October 31, 2007

CRIME UP-DATE FOR 31-10-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31-10-2007

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1. ªÀiÁPÉÃðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 169/2007 PÀ®A. 504, 506 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 23-10-2007 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw qÉÆÃgÀw gÀªÀjUÉ ¸Àƽ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆævÀ ªÀåQÛAiÀiÁzÀ ¸ÀvÁå£ÀAzÀ ªÀÄÄRåUÀÄgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JA§ ªÀgÀ¢AiÀĪÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁPÉÃðl oÁuÉAiÀÄ°è PÀ®A. 504,506 L¦¹ gÀ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 169/2007 £ÀÄß zÁR®ÄªÀiÁr vÀ¤SÉPÉÊUÉƼÀî¯ÁÄvÀÄ.

2. £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: : 298/07, PÀ®A.504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 30/10/07 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ : ²æêÀÄw vÁgÁ¨ÁÄ UÀAqÀ ¸À£ÀäR¥Áà PÉƼÁî ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁ/°AUÁAiÀÄvÀ G/ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á/¥Á¥ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì ºÁUÀÄ CªÀ¼À ªÀÄUÀ eÉÊgÁd E§âgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ CgÉÆævÀgÀÄ : 1] CA§jõÀ vÀAzÉ ¸À£ÀÄäR¥Áà PÉÆüÁî ªÀAiÀÄ 30 °AUÁAiÀÄvÀ 2] ¥ÁªÀðw UÀAqÀ CA§jõÀ PÉÆüÁî ªÀAiÀÄ 25 E§âgÀ ¸Á/¥Á¥ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀÆtð ¥Á®Ä PÉÆqÀÄ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤ªÀÄä ªÉÄÃ¯É ¨ÁA§ ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß 298/07 PÀ®A 504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR¯ÁªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3. ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ, C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 166/2007 PÀ®A.143,147,353,323,504 eÉÆvÉ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 30-10-2007 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà CQð ¸Á: ¤qÀªÀAZÁ UÁæªÀÄgÀÄ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ¤ÃgÀÄ ©ÃqÀÄvÀÛ §¸ÀªÀt¥Áà UÁgÀA¥À½î gÀªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) eÁ¤ ¥ÀmÉïï vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ¥ÀmÉÃ¯ï ºÁUÀÆ E£ÀÄß 16 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á// ¤qÀªÀAZÁ UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ CqÉà vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr ªÉÄîÌAqÀ d£ÀgÀÄ F ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ¤UÉ ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀ£ÀÄ. EzÀgÀAvÉ J¯Áè d£ÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ J®ègÀÆ PÉÊÄAzÀ JzÉ ªÉÄ¯É ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É mÉÆAQ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ CAV »rzÀÄ gÀhÄAeÁ ªÀÄ¹Û ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄÃ¯É C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 166/2007 PÀ®A.143,147,353,323,504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ gÀrAiÀÄ°è zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤ÃSÉ PÉÊPÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1. UÁA¢ü UÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 218/2007 PÀ®A. 324,504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 30-10-07 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ «zsÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æà zsÀ£ÀgÁd ¨É¼ÀÄîgÉ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ ºÉÆÃl®zÀ°è ZÀÀºÁ PÀÄrzÀÄ PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß §AzÀÄ ªÀÄÄvÀÛªÀiÁä EªÀ¼À CtÚ zsÀ£ÀgÁd EvÀ£ÀÄ J°èzÁÝ£É ºÉüÀÄ CAvÀ CªÁZÁå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) qÁå¤ 2) ¸ÀÄgÉñÀ 3) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀiÁ ¥ÀqɹzÀgÀÄ. ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 218/2007 PÀ®A. 324,504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ gÀrAiÀÄ°è ¥Àæ.ªÀ.ªÀ. eÁj ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

dÆeÁl PÀ.¥ÉÆÃ.PÁÄzÉ. :-

1. zsÀ£ÀÆßgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 148/2007 PÀ®A. 87 PÀ.¥ÉÆ.PÁÄzÉ.

