November 30, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 30-11-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 30-11-2010

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 24/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 28-11-2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ºÁªÀ¥Àà §qÀ£Á¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: d£ÀªÁqÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁªÀıÉÃnÖ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà §l£Á¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: d£ÀªÁqÀ EvÀ£ÀÄ zsÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄʸÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄ zsÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄʹ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è zsÀ£ÀUÀ¼À ªÉÄÊ vÉÆüÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÆZÉðgÉÆUÀ(¦ümïì) PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ DPÀ¹äPÀªÁV §AzÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29-11-2009 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄAzÀæªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ºÀ®UÉ 55 ªÀµÀð, J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á/ ¹¹ð [J] EªÀgÀ UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ gÀvÀߥÁà ºÀ®UÉ ªÀAiÀÄ: 61 ªÀµÀð, J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ¹¹ð [J] EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 12/11/2010 gÀAzÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ mÁæöåPÀÖgï ªÉÄÃ¯É ºÉÆzÁUÀ mÁæPÀÖgï ¥À°ÖAiÀiÁVzÀjAzÀ CªÀ£À §®UÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ ºÁUÀÄ §®PÁ°UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖV ªÉÄÃzÀĽUÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀ®Ä w½¹zÁUÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ°è ElÄÖ ¨ÉÃ£É ºÉZÁÑVzÀjAzÀ ªÀÄvÉÛ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁUÀ ¢£ÁAPÀ 29/11/2010 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀ£ÀªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 134/2010 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 28/11/10 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨Á¥ÀÄgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§ÄgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£ÀÀ ¸Á: ¸ÉÆãÁ¼À EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ºÉAqÀw UÁæªÀÄzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¨Á§Ä vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà zɪÀ¥Áà ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ¸Á: ¸ÉÆãÁ¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ºÀtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 203/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ;-
¢£ÁAPÀ : 29/11/2010 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀ«dAiÀÄ vÀAzÉ ©üêÀıÁå ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ, G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : eÁ¥sÀgÀªÁr vÁ : §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÀÄAoÁ¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ gÀhiÁAVÃgÀ zsÁ¨ÁzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ DgÉÆæ ªÀÄPï¸ÀÆzÀ C° vÀAzÉ ªÉĺÀvÁ§ C°, L±ÀÒgÀ UÀÆqÀì mÉA¥ÀÆ £ÀA J¦-16, E.JPÀë-2919 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ vÁ: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß mÉA¥ÀƪÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¸ÀªÀÄÄzÀæ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¸ÀªÀÄÄzÀæ¨Á¬Ä EªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 218/2010 PÀ®A 279 304 (J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJªÀiï« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 28/11/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ±ÉÃ¥Áà vÀAzÉ dmÉÖ¥Áà ªÁrPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 68 ªÀµÀð eÁ : J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ G : PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á : D£ÀAzÀªÁr EªÀgÀÄ D£ÀAzÀªÁr UÁæªÀÄPÉÌ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ¨sÀÄgÉ DmÉÆà lA lA mÁæ° ZÁ®PÀ ¸Á : D£ÀAzÀªÁr EªÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß lA.lA. DmÉÆà Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄää¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÁUÀ DmÉÆÃzÀ PÁå©£À ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¸ÉÖÃÃ¥À¤ mÉÊgÀ ¦üAiÀiÁ𢠧ÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 146/2010 PÀ®A 324, 504, L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 29/11/2010 gÀAzÀÄ 1045 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠥sÀjÃzÀ vÀAzÉ £À¹ÃgÉÆÃ¢Ý£ï ±ÉÃSï ¸Á: UÉÆÃPÀļÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ vÀAzÉ £À¹ÃgÉÆâݣï EªÀjUÉ DgÉÆæ UÀt¥Àw vÀAzÉ FgÀtÚ ¨Á®PÀÄAzÉ ¸Á: UÉÆÃPÀļÀ EªÀgÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁr ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 09/2010 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29/11/10 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÀ«±ÀAPÀgÀ £ÀgÀ£Á¼ÀPÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁ: PÉÆý, G: ¦æAnAUï ¥Éæøï, ¸Á: ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ ¸ÀzÀå D¢vÀå ¦æAnAUï ¥ÉæÃ¸ï ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ L.©. PÁæ¸ï£À ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ SÁ£ÁªÀ½ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ DgÉÆæ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ »gÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA:PÉ.J-39-eÉ-3540 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: d®¸ÀAV vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉ.E.© PÀA§PÉÌ rQÌ ªÀiÁr JqÀUÀqÉ vÀVΣÀ°è ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®vÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ aQvÉìUÁV ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 107/2010 PÀ®A 323, 504, 506 L.¦.¹ ;-
¢£ÁAPÀ : 29/11/2010 gÀAzÀÄ 29/11/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: PÀÄA¨ÁgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EªÀgÀÄ UÉÆçgÀzÀ CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ £ÀgÉñÀ vÀAzÉ ±ÀªÀ±ÀgÀt¥Áà ªÉÄÊ£ÀPÀ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ «£ÀPÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CmÁæ¹Ãn PÉøÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄäUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉÌ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÄÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 190/2010 PÀ®A 326, 504 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 28/11/2010 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ UÉÆÃqÀ¨ÉÆÃ¯É ªÀAiÀÄ:28 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ ºÀjd£À ¸Á: ¨ÉîÆgÀ EªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ UÉÆÃqÀ¨ÉÆÃ¯É ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ zÁjAiÀÄ°è gÉw KPÉ ºÁQ¢Ý JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ PÉÆÃqÀ¯É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 237/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29-11-2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ C§Æݯï gÀ»ÃªÀiï vÀAzÉ C§Æݯï CfÃeï ®RÍ£ÀUÁAªÀ ¸Á: C®ÆègÁ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ N¼ÀUÉ £ÀÄVÎ C®ªÀiÁjAiÀÄ°è£ÀzÀÝ MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ CA.Q 19,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 164/2010 PÀ®A 324, 341, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29/11/10 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ WÁ¼É¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà ªÀAiÀÄ: 50 ¸Á: UÉÆÃgÀ£À½î EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀªÀÄÆwð vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á: UÉÆÃgÀ£À½î EªÀgÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀÀªÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

November 29, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-11-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-11-2010

