March 30, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 30-03-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-03-2008

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) alUÀÄ¥Àà oÁuÉ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 43/08 PÀ®A 32 , 34 PÉ .E DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ B 28/03/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¨Áwä §A¢zÉÝ£ÀAzÀgÉ alUÀÄ¥Àà ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀzÁðgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ MAzÀÄ PÁlð£ÀzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¨Áwä EzÀÝ ªÉÄÃgUÉÉ ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÀA PÉJ 38 f 172 gÀ°è E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ J.J¸À L ©üêÀÄuÁÚ ¦¹ 811, 1414, 1338 gÀªÀgÉÆA¢UÉ 1145 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÁðgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ fÃ¥À ¤°è¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ¨Áwä ¤d EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ EzÀÝ PÁlÄð£À ZÉPïÀ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj PÁlð£ÀzÀ°è UÀÄqï qÉ «¹Ì 180 JA.J¯ï. C.Q. 840 gÀÆ¥Á¬ÄzÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ PÁ±É¥Áà vÀAzÉ CqÉ¥Áà EvÀ£ÀÄ «gÀÄzÀÝ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 43/08 PÀ®A 32, 34 PÉ .E DPÀÖ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 37/08 PÀ®A 324, 325, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ B 25/03/08 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ JAPÀ¥Áà ªÀÄgÀvÀÄ° gÀªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀÄgÀvÀÄ° ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÀ®Äè PÉÆgÉAiÀÄĪÀ ªÀIJãÀ JPÉ PÀÆr¹gÀÄ« CAvÁ PÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß ¥Á°UÉ §AzÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀ®Äè PÉÆgÉAiÀÄĪÀ ªÀIJãÀ PÀÆr¹gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ §®UÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ .

2) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2008 PÀ®A. 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 29/3/08 gÀAzÀÄ 2145 ¦ügÁå¢ gÀhÄgÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ®PÀëöät PÁA§¼É ¸Á; eÉÆÃd£Á gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ eÉÆd£Á UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄvÀ£À°è UÁæªÀÄ ¸À¨sÉ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ UËvÀªÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄPÀ̽UÉ HgÀ°è EgÀ®Ä MAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄvÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð gÀªÀjUÉ PÉýPÉÆArzÀÄÝ D ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄ£É ªÀÄAdÆgÀÄ DVzÀÄÝ MAzÀÄ ¢£À gÁwæ 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UËvÀªÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ CzÉ Hj£À ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ£Àߧ¸À¥Áà vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ EªÀgÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ UËvÀªÀÄ EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ ªÀÄAdÆgÁzÀ ªÀÄ£É AiÀiÁPÉ gÀzÀÄÝ ªÀiÁrj CAvÀ PÉýzÀPÉÌ ¥Àæ¨sÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ£ÀߥÁà EªÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¥Àæ¨sÀÄ EvÀ£ÀÄ PÀÆqÀÄUÉÆ°¤AzÀ §®UÀqÉ ªÀÄÆV£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/08 PÀ®A. 323 324 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 32/2008. PÀ®A 324,504,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ:29/03/08 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JªÀiï.J¯ï.¹. EzÉ CAvÁ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆÃlÄÖ, ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ªÀÄrªÁ¼À, ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁ±ÀAªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ:29/03/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ DgÉÆævÀgÀÄ, ¤£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ §ZÀÑ®Ä ¤ÃgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉPÉ ©nÖgÀÄwÛ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, C¯Éè ©¢ÝzÀÝ §qɬÄAzÀ JqÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:32/08, PÀ®A:324,504,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 34/2008 PÀ®A 324,504,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ:29/03/08 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JªÀiï.J¯ï.¹. EzÉ. CAvÁ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆÃlÄÖ, ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ºÀ®UÉ, ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁ±ÀAªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ:29/03/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉAqÀw eÉÆvÉ dUÀ¼ÀªÁr, ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ gÉhÄÃgÉ¥Áà vÀAzÉ eÉÊAvÀ, ¹ÃªÀÄ£À vÀA gÉhÄÃgÉ¥Áà ¸ÀgÉêÀiÁä UÀAqÀ gÉhÄÃgÉ¥Áà ºÁUÀÆ C¤vÁ UÀAqÀ gÁd¥Áà J®ègÀÆ ¸Á/ vÀgÀ£À½î. gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛ¢Ý CAvÁ, dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ §rUɬÄAzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:33/08, PÀ®A:324,504,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2008 PÀ®A. 379, 511 eÉÆvÉ 34 L¦¹.:-