¢£ÁAPÀ: 30/10/2007 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ 16 Q.«Ä. zÀQëtPÉÌ oÁuÉÄAzÀ, «±Àé¤ÃAiÀÄ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ PÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀwÄAzÀ ¢°ÃPÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸À.L zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄ乧âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ £Àqɹ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¸Áé«Ä ºÁUÀÄ E£ÀÄß 2 d£À ¸Á PÀtf, PÀtf UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀÞ¼ÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀjAzÀ 410/- gÀÆ ºÁUÀÄ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß . 148/2007 PÀ®A. 87 PÀ.¥ÉÆ.PÁÄzÉAiÀÄrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî¯ÁÄvÀÄ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÀuÁAwPÀ : -

1. ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 99/2007, PÀ®A. 279,304(J) L¦¹ eÉÆvÉ. 187 LJA« KPïÖ

¢£ÁAPÀ 30-10-2007 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀaAZÉÆýî gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ZÁAUÀ¯ÉgÁ-«oÀ®¥ÀÆgÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀÄ£ÁßKSÉýî PÀqÉUÉ £ÀqÉĹ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ DmÉÆãÀA PÉJ 39/5280 £ÉÃzÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ PÀqÉUÉ £ÀqÉĹ PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ DmÉÆà £ÀA PÉJ 39/4019 £ÉÃzÀ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ¸ÀzÀj vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À ¢AzÀ £ÀqÉĹ MAzÀPÉÆAzÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ AiÀiÁVzÀjAzÀ DmÉÆà £ÀA PÉJ 39/5280 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁÄAiÀļÁzÀ ªÀÄÈvÀ «ªÀįÁ¨ÁÄ UÀAqÀ £ÁUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ-48 ªÀµÀð ¸Á: ºÉƸÀ½î EªÀ½UÉ ¸ÀܼÀzÀ°è CªÀ¼À §® vÉÆqÉUÉ ºÁUÀÆ ªÉƼÀPÁ®Ä ªÉÄÃ¯É ºÀjvÀªÁzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀ¼ÁvzÀÝjAzÀ CªÀ½UÉ ªÀÄ£ÁßKSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ªÀiÁr¹ ªÉÊzsÁå¢üÃPÁj ªÀÄ£ÁßKSÉýî gÀªÀgÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸É¥ÀðqÉ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwgÀĪÀ PÁ®PÉÌ CªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-10-2007 gÀAzÀÄ 1925 UÀAmÉUÉ CªÀ½UázÀ UÁAiÀÄUÀ¼À ¨ÁzsÉÄAzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É F §UÉÎ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2007 PÀ®A 279,304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« KPïÖ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ vÀ¤SÉ ¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÉ.

ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ªÀ®èzÀ :

1. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥À°Ã¸À oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 383/07 PÀ®A 279,337 L¦ü¹.

¢£ÁAPÀ 30-10-07 gÀAzÀÄ 2125 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæÄAzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁ-°AUÁÄvÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-eÉÃgÀ¥Él ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ J£ÉAzÀgÉ , £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ GªÀiÁPÁAvÀ ºÀtUÉ ¸Á-²ªÀ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ-32/J¯ï-8338 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ©lÄÖ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁèPÉÌ £À£Àß UɼÉAiÀĤUÉ ªÀiÁvÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆV ªÀiÁvÁr ªÀÄgÀ½ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £À£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd ºÀtUÉ gÀªÀgÀÄ ZÀ¯ÁĸÀÄwÛzÀÄÝ , CªÀgÀ »AzÀÄUÀqÉ £Á£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁºÉ £ÀA-9gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÉÄÊAiÀÄÄgÀ ºÉÆÃmÉ® JzÀÄgÀÄUÀqÉ §AzÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ 9.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÀ¯ÁĸÀÄwÛzÀÝ §¸ÀªÀgÁd ºÀtUÉ gÀªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ »rvÀ vÀ¦à ¹è¥À DV E§âgÀÆ PÉüÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀjuÁªÀÄ £À£ÀUÉ §®UÉÊUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ . ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd ºÀtUÉ gÀªÀjUÉ §® ºÀuÉUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É C®è°è vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ .¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ . CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.383/07 PÀ®A. 279 337 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ .


2. OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 161/2007 PÀ®A. 279,337 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 30-10-2007 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄw ¸ÀĪÀiÁ¨ÁÄ UÀAqÀ ¸ÀÄzÁªÀÄ ¸Á: ºÀįÁå¼À oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ¨ÁÄ ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ OgÁzÀ §¸ï £ÀA PÉ J 38 /J¥sÀ 1150£ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀįÁå¼ÀPÉÌ ºÉÆUÀ®Ä §¸ï ºÀvÀÄÛªÁUÀ §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀ®è¥Á àvÀAzÉÀ ±ÉµÁgÁªï PÉJ¸ï Dgïn¹ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CeÁUÀgÀÄPÀvÉÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fªÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀjwÄAzÀ £ÀqÉùzÀÄÝ CzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÀÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ £É®PÉÌ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÀÄÄA¢£À mÉågï vÀ£Àß §®UÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÁAiÀÄÄÝ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 161 /07 PÀ®A 279 337 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉåUÉÆAqÉ£ÀÄÀß ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3. ºÀ½îSÉÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 207/07 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹.

