUɬÄAzÀ ªÉÆüÀPÁ® ªÀgÉUÉ ¥ÀÆwð ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 6/3/08 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 25/3/08 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É.

ªÀÄlPÁ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 59/08 PÀ®A. eÉÆvÉ 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ 420 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 25-03-08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ºÀ½ÃSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ PÉ.E.© PÀbÉÃjAiÀÄ JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ JAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹.¦.L. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ±ÁªÀÄgÁªÀ J.J¸À.L. ºÁUÀÆ ¹.¦.¹ 1326. 1474 ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV PÉ.E.© PÀbÉÃjAiÀÄ JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è M§â ªÀåQÛ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÄ E£ÉƧ⠪ÀåQÛ d£ÀjUÉ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ M§â ªÀåQÛ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ E£ÉƧâ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð G: PÀÄ®PÀ¸À§Ä ¸Á: C®ÆègÀ JAzÀÄ ºÉýzÀÄ DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1050=00 gÀÆ JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ


dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt UÀÄ£Éß £ÀA ¥ÉưøÀ oÁuÉ 26/08 PÀ®A 87 PÉ.¦.JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 26/03/08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 1492,814,946,923 gÀªÀjUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¨sÁvÀA¨Áæ, PÁPÀ£Á¼À, ®AdªÁqÀ UÁæªÀÄUÀ½UÉ ¨sÉÃn ¤Ãr 1030 UÀAmÉUÉ ®R£ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn ¤ÃrzÁUÀ ¨ÁwäzÁgÀjAzÀ RavÀ ¨Áwä ¹PÀÌzÉ£ÉAzÀgÉ ¦.PÉ.¦.J¸À. ¨ÁåAQ£À »AzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁgÉ CAvÁ §AzÀ ¨Áwä EzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ eÉÆÃvÉ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¨ÁåAQ£À »AzÉ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è 8 d£ÀgÀÄ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹ PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É 1045 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr »ÃrzÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ 4700/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉèUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/08 PÀ®A 87 PÉ.¦.JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.23/2008 PÀ®A. 323.324.504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/3/08 gÀAzÀÄ 2245 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸Á; ªÀ¯ÉèÃ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ EvÀ¤UÉ ¤ªÀÄä £Á¯É ¤ÃgÀÄ £ÀªÀÄä PÀqÉ §gÀÄwÛªÉ CAvÀ ºÉýzÁUÀ gÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä £Á¯É ¤ÃgÀÄ gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ ªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ C¯Éè EzÀÝ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉÃUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/08 PÀ®A. 323. 324. 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 37/08 PÀ®A 324,325,504,506 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ: 25-03-2008 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ :±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Àà ¸Á: ElUÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä CuÁÚ-vÀªÀääA¢gÀ £ÀqÀÄªÉ ªÀÄ£É -ºÉÆ®zÀ §UÉÎ dUÀ¼À EgÀÄvÀÛzÉ ¢: 25-3-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ ºÀtªÀÄAvÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ°è¤AzÀ §®UÁ°£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀ£ÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉArwAiÀiÁzÀ ¸ÀvÀåªÀĽUÉ gÁªÀÄ PÉÊ ªÀÄĶ֬ÄAzÀ ºÀ°è£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ºÀ®Äè ªÀÄÄjzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


3) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 39/2008 PÀ®A. 324,504 L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ: 26/3/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ZÀAzÀæªÀiÁä UÀAqÀ FgÀuÁÚ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ DgÉÆævÀ ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁeÉ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ¸Á; ZÁAqÉñÀðªÀgÀ DqÀÄUÀ¼ÀÄ MqÁr PÀ®è£ÀÄß PɼÀUÉ ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ ¸ÀzÀj PÀ®è£ÀÄß ¸Àj ºÀZÀÄéwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ¯PÀëöä¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä PÀ®Äè EgÀÄvÀÛªÉ, £ÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ°èzÀÝ PÀ®Äè ¤£ÁåPÉ ºÁQPÉƼÀÄîwÛ¢ CAvÀ dUÀ¼Á ªÀiÁr ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É.

4) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 119/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 324, 324, 341, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26-3-08 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ®Qëöät vÀAzÉ CqÉ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 52 ªÀµÀð eÁ- Qæ±ÀÑ£À G-ºÁ°£À qÉÊjAiÀÄ°è ªÁå¥ÁgÀ ¸Á-EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ºÀÄqÀV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 25-3-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ºÁ°£À qÉÊjAiÀÄ ªÁºÁ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀwñÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÁ£À ºÁ°£À qÉÊjAiÀÄ ¨ÁV® ªÀÄÄAzÉ vÀAzÀÄ ¤°è¹zÀ£ÀÄ. DUÀ CªÀ¤ ªÁºÁ£ÀªÀÅ ¸Àé®à zÀÆgÀ ¤°è¹zÀgÉ £ÀªÀÄUÉ SÁ° PÁå£ÀÄUÀ¼ÀÄ vÉUÉAiÀÄ®Ä C£ÀÄPÀÄ®ªÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CA¢zÀPÉÌ CªÀ£ÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ ºÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ J°è ªÁºÁ£À ¤°è¸ÀÄvÉÛÃ£É C¯Éèà vÀAzÀÄ ºÁPÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀwñÀ EªÀ£ÀÄ vÀqÉzÀÄ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉÝ CAvÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


5) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2008 PÀ®A- 324, 504 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ-26/3/08 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¥sÀjÃzÀ vÀAzÉ SÁzÀgÀ ¸Á§ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA ¸Á- KtPÀÆgÀ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀªÀÄä E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄ ®UÀß EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ C®ªÀiÁj Rjâ ªÀiÁqÀ®Ä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ KtPÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è KtPÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ¨Á§Ä¯Á® vÀAzÉ ªÉÄúɧƧ ¸Á§ qsÉÆÃ¯É ¸Á-KtPÀÆgÀ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ¸ÁUÀgÀ zÉà CAvÁ CAzÁUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E®è CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ CgÉ ªÀiÁQ ¯ËqÉ ¸ÁUÀgÀ zÉà ¨ÉÆïÉvÀÄ ¥ÉʸÉÉ £À» ºÉà ¨ÉÆîvÉgÉ .. CAvÀ CAzÀªÀ£É vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-16/08 PÀ®A-324,504 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 21/08 PÀ®A: 498(J), 504, 302 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 20/03/2008 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL PÀıÀ£ÀÆgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ, ²æêÀÄw D±Á UÀAw vÁ£Áf ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝ¼É CAvÀ w½zÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw D±Á EªÀ¼À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA¸ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 12-03-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ DUÀÄwÛzÀÝjAzÀ CªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀݼÀÄ D ªÉüÉUÉ CªÀ¼À UÀAqÀ vÁ£Áf ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ºÀ¹ªÁVzÉ CrUÉ ªÀiÁr PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÁUÀ CzÀPÉÌ CªÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆÃAiÀÄÄwÛzÉ ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ ¤°è DªÉÄÃ¯É ªÀiÁr PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ vÁ£Áf EªÀ£ÀÄ ¹nÖUÉzÀÄÝ gÀAr £À£ÀUÉ G¯ÁÖ ªÀÄvÁqÀÄwÛ K£ÀÄ ¤£ÀUÉ PÉÆ°èºÁQÛ¤ CAzÀªÀ£É ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ CªÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ aÃgÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¨ÉAQ Dj¹ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉ. »ÃUÉ £À£Àß UÀAqÀ £À£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ EgÁzɬÄAzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛ£É. EzÀjAzÀ PÉÊPÁ®Ä ªÉÄÊJ¯Áè ¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆÃlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 21/08 PÀ®A: 498(J), 504 302 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. ¢£ÁAPÀ 25-03-2008 gÀAzÀÄ 2110 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ(¦üAiÀiÁð¢) vÀ£ÀUÁzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉà aQvÉì PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 21-03-08 gÀAzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¸À¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 36/08 PÀ®A 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 25,26-03-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÉå gÁwæAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀ PÁæAw UÀuÉñÀ ªÀÄA¢gÀzÀ°èzÀÝ ºÀÄArAiÀÄ£ÀÄß MqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀ C.gÀÆ-550=00 ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ¸ÀtÚzÀÄ ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ zÉÆqÀØzÀÄ WÀAmÉUÀ¼ÀÄ C.Q-450=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ªÀAiÀÄ-40 ªÀµÀð ¸Á;±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 34/08 PÀ®A 32, 34 C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 26/03/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ¤uÁð UÁæªÀÄ¢AzÀ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ ¤uÁð UÁæªÀÄzÀ ¥ÀæUÀw ªÉÊ£ï ±Á¥À ºÀwÛgÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwzÁÝ£É CAvÀ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ ¹.¦.¹. 843, 856, 1632 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¤uÁð UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆÃV E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æà ªÀÄĸÁÛ¥sÁ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ ¸Á§ 2) JªÀiï.r. ºÀ¤Ã¥sÀ vÀAzÉ dªÀiÁ®¸Á§ E§âgÀÆ ¸Á// ¤uÁð gÀªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¤uÁð UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ fÃ¥À ¤°è¹ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæUÀw ªÉÊ£À ±Á¥À ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ 26/03/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2130 UÀAmÉUÉ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ E®èzÉà ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál° ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwzÀÄÝ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁgÀ¹®Ä §®gÁd vÀAzÉ gÁªÀÄ®Ä £ÉÃPÁgÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð, ¹A¦UÉÃgÀ G// PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á// ¨ÉÆ£ÀVgÀ f¯Áè £À®UÉÆAqÁ (J¦) ¸ÀzÀå ¤uÁð CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 21 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 180 JªÀiï.J¯ï. EªÀÅUÀ¼À CA. Q. 588/- gÀÆ¥Á¬Ä DUÀ§ºÀÄzÀÄ ¸ÀzÀj ¨Ál®UÀ¼À ¥ÉÊQ 2 £ÀA 1 ºÉ滃 ¥sÉÊ£ï «¹Ì ªÀÄvÀÄÛ 2 ¨ÉƤ «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ±ÁA¥À® PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ ©½ §mÉÖAiÀÄ a®zÀ°è ºÁQ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 2130 UÀAmɬÄAzÀ 2230 UÀAmÉAiÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 34/08 PÀ®A 32, 34 C§PÁj PÁAiÉÄÝ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

2) alUÀÄ¥Àà oÁuÉ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 40/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E, DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 26-03-2008 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¨É¼ÀPÉÃgÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ M§â ªÀåQÛ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉgÉ E®èzÉ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ MAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¦.J¸À.L. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÌUÉ »rzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä DvÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ ªÉÊj£À PÉÊaî EzÀÄÝ CzÀgÀ°è £ÉÆÃqÀ®Ä 24 ¨ÉÆä «¹Ì ¨ÁlèUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ ¸ÀzÀj ¨ÁlèUÀ¼À C.Q.Û 768=00 £ÉÃzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 41/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E, DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 26-03-2008 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ alUÀÄ¥Àà §¸À ¸ÁööåAqÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ M§â ªÀåQÛ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉgÉ E®èzÉ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ MAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¦.J¸À.L. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÌUÉ »rzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä DvÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ ªÉÊj£À PÉÊaî EzÀÄÝ CzÀgÀ°è £ÉÆÃqÀ®Ä 24 UÀÄqï qÉà «¹Ì ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ ¸ÀzÀj ¨ÁlèUÀ¼À C.Q. 840=00 EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀtUÀ¼ÀÄ :-

alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 38 /08 PÀ®A 504, 506 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 25-03-2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ £Á¹ÃgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ±ÀªÀıÉÆâݣÀ ºÀQA ¸Á: alUÀÄ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ C§ÄÝ® PÀjêÀÄ vÀAzÉ ±ÉÃR £À£Àå ¸Á§ ¸Á: alUÀÄ¥Àà gÀªÀjUÉ CªÁZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

March 26, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 26-03-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ-25/03/2008

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2008 PÀ®A. 323.324.504 eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 25/3/08 gÀAzÀÄ 2245 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸Á; ªÀ¯ÉèÃ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ EvÀ¤UÉ ¤ªÀÄä £Á¯É ¤ÃgÀÄ £ÀªÀÄä PÀqÉ §gÀÄwÛªÉ CAvÀ ºÉýzÁUÀ gÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä £Á¯É ¤ÃgÀÄ gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ ªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ C¯Éè EzÀÝ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉÃUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/08 PÀ®A. 323. 324. 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 37/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ : 324,325,504,506 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Àà ¸Á: ElUÁ ºÁdgÁV £ÀªÀÄä CuÁÚ-vÀªÀääA¢gÀ £ÀqÀÄªÉ ªÀÄ£É -ºÉÆ®zÀ §UÉÎ dUÀ¼À EgÀÄvÀÛzÉ ¢£ÁAPÀ: 25-3-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Àà ¸Á: ElUÁ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Àà ¸Á: ElUÁ PÀ°è¤AzÀ §®UÁ°£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀ£ÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢ :±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Àà ¸Á: ElUÁ gÀªÀgÀ ºÉArwAiÀiÁzÀ ¸ÀvÀåªÀĽUÉ gÁªÀÄ PÉÊ ªÀÄĶ֬ÄAzÀ ºÀ°è£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ºÀ®Äè ªÀÄÄjzÀÄ ºÉÆÃVzÉ JA§ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ . AiÀÄÄ.r.DCgï £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A :- 2/2008 PÀ®A-174 ¹DgÀ.¦.¹

ªÀÄÈvÀÛ gÀÄPÀÌ«ÄÃt¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 70 ªÀµÀð eÁw-ªÀÄgÁoÁ ¸Á- PÉÆlÖUÉÃgÁ EªÀ¼ÀÄ PÉÆlÖUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀªÀ½zÀÄÝ ¯ÁªÁjñÀ EgÀÄvÁÛ¼É . EªÀ½UÉ UÀAqÀ , ªÀÄPÀ̼ÀÄ AiÀiÁgÀÄ EgÀĪÀ¢Ý¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆ® , ªÀÄ£É EgÀĪÀ¢Ý¯Áè ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ-5/3/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ UÀÄr¸À°è EzÁÝUÀ CPÀ̹äÃPÀªÁV ¢Ã¥ÀzÀ GjAiÀÄ£ÀÄß CªÀ¼À ¹ÃgÉUÉ vÀUÀÄ° ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ PÀÄwÛUɬÄAzÀ ªÉÆüÀPÁ® ªÀgÉUÉ ¥ÀÆwð ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀjªÀ¼ÀUÉ ¢£ÁAPÀ 6/3/08 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25/3/08 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É

