March 21, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 21-03-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-03-2008

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 43/08 PÀ®A 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 20-3-08 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ a¢æ UÁæªÀÄzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°èègÀĪÀ ¥sÉæÃAqïì zsÁ¨ÁzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¯ÉʸÀ£Àß E®èzÉ ªÀÄzsÀåzÀ ºÁUÀÄ ©Ãj£À ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ r.J.Cgï. ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è ¦J¸ïL UÁA¢ü UÀAd oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆæèÉõÀ£ÀgÀ ¦J¸ïL ²æà ºÀtªÀÄgÉqÉ¥Áà , ²æà ±ÁAvÀ¥Áà ºÁUÀÄ ¹§âA¢ü ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj zsÁ¨ÁzÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄƪÀgÀÄ CgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ E§âgÀÄ CgÉÆævÀgÀÄ Mr ºÉÆÃVzÀÄÝ M§â CgÉÆæUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ºÁUÀÄ MlÄÖ C Q 3025/- gÀÆ¥À¬ÄAiÀÄzÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ ºÁUÀÄ ©jãÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr ¸ÀzÀj CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀt:-


aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 08/08 PÀ®A279, 337 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 21/03/08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ¹AzsÉ ¸Á:vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 13/3/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ CA©PÁ 4 ªÀµÀð EªÀ¼ÉÆA¢UÉ vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¤Ãj£À ºË¹£À ºÀwÛgÀ ¨ÁzÀ®UÁªÀAPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä PÀĽwÛzÀÝgÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ gÉÆÃr£À DZÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ aAvÁQ PÀqɬÄAzÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: : PÉJ-38 eÉ-8120 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÉAPÀl vÀAzÉ ±ÉõÀgÁªÀ V¸ÀqÉ ¸Á: OgÁzÀ(©) EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ UÁAiÀÄUÉƽ¹ DvÀ£É vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄUÀÄ«UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ OgÁzÀPÉÌ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁr ªÀÄvÉÛ ºÀaÑ aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁr RaðUÉ 2000/- gÀÆ PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¢: 17/3/08 gÀAzÀÄ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁV §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀÄ«UÉ E£ÀÄß DgÁªÀÄ DUÀzÀ PÁgÀt E£ÀÄß aQvÉì ªÀiÁqÀ®Ä ºÀt ¨ÉÃPÁVzÀÝjAzÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ FUÁUÀ¯Éà ºÀt PÉÆnÖzÉÝ£É E£ÀÄß PÉÆqÀĪÀ¢¯Áè K£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ªÀiÁrPÉÆà CAvÀ C£ÀÄßwzÁÝ£É RaðUÉ ºÀt PÉÆqÀzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ aAvÁQ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. £ÀA: 8/08 PÀ®A: 279.337.L¦.¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝPÉÌ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 44/2008 PÀ®A 324, 341, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/03/08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ²æà zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ªÉÄÃvÉæ ¸Á: ªÀÄAzÀPÀ£À½î JA§ÄªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 19/03/2008 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ªÀÄAzÀPÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄĨÁgÀPÀ ±ÁºÀ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ ¸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ºÉÆ®zÀ ºÁ¢AiÀÄ §UÉÎ ¦ügÁå¢UÉ DPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr ¨ÉÊzÀÄ ¥ÀAZï ¢AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆÃlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® oÁuÉAiÀÄ C. ¸ÀASÉå 44/08 PÀ®A 324, 341, 504, 506 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2) UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 44/08 PÀ®A 341,324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20-3-08 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ²æà «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CqÉ¥Áà PÁ¼É 38 ªÀµÀð, gÀªÀgÀÄ UÁA¢ü UÀAd ªÉÆÃw §eÁgÀzÀ°èAzÀ £ÀqÉzÀÄ PÀÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ 2030 UÀAmÉUÉ d¨ÁâgÀ rîgÀ¶Ã¥ï CAUÀr JzÀÄgÀÄUÀqÉ, CgÉÆævÀgÁzÀ ¤Ã®PÀAoÀ @ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ªÀÄ£ÀäAxÀ¥Áà ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÉ, «±Áé£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÀäAxÀ¥Áà ºÀªÀÄ£Á¨ÁzÉ ºÁUÀÆ E£ÉÆߧ⠨Á¯Áf EvÀ£À vÀªÀÄä J®ègÀÆ ¸Á CPÀ̪ÀĺÁzÉë PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÁªÀÅ JuÉÚ ªÀiÁgÀĪÀzÀÄ ¥ÉưøÀjUÉ ¤Ã£É ºÉý¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ MAzÀÄ MqÉzÀ UÁf£À ¨Ál® ¢AzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÀiÁ¼ÀPÉÊ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA:- 02/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 19/03/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ ®°vÁ UÀAqÀ zÉêÀuÁÚ UÀÄAdmÉà EªÀ½UÉ ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÀÄPÀ̽îzÀÄÝ §qÀvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ vÉÆAzÀgÉ EzÀÝ PÁgÀtzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄJuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÉÄʸÀÄnÖPÉÆArzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ C¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁðzÀ°è ±ÉÃjPï ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ UÀÄtªÀÄÄR ºÉÆAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 20/03/08 gÀAzÀÄ ªÀÄAeÁ£É 0530 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. EªÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÉ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄrDgï £ÀA 02/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 27/2008. PÀ®A 457, 380 L.¦.¹. :-