©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉÃðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 116/2010 PÀ®A 143, 147, 153, 451, 352, 308, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉñÀ ¹¦¹ 1613 ªÀiÁPÉÃðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 28-11-2010 gÀAzÀÄ PÀ£ÁðlPÀ UÀr C©üªÀÈ¢üAiÀÄ CzsÀåPÀëPÀgÁzÀ ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ ¨É¯ÁèzÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀjUÉ ¥ÀæªÁ¸À PÉÊPÉÆAqÀÄ ºÀ©ìPÉÆÃl Cwy UÀȺÀzÀ°è §AzÀ ¸ÀAzÀ±ÀðPÀgÀ eÉÆvÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄAeÁ£É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ªÀ¸Àw UÀȺÀzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ DgÉÆævÀgÁzÀ PÀ£ÁðlPÀ £ÀªÀ¤ªÀiÁðt ¸ÉÃ£É ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ ²æÃzsÀgÀ gÉrØ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 14 d£ÀgÀÄ ºÁUÀÆ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÄ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¨É®èzÀ gÀªÀjUÉ ºÀ¯Éè ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ ºÉÆA¢ CªÀgÉ®ègÀ UÀÄA¥ÀÄ ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ ¨É¯ÁèzÀ PÀ£ÁðlPÀ UÀr ¥ÀæzÉñÀzÀ C©üªÀÈ¢ü ¥Áæ¢üPÁgÀ CzsÀåPÀëPÀgÀÄ EªÀgÉÆA¢UÉ ZÀað¹ vÀªÀÄä «eÁÕ¥À£É ¥ÀvÀæ ¸À°è¸À¨ÉÃPÁVzÉ JAzÀÄ £ÉÃ¥À ºÉý zÀÆgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CzsÀåPÀëgÀ ªÁ¸ÀzÀ Cwy PÉÆÃuÉAiÀÄ°è C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¥ÀæªÉò¹ CzsÀåPÀëPÀjUÉ UÀr ¥ÀæzÉñÀzÀ C©üªÀÈ¢Þ DUÀÄwÛ¯Áè ¤£ÉãÀÄ C©üªÀÈ¢Þ ªÀiÁqÀÄwÛ J¯Áè PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ PÀÄAnvÀUÉÆArzÉ, ¤Ã£ÁåPÉ E°èUÉ §A¢¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ f¯ÉèUÉ §AzÀgÉ fëvÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ºÉý DgÉÆæ ²æÃzsÀgÀ gÉrØ JA§ÄªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉʬÄUÉ PÀ¥ÀÄà ªÀĹAiÀÄ ¸ÀÄlÖ EAeÉ£À D¬Ä® Mj¹PÉÆAqÀÄ CzsÀåPÀëPÀgÀ ªÀÄÄRzÀ JqÀUÀqÉ UÀ®èPÉÌ MgɬĹgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 133/2010 PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/11/10 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢ gÀÄzÀæ¥Áà vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀ¥Áà ¨ÁgÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: vÉÆAqÁgÀ, vÁ: GzÀVÃgÀ, f: ¯ÁvÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀzÀ ¥ÀæPÁ±À mÉÆuÉÚ gÀªÀgÀ UÀÄgÀÄ mÉæÃrAUÀ CqÀvÀzÀ°è ªÀÄĤªÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj CqÀvÀ ¥ÀPÀÌzÀ CqÀvÀ ªÀiÁ°ÃPÀ DgÉÆæ zsÀ£ÀgÁd ªÀUÀzÁ¼É ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄä CAUÀrUÉ §gÀĪÀ VgÁQUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁPÉà ¤Ã£ÀÄ vÀqÉzÀÄ ªÀÄvÁqÀÄwÛ CAvÁ CAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄÝ, fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¼ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 09/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/11/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠦.CAiÀÄħ vÀAzÉ gÀºÉªÀÄvÀÄÛ¯ÁèSÁ£À ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: E¸ÁäA¥ÉÃl NAUÀ® f¯Á ¥ÀæPÁ±ÀA [J.¦.] EvÀ£ÀÄ ¸ÉÆïÁè¥ÀÆgÀ¢AzÀ G¼ÁîUÀrØ ¯ÉÆÃqï vÀ£ï ¯Áj £ÀA: J¦-27/AiÀÄÄ-8969 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß NAUÉÆî PÀqÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ DgÉÆæ mÉA¥ÉÆà £ÀA: J¦-28/ªÁAiÀiï-1031 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀwõÀ ¸Á: ¥ÁAUÀj [JªÀiï.J¸ï] EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁ𢠯Áj »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA J¦-29/nJ-8477 £ÉÃzÀÝPÀÆÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ DgÉÆæAiÀÄ mÉA¥ÉÆà Qè£Àgï UÉÆÃPÀÄ®¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆgÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ qÁåªÉÄÃd DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 155/2010 PÀ®A 406 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/11/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ SÁ°ÃzÀ «ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀĺÉçƧ ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, ¸Á; ±ÀºÁ ºÀĸÉãï UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄ £Éʸï gÉÆÃqï ªÉʸï mÁæ£ïì ¥ÉÆÃmïðzÀ°è jÃPï «ÄPïì PÀ¯Áå«ÄPÀ¯ï vÀÄA©PÀÄAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ªÁqÁ £ÀUÀgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀÄzsÁå£ï ªÉüÉAiÀÄ°è ©lÄÖ CAzÁdÄ gÁwæ 0230 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §AzÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè J£ïJZï £ÀA.9gÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°ègÀĪÀ C«ÄãÉƢݣï CzÉÆÞ¤ gÀªÀgÀ ºÉÆÃmÉ® JzÀÄgÀUÀqÉ ¤°è¹ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà UÀÄvÉÛzÁgÀ G: ¯Áj Qè£Àgï, ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ¤UÉ C°è ªÀÄ®UÀ®Ä ºÉý, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ £À£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ gÁwæ ªÀÄ®V ªÀÄÄAeÁ£É 08:30 UÀAmÉUÉ ºÉÆV £ÉÆÃqÀ®Ä, ¸ÀzÀj eÁUÀzÀ°è ¤°è¹zÀ ¯Áj ºÁUÀÆ ¯Áj Qè£Àgï EgÀ°è®è. ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è jÃPï «ÄPïì PÀ¯Áå«ÄPÀ¯ï£À C.Q ` 2,17,770/- ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ C.Q. ` 15,00,000/-gÀÆ.UÀ¼ÀÄ EzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 218/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/11/10 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ±À¥Áà vÀAzÉ dmÉÖ¥Áà ªÁrPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 68 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹. ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: D£ÀAzÀªÁr EªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì D£ÀAzÀªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¨sÀÆgÉ EªÀgÀ mÁæ° lA.lA. DmÉÆÃzÀ°è »AzÉ PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆà ¨sÁ°Ì ¥ÀlÖtzÀ°è ºÀ¼É ¨sÁ°ÌAiÀÄ PÉÆgÉAiÀÄgÀ NtÂAiÀÄ°è ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß lA.lA. DmÉÆà Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¸À PÉÆAqÀÄ ºÀÆUÀĪÁUÀ MªÀÄä¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÁUÀ DmÉÆÃzÀ PÁå©£À ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¸ÉÖÃ¥À¤ mÉÊgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §ÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ZÉÃgÀ (ªÀȵÀt) ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀȵÀt G©zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ £À£ÀUÉ C°èAiÉÄà ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

November 28, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 28-11-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 28-11-2010

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 154/2010 PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 27-11-2010 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉÆúÀgÀgÁªÀ vÀAzÉ d£ÁzsÀð£ÀgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À (zÀ¼À¥Àw) ²ªÀt EªÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ D£ÀAzÁ ªÀiÁ¢UÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. gÉõÁä ªÀAiÀĸÀÄì 16 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ 2-3 ¢ªÀ¸ÀzÀ »AzÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è PÁgÀt CªÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ CªÀgÀ ¸ÀA§¢üPÀgÀÄ ªÀiÁAeÁæ £À¢AiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ £À¢AiÀÄ zÀqÀPÉÌ ºÀwÛ MAzÀÄ vÀ¯É gÀÄAqÀ PÀAqÀÄ ¥Àj²Ã°¹ CzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀzÀÄÝ C®èªÉAzÀÄ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV gÀÄAqÀzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¸Àé®à GzÀÝzÀ PÀÆzÀ®Ä EzÀÄÝ §® Q«AiÀÄ°è ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÉÆqÀĪÀ MAzÀÄ ºÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀÝ°è F gÀÄAqÀ M§â ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀzÀÄÝ EzÀÝAvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ M§â ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ J°èAiÉÆà PÉÆ¯É ªÀiÁr CªÀ¼À ±ÀjÃgÀ¢AzÀ gÀÄAqÀ PÀwÛj¹ ¸ÁQë £Á±À¥Àr¸À®Ä gÀÄAqÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁAeÁæ £À¢AiÀÄ°è ©Ã¸ÁrzÀÄÝ CzÀÄ ¤Ãj£À°è ºÀjzÀÄPÉÆAqÀÄ ²ªÀt UÁæªÀÄzÀ £À¢AiÀÄ zÀqÀzÀ°è §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj zÉúÀ¢AzÀ ¨ÉÃ¥Àðr¹zÀ gÀÄAqÀzÀ ªÀAiÀĸÀÄì CAzÁdÄ 20-25 EgÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ gÀÄAqÀ AiÀiÁgÀzÉAzÀÄ w½zÀÄ §gÀÄwÛ®è JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 32/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 27/11/2010 gÀAzÀÄ 1330 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JA.J. ºÀQêÀÄ vÀAzÉ JA.J. E¨Áæ»A¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À ªÀAiÀÄ: 72 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÁUÀªÁ£À UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÁAfæ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß vÉÆÃlzÀ ¨Á«AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà M§â CAzÁdÄ 40 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À UÀAqÀ¹£À C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄÈvÀ zÉúÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ. ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ zÉúÀ ¨ÉÆÃgÁ¯ÁV ¨Á« ¤Ãj£À°è vÉïÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ zÉúÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÁåAl, ±Àlð, ±ÀÆlgï EzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ zÉúÀ d®ZÀgÀUÀ¼ÀÄ wAzÀÄ UÀÄvÀÄð ¹UÀzÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 27/11/2010 QAvÀ 4 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ
¥ÀnÖgÀħºÀÄzÉAzÀÄ CAzÁf¸À¯ÁVzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 115/2010 PÀ®A 3 (1) (10) J¸ï.¹/J¸ï.n JPÀÖ & 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 27-11-2010 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥sÀ£ÁðAr¸ï vÀAzÉ zÉëAzÀæ ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð eÁ: J¸ï¹ ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-11-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0700 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ £ÁUÉñÀ eÉ.E eɸÁÌA ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ J¯Áè ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄ®VgÀĪÁUÀ¯É ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀÄVÎ J£ÀÄ ºÉüÀzÉ, PÉüÀzÉ «£ÁPÁgÀt ¹PÀÌ ¥ÀmÉÖ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ªÀÄ®VzÀªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÉÃAiÉÄà vÀĽzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÉįÁè eÁ¯ÁrgÀÄvÁÛgÉ ¦üAiÀiÁ𢠤êÀÅ AiÀiÁgÀÄ AiÀiÁPÉ §A¢¢ÝÃj CAvÀ PÉýzÀgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä UÀÄgÀÄw£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà UÀÄgÀÄw£À aÃn vÉÆÃj¹gÀĪÀÅ¢¯Áè ºÁUÀÆ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀÄzÉÝ PÀÆqÁ ºÉýgÀĪÀ¢¯Áè. ªÀÄvÀÄÛ d£ÀUÀ¼À JzÀÄgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 337/2010 PÀ®A 107, 151 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 27/11/2010 gÀAzÀÄ 1730 gÀAzÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §A¢gÀĪÀzÀjAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½AzÀ DgÉƦvÁgÁzÀ 1) gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd CAvÀà¥Á ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: J¯ï.L.¹ JeÉAl ¸Á: vÉÆÃ¥À UÀ°è ¨Á¯Áf ¸ÀPÀð¯ï ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 2) £ÁUÀuÁÚ vÀAzÉ PÁ±É¥Áà ªÀÄtÆÚgÀ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: §mÉÖ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: vÉÆÃ¥À UÀ°è ¨Á¯Áf ¸ÀPÀð¯ï ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ zÁjAiÀÄ §UÉÎ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÁÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ zÁjAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÁzÀ «ªÁzÀ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÁÛ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ M§âjUÉƧâgÀÄ ZÁ¯ÉAeï ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlĪÀiÁqÀĪÀÅzÀ®èzÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ°è dUÀ¼ÀªÁV C»vÀPÀgÀ WÀl£É ¸ÀA¨sÀ«¸ÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÝgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 163/2010 PÀ®A 279, 37 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 26/11/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CfÃd«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ f¯Á¤¸Á§ ªÀiÁ¸ÀƯÁÝgÀ ªÀAiÀÄ: 54 ¸Á: aPÀ¥ÉÃl UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ vÀ£Àß UÁæªÀÄPÉÌ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀÀ aPÀ¥ÉÃl UÁæªÀÄzÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ±ÉÃR ¥sÀjÃzÀ vÀAzÉ ±ÀªÀıÉÆÃ¢Ý£ï ®PÀrªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð ¸Á: UËqÀUÀ°è OgÁzÀ(©) EªÀgÀÄ vÀ£Àß §eÁd PÁå°§gï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA J¦-11/J¥sï-3487 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

November 27, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 27-11-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 27-11-2010