¢. 30-10-07 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÉAPÀl vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ xÁÄUÉÆqÉ ¯Áj £ÀA§gÀ PÉJ 39 / 993 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÁ¸ÀgÀ ¹¹ð vÁ: ¤®AUÁ ªÀĺÁgÁµÀÖç vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è ¥ÀäuÉÄAzÀ PÀZÁÑ ªÀiÁ®Ä vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ PÀZÁÑ ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ vÀ®Ä¦¸À®Ä Cw ªÉÃUÀ¢AzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¯Áj ¸ÉÊqÀ£À°è PÀĽvÀ QèãÀgÀ gÁdÄ vÀAzÉ ªÀiÁ¼À¥Áà PÉÆÃPÉ£À ¸Á: PÁ¸ÀgÀ ¹¹ð EªÀ£ÀÄ gÁ.ºÉ 9 gÀ ªÉÄÃ¯É »¥ÀàUÁð PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÉhÆ° ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ xÁÄUÉÆqÉ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð ¸Á: PÁ¸ÀgÀ ¹¹ð vÁ: ¤®AUÁ ªÀĺÁgÁµÀÖç gÀªÀgÀÄPÉÆlÖ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 207/07 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹. zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁÄvÀÄ.

4. £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 299/07 PÀ®A. 324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 30/10/07 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ®R£ÀUÁAªÉ ªÀAiÀÄ 50 G/ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á/PÀ®ªÁr EªÀ¼ÀÄ :CgÉÆævÀ : 1] ²ªÁf vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ºÀäteÉ ªÀAiÀÄ 25 eÁ/PÀÄgÀħgÀÄ 2] PÀȵÀÚ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ºÀäteÉ ªÀAiÀÄ 22 3] C£ÀĵÁ UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ ªÀAiÀÄ 45 J®ègÀ ¸Á/PÀ®ªÁr JªÉÄäUÉ zÀÆqÀØ ºÀÄ®Äè ºÁPÀ¨ÉÃqÀ ¸ÀtÚ ºÀÄ®Äè ºÁPÀÄ CA¢zÀPÉÌ £ÁªÀÅ AiÀiÁªÀzÁzÀgÀÄ ºÀÄ®Äè ºÁPÀÄvÉÛªÉ ¤£ÀUÉ AiÀiÁPÉ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUÉÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß 299/07 PÀ®A 324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR¯ÁªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5. ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ. C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 213/07 PÀ®A. 279,338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 31-10-2007 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ PÀ®è÷¥Áà vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà zÀÄ£ÀUÀÄuÉ ¸Á: ºÉÆgÀ ±ÀºÁUÀAd,©ÃzÀgÀ vÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J. 38 JZï 5160 £ÉÃzÀÝ£ÀÄßCwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ vÁ£ÁVAiÉÄà eÁj ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 213/07 , PÀ®A 279 338 L¦¹ gÀrAiÀÄ°è zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

October 30, 2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁ¢ü ªÀiÁ»w, ¢£ÁAPÀ: 30-10-2007.

C§PÁj PÁ¬ÄzÉ :-

1. UÁA¢ü UÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 217/2007 PÀ®A. 34 PÉ.E.PÁÄzÉ.

¢£ÁAPÀ: 29,30-10-2007 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ¦æ£Àì zsÁ¨ÁzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ºÉaÑ£À ¸ÀAUÀ滹lÖ ªÀÄzsÀåzÀ «¹ÌAiÀÄ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¸ÀĨÁ« ¸ÁUÀgÀ ¸Á: Z˽ gÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ »rzÀÄ «¹ÌAiÀÄ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 952/- gÀÆ. d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå: 217/07, PÀ®A 34 PÉ.E. PÁ¬ÄzÉ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀvÀðªÀiÁ£À ªÀgÀ¢ eÁj ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

CRIME UP DATE FOR 30-10-2007

Excise Case: -

1. Gandhi Gunj PS. Cr.No. 217/2007, U/s 34 K.E. Act.

On credible information of illegal transportation of arrack, PSI Gandhi Gunj and Staff along with Panchas have conducted a ride on 29,30-10-2007 at about 0100 hrs on PRINCE DHABA near border area of Chidri village limits 3 K.M. away from PS., trapped a accused person Vijaykumar S/o Subani Sagar R/o Chouli Village and seized 30 bottles of illegal whisky worth rupees 952=00 and registered a case under Cr.No. 217/07 U/s 34 K.E. Act and investigation taken up.