ªÀÄlPÁ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå59/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀ®A. 78 (111) PÀ.¥ÉÆÃ.PÁ¬ÄzÉ eÉÆvÉ 420 L¦¹

¢£ÁAPÀ 25-03-08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ PÉ.E.© PÀbÉÃjAiÀÄ JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ JAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹.¦.L. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ±ÁªÀÄgÁªÀ J.J¸À.L. ºÁUÀÆ ¹.¦.¹ 1326. 1474 ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä PÉ.E.© PÀbÉÃjAiÀÄ JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è M§â ªÀåQÛ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÄ E£ÉƧ⠪ÀåQÛ d£ÀjUÉ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ M§â ªÀåQÛ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ E£ÉƧâ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð G: PÀÄ®PÀ¸À§Ä ¸Á: C®ÆègÀ JAzÀÄ ºÉýzÀÄ DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1050=00 gÀÆ JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 33/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ 279, 338 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 24-03-2008 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ gÀ« vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¸Á: JPÀ®ÆgÀ vÁAqÁ CwªÉÃUÀ ¤µÁ̽dvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËQUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 33/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ 279, 338 L.¦.¹ £ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


March 25, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 25-03-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-03-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 33/08 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 24-03-2008 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ gÀ« vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¸Á: JPÀ®ÆgÀ vÁAqÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ¤µÁ̽dvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËQUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DvÀ£À «gÀÄzÀÝ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 117/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 279 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-3-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1130 UÀAmÉUÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå¢AzÀ ¦J¸ïL ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦¹-1264 PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÁºÉ £ÀA. 9gÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀÆgÀzsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA.J¦-37/«-2597 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀgÀ §UÉÎ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj UÀÄ£Éß eÁUÉ ¥ÀAZÉ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß §gɹPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¯Áj DgÉÆævÀ£ÁzÀ J¸ï.PÉ SÁeÁªÀ°è vÀAzÉ J¸ï.PÉ EªÀiÁªÀĪÀ° G-¯Áj £ÀA.J¦-37/«-2597 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ¸Á-PÀȵÀÚ f¯Éè EªÀ£À£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀAZÉ£ÁªÉÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 117/08 PÀ®A. 279 £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 9/08 PÀ®A 457,380 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ; 24/3/08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÀÄ»ªÀiÁPÀgÀ ¥Àæ¨sÁj ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ. ¸À.».¥Áæ.±Á¯É AiÀÄ£ÀUÀÄAzÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß PÀ£ÀßqÀzÀ°è °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÝÀgÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢;22/3/08 gÀAzÀÄ ±À¤ªÁgÀ 1400 UÀAmÉUÉ AiÀÄ£ÀUÀÄAzÁ ¸À.».¥Áæ. ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̼À ©¹ Hl DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À UÉÆÃzÁªÀÄPÉÌ ©ÃUÀ ºÁQ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ;24/3/08 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ±Á¯ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è UÉÆÃzÁªÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 50.PÉ.f.CQÌ CA;Q;350/- gÀÆ. ºÁUÀÄ 5-PÉ.f. vÉÆUÀj ¨ÉÃ¼É C;Q; 150/gÀÆ. MlÄÖ C;Q; 500/-gÀÆ.¨É¯ÉAiÀÄļÀî DºÁgÀ zsÁ£Àå AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ °TvÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ aAvÁQ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 9//08 PÀ®A: 457,380 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁr vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2008 PÀ®A. 143.147.324.353.504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/3/08 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ªÀÄZÉÃAzÀæ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ zÁqÀUÉ ¸Á; OgÁzÀ [©] gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦ügÁåzÀÄ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¸Á¬ÄAPÁ® 1930 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ¤AzÀ §¹ì£À°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ OgÁzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÄÝ zsÀ£ÀgÁd ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß OgÁzÀ ©ÃzÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¹ªÉÄ £ÁUÀuÁÚ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É DgÀÄ K¼ÀÄ d£ÀgÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® §gÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄß §®UÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §A¢zÀÄÝ £ÀªÀÄä §¸Àì ZÁ®PÀ¤UÉ CgÉ ªÀiÁPÉ ¯ËqÉ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄä ZÁ®PÀ£ÀÄß gÁAUÀ ¸ÉÊqÀ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉýzÀPÉÌ MªÉÄä¯É DgÀÄ K¼ÀÄ d£ÀgÀÄ zsÀ£ÀgÁd ZÁ®PÀ£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ M§â£ÀÄß ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°èzÀÝ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ®è£ÀÄß vÉÃUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/08 PÀ®A.143.147.324.353.504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2008 323,324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/03/08 gÀAzÀÄ 18-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀÄƸÀÄ¥sÀ«ÄAiÀiÁ ¥sÀQÃgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á PÀÄvÁÛ¨ÁzÀ UÁæªÀÄ vÁ f ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼À ¤ÃgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è §A¢zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà E¸Áä¬Ä¯ï SÁ£ï gÀªÀgÀÄ ¥ÀwßAiÀÄÄ §ZÀÑ® ¤ÃgÀÄ £Á° ¸Á¥sï ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £Á° PÁåAªÀ ¸Á¥sÀ PÀgÀ gÀ» ºÉÊ CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÀqÀÄªÉ ºÉÆÃV JPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »rzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÁUÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


3) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 54/2008 323,324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/03/08 gÀAzÀÄ 18-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀjÃ¥sÉÆâݣÀ vÀAzÉ AiÀÄƸÀÄ¥sÀ«ÄAiÀiÁ ¥sÀQÃgÀ ªÀ 301 ¸Á PÀÄvÁÛ¨ÁzÀ UÁæªÀÄ vÁ f ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀ vÁ¬Ä eÉÆvÉ DgÉÆævÀ gÁzÀ 1] E¸Áä¬Ä¯ï SÁ£ï vÀAzÉ ªÉÆâ£ïSÁ£ï ±ÀªÀıÁ±À£ÀUÀgÀ 2] ©¸À«Ä¯Áè ©Ã UÀAqÀ E¸Áä¬Ä¯ï SÁ£ï E§âgÀÄ ¸Á PÀÄvÁÛ¨ÁzÀ UÁæªÀÄ vÁ f © gÀªÀÅUÀ¼ÀÄ UÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤ªÀÄä §ZÀÑ® ¤ÃgÀÄ £ÀªÀÄä CAUÀ¼ÀzÀ°è JPÉ ©qÀÄwÛ¢ÝÃj CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ eÉÆvÉ JPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj ªÀÄ¼É §A¢zÉ ¤ÃgÀÄ §gÀÄwÛªÉ £Á° ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛªÉ CAvÀ CAzÀgÀÄ ¸ÀºÀ vÀÆ PÉÆãÀ gÉ ¨ÉÆî£ÉªÁ¯Á CAvÀ CAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ ºÁUÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 35/08 PÀ®A 107 ¹.DgÀ.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ: 24-03-2008 gÀAzÀÄ 1550 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ UÉÆÃgÉ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á¨ï ¸Á: alUÀÄ¥Áà EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 wAUÀ½AzÀ eÁUÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV dUÀ¼À DqÀÄwÛzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DvÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 34/08 PÀ®A 107 ¹.DgÀ.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 24-03-2008 gÀAzÀÄ 1520 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ d§âgÀSÁ£À ¸Á: alUÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 wAUÀ½AzÀ eÁUÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV dUÀ¼À DqÀÄwÛzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DvÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/08 PÀ®A. 292 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-3-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1615 ¦.JA. UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L.(C.«) ºÁUÀÆ ºÉZÀÄѪÀj J¸À.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ ©ÃzÀgÀ, r.J¸À.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, ªÀÄvÀÄÛ ¦.J¸À.L. r.J¸À.J. ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ ¸ÀĨsÁ±À J.¦.¹.-273 2) £ÁUÀ±ÉÃnÖ J.¦.¹.-154 3) C£ÀÄgÁd ¹.¦.¹.-1397 4) AiÉĸÀÄzÁ¸À ¹.¦.¹.-1228 gÀªÀgÉîègÀÆ ºÁUÀÆ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ PÉÆýªÁqÁPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸Á¬Ä «rAiÉÆÃzÀ°è CzÀgÀ ªÀiÁ°PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ ¸ÉÃj d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ d£ÀjUÉ ¤AiÀĪÀÄ ¨Á»gÀªÁV ¤Ã° avÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÉưøÀgÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä ¸Á¬Ä «rAiÉÆÃzÀ PÀlÖqÀzÀ°è M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV MAzÀÄ ¤Ã° avÀæªÀ£ÀÄß n.«. ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¥ÀæzÀ²ð¸À¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ CzÀgÀ°è MAzÀÄ ºÉtÄÚ UÀAqÀÄ ««zsÀ jÃwAiÀÄ°è ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÀ zÀȱÀåUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¸À¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. ¸ÀzÀj WÀl£É 16-30 UÀAmÉUÉ dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ. ¤AiÀĪÀÄ ¨Á»ÃgÀªÁV ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄwÛzÀÝ ¸Á¬Ä «rAiÉÆÃUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/08 PÀ®A. 292 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

March 24, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 24-03-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-03-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 56/08 PÀ®A. 279. 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-03-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ¢ ²æêÀÄw. ZÉ£ÀߪÀiÁä UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ PÉ. zÉÆrØ gÀªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ÀĨsÁ±À EvÀ¤UÉ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® C¥ÀWÁvÀªÁV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß vÀªÀÄä¤UÉ «ZÁj¸À®Ä w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢: 22-03-2008 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ 05 EPÉ 5170 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É »¯Á®¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) - ªÀÄ£ÁßJSÉÍý gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É »¯Á®¥ÀÆgÀ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¹Ìqï DV ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 115/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 504, 324 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-3-08 gÀAzÀÄ 2045 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà gÁeÉñÀégÀ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð G-PÀÆ° PÉ®¸À eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á-EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ §gɬĹzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 23-3-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 1930 UÀAmÉUÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ M§â GvÀÛªÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Áà ºÉƸÀ½î ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁ-QæñÀÑ£À G-¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á-EA¢gÁ£ÀUÀgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj eÉÆÃgÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ »ÃUÉÃPÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛ¢Ý CAvÁ ºÉüÀ®Ä CªÀ£ÀÄ MªÉÄä¯Éè £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/08 PÀ®A. 324 504 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 57/08 PÀ®A. 323. 324. 504. 506. 354 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 23-03-08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ²gÁd vÀAzÉ ±ÉgÀt¥Áà ¸ÉÆä PÁAiÀÄÄwÛzÀÝ PÉ®ªÀÅ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ.ºÀƪÀªÀiÁä vÀAzÉ dªÀÄ®¥Áà ¨ÉÊgÀ£À½î gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ ºÀÆ«£À VqÀUÀ¼ÀÄ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¤£Àß zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ E°èAzÀ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ, ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É F «µÀAiÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2008 PÀ®A. 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 23/03/2008 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ»w ¹PÀÌ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw PÁA§¼É ¸Á: £ÁUÀÆgÀ [©] EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 22/03/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ £ÁUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÁA§¼É FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ ¸ÉÆÃPÀÄÌ ºÉaÑUÉ DUÁåzÀ JAzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁqÀĪÁUÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß eÉÆvÉ vÀA¢zÀÝ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 2-3 ¸À® ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä CtÚ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀAzÉ UÀt¥Àw PÁA§¼É EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ zÀªÀSÁ£ÀUÉ vÀAzÀÄ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR®¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 43/2008 PÀ®A. 304, 506, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/03/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀgÀƨÁ¬Ä UÀAqÀ zÀ°Ã¥À eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ23ªÀóµÀð ¸Á:gÁeÉÆüÁ vÁAqÀ EvÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTPÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 23/03/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÆ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß UÀAqÀ ¢°Ã¥À CvÉÛ ¸ÀįÁ¨Á¬Ä ªÀiÁªÀ ²ªÁf, ªÉÄÊzÀÄ£À «oÀ® ºÁUÀÆ £ÉUÀt ±Á®Æ¨Á¬Ä, J®ègÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¨É«£À VqÀzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà ªÉÃ¼É C¤Ã® vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¥ÀªÁgÀ, dAiÀĹAUÀ @ dAiÀÄZÀAzÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¥ÀªÁgÀ EªÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀgÀÄ DªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ¥Àw CªÀgÀ£ÀÄß ¤ªÀÇ 5 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ £À£Àß ¥ÀwßUÉ KPÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢¢Ýj CAvÀ PÉýzÁUÀ ¨ÉÊ¢zÉݪÀÅ ¤£ÀUÀÆ ¸ÀºÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ CAzÀªÀ£É vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è §rUÉUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ ¢°Ã¥À¤UÉ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, C¤Ã® ºÁUÀÆ dAiÀĹAUï gÀªÀjUÉ ¨ÉÊzÀÄ ¤ÃªÀÄUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ CAzÀªÀ£É C¤Ã®¤UÉ ºÁUÀÆ dAiÀĹAUÀ¤UÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ C¤Ã® ªÀÄvÀÄÛ dAiÀĹAUï EªÀgÀÄ ¢°Ã¥À¤UÉ ªÀÄÄAzÉ vÀ½îzÁUÀ C¤Ã®¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ ZÁPÀÄ«£À KlÄ £À£Àß UÀAqÀ ¢°Ã¥À£À JqÀ JzÉUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA-43/08 PÀ®A 304, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/08 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 18, 19-03-08 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ²ªÁgÀzÀ PÉñÀªÀ ªÀĺÁgÀdgÀ ºÉÆ®zÀ°è L.¦ ¸ÉmïUÉ ºÉÆÃzÀ ¯ÉÊ£À ªÉÊgÀ MAzÀÄ PÀA§zÀ 3 J¸À.J¥sÀ.qÀ§Æè ªÉÊgÀ ºÁUÀÆ 1 PÀA§zÀ 4 J¸À.J¥sÀ.qÀ§Æè ªÉÊgÀ »ÃUÉ MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 21500=00 gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦ÃAiÀiÁ𢠲æÃ. C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ©gÁzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 37/2008 PÀ®A. 87 PÉ.¦. DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ: 23/3/08 gÀAzÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ®vÁ ªÀÄAUÉñÀÌgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ »AzÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆÃlÄ ¥ÀgÉî JA§ £À¹©£À Dl DqÀÄwzÁÝgÉ CAvÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹.¦L gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ £Àqɹ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) C§ÄÝ® gÀ¨Á⤠vÀAzÉ CºÀäzÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ 30 2) JA.r. z˯Á vÀAzÉ gÀ¹ÃzÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ 32 3) C§ÄÝ® R¢ÃgÀ vÀAzÉ G¸Áä£À¸Á§ ªÀAiÀÄ 50 4) JA.r. ºÀ¸À£ï vÀAzÉ E¸ÀÆ¥sÀ C° ªÀAiÀÄ 32 5) JA.r. dºÁAUÀgÀ vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ 30 6) CfªÉÆâݣÀ vÀAzÉ SÁ¹ªÀĸÁ§ ªÀAiÀÄ 55 J®ègÀÄ ¸Á; PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr MlÄÖ 830-00 gÀÆ, ºÁUÀÄ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :_

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/08 PÀ®A 110(f) ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 23/03/2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ°è ºÀUÀ®Ä ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄrªÁ¼À ZËPÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ PÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆqÀ£É zÀÄ£ÀðqÀvɬÄAzÀ ªÀwð¹ eÉÆgÁV agÀÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ CqÉvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ¤«Äð¹ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð eÁw ªÀqÀØgÀ G: ¯Áj ZÀ®PÀ ¸Á: wæ¥ÀÆgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. EªÀ¤UÉ »ÃUÉ E°èAiÀÄ ©nÖzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀAeÉÕÃAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ K¸ÀUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ CªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 44/08 PÀ®A 110(f) ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2008 PÀ®A.160 L¦¹ :-

¢: 24/3/2008 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïAiÀÄ gÀªÀgÀÄ ¦¹- 820 eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ºÀUÀ®Ä UÀ¸ÀÄÛ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÉïÉé mÁæöåPÀ ºÀwÛgÀ ªÀqÀØgÀ UÀ°èAiÀÄ°è §AzÁUÀ C°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀqÀØgÀ ªÀÄvÀÄÛ 7 d£ÀgÀÄ ºÁUÀÄ ªÉAPÀl vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 4 d£ÀgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÄr M§âjUÉƧâgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqsÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀjAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

March 23, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 23-03-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-03-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 111/08 PÀ®A 279,337 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JA.«.DPÀÖ.:-

¢£ÁAPÀ 22-3-08 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J®.¹. §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉnÖ ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ¸Á-ºÁUÀgÀUÁ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 19-3-08 gÀAzÀÄ AiÀiÁzÀVj UÀÄmÁÖzÀ £ÀgÀ¹AºÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ zÀ±Àð£ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ¢£ÁAPÀ 22-3-08 gÀAzÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÀtPÀÄt PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-32/5832 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²æñÉÊ® EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. J¦-13/JPÀì-4654 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß wgÀÄV¸ÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ §® »A¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁj£À°è PÀĽvÀ E£ÉÆßçâ VjñÀ EªÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ PÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj ZÁ®PÀgÀ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè vÀ£Àß ¯Áj ¤°è¹ ¤AwgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/08 PÀ®A 279,337 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JA.«.DPÀÖ. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2008 PÀ®A 323,324,504, eÉÆvÉ 34 L¦¹.:-

¢£ÁAPÀ: 22/3/2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÁ²Ã£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄgÀuÁÚ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ23 G; mÁæöåPÀÖgÀ qÉæöʪÀgÀ ¸Á; PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß CPÀÌ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÉAPÀl vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀqÀØgÀ 2) ¢°Ã¥À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¥ÀªÁgÀ 3) ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ 4) ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ªÀqÀØgÀ J®ègÀÄ ¸Á; PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¤ JªÀÄä ¨ÉÆPÁÌ ¤£ÀUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆÃPÀÄÌ §A¢zÉ F »AzÉ dUÀ¼Á ªÀiÁr ºÉÆqÉ¢¢ CAvÀ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 15/2008 PÀ®A 341, 324, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢: 22-03-08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzï jAiÀiÁeï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ C§ÄÝ® SÁ°Pï RAzÀgÀ ¸Á: CUÀæºÁgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ QæPÉÃl DqÀÄwÛzÁÝUÀ 1530 UÀAmÉUÉ §¸À¥Áà vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀuÁÚ ºÉƸÀzÉÆrØ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀuÁÚ ºÉƸÀzÉÆrØ E§âgÀÄ ¸Á: CUÀæºÁgÀ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ E°è JPÉ QæPÉÃl DqÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ dUÀ¼À QjQj ªÀiÁrzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ 1600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀgÀÄ, dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÉÆqÀتÀÄä½UÀÆ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.


3) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 24/08 PÀ®A324,326,504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 22/03/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÉ NtÂAiÀÄ ¨sÉÆøÉèAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀiÁµÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ `J.¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ɒ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JPÉ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄwÛ¢j CAvÁ CAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À ±Élð »ÃrzÀÄ fAgÀhiÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ºÉAqÀw ±ÁAvÀªÀiÁä ºÁUÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À dUÀ¼À ©Ãr¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃVzÀPÉÌ DgÉÆæ §ÄzsÀÞ vÀAzÉ JPÀ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À£À vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢UÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ UÉƽ¹ ¥ÀÄ£Á: CzÉ §rUɬÄAzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À£À JqÀ ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ dUÀ¼À ©Ãr¸À®Ä ªÀÄzsÀå §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ±ÁAvÀªÀiÁä EªÀ½UÉ §rUɬÄAzÀ §® vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ E£ÀÆß½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ §® PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 24/08 PÀ®A 324,326,504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹, £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.


4) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 25/08 PÀ®A 324,326,504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 22/03/08 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæ¬ÄAzÀ MAzÀÄ JªÀÄ.J®.¹. ¥ÀvÀæ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ JPÀ£ÁxÀ ¥ÉÆøÉÛ, §ÄzsÀÞ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAdÄ ¥ÉÆøÉÛ gÀªÀgÀÄ dUÀ¼ÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁgÉ CAvÁ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ vÀPÀët D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧ÄzsÀÞ vÀAzÉ JPÀ£ÁxÀ ¥ÉÆøÉÛ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 22/03/08 gÀAzÀÄ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ°è 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ºÀ¯Áè¯É ²ªÁf ¨sÉÆøÉè gÀªÀgÀÄ vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr PÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ §Ä¢Þ ºÉüÀ®Ä ªÀÄzsÀå ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ ºÀ¯Áè¼É eÁw J¸À.¹. ºÉÆ°AiÀiÁå ºÁUÀÄ E£ÀÆß E§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á/ ¨sÁvÀA¨Áæ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ°è ¤ÃªÀÅ zÁzÁVj ªÀiÁrwÛ¢j CAvÁ CAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉ ºÁUÀÄ CtÚ gÀªÀjUÉ §rUÉ, ¸À®PÉ ºÀUÀÄ ZÁPÀÄUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 25/08 PÀ®A 324,326,504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.

5) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 30/2008. 143, 147, 148 , 324, 504, 506 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ: 22/03/08 gÀAzÀÄ PÀtf UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw JvÀÛUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¨ÉÆgÀUÉÆAqÀ ºÁUÀÄ EvÀgÀ 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á/ PÀtf. gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆý ºÀ§âzÀ ¸À®ÄªÁV gÀAV£À Dl DqÀĪÁUÀ PÀëÄ®PÀ PÁgÀtPÁÌV CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆÃAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ EvÀgÀjUÉ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛç UÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA; 30/08 PÀ®A; 143.147.148.324.504.506 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 31/2008. PÀ®A 143, 147, 148, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ: 22/03/08 gÀAzÀÄ PÀtf UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw JvÀÛUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 25ªÀµÀð; ¸Á/ PÀtfÀ ºÁUÀÄ EvÀgÀ 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á/ PÀtf gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆý ºÀ§âzÀ ¸À®ÄªÁV gÀAV£À Dl DqÀĪÁUÀ PÀëÄ®PÀ PÁgÀtPÁÌV DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ EvÀgÀjUÉ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA; 31/08 PÀ®A; 143.147.148.324.504.506 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 29/2008 PÀ®A 32 PÉ.E. Cå.PïÖ:-

¢£ÁAPÀ: 22/03/08 gÀAzÀÄ ¨Á宺À½î UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ ¨Á¼À¥Àà£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀPÁðgÀÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ C¢üPÀÈvÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÉÆæ¥ÉµÀ£Àj r.J¸À,¦ ²æÃzsÀgÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è «±ÉõÀ zÀ¼À ©ÃzÀgÀ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ 133 ©AiÀÄgÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ CA,Q; 6048=00 gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀ£À «gÀÄzÀÝ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA; 29/08 PÀ®A; 32 PÉ. E. DPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 25/08 PÀ®A: 323, 504, 506, 354 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 22-03-08 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw. gÀÁt UÀAqÀ gÁdÄ f¯É© ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄqÀ© oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ PÁ¼À¥Áà f¯É© EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄÝ ¨É£Áß°è PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁr PÁ°AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉÌ ºÁQzÁÝ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉ½PÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.25/08 PÀ®A. 323, 504, 506, 354 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/08 PÀ®A 341, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-03-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1230 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ¸ÀgÀvÁd vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ R°Ã® gÁeɨsÁ¬Ä gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆÃl®zÀ°è EzÁÝUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25 jAzÀ 30 d£ÀgÀ UÀÄA¥ÀÄ ºÉÆý §tÚ DqÀÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁUÀÆ f«ÄäUÉ PÀ®Äè vÀÆgÁl ªÀiÁr UÁè¸À MqÉzÀÄ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ UÉÆvÁÛVzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä UɼÉAiÀÄgÀ eÉÆvÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¨Á§Ä mÉÊUÀgÀ 2) gÁZÀ¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ 3) ¯ÉÆPÉñÀ w¥À±ÉnÖ 4) §¸À¥Áà ¨ÁªÀV J®ègÀÆ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤ªÀÄUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ ºÉý CAV »rzÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÀqÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä J¼ÉzÀÄ MAiÀÄÄåªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UɼÉAiÀÄgÀÄ ©r¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 45/08 PÀ®A 110 (f) ¹.Cgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 21-3-08 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ CgÉÆævÀ ¢Ã¥ÀPÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀÄÄZÀ¼ÀA§PÀgÀ, °AUÁªÀÄvÀ, 35 ªÀµÀð ¸Á ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀzÀå ¨ÁåAPÀUÉ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ gÁªÀÄ ZËPÀ §½ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ CqÉvÀqÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛ CªÁZÀå ±ÀÀ§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛzÁÝUÀ, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAw ºÁUÀÆ £ÉªÀÄä¢UÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ºÉÆý ºÀ§âzÀAzÀÄ PÉƪÀÄÄ UÀÀ®¨sÉ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉAiÀÄ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR½¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

4) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/08 PÀ®A 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-03-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1230 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧AqÉ¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¨ÁªÀV ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁw: PÀ§â°ÃUÉÃgÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ºÁUÀÆ CªÀ£À ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25 jAzÀ 30 d£ÀgÀ UÀÄA¥ÀÄ ºÉÆý §tÚ DqÀÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ 1) eÁ¥sÀgÀ ¥sÉʯÁ£À ¨ÁUÁªÁ£À 2) ¹¢ÝÃR ªÀ¸ÁÛzÀ 3) SÁeÁ vÀAzÉ zÀÄ¯É ¸Á§ ¨ÁUÁªÁ£À 4) CAiÀÄÆå§ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ f«Ää£À UÁè¸À KPÉ MqÉ¢¢ÝÃj JAzÀÄ ºÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤ªÀÄUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ ºÉý ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¥ÉưøÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 31/08 PÀ®A 110(f) ¹.DgÀ.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 22-03-2008 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ªÉÄÃ¯É vÉÆÃj¹zÀ CgÉÆæ :ªÉÄÃWÀªÀ gÀrØ vÀAzÉ UÀÄAqÁ gÀrØ ¸Á: aãÀPÉÃgÁ ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ C¸À¨sÀå jw¬ÄAzÀ ªÀwð¹ ¸ÁªÀðd¤jUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV DvÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁu PÀ®A 53/08 143, 147, 148, 447 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 D¥sï ¦æªÉãÀµÀ£ï D¥sï ¥À©èPï qÁåªÉÄÃeï DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 22-03-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1230 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 25 jAzÀ 30 d£ÀgÀ UÀÄA¥ÀÄ ºÉÆý §tÚ DqÀÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ R°Ã® vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ C§ÄÝ® UÀ¤ gÁeɨsÁ¬Ä ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ »ÃD EªÀ¼ÀÄ C¼ÀÄvÁÛ §AzÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ §tÚ DqÀĪÀ d£ÀgÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MUÉ¢zÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ fëģÀ UÁè¸À MqÉzÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ f«Ää£À ±ÉlgÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ Mr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÁUÀÆ ¸ÀÄvÀÛ®Æ «ZÁj¸À¯ÁV DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ £À¬ÄêÀÄ vÀAzÉ vÁeÉÆâݣÀ £Á¬ÄPÀªÁr ¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ w¥À±ÉnÖ ªÀÄvÀÄÛ 25 jAzÀ 30 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ®Äè vÀÆgÁl ªÀiÁr ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ


March 22, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 22 -03-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-03-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