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 26/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 26/11/2010 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ±É¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÉįÉÆÃzÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ½ G: ¨É¸ÁAiÀÄ ¸Á; PÁ½ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄgÉÃR UÀAqÀ zsÉÆAr¨Á ªÀiÁ½ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á; ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ vÁ; f; ¸ÉƯÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 12 ªÀµÀðUÀ¼ÁVzÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀÄRªÁVzÀݼÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀjUÉ JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ ¸ÀÄgÉÃSÁ EªÀ½UÉ 5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ UÀAl®Ä PÁå£ÀìgÀ DVzÀÄÝ JµÉÃÖ aQvÉì ªÀiÁr¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄRªÁVgÀĪÀÅ¢®è wÃgÁ ¸ÀAPÀl¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀݼÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 25/11/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÄÝ gÁwæ 2345 UÀAmÉUÉ £ÉÆêÀ£ÀÄß ¸À»¹PÉƼÀîzÉà ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄnÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 165/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 26/11/2010 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÉêï vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ gÁªï ¥Ánïï, ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, G: ©.J¸ï.J¸ï.PÉ ¯Éà Omï, ²ªÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ UɼÉAiÀÄ zsÀ£ÀgÁd EªÀgÀ eÉÆÃvÉ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÁæ¸ï GqÀĦ ºÉÆÃmÉ¯ï §½ ¤AwgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ-38/PÉ-5787 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃqï zÁlÄwÛzÀÝ D£ÀAzÀgÁªï JA§ÄªÀªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ D£ÀAzÀgÁªï EªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj M¼ÀUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §® Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 335/2010 PÀ®A 147, 341, 323, 324, 504, 506 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 26/11/2010 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ D²ðAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀ»ÃªÀiÁ£À ªÀAiÀÄ : 25 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: eÉÃgÀ ¥ÉÃl ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ CtÚ ¨Á¹ÃzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ DgÉÆæ £À¹ÃgÀ vÀAzÉ £ÀfÃgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 5 d£À J®ègÀÄ ¸Á: eÉÃgÀ¥ÉÃl ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ 30000/- gÀÆ PÉÆr CA¢zÀÝPÉÌ ºÀt PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 25/11/10 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ£ÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ºÀt PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ºÀtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¨Á¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §gÀĪÀ ºÁUÉ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 152/2010 PÀ®A 341, 323, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 26/11/2010£À gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀgÁªÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¨sÀĸÀUÀÄAqÉ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: PÁgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÀÄAmɹ¹ð EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¨sÀĸÀUÀÄAqÉ eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: PÀÄAmɹ¹ð EªÀgÀÄ zÁjAiÀÄ°è PÀ°è£À ¥ÉÆüÀÄ ºÁPÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ ¦üAiÀiÁð¢ zÁjAiÀÄ°è PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß KPÉ ºÁPÀÄwÛzÀÄÝ ºÉÆÃV §gÀ®Ä vÉÆAzÀgÉ DUÀÄvÀÛzÉ CAvÀ CAzÁUÀ DgÉÆæ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CAV »rzÀÄ PÁ°¤AzÀ JgÀqÀÄ ¸À® MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è UÀÄ¢ÝgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 153/2010 PÀ®A PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 26/11/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠻gÀPÀt UÀAqÀ ºÀĸÉãÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ eÁ: J¸ïÀ.¹. (ºÉÆ°AiÀiÁ) G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ²ªÀt EªÀgÀ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ªÉÄÊzÀÄ£À DgÉÆæ §§Äæ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀÄ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ 2) ²æÃzÉë UÀAqÀ §§Äæ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ 3) §©vