March 8, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 08-03-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08-03-2008.

ªÀÄlPÁ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 86/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 78(111) PÉ.¦ JPÀÖ eÉÆvÉ 420 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 7-3-08 gÀAzÀÄ SÁ¸ÀV ¨Áwä §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀmÉî ZËPÀ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ £À¹Ã©£À ªÀÄlPÁ dÆeÁl d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CAQ¸ÀASÉå aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀ d£ÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï¦, ¹¦L ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢üAiÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß 1) ªÀĺÀäzÀ C°Ã vÀAzÉ E¸Áä¬Ä® ¸Á§ RägÉò ¸Á- RÄgÉòUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ2) SÁeÁ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¸Á§ E¨Áæ»A¨Á¬Ä ªÁ¯É ¸Á-£ÀÆgÀSÁ£À CSÁqÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ3) eÁÕ£À¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ºÀ®UÉ ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð ¸Á- E¸ÁèA¥ÀÆgÀ vÁ-§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ CAUÀ drÛ ªÀiÁr UÀÄ£Éß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.2030/-, 3 ¥É£ÀÄß , ªÀÄlPÁ aÃn, JgÀqÀÄ ªÉÆèÉÊ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ DmÉÆà UÀÄ£ÉßUÉ §¼À¹zÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÉ£ÁªÉÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/08 PÀ®A. 78(111) Pɦ JPÀÖ eÉÆvÉ 420 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 32/08 PÀ®A 87.PÉ.¦ JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 07-03-08 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ UÉÆÃ¥Á® gÁoÉÆÃqÀ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ¨Áwä §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ, ©ÃzÀgÀ gÉʯÉé ¤¯ÁÝzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 5-6 d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¹àl DmÁ DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ w½¹zÀ. ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ 2 ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁPÉðl oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀ gÉʯÉé ¤¯ÁÝtPÉÌ 2230 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV C°è £ÉÆqÀ¯ÁV 6 jAzÀ 7 d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ £À¸ÀÄ©£À E¹àl J¯ÉAiÀÄ Dl DqÀÄwÛzÀÝgÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ CAUÀ drÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 1)£ÀUÀzÀÄ ºÀt 3,800=00 gÀÆ. 2) 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼ÀÄ 3) 4 ªÉÆèÉÊ®UÀ¼ÀÄ C.Q-4000=00 gÀÆ oÁuÉUÉ §AzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ. ªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiÁ»w PÀÄjvÀÄ ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.

3) UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 33/08 PÀ®A 87(3) PÉ.¦. JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 7-3-08 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ, £Á£ÀÄ ¦J¸ïL UÁA¢ü UÀAd oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ü ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÀÆA¢UÉ PÉÆrPÉÆAqÀÄ a¢æ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ ¸À¥Áß avÀæzÀ §½ ºÉÆÃV ªÀÄgÉÀAiÀiÁV fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¹ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj CgÉÆævÀgÀÄ 1) £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ vÀÄPÁÌgÁªÀÄ eÁw Qæ±ÀÑ£À, ªÀAiÀÄ 50 ¸Á ºÀƤßPÉÃj ¸ÀzÁå ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ.2) ¨sÀgÀvÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¨ÉãÀPÉÃgÁ eÁw zÀ°èvÀgÀÄ ªÀAiÀÄ 52 ¸Á a¢æ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄmÁÖPÁ anÖ §gÀzÀÄPÀÆqÀĪÀzÀÄ £ÉÆÃr CªÀgÀ 1700 UÀAmÉUÉ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ºÀt MlÄÖ 210/- gÀÆ. ºÁUÀÄ ªÀÄmÁÖPÁ anÖUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr, ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ EAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀARå 33/08 PÀ®A 87(III) PÉ.¦. JPïÖ £ÉÃzÀgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt : -

ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 19/2008. PÀ®A. 279,337 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. JPÀÖ.

¢£ÁAPÀ:07/03/2008 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÁªÀðw ªÀAiÀÄ:15 ªÀµÀð ºÁUÀÄ £À£Àß C½AiÀÄ£ÁzÀ gÁdÄ ¹AzÀ§AzÀUÉ J®ègÀÆ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¨Á宺À½î ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÁªÀðw EªÀ¼ÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ ¯Áj £ÀA:J.¦:29 n:2663 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ¹AUÉ, 45 ªÀµÀð, eÁåw:ºÀjd£À, G:PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á/ ¨Á宺À½î.[PÉ]. gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ rüQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ CªÀ¼À §®Q« PÀrzÀÄ, ¨Á¬ÄUÉ vÀ¯ÉUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯Áj ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉUÉ 1700 UÀAmÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:19/08 PÀ®A:279,337 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. JPÀÖ. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgï. C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA:B 33/08 PÀ®A:279,337 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ: 7/03/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgï-ªÉÄÊ®Ægï gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÉÄÊ®Ægï ¸ÀgÀPÁj UÉÆÃzÁªÀÄ ºÀwÛgÀ, ¯Áj £ÀA.JA.ºÉZï. 12 - 7851 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æÃ. ¸ÉÊAiÀÄåzï ®wÃ¥sï vÀAzÉ ºÉÊzÀgÀ C°, 45 ªÀµÀð, ¸Á/gÁªÀĨÁUï PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®Ægï.UÉÆÃqÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀAiÀÄzÀ°è UÉÆÃqÉUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄzÀÝjAzÀ UÉÆÃqÉ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ JzÉUÉ, JqÀ vÉÆÃqÉUÉ, §®UÁ°£À »ªÀÄär ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ DgÉÆæ WÀl£Á ¸ÀܼÀ¢AzÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.

3) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 30/08 PÀ®A 279, 427 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07/03/08 2100 UÀAmÉUÉ UÉÆÃlð(©) UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀzÀ°è ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà ªÀĺÁ°AUÀ §¸Àì £ÀA PÉJ 38 J¥sï 325 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: RAqÁ¼À ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß »AzÀPÉÌ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÀmÉÖUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ PÀmÉÖ MqÉzÀÄ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JA§zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

4) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå :21/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 207/03/08 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzÀ ¤¸ÁgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ºÀ¸À£À 25 ªÀµÀð G// ¯Áj £ÀA JªÀiï.ºÉZï-25/©-9053 £ÉzÀÝgÀ Qè£ÀgÀ ¸Á// §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA JªÀiï.ºÉZï-25/©-9053 £ÉzÀÝgÀ°è UÀÄdgÁvÀ PÀqɬÄAzÀ ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ gÁ.ºÉ. 9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ CPÀâgÀ vÀAzÉ °AiÀiÁRvÀ C° ¯Áj £ÀA JªÀiï.ºÉZï-25/©-9053 £ÉzÀÝgÀ ¸Á// §.PÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ £À¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÄÃgÁd PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ §§°AiÀÄ VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr ¥À°Ö ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ E£ÉÆßçâ ZÁ®PÀ £Á¹ÃgÀ vÀAzÉ ±ÉÃR ªÀĺÀäzÀ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. EvÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 21/08 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.


C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. AiÀÄÄrDgï 2/2008 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

ªÀÄÈvÀ ¨Á§ÄgÁªÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 7-3-2008 gÀAzÀÄ 1930 UÀAlUÉ PÀÄrzÀ DªÀÄ°£À°è UÉÆøÁ¬Ä ªÀÄoÀzÀ ¤Ãj£À ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ,ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw ¨sÁVÃgÀw UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ©UÉð ªÀAiÀÄ:58 eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á; ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.