March 26, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 26-03-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ-25/03/2008

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2008 PÀ®A. 323.324.504 eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 25/3/08 gÀAzÀÄ 2245 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸Á; ªÀ¯ÉèÃ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ EvÀ¤UÉ ¤ªÀÄä £Á¯É ¤ÃgÀÄ £ÀªÀÄä PÀqÉ §gÀÄwÛªÉ CAvÀ ºÉýzÁUÀ gÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä £Á¯É ¤ÃgÀÄ gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ ªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ C¯Éè EzÀÝ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉÃUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/08 PÀ®A. 323. 324. 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 37/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ : 324,325,504,506 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Àà ¸Á: ElUÁ ºÁdgÁV £ÀªÀÄä CuÁÚ-vÀªÀääA¢gÀ £ÀqÀÄªÉ ªÀÄ£É -ºÉÆ®zÀ §UÉÎ dUÀ¼À EgÀÄvÀÛzÉ ¢£ÁAPÀ: 25-3-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Àà ¸Á: ElUÁ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Àà ¸Á: ElUÁ PÀ°è¤AzÀ §®UÁ°£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀ£ÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢ :±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Àà ¸Á: ElUÁ gÀªÀgÀ ºÉArwAiÀiÁzÀ ¸ÀvÀåªÀĽUÉ gÁªÀÄ PÉÊ ªÀÄĶ֬ÄAzÀ ºÀ°è£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ºÀ®Äè ªÀÄÄjzÀÄ ºÉÆÃVzÉ JA§ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ . AiÀÄÄ.r.DCgï £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A :- 2/2008 PÀ®A-174 ¹DgÀ.¦.¹

ªÀÄÈvÀÛ gÀÄPÀÌ«ÄÃt¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 70 ªÀµÀð eÁw-ªÀÄgÁoÁ ¸Á- PÉÆlÖUÉÃgÁ EªÀ¼ÀÄ PÉÆlÖUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀªÀ½zÀÄÝ ¯ÁªÁjñÀ EgÀÄvÁÛ¼É . EªÀ½UÉ UÀAqÀ , ªÀÄPÀ̼ÀÄ AiÀiÁgÀÄ EgÀĪÀ¢Ý¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆ® , ªÀÄ£É EgÀĪÀ¢Ý¯Áè ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ-5/3/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ UÀÄr¸À°è EzÁÝUÀ CPÀ̹äÃPÀªÁV ¢Ã¥ÀzÀ GjAiÀÄ£ÀÄß CªÀ¼À ¹ÃgÉUÉ vÀUÀÄ° ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ PÀÄwÛUɬÄAzÀ ªÉÆüÀPÁ® ªÀgÉUÉ ¥ÀÆwð ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀjªÀ¼ÀUÉ ¢£ÁAPÀ 6/3/08 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25/3/08 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É

ªÀÄlPÁ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå59/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀ®A. 78 (111) PÀ.¥ÉÆÃ.PÁ¬ÄzÉ eÉÆvÉ 420 L¦¹

¢£ÁAPÀ 25-03-08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ PÉ.E.© PÀbÉÃjAiÀÄ JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ JAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹.¦.L. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ±ÁªÀÄgÁªÀ J.J¸À.L. ºÁUÀÆ ¹.¦.¹ 1326. 1474 ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä PÉ.E.© PÀbÉÃjAiÀÄ JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è M§â ªÀåQÛ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÄ E£ÉƧ⠪ÀåQÛ d£ÀjUÉ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ M§â ªÀåQÛ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ E£ÉƧâ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð G: PÀÄ®PÀ¸À§Ä ¸Á: C®ÆègÀ JAzÀÄ ºÉýzÀÄ DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1050=00 gÀÆ JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 33/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ 279, 338 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 24-03-2008 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ gÀ« vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¸Á: JPÀ®ÆgÀ vÁAqÁ CwªÉÃUÀ ¤µÁ̽dvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËQUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 33/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ 279, 338 L.¦.¹ £ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.