March 16, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 16-03-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-03-2008


C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ 29/08 PÀ®A 279 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 15/03/08 gÀAzÀÄ ²æà FgÀuÁÚ vÀAzÉ ¸À£ÀÄäR ¸ÁvÀ®UÁAªÀPÀgï vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉÆqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA 9gÀ ªÀÄÄ®PÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¢AzÀ ¥ÀÄuÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ£Àß½î ¨ÁqÀðgÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¸ÀzÀj ¯Áj ªÉÃUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀvÉÆnÖ vÀ¦à zÀUÀqÀÄ zsÁ¨ÁzÀ ©æqÀÓ ªÉÄÃ¯É ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß §®ªÀÄVίÁV ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£É ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ üAiÀiÁjUÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ oÁuÁ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA 29/08 PÀ®A 279 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 97/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 279,337
L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-3-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÀgÁd vÀAzÉ CA§æ¥Áà PÁqÀªÁ¢ ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð ºÁUÀÆ M§â ¥ÀAqÀj ºÀAzÁæ¼À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J-39/8156 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ F ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ »A¢¤AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¥ÀAqÀj EªÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, £À£ÀQAvÀ ªÀÄÄAZÉ ¸ÀzÀj ¥ÀAqÀj EªÀ£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÁºÀ£ÀzÀ°è D¸ÀàvÉæUÉ §A¢gÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è §AzÀÄ ¸ÉÃjPÀ DVgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýPÉ §gɬĹzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ EAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/08 PÀ®A 279,337 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ. C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 39/2008 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ 14/03/08 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà zÀvÀÄÛ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸Á/ ±ÀªÀIJgÀ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ±ÀªÀIJÃgÀ£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ DmÉÆà £ÀA§gÀ PÉJ-38/4446 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ ªÀÄAzÀPÀ£À½î ¸À«ÄÃ¥À wgÀÄ«£À°è DmÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆ ºÀvÉÆnAiÀÄ°è ElÄÖPÉƼÀîzÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄä¯É ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® oÁuÉ C.¸ÀASÉå 39/08 PÀ®A 279,337,338,L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ Cr ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A :- 21/08 PÀ®A: 279, 337,338,304(C) L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í.DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ B 4-3-08 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÀæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ PÀÄ. ¥ÀzÁäªÀw vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 4-3-08 gÀAzÀÄ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ CA§uÁÚ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà zsÀ£ÀUÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÀȺÀ ¥ÀæªÉñÀ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ 1) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Àà gÀgeÉñÀégÀ 2) gÀhÄgÀt¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¹AzÀ 3) avÀæAiÀiÁå UÀAqÀ ©üêÀÄgÁªÀ ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ PÁæ¹ìUÉ ºÉÆÃzɪÀÅ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1730 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁªÀÅ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ - UÀįÁâUÀð gÁdå ºÉzÁÝj zÁlĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆÃzÀ ZÁ®PÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢üAiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀPÉÌ §® UÀ®èPÉÌ JqÀ ªÉƼÀPÉÊUÉ §®UÉÊ gÀmÉÖ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ. §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É §® ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVªÉ. fÃ¥À £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV JªÀiï.JZï. 24-JªÀiï-49 EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj fÃ¥À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzsÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PàæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ EvÁå¢ü PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ alUÀÄ¥Áà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 21/08 PÀ®A 279 ,337,338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ 2100 UÀAmÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. ¢£ÁAP 16-3-08 gÀAzÀÄ 0845 UÀAmÉUÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ PÁªÀÄUÉÆAqÀ eÁw PÀÄgÀħ ªÀAiÀÄ 44 ªÀµÀð ¸Á: PÀ®ÆègÀ EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÀAzÀgÉ F ªÉÄîÌAqÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¹zÀÝ¥Áà FvÀ£ÀÄ £À£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁUÀ ¨ÉÃPÀÄ EvÀ¤UÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ªÉÄÊwæ D¸ÀàvÉæ AiÀÄ°è ¸Àé®à UÀÄtªÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 13-3-08 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÀæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EvÀ£ÀÄ aQvÉìAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 16-3-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0615 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A 304(J) L.¦.¹. C¼ÀªÀr¸À¯ÁVzÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 20/08 PÀ®A 324,504, eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 15/03/08 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨sÀgÀvÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ ¯ÁSÉ ¸Á/ ®R£ÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄÝ ¤ÃrzÀÄÝ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15/3/08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ®R£ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ DvÀ£À CtÚ PÀlÖqÀzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁUÀ C°èUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀ« vÀAzÉ gÁªÀÄ ªÉÆîPÉ ºÁUÀÄ E£ÉÆߧ⠸Á/ E§âgÀÄ ®R£ÀUÁAªÀ ºÉÆÃV CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̽UÉ AiÀiÁPÉ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ¢ CAvÁ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ GvÀÛªÀÄ ¯ÁSÉ gÀªÀgÀ vÀ¯É ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼À ©qÀ¸À°PÉ ªÀÄzsÀå ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 20/08 PÀ®A 324,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 33/08 PÀ®A 324,504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/03/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw £ÀgÀ¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ ©ÃgÀUÉÆAqÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄAUÁ¼Á¨Á¬ÄUÉ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À£ÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÀ½UÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ZÀÆ¥ÁzÀ UÁf¤AzÀ JqÀUÉÊ ªÉƼÁPÉÊUÉ PÉƬÄzÀÄÝ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÉ.

3) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 45/08 PÀ®A 324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 15/03/08 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zÉëzÁ¸À vÀAzÉ J®è¥Áà CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÉñÀ EvÀ£ÀÄ DlªÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ C°è CgÉÆæ dUÀ£ÁßxÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¤AwzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÀ ªÀÄtÄÚ vÀÄgÀÄwgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄ ªÀÄUÀ¼À PÀtÂÚ£À°è ©zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ CªÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ¤UÉ PÀgÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ CªÀ£À vÀAzÉUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÀtÂAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 34/08 PÀ®A 32,34 PÉ.E JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 15/03/08 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ E¸ÁèA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ gÁzÀ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ªÀĮ̥Àà ¹AzÉ ªÀAiÀÄ 35 ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV 30 §Æ¤ ¸ÉàõÀ¯ï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁlPÉÌAzÀÄ ¸Áéé¢Ã£ÀzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ £Àqɹ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 40/2008 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 15/03/08 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀܽAiÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦J¸ïL eÉÆvÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 1134, 1255 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ oÁuɬÄAzÀ 1645 UÀAmÉUÉ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-38/f-67 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ¹AzÉÆ® vÁAqÁPÉÌ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr fÃ¥À ¤°è¹ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆV DgÉÆævÀ¤UÉ »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¹ £ÀAvÀgÀ CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀ 5 °Ã. PÁå£À£À°è CAzÁdÄ 5 °Ã. PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä EzÀÄÝ F §UÉÎ ¯ÉʸÀ£Àì EzÉAiÉÄà JAzÀÄ «ZÁj¸À®Ä DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ¯ÉʸÀ£Àì EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÀ w½¹zÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¯ÉʸÀ£Àì ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ 1715 UÀAmÉUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ°èAiÀÄ MAzÀÄ °Ã. gÀµÀÄÖ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä gÀ¸ÁAiÀĤPÀ vÀdÕgÀ ¥ÀjÃPÉë PÀÄjvÀÄ ±ÁåA¥À® vÉUÉzÀÄ ±ÁåA¥À® ¸ÀgÁ¬Ä ºÁUÀÄ PÁ夣À°èzÀÝ ¸ÀgÁ¬Ä PÁå£À ¸ÀªÉÄÃvÀ d¦Û ªÀiÁr f¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄÄ EAzÀÄ 1715 UÀAmɬÄAzÀ 1815 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÀܼÀzÀ°è §gÉzÀÄ ªÀÄÄV¹ zÀ¸ÀÛVjAiÀiÁzÀ DgÉÆæ ºÁUÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ UÀÄ£Éß £ÀA oÁuÉ 7/2008 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15-03-07 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀå gÁw ªÉ¼ÉAiÀÄ°è CAzÁdÄ 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ amÁÖ UÁæªÀÄzÀ eÉÊ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀzÀ°ègÀĪÀ 1] §AUÁgÀzÀ ªÀiÁAUÀ¯Éå EvÀgÉ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ C/Q. 4,500/- 2] ªÀÄA¢gÀzÀ°è C¼ÀªÀr¸À¯ÁzÀ zÁ£ÀzÀ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°è£À ºÀt CAzÁdÄ 2,000/- gÀÆUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 6,500/- gÀÆUÀ¼ÀzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ °TÃvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2008 PÀ®A. 379 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

2) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2008 PÀ®A. 457,380 L.¦.¹.:-

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16/03/2008 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ
§¸À¥Àà ªÀÄzÀÄPÀmÉÖ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á; oÁuÁPÀıÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¥Àæw ¢£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 16/03/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉUÉ £À£Àß d£ÀgÀ¸ÉÆÖÃgÀ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj CAUÀrAiÀÄ zÀQët ¨sÁUÀzÀ ¸ÉÃlgÀPÉÌ ºÁQzÀ ©ÃUÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ¸ÉlgÀ JwÛzÀÄÝ £ÉÆÃr UÁ§jUÉÆAqÀÄ M¼ÀUÀqÉ EtÄQà mÉç¯ï qÁæUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä qÁæUÀ¼À ©ÃUÀ vÉUÉ¢zÀÄÝ RįÁè EzÀÄÝ M¼ÀUÉ EnÖzÀÝ 15000/- gÀÆ. EgÀ°®è. ¸ÀzÀj ºÀt ¢£ÁAPÀ 15/03/08 gÀAzÀÄ ºÁUÀÆ 16/3/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀå gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ DzsÁgÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/2008 PÀ®A. 457,380 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 16/03/2008 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ PÀ¼ÀAeÉ J¸ï PÉ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð ¸Á;ºÁ¸À£À ¸ÀzsÀå oÁuÁPÀıÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¥Àæw ¢£ÀzÀAvÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16/03/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0600 UÀAmÉUÉ £À£Àß ¨ÉÃPÀj CAUÀrUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj CAUÀrAiÀÄ zÀQët ¨sÁUÀzÀ ¸ÉÃlgÀPÉÌ ºÁQzÀ ©ÃUÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ¸ÉlgÀ ¸Àé®à ªÉÄïÉÌ JwÛ M¼ÀUÉ EtQ £ÉÆÃqÀ®Ä M¼ÀUÉ ©ÃUÀ ºÁQzÀ PÁµïqÁæ MqÉ¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ PÀĪÀiÁgÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä gÁwæ qÁæ£À°è ¢£À«r VgÁQ ªÀiÁrzÀ 3,000/- gÀÆ. EnÖzÀÄÝ PÁt°®è. DzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 15/03/08 gÀAzÀÄ ºÁUÀÆ 16/3/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀå gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ CAUÀrAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ¸ÉlgÀ JwÛ M¼ÀUÀqÉ PÁåµï qÁæzÀ°èzÀÝ 3000/- gÀÆ. PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ DzsÁgÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA 04/2008 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 14/03/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ vÉÆÃlzÀ°è PÀ§Äâ ºÁUÀÄ eÉÆüÀ EzÀÄÝ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ PÁqÀÄ ºÀA¢UÀ¼ÀÄ PÀ§Äâ ºÁUÀÄ eÉÆüÀ wAzÀÄ ºÁ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj PÁqÀÄ ºÀA¢UÀ¼À£ÀÄß Nr¸ÀĪÀ UÉƸÀÌgÀ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ §PÀÌuÁÚ EvÀ£ÀÄ vÉÆÃlPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ¨É CAvÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý vÉÆÃlPÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ vÉÆÃlzÀ°èzÀÝ PÀgÉAl PÀA§zÀ ªÉÊgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj PÀgÉAl EzÀÝ ªÉÊgÀ£ÀÄß ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀÛ£À JzÉAiÀÄ ¨sÁUÀPÉÌ ºÀwÛ JzɨsÁUÀ ¸ÀÄlÄÖ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¢£ÁAPÀ: 15/03/2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 5-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ªÉAPÀªÀÄä UÀAqÀ §PÀÌuÁÚ gÀªÀgÀÄ ¦ÃAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 21/08 PÀ®A 323,504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 15/03/08 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÉÆûzÁ¸À vÀAzÉÉ gÁªÀÄgÁªÀ ¨ÉÆ®PÉ ¸Á/ ®R£ÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄÝ ¤ÃrzÀÄÝ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 15/3/08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ®R£ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ CA¨ÉÃqÀÌgï ¨sÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¨sÀgÀvÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ ¯ÁSÉ ºÁUÀÄ E£ÀÆߧâ E§âgÀÄ ¸Á/ ®R£ÀUÁAªÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ gÀ« ºÉÆÃV ¤Ã£É £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̽UÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆqÉ¢¢j CAvÁ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ `¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É’ E°èAiÀĪÀgÉUÉ §AzÀÄ PÉüÀĪÀµÀÄÖ zsÉÊAiÀÄð §A¢zÉ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄ EzÀ MAzÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 21/08 PÀ®A 323,504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/08 PÀ®A 107 ¹.Cgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/03/08 jAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ UÉÆÃlð(©) UÁæªÀÄzÀ°è ¥Ánð1 ©üêÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ºÀtUÉ ªÀAiÀÄ 56 ºÁUÀÆ E£ÀÆߧ ¸Á: WÀàl¨ÉÆgÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¥Ánð2 ¨Á§Ä vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà Pàtf ªÀAiÀÄ 55 ºÁUÀÆ E£ÀÆߧ ¸Á: UÉÆÃlð(©) gÀªÀgÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 143/2 £ÉÃzÀgÀ ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ ºÉÆ®zÀ §AzÁjAiÀÄÄ ¤Ã£ÀÄ ºÉÆqÉ¢¢Ý vÁ£ÀÄ ºÉÆqÉ¢zÉÝ CAvÀ M§âjUÉÆçâgÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ §qÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÁ UÁæªÀÄzÀ°è UÀÄA¥ÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÀPÀ¸ÀÛç »rzÀÄPÉÆAqÀÄ MqÁr UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj 2 ¥Ánð «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.