Other Cases :-

1. Bidar Town PS. Cr.No. 109/2007, U/s 109 CR.P.C.

On 30-10-2007 at the time of Night sector duty PSI Bidar Town PS. with his staff, observed a suspicious person hiding near Usmaniya Masjid and hiding his face after seeing the police Vehicle, after enquiring accused women Arun W/o Arun R/o Mangarwadi, Bidar has not given proper explanations, with the view to committing cognizable offence, after an enquiry , preventive action was taken against him a registered Bidar Town PS. under Cr.No. 109/2007 U/s 109 Cr.PC.

October 29, 2007

CRIME UP-DATE FOR 29-10-2007

Excise Cases:-

1. Bidar Rural PS. Cr.No. 170/2007 U/s 32 K E Act.

On reliable information of illegal transportation of arrack, Dy. S.P. (Prob.) and staff along with two panchas conducted a raid on 28-10-2007 at about 1500 hrs near Ambedkar chowk of Kamathana Village limits and trapped two accused persons 1. Hanmanth S/o Tukkappa Devappanor and 2. Prakash S/o Tukkappa Devappanor both R/o Kamathana Village and Seized 363 bottles of illegal arrack/liquor worth rupees 13,000=00.

In this connection a case in Bidar Rural PS Cr.No. 170/2007 U/s 32 K.E. Act. is registered against the two accused persons and investigation taken up .

Road Traffic Accidents:-

Non-fatal :-

1. Mannaekhelli PS. Cr.No. 165/2007 U/s 279, 338 IPC R/w 187IMV Act

On 28-10-2007 at about 2200 hrs on N.H. No. 9 near Talmadgi Bridge 12 K.M. away from Mannaekhelli PS. The accused driver drove his AUTORIKSHAW bearing Reg. No. KA-39/3933 in a rash and negligent manner and passed it on the complainant’s leg, as result of which Sudhakar S/o Mareppa Malchapure R/o Bhalki sustained bleeding injuries.

In this connection a case registered Mannaekhelli PS. Cr.No. 165/2007 U/s 279,338 IPC R/w 187 IMV Act and investigation taken up .

2. Humnabad PS Cr.No.382/07 U/s 279 IPC

The case is reported on 28-10-2007 at about 1030 Hrs. on the complaint of Police Sub-Inspector, Humnabad PS. In this case on 28-10-2007 at 0930 Hrs. while PSI with his staff were on patrolling duty on NH-9 near Fakir Tekada, Humnabad , they observed that the two accused drivers of the lorries (Ismail S/o Raheem Sab Nadduwale R/o Rajeshwar, Driver of lorry bearing registration No.AP-9/T-8567 & Shaik Ayub S/o Abdul Wahed R/o Beed (M.S.), Driver of lorry No.MH-23/2123) drove their lorries in a rash and negligent manner and met with an accident. A case was registered and Investigation taken up.

3. Basavakalyan Rural PS Cr.No.142/07 U/s 279, 427 R/w 187 IMV Act

On 28-10-2007 at 1630 the accused driver Wahed Miyan R/o Basavakalyan of lorry No.KA-38/114 drove his lorry in a rash and negligent manner and dashed against a bridge near the field of Sri.Devappa and ran away from the scene of offence.

in this connection the case is registered and investigation taken up.

4. Santhapur PS Cr.No. 100/2007 U/s 279,338 IPC R/w 187 IMV Act.

The case is registered On 29-10-2007 at 0215 hrs. On the road connecting Wadagaon-Koutha, 7 K.M. away from Santhapur PS, the unknown accused culprit drove his jeep in a rash and negligent manner and collided against the complainant Shri Nagashetty S/o Basappa Singate R/o Nagoor’s Motor cycle.

in this connection a case is registered and investigation taken up.


Gambling :-

1. Khatak Chincholi PS Cr.No. 103/2007 U/s 87 K.P. Act.

On Credible information about gambling in Chalakapur village, PSI and staff have conducted a raid on 28-10-2007 at about 2230 hrs and arrested the accused persons KashinathS/o Bandeppa Bettad and 3 others and seized 1900/- rupees.