¢£ÁAPÀ 29/02/08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ªÉAPÀl ªÀqÀØgÀ ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ OgÁzÀ-©ÃzÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°èzÀÝ mÉ°¥sÉÆ£À vÀAwAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¦.J¸À.L. (PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ £ÉÆr M§â DgÉÆæUÉ §A¢ü¹ CªÀ£À eÉÆvÉ CªÀ£À ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J. 02/E.©. 3286 ºÁUÀÄ PÉç® ªÉÊgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁgÀÆw vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¨sÁ¯ÉÌ ªÀAiÀÄ 46 ªÀµÀð G// J¸À.r.F(f) mÉ°¥sÉÆ£À JPÀìZÉÃAd OgÁzÀ(©) EªÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/08 PÀ®A. 379, 511 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ £ÉzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¢: 29/03/08 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 52/08 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/03/08 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ n.«.J¸À. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J/38-E/5145 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CdÄð£ÀgÁªÀ PÀĽvÀÄ ¨sÁ°Ì CgÀ.E.¹ PÁ¯ÉÃd PÀqɬÄAzÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ «PÁ¸À vÀAzÉ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀgÁªÀ eÁzsÀªÀ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J/39 E/7671 »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß »AzÀUÀqÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀPÀvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ n«J¸À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁr CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ CdÄð£À EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/08 PÀ®A 109 ¹DgÀ¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/03/08 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ°è ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀªÁUÀ ¨sÁ°Ì CªÀÄgÀ avÀæªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ºÁUÀÄ «¼Á¸À w½¹zÀ£ÀÄ CªÀ£À EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ°®è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 125/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 109 ¹.DgÀ.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 29-3-08 gÀAzÀÄ ¦.J¸À.L.(C.«) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ gÁwæ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É½UÉÎ 0400 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ UÉÃn£À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°è EzÀÝ ¦J¸ïL gÀªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄgÉAiÀiÁUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CªÀ¤UÉ ¤®è®Æ ¸ÀÆa¹zÀgÀÄ, CªÀ£ÀÄ NqÀÄwÛzÀÝ CªÀ£À£ÀÄß ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ PÉÆÃqÀ°¯Áè CªÀ¤UÉ ¥ÀÄ£À: «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ vÀAzÉ ¤ªÀÄAiÀiÁå §AUÁ°, 21 ªÀµÀð, G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á-PÀwÛ f¯Áè-«qÁߥÀÆgÀ PÀ®PÀvÁÛ. ¸ÀzsÀå ¥ÀÆgÁ£Á ¥sÀÆ® ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. CªÀ£À ªÉÄÃ¯É §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß. £ÀA. 46/08 PÀ®A 86,87 PÉ.J¥sï. PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/3/08 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L (PÁ,¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÁUÀÆ ¥ÉÆæ.r.ªÉÊ.J¸ï.¦. ©ÃzÀgÀ f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼À gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ CªÀgÀ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ PÉÊPÁr UÀ°èAiÀÄ°è ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀÄ eÁzsÀªÀ EªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆ PÀqɬÄAzÀ ²æÃUÀAzsÀzÀ PÀnÖUÉ vÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃRj¹ EnÖgÀÄvÁÛ£É CzÀ£ÀÄß EAzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£É JA§ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀÄ eÁzsÀªÀ FvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä 6 d£ÀgÀÄ PÀĽwzÀÄÝ £ÉÆÃr ¸ÀªÀÄAiÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä CzÀgÀ°è £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ¥ÉưøÀgÀ PÉÊ vÀ¦à¹ NrºÉÆÃzÀgÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀÄ eÁzsÀªÀ 23 ªÀµÀð eÁw :PÉÆgÀªÉ G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:PÉÊPÁr UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ ²æÃUÀAzsÀzÀ PÀnÖUÉ vÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ vÀA¢gÀÄ« ªÀÄvÀÄÛ J°èUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ý JAzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ºÁUÀÆ EvÀgÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¨É¼ÉzÀ ²æÃUÀAzsÀzÀ VÃqÀUÀ¼À£ÀÄß PÀrzÀÄ ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ vÀÄAqÁV ªÀiÁr ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀAzÀÄ EnÖzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß Rj¢ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀiÁºÁgÁµÀÖç gÁdåzÀ zÀÄzsÀ¤ £ÀUÀgÀzÀ M§â ªÀåQÛ §AzÀÄ ¥Àæw PÉ.f.UÉ 1000/- gÀÆ AiÀÄAvÉ Rj¢¸ÀÄvÁÛ£É »ÃUÉ 18 PÉ.f. ²ÆÃUÀAzsÀzÀ PÀnÖUÉ vÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/08 PÀ®A 86,87,K.F.Act & 379 IPC £ÉÃzÀgÀ°è CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.