RlPÀ aAZÉÆý ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2008 PÀ®A-279, 304 [J] L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ-21/3/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà §¸À¥Àà vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÁ ZÉ£ÀߥÀ£ÉÆÃgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTÃPÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉý §gɹzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÀÄÈvÀÛ zÉêÀgÁd ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ¹.DgÀ.¦.J¥sï. £À°è PÁ£ÀìmÉç¯ï CAvÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À gÀeÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ-21/3/08 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ UÁæªÀĪÁzÀ PÀÄgÀħSÉüÀV UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ CªÀ£À ºÉAqÀw vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀªÁr UÁæªÀÄPÉÌ MAzÀÄ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39 E-8423 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì- ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀĪÁUÀ KtPÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è EzÁÝUÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ MAzÀÄ UÉÆïÁÌgÀzÀ PÀnÖUÉ vÀÄAr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ºÁAiÀÄzÁUÀ ªÁºÀ£À ¹ÌÃqï DV ©zÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ , UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ºÁUÀÄ PÉÊ PÁ®ÄUÀ½UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV gÁwæ 1930 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 30/08 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21/03/08 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ¥Á¥ÀuÁÚ ¨ÁQ ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð ¸Á// ¤uÁð UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ vÀªÀÄä mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉJ-39/n-2555 £ÉzÀÝ£ÀÄß ªÀÄÄvÀÛAV UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ 20/03/08 gÀAzÀÄ £ÉV®Ä ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄÄvÀÛAV ¤uÁð gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¤uÁð PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj £ÀªÀÄä mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ «gÉÃAzÀæ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄÄvÀÛAV §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ MªÉÄä¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ mÁæPÀÖgÀ ¸ÉʯɣÀìgï¤AzÀ ZÁ®PÀ «gÉÃAzÀæ£À JgÀqÀÄ vÉÆqÉUÀ½UÉ ¸ÀÄlÄÖ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV vÀ¯ÉUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. EvÁå¢ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 30/08 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgï UÀÄ£Éß £ÀA. 50/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ: 21-03-08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgï-¨sÁ°Ì gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É £Ë¨ÁzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¸Á/ºÁ®ºÀ½î fÃ¥ï £ÀA.PÉJ-39 3668 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ £ÁªÀÄzÉêÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£À¢AzÀ E½zÀÄ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À DgÉÆæAiÀÄÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄzÀÝjAzÀ JqÀUÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ PÀqÉUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

d£ÀªÁqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2008 PÀ®A 302 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 21/03/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 21-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ¢üðzÁgÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzsÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà PÀAUÀ£ÀPÉÆÃmÉ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð G/ ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À (¥ÁAqÉ zÁ®«Ä¯ïzÀ°è) eÁw/ °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/ PÉƼÁgÀ(©). vÁ/f/ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ºÉý §gɬĹzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ²æêÀÄAvÀ EvÀ£ÀÄ ºÁ°£À ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 21/03/08 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ EvÀ£À ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆäUÉ PÀgÉ §A¢zÀÄÝ CªÀgÀÄ ¹éÃPÀj¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä «ÃgÀ±ÉnÖ ©ÃzÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀ¸ÉÛ CgÀtåzÀ°è EgÀĪÀ zÀUÁðzÀ §½ EgÀĪÀzÁV ¨ÉÃUÀ £À£ÀUÉ C°èUÉ §gÀ®Ä w½¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ CAzÁUÀ ¥ÀÄ£À: £Á£ÀÄ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ E§âgÀÄ DPÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä gÀ¸ÉÛUÉ £À£Àß vÀªÀÄä «ÃgÀ±ÉnÖ PÁt°®è £ÀAvÀgÀ ªÀÄÄAzÉ HgÀ PÀÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÉïÉé UÉÃmï ¥Ànæ §½ JzÀÄjUÉ vÀªÀÄä Hj£ÀªÀgÀÄ ¨ÉÊPÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÄÝ CªÀjAzÀ £À£Àß vÀªÀÄä ²æêÀÄAvÀ£À PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ ±ÀªÀ CgÀtåzÀ°è EzÉ CAvÀ w½zÀÄ ªÀÄgÀ½ eÁºÀAVÃgÀ zÀUÁ𠧽 ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è £À£Àß vÀªÀÄä ²æêÀÄAvÀ¤UÉ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä£ÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è w«zÀÄ ¨ÁjUÁAiÀÄUÉƽ¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄwÛUÉAiÀÄ ±Áé¸À£Á¼À PÉÆAiÀÄÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸Á¬Ä¹ ¥sÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ¢üð ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå ; 43/08 PÀ®A : 457,380 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 22/03/2008 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà C±ÉÆÃPÀ gÉrØ vÀAzÉ «oÀ®gÉrØ ªÀAiÀÄ 43 ªÀµÀð eÁw gÉrØ G: ¥ÁæxÀ«ÄPÀ PÀȶ ¥ÀwÛ£À ¸ÀºÀPÁgÀ ¨ÁåAPÀ ¤AiÀÄ«ÄvÀ £ÉÃzÀgÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð ¸Á:²ªÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀzÀå ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ wæ¥ÀÆgÁAvÀ NtÂAiÀÄ°è EzÀÝ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ PÀȶ ¥ÀwÛ£À ¸ÀºÀPÁgÀ ¨ÁåAPÀ ¤AiÀÄ«ÄvÀ £ÉÃzÀgÀ ¢£ÁAPÀ 21,22/03/2008 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¨ÁåAQ£À ªÀÄÄRå ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¯ÁPÀgÀUÀ¼ÀÄ EzÀÝ PÉÆÃuÉAiÀÄ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß PÀÆqÀ ªÀÄÄjzÀÄ ºÁQ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢ PÀÆqÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è EzÀÝ mɧ¯ï ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¸ÀtÚ ¯ÁPÀgÀUÀ¼À°è EnÖzÀÝ ©ÃUÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ¸ÀzÀj ©UÀUÀ½AzÀ zÉÆqÀØ ¯ÁPÀgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ EnÖzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 36,436/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ ¯ÁPÀgÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 43/08 PÀ®A 457,380 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀASÉå 06/2008 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-

©üêÀıÀnÖ vÀAzÉ ªÉÊfãÁxÀ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ EªÀ£ÀÄ PÀ¼ÉzÀ 2007 £Éà ¸Á°£À°è ¦.PÉ.¦.J¸ï. ºÁUÀÄ SÁ¸ÀVAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10,000/- gÀÆ PÀȶ ¸Á® ªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀȶUÁV RZÀÄð ªÀiÁqÀ¯ÁVvÀÄÛ. ¸ÀzÀj ¸Á® wj¸À®Ä DUÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 20/03/2008 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmɬÄAzÀ 1730 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è «±Àé£ÁxÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQ PÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï.¸ÀASÉå 06/2008 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄrCgï 03/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 21/03/08 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ²ªÀªÀÄÆwð ¸ÀÄAmÉ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆý ºÀ§âzÀ ¤«ÄvÀå CrUÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸Éïïá ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£À vÉÃUÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¸ÉÆÖêÀ ¨ÉAQ ¹ÃgÉUÉ vÀUÀ° ¥ÀÄwð ªÉÄÊ ¸ÀÄlÄÖ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV C°è aQvÉì ¥ÀmÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ 1645 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ EzÀÝ ¦ÃAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 110/08 PÀ®A 287, 304(J) L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 21-3-08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ºÉý §gɬĹzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀĺÁ£ÀAzÁ ºÁUÀÆ ¸ÀÄgÉÃSÁ ºÁUÀÄ UÁæªÀÄzÀ ®Qëöä, gÉõÁä »ÃUÉ EªÀgÉ®ègÀÆ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ DgÀ.n.N. ZÉPÀÌ¥ÉƸÀÖ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸À£Á ¥Áè¹ÖÃPÀ PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, 1630 ¦.JA. UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄgÉÃSÁ EªÀ¼ÀÄ ¥Áè¹ÖÃPÀ PÀæ²AUÀ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀIJãÀ ºÀwÛgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀIJä£À gÁrUÉ ¹QÌ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÀIJä£À gÀ¨sÀ¸À¢AzÀ §®UÁ®Ä ªÀIJäUÉ eÉÆÃr¹zÀ EAUÀÄ®jUÉ §rzÀÄ §®UÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄjzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ. £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀj WÀl£É ¥sÁåQÖçÃAiÀÄ ªÀiÁ°PÀ ºÁUÀÆ CzÀgÀ ¸ÀÄ¥ÀgÀªÉÊdgÀ E¸Áä¬Ä® ªÀÄvÀÄÛ U˸À (ªÀiÁ°PÀ) ªÀÄvÀÄÛ SÁeÁgÀªÀgÀÄ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀt ¸ÀÄgÀPÀëvÉ ªÀiÁqÀzÉ PÁgÀt ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄgÉÃSÁ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/08 PÀ®A 287,304(J) L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/08 PÀ®A 87 PÉ.¦ JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 21/03/08 gÀAzÀÄ ¨Áwä ªÉÄgÉUÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ CdÄð£À ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¥ÀgÉïï JA§ dÄeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ w½zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì ©ÃªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è DgÉÆævÀgÁzÀ : 1] «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á/eÉÆö£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì 2] zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ²æÃ¥ÀvÀgÁªÀ 3] CdÄð£À vÀAzÉ ¥ÁªÀÄqÀÄgÀAUÀ 4] ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ªÀÄƪÀgÀ ¸Á/©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì 5] ±ÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ ¸Á/¥Á¥ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì 6] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «oÀ® ¸Á/©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì F DgÀÄ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ¥ÀgÉî dÆeÁl CqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ 52 E¸ÀàmÉ J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 580/- gÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 30/08 PÀ®A 324, 504, eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 21-03-2008 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ªÉÄÃ¯É vÉÆÃj¹zÀ CgÉÆævÀgÁzÀ :±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀÄvÀÄÛ 2 d£À ¸Á: ¨ÉüÀPÉÃgÁ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢ :ªÉAPl vÀAzÉ ªÀįÉèñÀégÀ¥Áà dªÀiÁzÀgÀ gÀªÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 109/08 PÀ®A 32,34 PÉ.E.DPÀÖ. :-

¢£ÁAPÀ 21-3-08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L.(PÁ.¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ MAzÀÄ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d®¸ÀAV UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ªÀiÁgÀÄw 800 PÁgÀ £ÀA.JA.JZÀ-12/¹-4835. £ÉÃzÀgÀ°è ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ PÁl£ÀUÀ¼ÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¯ÉʸÀ£Àì ºÁUÀÆ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ PÉüÀ¯ÁV CªÀgÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹gÀĪÀÅ¢¯Áè. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî ¸ÀAvɬÄAzÀ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. DzÀÝjAzÀ CªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/08 PÀ®A 32,34 PÉ.E.DPÀÖ. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiÁ»wUÁV ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 31/08 PÀ®A 32, 34 C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 22/03/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0830 UÀAmÉUÉ ºÉÆý ºÀ§âzÀ §AzÉÆç¸ÀÛ ºÁUÀÆ ºÀ½î ¨sÉÃnÖ PÀÄjvÀÄ ¦.J¸ï.L. eÉÆvÉ ¦.¹. 939, 856 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃzÁUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ gÉÃPÀļÀV UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Áà ªÀUÀzÁ¼À ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G// MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// gÉÃPÀļÀV UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwzÀÄÝ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 29 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 180 JªÀiï.J¯ï. G¼ÀîªÀÅ EªÀÅUÀ¼À C.Q. 783/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 31/08 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA28/2008. PÀ®A 160 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ:21/03/2008 gÀAzÀÄ ¨Á宺À½î UÁæªÀÄPÉÌ Cfð «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¹.¦.¹:846 ±ÀAPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹.¦.¹:1482 gÀ»ªÉÆâݣï gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV Cfð «ZÁgÀuÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ 1430 UÀAmÉUÉ SÁ£Á¥ÀÆg£ÀÀ ©ÃzÀgÀ-¨sÁ°Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀA¢ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ JgÀqÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁw¤AzÀ ¨ÉÊzÁrPÉƼÀÄîvÀÛ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÀÛ dUÀ¼ÀªÁqÀÄwÛzÀÄÝ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀäßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ£ÀÄß »rzÁUÀ CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÀÛ£É. Nr ºÉÆzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸ÀzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ gÁdÄ @ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¥Ánî ¸Á/ SÁ£Á¥ÀÆgÀ, CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ G½zÀªÀgÀ£ÀÄß ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¥Ánð : 1:- 1] UÀ¥sÁgÀ vÀAzÉ ºÀ¤Ã¥sï«ÄAiÀiÁå ªÀÄįÁè£ÉÆÃgÀ, ªÀAiÀÄ:25 ªÀµÀð, ¸Á/ SÁ£Á¥ÀÆgÀ, 2] ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ d°Ã®¸Á§ ªÀÄdPÀÄj, ªÀAiÀÄ:25 eÁ: ªÀÄĹèA, ¸Á/ ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÀ. ªÀÄvÀÄÛ ¥Ánð :2:- 1] ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà PÉøÀj, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁ: J¸ï.¹. ¸Á/ PÉÆüÁgÀ [PÉ]. 2] £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¤zÉÝ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀ, ¸Á/ CwªÁ¼À, 3] E¸Áä¬Äïï vÀAzÉ SÁ¹ÃªÀiï¸Á§ ºÀÄteÉ, ªÀAiÀÄ: 25, eÁ: ªÀÄĹèA, ¸Á/ ¥ÁUÁUÀ°è, ºÀ½îSÉÃqÀ [©], CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß »ÃUÉ ©lÖgÉ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 41/08 PÀ®A : 504,326,506 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 21-03-08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw ªÉʱÁ° UÀAqÀ «gÁªÀÄ PÀgÁqÉ 26 ªÀµÀð ¸Á:«oÀ® ªÀÄA¢gÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑ ªÀiÁrzÀ °TvÀ ¦AiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±À ªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 15/3/08 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ «oÀ® ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ C«£Á±À vÀAzÉ ºÀjzÁégÀVÃgÀ UÉÆøÁé«Ä 2) ZÀAzÀæ¥Á® vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ VÃgÀ UÉÆøÁé«Ä ¸Á:UÉÆøÁé«Ä UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ£À eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ UÀàmÁgÀzÀ°è £ÀÆQzÀgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ C«£Á±À FvÀ£ÀÄ UÀAqÀ£À PÁ°£À ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè ºÁQ PÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÁÛgÉ. £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ fêÀ¢AzÀ PÉÆ®ÄèvÉÛªÉ JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


3) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå ; 42/08 PÀ®A 341, 323, 504, 506, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 21-03-08 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü C«£Á±À vÀAzÉ ºÀjzÁégÀVÃgÀ UÉÆøÁé«Ä 30 ªÀµÀð ¸Á:«oÀ® ªÀÄA¢gÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV MAzÀÄ EAVèõÀ zÀ°è ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑ ªÀiÁrzÀ °TvÀ ¦AiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±À ªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 15/3/08 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «gÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀ¸ÀAvÀgÁªÀ PÀgÁqÉ 2) ªÉʱÁ° UÀAqÀ «gÁªÀÄ PÀgÁqÉ E§âgÀÄ ¸Á:«oÀ® ªÀÄA¢gÀ§¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ «oÀ® ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzsÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.