¢:20/03/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀħâtÚ ªÀÄzÁgÉ vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ:19-20/03/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ºÀ®§UÁð UÁæªÀÄzÀ°èzÀÝ vÀ£Àß UÉÆîعäÃvï CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ±Àlgï JwÛ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀiÁjAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ 3 vÉƯÉAiÀĵÀÄÖ C.Q. gÀÆ. 36,000=00 ºÁUÀÄ ¨É½îAiÀÄ 2 PÉ.f. MqÀªÉUÀ¼ÀÄ C.Q. gÀÆ.40,000=00 £ÉÃzÀÄÝ J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ MlÄÖ gÀÆ.76,000=00 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:27/08 PÀ®A:457, 380 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 106/08 PÀ®A 379 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 20-3-08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ gÀAeÉÆüÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ-24 ªÀµÀð eÁ-ºÀjd£À G-mÉÊ¥ÀgÉÊnAUÀ PÉ®¸À ¸Á-D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆÃnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 19-3-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ MAzÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£ï ¥Àè¸À PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA. PÉ.J-25/DgÀ-6681 C.Q. 25,000/-gÀÆ. ZÉ¹ì £ÀA. 04-PÉJ-21¹-50792 EAfãÀ £ÀA. PÉ.J-21/JA.-40363 £ÉÃzÀgÀ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ jAPÀÆ ¨ÁgÀ ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÁUÀ iÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/08 PÀ®A 379 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2008 PÀ®A. 41(r ) 102 ¹.Dgï.¦.¹.:-

¢/20/3/2008 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ RvÀUÁAªÀ gÉÆÃrUÉ vÀVΣÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÉÊ¥À ¸ÀÄqÀÄwÛzÀÄÝ £ÀªÀÄä ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÉÆÃr NqÀÄwÛgÀĪÁUÀ »rzÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁr CAzÁdÄ 30 PÉ.f. ©.J¸À.J£ï.J¯ï. PÉç¯ï ªÉÊgÀ ¸ÀÄlÄÖ vÁªÀÄÈzÀ vÀAw ºÁUÀ LMM «ÄÃlgÀ ©.J¸ï.J£ï.J¯ï. mÉ°¥sÉÆ£À ªÉÊgÀ£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ CzÀgÀ M¼ÀUÉ EzÀÝ vÁªÀÄææzÀ vÀAw C;Q; 30-00 C;gÀÆ; 600-00 ¨ÉïɪÀżÀî EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ 100 «ÄÃlgÀ 5. ¦. Pɧ¯ï ªÉÊgÀ vÀÄPÀrUÀ¼ÀÄ C;Q; 1500-00 ¨ÉÃ¯É ªÀżÀîzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ.


ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2008 PÀ®A. 498(J), 504, 307 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 20/03/2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ²æà ¢Ã¥ÀPÀ vÀAzÉ ºÀj±ÀÑAzÀæ ¸Á: ¯ÉÆÃt EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, £À£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ D±Á UÀAqÀ vÁ£Áf ¸Á: PÉÆgÉPÀ¯ï FPÉUÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÀAqÀ¤AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É¬ÄAzÀ ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁݼÉ, F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAV D±ÁUÉ PÉý PÀæªÀÄdgÀÄV¸À®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆV ªÉÊzsÁå¢PÁjUÀ½UÉ ¸ÀA¥ÀQð¹ ªÉÄʸÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ, ²æêÀÄw D±Á EªÀ½UÉ ¢£ÁAPÀ 20/03/2008 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ «ZÁj¸À®Ä ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 12/03/2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0800 UÀAmÉUÉ PÉÆgÉPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£ÀUÉ ¸Àé®à ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÁUÀÄwÛzÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÉÝ. £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ¨ÉÃUÀ CqÀÄUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÀÅ¢zÉ CAvÀ ºÉýzÀ. DUÀ £Á£ÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆìĸÀÄwÛzÉ ¸Àé®à vÁ¼ÀÄ D ªÉÄÃ¯É ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÉÛãÉ. CAvÀ ºÉýzÉ CzÀPÉÌ £À£Àß UÀAqÀ £À£ÀUÉ G¯ÁÖ ªÀiÁvÀ £ÁqÀÄwÛAiÉÄÃ£É JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÄÖ K£ÀÄ PÉ®¸À E°è ¤£ÀUÉ PÉƯÉè ºÁQÛ¤ CAvÀ CAzÀªÀ£Éà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ qÀ©â vÀAzÀÄ £À£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁQ PÀrØVj ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ¢£ÁAPÀ 21/03/2008 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ DzsÁgÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀÄvÀÄÛ d£ÁAUÀ ¤AzÀ£É PÁAiÉÄÝ :-

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2008 PÀ®A. 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹.3(2)(10)J¸ï.¹./ J¸ï.n. AiÀiÁPÀÖ 1989

¢/ 20/3/2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 8 UÀAmÉUÉ ªÉAPÀl rîgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄA¢gÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁdÄ vÀAzÉ zÉêÀgÁªÀ gÀªÀjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ 1)£ÁªÀÄzÉêÀ ªÀĸÀÄmÉ 2) ¦AmÁå vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ ªÀĸÀÄmÉ 3) §AmÁå vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ ªÀĸÀÄmÉ 4) §§¯Áå vÀAzÉ ¨sÀUÀªÀAvÀgÁªÀ ªÀĸÀÄmÉ J®ègÀÄ ¸Á; ¨ÉüÀPÀÆtÂ(©). gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ ªÉÄÃvÉæ EªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ £ÀªÀÄä §UÉÎ ¤Az£ÉÉ J£ÀÄ ºÉý¢ CAvÀ vÀqÉzÀÄ ºÀ£ÁgÉ ZÀÄ¢ZÁå¯Á ¯ÉÊ £ÁlPÀ PÀgÀ¯Á¯ÉÊ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÀUÀ΢AzÀ PÁ®Ä PÀnÖ PÀ©ât gÁr¤AzÀ vÀ¯É »A¨ÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ, ¸ÉÊPÀ® mÉÊgÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 45/2008 PÀ®A 341, 323, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/03/08 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ §A¢gÀĪÀ ªÀiÁ»w ¥ÀæPÁgÀ ¹ºÉZï¹ 731 ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀiÁzÀ ¸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÉÄÃvÉæ ¸Á/ ªÀÄAzÀPÀ£À½î EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 1830 UÀAmÉUÉ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 19/03/08 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ªÀÄAzÀPÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄĨÁgÀPÀ ±ÁºÀ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄß ºÉÆ®zÀ ºÁ¢AiÀÄ §UÉÎ ¦ügÁå¢UÉ DPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® oÁuÉAiÀÄ C. ¸ÀASÉå 45/08 PÀ®A 341, 323, 504 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆ°Ãs¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA :- 42/08 PÀ®A 107 ¹.Cgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 17/03/08 jAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ GªÀiÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¥Ánð 1 ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¥ÁAZÀ¼À ºÁUÀÆ E£ÀÆß 2 d£ÀgÀÄ ¸Á: GªÀiÁ¥ÀÆgÀ ¥Ánð 2 ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¥ÁaqÀÄgÀAUÀ PÁA§¼É ºÁUÀÆ E£ÀÆß 2 d£ÀgÀÄ ¸Á: GªÀiÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 82 £ÉÃzÀÄÝ vÀ£ÀßUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀnÖzÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CAvÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä UÀÄA¥ÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉʪÀÄ£À¸Àì ¨É¼É¹ PÉÊUÀ¼À°è ªÀiÁgÀPÀ¸ÀÛçUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ GªÀiÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è wgÀÄUÁqÀÄvÀÛ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ §qÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÁ M§âjUÉƧâgÀÄ C£ÀÄßPÉƼÀÄîvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CzÀjAzÀ ¸ÀzÀj 2 ¥Ánð d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 23/08 PÀ®A 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 20/03/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ¦.J¸À.L PÁ.¸ÀÄ. gÀªÀgÀÄ ºÀ½î ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ¦.¹. 1492 AiÀiÁzÀªÀ gÀªÀjUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉƽ ºÀÄtÂÚªÉÄ §AzÉÆç¸ÀÛ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸À®Ä ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÄ PÀ®Äè J¸ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr d£ÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄ ºÀÄnÖ¸ÀĪÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ »ÃrzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄß ºÁUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀĪÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀÆqÁ §A¢zÀjAzÀ ºÁUÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ eÁ«Ä£ÀÄ E®èzÉ ¸ÀévÀAvÀægÁV ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ C¥ÁAiÀÄPÁj ªÀÄvÀÄÛ C£ÁxÀðPÁj EgÀĪÀzÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 23/08 PÀ®A 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹. £ÉzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.

4) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.. 41/2008 PÀ®A 110 (f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 20-03-2008 gÀAzÀÄ 1330 UÀAlUÉ ¨ÉÃl¨Á®PÀÄAzÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ £ÀAdªÁqÉ ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ CªÀgÀ CvÉÛ ªÀiÁªÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É agÁqÀĪÀÅzÀÄ, ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ, ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. CAvÀ w½¹zÁUÀ ¦J¸ïL eÉÆvÉAiÀÄ°è ¹ºÉZÀ¹.535 gÀªÀgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 1400 UÀAlUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä, ¸ÀzÀj ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ PÁ±É¥Áà £ÀAdªÁqÉ ¸Á; ºÀÄ®¸ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ CªÀgÀ CvÉÛ - ªÀiÁªÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ, £À£Àß ºÉAqÀwUÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀ½¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ, E®è¢zÀÝgÉ, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ M¨ÉÆââ§jUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛãÉ. CAvÀ agÁqÀĪÀÅzÀÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁr, vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉà ©lÖ°è J£ÁzÀgÀÆ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀĪÀ ¹Üw PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


5) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 107/08 PÀ®A 110 (f) ¹.DgÀ.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 20-3-08 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L.(PÁ.¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ oÁuÉAiÀÄ fÃ¥À £ÀA. PÉ.J-38/f-143 £ÉÃzÀgÀ°è ZÁ®PÀ ¦.¹.-1264 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ°è §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E§âgÀÆ d£ÀgÀÄ aÃgÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ£À§AzÀAvÉ ªÀwð¹, ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ºÁUÀÆ EzÀjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨sÀAiÀÄ©üÃwªÁUÀÄwÛzÀÝjAzÀ fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¹ ¸ÀzÀj E§âgÀÆ d£ÀjUÉ 1900 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ CªÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ M§âgÀÄ ¹zÁÝgÉrØ vÀAzÉ PÀȵÁÚgÉrØ AiÀÄ®PÀÄAzÁ ªÀAiÀÄ-35 ªÀµÀð ¸Á-a£ÀPÉÃgÁ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. E£ÉÆßçâ£ÀÄ C§ÄÝ® ªÁ»ÃzÀ vÀAzÉ UÀįÁªÀÄ £À© ªÀAiÀÄ-54 ªÀµÀð ¸Á-©©UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÁ GvÀÛj¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj E§âjUÉ »ÃUÉ ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀÅAmÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 108/08 PÀ®A 110 (f) ¹.DgÀ.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 20-3-08 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ¦.J¸À.L.(PÁ.¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ oÁuÉAiÀÄ fÃ¥À £ÀA. PÉ.J-38/f-143 £ÉÃzÀgÀ°è ZÁ®PÀ ¦.¹.-1264 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ xÉÃgÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E§âgÀÆ d£ÀgÀÄ aÃgÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ£À§AzÀAvÉ ªÀwð¹, ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ºÁUÀÆ EzÀjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨sÀAiÀÄ©üÃwªÁUÀÄwÛzÀÝjAzÀ fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¹ ¸ÀzÀj E§âgÀÆ d£ÀjUÉ 2030 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ CªÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ M§âgÀÄ ²ªÁgÉrØ vÀAzÉ ®QëªÀiÁgÉrØ ªÀÄÄqÀ© ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð eÁ-gÉrØ G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á-ªÁAdj ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. E£ÉÆßçâ£ÀÄ dUÀ£ÁxÀgÉrØ vÀAzÉ ZÀ£ÁßgÉrØ AiÀÄ£À¥ÉÆù ªÀAiÀÄ-25 ªÀµÀð G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-ªÁAdj ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÁ GvÀÛj¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj E§âjUÉ »ÃUÉ ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀÅAmÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.