March 7, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 07-03-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 07-03-2008.

ªÀiÁzsÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛ ¥Àæw§AzsÀPÀ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀt :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 29/08 PÀ®A 20(©)(2)(¹) J£ï.r.¦.J¸ï JPÀÖ 1985 :-

¢£ÁAPÀ 06/03/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® RavÀ ªÀiÁ»w zÉÆgÀwÛzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¦ÃgÁf vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ¥Á®A¥À¯Éè ªÀAiÀÄ 45 ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw ®QëèÁ¬Ä UÀAqÀ ¦ÃgÁf ¥Á®A¥À¯Éè E§âgÀÆ ¸Á: PÉÆAUɪÁr EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÁßKSÉýî PÀqɬÄAzÀ gÁ.ºÉ £ÀA 9gÀ ªÉÄÃ¯É gÁeÉñÀégÀ PÀqÉUÉ §eÁd ZÉÃvÀPï ¸ÉÆÌÃlgï £ÀA PÉJ 39 E 2593 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É UÁAeÁ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉA§ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ vÀºÀ¹¯ÁÝgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÁ.ºÉ £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ £Àqɹ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¥ÀzÁxÀðªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁlPÁÌV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝ DgÉÆævÀgÁzÀ ¦ÃgÁf vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ¥Á®A¥À¯Éè ªÀAiÀÄ 45 ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw ®QëèÁ¬Ä UÀAqÀ ¦ÃgÁf ¥Á®A¥À¯Éè E§âgÀÆ ¸Á: PÉÆAUɪÁr EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CAzÁdÄ 20 PÉ.f UÁAeÁ C.Q 11,000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ §eÁd ZÉÃvÀPï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §.PÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 29/08 PÀ®A 20(©)(2)(¹) J£ï.r.¦.J¸ï JPÀÖ 1985 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw PÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀgÁªÀ ªÀÄgÀªÀ½î G; ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ¨Á®PÀgÀ ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄzÀ ªÉÄðéZÁgÀuÉ ¸Á; ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀgÀªÀgÀÄ ¸ÀPÁðPÁj ¨Á®PÀgÀ ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄzÀ°è ªÉÄðéZÁgÀuÉ CAvÁ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 05, 06/03/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄzÀ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ CrUÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀªÀ¸À zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 4330/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ CrUÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀªÀ¸À zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ °TvÀ CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/08 PÀ®A 32,34 PÉ.E. DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 06/03/2008 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀ d£ÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÁ½ £Àqɹ d¦Û ¥ÀAZÀÀ£ÁªÉÄ §gɬĹ PÉÆqÀ®Ä PÉýPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¦¹ 1246, 1518, 905 fÃ¥À ZÁ®PÀ J¦¹ 134 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-38/f-63 £ÉÃzÀgÀ°è r.J¸ï.¦.ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è oÁuɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀlÄ SÁ£Á¥ÀÆgÀ gÉÆÃrUÉ ºÉÆÃV ¤Ã®PÀAoÀ UÁæªÀÄzÀ PÁæ¸À gÀ¸ÉÛ ºÀwÛgÀ C¥Éà DmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ-39/5658 £ÉÃzÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ DmÉÆà »rzÀÄ ZÉPï ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è ©ÃAiÀÄgÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ, ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À PÁl£ïUÀ¼ÀÄ 1720 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ±À©âÃgÀ vÀAzÉ gÁeɸÁ§ ºÀÄqÀUɪÁ¯É¸Á: ªÀÄAoÁ¼À vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAvÀ ºÉý vÀ£Àß DmÉÆÃzÀ°è J£ï.ºÉZï.£ÀA.9 gÉÆÃrVzÀÝ JA.J¯ï.J.zsÁ¨Á zÀªÀgÀÄ, §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ ¸À¥Áß ªÉÊ£ï ±Á¥À¢AzÀ ©ÃAiÀÄgÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ, ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ vÀgÀ®Ä w½¹zÀPÉÌ C°èAzÀ MAiÀÄÄåwgÀĪÀÅzÁX wý¹zÀ£ÀÄ. DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ©ÃAiÀÄgÀ , ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ZÉÃPï ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV 1)QAUï¦üÃü±Àgï ©ÃgÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 144 C.Q.8640/- 2)£ÁPËmï ¸ÁÖçAUÀ ©ÃAiÀÄgÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 72 C.Q. 4320/- 3)QAUï¦üÃü±Àgï ¸ÁÖçAUÀ ¸ÀtÚ ©ÃgÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 120 C.Q.3600/- 4)¨ÉÆä «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨ÁlUÀ¼ÀÄ 96 C.Q.2800/- MlÄÖ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 432 & MlÄÖ C.Q.19440/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. 5) MAzÀÄ C¥Éà DmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ-39/5658 C.Q. 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ d¦Û ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÀÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/06 PÀ®A 110 (f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 06/03/08 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL §UÀzÀ¯ï gÀªÀgÀÄ ¥ÁvÀgÀ¥À½î UÁæªÀÄPÉÌ Cfð «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ ºÉÆzÁUÀ C°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ¨sÀAUÀÄgÉ, ¸Á/ ¥ÁvÀgÀ¥À½î EvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ zsÀPÉÌ vÀgÀĪÀAvÉ, ºÁUÀÄ £À£Àß «gÀÄzÀÝ Cfð ¤rzÀªÀjUÉ fêÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ agÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ DvÀ¤UÉ »rzÀÄ vÀAzÀÄ ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÉ ¸À®ÄªÁV ºÁUÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉ PÁ¥ÁqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §UÀzÀ® oÁuÉ C.¸ÀA. 32/2008 PÀ®A 110(f) ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è PÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/08 PÀ®A 110 (E &f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 06/03/08 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ°è ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¥ÀÄ¯É ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ºÁUÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ CqÉvÀqÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÁUÀÄ «¼Á¸À w½¹zÀ£ÀÄß ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°èzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ ªÀÄÄAzÉ CªÀ£ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½zÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.