In this connection a case in K. Chincholli PS Cr.No. 103/2007 U/s 87 K.P.Act is registered against the accused persons and investigation taken up.


Hurt :-

1). Humnabad PS Cr.No.381/07 U/s 324, 504, 506 R/w 34 IPC

The case is registered on 27-10-2007 at 1930 Hrs. on the complaint of Sri.Shanthkumar S/o Iranna R/o Top Galli, Humnabad. In this case on 27-10-2007 at about 1800 Hrs. the accused Mahadev S/o Kishanrao Telang and two others entered into the Garments shop of the complainant and threatened him with dire consequences abusing him in filthy language, assaulted him with a club resulting bleeding injuries.

2. Dhannura PS Cr.No.147/07 U/s 324, 323, 504 R/w 34 IPC

Reported on 29-10-2007 at about 0030 Hrs. on the complaint of Sri.Laxman S/o Hanmanth Kempe R/o Kon Melkunda. In this case the accused Pandit S/o Hanmanth Kempe and 3 others all R/o Kon Melkunda picked up a quarrel with the complainant in a land dispute, abused the complainant in filthy language and assaulted him with club resulting in bleeding injuries.


1. Manthala PS Cr.No. 145/07 U/s 323,324,504,506 IPC

The case is registered on 29-10-2007 at 0700 hrs. While the complainant’s wife was returning to her house with her son to Atlapur village on 28-10-2007 at about 1930 hrs the accused neighbours, Laxman S/o Gurunath Kamble R/o Atlapur abused her in filthy language assaulted her with hand and gave her a life threat.

in this connection the case is registered under Cr.No. 245/07 U/s 323,324,504,506 IPC and investigation take up.

Other Cases:-

2. Kamalangar PS Cr.No. 155/2007 U/s 323,341, 504, 506 R/w 34 IPC.

On 28-10-2007 at about 0730 Hrs in the field of Madnoor village 7 K.M. away from Kamalanagr P.S., accused persons 1. Naganath S/o Manmathappa Biradar and 2. Manmathappa Biradar both R/o Madnoor village, due to land dispute , abused the complainant Devendrappa S/o Gunavantharao Biradar R/o Madnoor Village in filthy language, assaulted and threatened him with dire consequences.

In this connection a case Kamalanagar PS under Cr.No. 155/2007 U/s 323,341,504,506R/w 34 IPC and is under investigation.

3. Aurad PS. Cr.No. 160/2007 U/s 341,323,504,506 IPC

On 28-10-2007 at about 2315 Hrs, near Vithal Koli Wooden shop, accused person Pradeep@Pintu S/o Madhukar Rao Pawar R/o Aurad had started a petty quarrel, he abused in filthy language, assaulted with hand and gave Rajkumar S/o Revanappa Kedare R/o Aurad, a threat to life
In this connection a case Aurad PS. Cr.No. 160/2007 U/s 341,323,504,506 IPC and taken up investigation.


4। Gandhi Gunj PS Cr.No. 216/07 U/s 109 Cr.P.C.

On 29-10-2007 at the time of Night sector duty PSI Gandhi Gunj with his staff , observed a suspicious person hiding near Mailur Cross before OMSAI STD, hiding his face after seeing the police Vehicle, with the view to committing cognizable offence. Therefore after an enquiry , preventive action was taken against him under Cr.No. 216/07 U/s 109 Cr.PC.

October 28, 2007

CRIME UP-DATE FOR 28-10-2007

Road Traffic Accidents:-

Non-fatal :-

Basavakalyan Rural P.S. Cr. No. 141/07 U/s 279, 337, 338 R/w 187 IMV

On 28-10-2007 at 2030 hrs on Basavakalyan –Bhalki road, the accused - Dasharath S/o Shankar Hasse R/o Muchlamb drove his APPU AUTORIKSHAW bearing Reg. No. KA 39-2106 in a rash and negligent manner and as a result the vehicle turned turtled on the left side of the road, as a result of which the inmates of Autorikshaw - Baburao S/o Digamber Panchal R/o Muchlamb and others sustained injuries.

In this connection a case in Basavakalyan Rural P.S. Cr. No. 141/07 U/s 279, 337, 338 R/w 187 IMV Act is registered against the accused and the I.O. has taken up investigation of the case.


Hurt :-

Humnabad PS Cr.No. 381/2007 U/s 324,504,506 R/w 34 IPC

On 28-10-2007 at 0930 hrs on N.H. 9 accused-Shaik Ayub S/o Abdul Waheed Shaik due to old enmity has abused the complainant in filthy language, assaulted with a stick and threatened of dire consequences.
In this connection PSI Humnabad has registered a case in Cr.No. 381/2007, 324, 504, 506 R/w 34 IPC and is under investigation.

Excise Act:

1. Bhalki Rural PS. Cr.No. 143/2007 U/s 15, 32, Axcise Act

On reliable information of illegal transportation of arrack/liquor, PSI Bhalki Rural
P.S. and his staff conducted a raid today at about 1230 hrs. --in the limits of
Kalasdal village and seized 5 liters of arrack.
In this connection a case in BhalkiRural PS Cr.No. 143/2007 is registered against the accused – Dhanaji s/o Gopu Chavan, r/o KalasdalThanda. Case is under investigation.


2. Bidar Market PS. Cr.No. 167/07 U/s 32, 34 K.E. Act.

On reliable information of illegal transportation of arrack , PSI (L & O ) Market PS
and his staff conducted a raid to day on 28-10-2007 at about 1200 hrs in Ladgeri
area of Bidar market PS limits and seized 5 liters of arrack worth rupees 1000=00.

In this connection a case in Bidar Market PS Cr.No. 167/07 is registered against the two accused 1. Sundara Bai, aged 60 yrs 2. Sunitha, aged 30 yrs both residents of Ladgeri, who have been arrested.

October 27, 2007

CRIME UPDATE FOR 27-10-2007

Road traffic Accident:-

Non fatal :-

Manna Ekhelli PS Cr.No. 164/2007., on 27-10-2007 at 1130 hrs on Chicholli road at Minakera cross a drunken driver by name Balaji S/o Tukaram Dhumale 55 years R/o Govind nagar, Nanded drove his lorry bearing number AP 09 KB 9482 in a rash and negligent manner, and collided against with a lorry no. KA 38 A 8552, as a result of which the driver Balaji sustained simple injuries.

In this connection a case was registered under Cr.No. 164/2007 U/s 279 IPC R/w 185 IMV act and is under investigation.

Hurt cases:-

Hallikhed PS Cr.No. 206/07 ., on 27-10-2007 at 0800hrs the accused person Sundar S/o Laxman Nate and other 3 persons all R/o Dublagundi allegedly abused in filthy language and assaulted with sticks and threatened the complainant with dire consequences at Yallamma temple, Dublagundi village. As a result of which the complainant Tukaram S/o Vithal Khajure sustained a bleeding injury.

In this connection a case was registered under Cr. No. 206/07 U/s 341,323, 324, 504, 506 R/w 34 IPC and is under investigation.

October 26, 2007

130 Kgs of Ganja siezed by Bidar Rural police

On a receiving information regarding the movement of ganja, DSP Bidar along with his team comprising, DSP (Prop) In-Charge of Bidar Rural PS , CPI Bidar Rural and staff, intercepted one Indica Car bearing No. MH-04-AS-9497 at Malagi Road about 7 kms east of the PS on the night of 25-10-2007. On enquiring with the driver and the two other inmates it was disclosed that they were transporting Ganja to Maharashtra from AP. The vehicle was then searched and 130 kgs of ganja in 5 bags was siezed along with the vehicle and the three accused were arrested. The names of the accused are 1. Balam Yakub Sayyed 29 yrs resident of Rauri, Ahmednagar, 2. Thara Saha 36 yrs, resident of Puna, 3. Prabhakar Anjayya 40 yrs, resident of Zaheerabad, AP. The accused have later disclosed the names of the other members involved in the offence and efforts are on to nab them. The cultivation according to the accused is in Nagalagiddi, of Narayanakhed, Sangareddy district of AP.


A case has been taken up under Cr No. 169/07 U/s 20(B) of NDPS Act and is under investigation.

Opening Blog

The Bidar District Police Blog was launched today at the District Police Office, in the presence of the Superintendent of Police, and other District Police officials. The main idea behind the blog, is to deliver timely and authentic police information related not only to the law & order and crime events in the district but also regarding other police related events. Though the internet connectivity is not very high in Bidar district, with increasing connections we expect the readership of this blog to grow. We will slowly be adding some more features into the blog to make it a useful interface between the citizen and the police department. As we assume that most of the readers will be comfortable in reading blogs in Kannada, most blogs will be in Kannada font and for those who do not have the font, they may download the font from the links list on the right column of the blog page. With good support, suggestions and readership, we are sure the blog will be a successful venture.