March 2, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 02-03-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 02-03-2008.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 28/08 PÀ®A 341,323,324,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 1/03/08 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ zsÀªÀÄð¥ÀæPÁ±À PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ªÉÊd£ÁxÀ ZË¢æ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ¸ÀAUÀ£ÀÆgÉ ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á: zsÀªÀÄð¥ÀæPÁ±À UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ®R£À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ zÀÄUÉð gÀªÀgÀ CtÚ¤UÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉ¢zÀÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ¼À KPÉ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ ©Ãr¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzsÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 29/08 PÀ®A 323,324,504,eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 1/03/08 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ zsÀªÀÄð¥ÀæPÁ±À UÀ°è ªÉÊd£ÁxÀ ZË¢æ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ®R£À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ zÀÄUÉð ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á: zsÀªÀÄð¥ÀæPÁ±À UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ ¸ÀAUÀ£ÉÆÃgÀ gÀªÀgÀ ¨sÁªÀ¤UÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉ¢zÀÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢ü dUÀ¼À KPÉ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ ©Ãr¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzsÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 31/08 PÀ®A 324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 1-3-08 gÀAzÀÄ 2200 ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà ªÀAiÀÄ 22ªÀÀµÀð, G DmÉÆà ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ClÆzÀ°è §AzÀÄ ªÉÆÃw §eÁgÀzÀ°è £ÁUÀ±ÉÃnÖ ¥Á£À CAUÀr UÀwÛgÀ ¥Á£À ºÁQ¹ PÉƼÀÄîªÁUÀ CzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£Éß £ÀÀªÀÄäUÉ AiÀiÁåPÉ ºÉÆqÉ¢¢, CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vɯÉAiÀÄ »A¨sÁUÀz°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀt :-

1) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA, 27/08 PÀ®A 32,34 PÉ.E JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ;-01-03-08 1730 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è §gÀĪÀ zÀÄUÁð zsÁ¨ÁzÀ°è ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ©ÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀ §UÉÎ ¸ÀĽªÀÅ ¹QÌzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ.PÉ.JªÀiï. ¸ÀwñÀ ¹.¦.L ªÀiÁPÉðl ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è zÁ½ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ºÁUÀÄ DgÉƦ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ PÀ¯Áåt¥Áà ºÀAUÀgÀV EvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 18/2008. PÀ®A 32 PÉ.E. JPÀÖ :-

¢:01/03/08 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ºÀÄ¥À¼Á UÁæªÀÄzÀ°è M§â ªÀÄ»¼É C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ£ÀV E®èzÉà ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ¼É CAvÁ §AzÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÁ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ J.J¸ï.L. ZÀAzÀæPÁAvÀ, ºÁUÀÄ ªÀÄ.¦.¹. 1680 CPÀÌ£ÁUÀªÀiÁä gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀÄ¥À¼Á UÁæªÀÄPÉÌ 2100 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV C°è E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ ±ÁåªÀÄgÁªÀ ªÀÄzÁ¼É & ¸ÀAdÄ ªÀÄqÉÆ¼É E§âgÀÆ ¸Á/ ºÀÄ¥À¼Á gÀªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ gÀÄQät¨Á¬Ä ¸Á/ ºÀÄ¥À¼Á FPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ FPɬÄAzÀ MlÄÖ gÀÆ.2,880=00 £ÉÃzÀÄÝ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ½UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ¼À «gÀÄzsÀÝ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:18/08 PÀ®A:32 PÉ.E. JPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA :- 24/08 PÀ®A 87 Pɦ JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 1/03/08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ºÀ½î ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ¦¹ 909 ¥ÀæPÁ±À, ¦¹ 865 ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦¹ 869 ±ÁAvÀ°AUÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ RavÀ ¨Áwä ¹PÉÌzÉAzÀgÉ ¸ÀĨsÁµÀ ZÀPÉæAiÀĪÀgï JuÉÚ CAUÀrAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 4 d£ÀgÀÆ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ½AzÀ ºÀt-ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆÃlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÉ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl CqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ° ¹§âA¢ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ ªÀiÁr MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1020=00 gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 39/08 PÀ®A 110 (E & f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 01/03/08 gÀAzÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÀįÁÌ ¦J¸ÀL (PÁ.¸ÀÄ) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ºÀUÀ®Ä UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀÄ¯É ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ d£ÀjUÉ ºÁUÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ CqÉvÀqÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉ ©lÖgÉ EzÉ jÃw ªÀÄqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½zÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

2) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2008 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 01-03-2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL eÉÆvÉAiÀÄ°è ¹.ºÉZï.¹.535 gÀªÀgÉÆA¢UÉ D£ÀAzÀªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃnPÉÆmÁÖUÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ d£ÀjAzÀ w½zÀÄ §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA.283 £ÉÃzÀgÀ §UÉÎ JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛç »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀäßAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ CqÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. DzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ 107 ¹DgÀ¦¹ zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 30/08 PÀ®A 354, 509 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 1/03/08 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw ¥ÀĸÁà ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀzÀ¤«ÄvÀå ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ²PÀëuÁ¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtgÀªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 27/2/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ¸À.ªÀiÁ.±Á¯ÉAiÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÄ°èPÁdÄð£À zÉÊ»PÀ ²PÀëPÀ FvÀ£ÀÄ 7 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ «zÁåyð¤AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzsÁåºÀß HlzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ZÀÄqÁ¬Ä¹zÁÝgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 79/08 PÀ®A 354 341 504 506 L¦¹ :-

£ÁAPÀ 1-3-08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ : ²æêÀÄw eÉʧģÀ ©Ã UÀAqÀ SÁ¹ÃA C° ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄUÀ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ gÁºÉ £ÀA-9gÀ ¸ÉÆà ¥sÉÊ£À CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ zÁæQë Rjâ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À CA¨ÉqÀÌgÀ ZËPÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ C¯ÁèªÉǢݣÀ ¸Á-£ÀÆgÀSÁ£À CSÁqÁ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ CgÉ ªÀiÁQ ¯ËqÉ EzÀgÀ PÉÃAªÀÅ DwÃj ¨ÉÆøÀrPÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄUÀ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå gÀªÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉÊ »rzÀÄ vÀ½îzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁ𢠣À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ PÉüÀ®Ä DPÉUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀĪÀiï PÉÆãÀ ¨ÉÆ®£ÉªÁ° JAzÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀ£ÀÄ. ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/08 PÀ®A. 354 341 504 506 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


5) ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/08 PÀ®A: 447, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 13-02-08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw , vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÉÆîzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆÃzÀ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr £À£ÀUÉ ºÉÆî¸ÀÄ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ¤ªÀÄä ªÉÄÃ¯É CmÁæ¹n PÉÃ¸ï ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ¨ÉÊ¢j¹gÀÄvÁÛ£É.CzÀj DgÉÆæ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÀªÀÄæ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¥ÀxÀðªÀÄ ªÀvÀðªÀiÁ£À eÁj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


6) ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/08 PÀ®A: 143,147,148,354,447,504,506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :

¢£ÁAPÀ: 29-02-08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±ÀgÀt¥Áà UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Áà eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: d£ÀªÁqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ, ªÀiÁªÀ ªÉÄÊzÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÉÆîzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ºÁUÀÆ 11 d£ÀgÀÄ PÀÆr £ÀªÀÄä ºÉÆÃzÀ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr £À£ÀUÉ ºÉÆî¸ÀÄ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPɺÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.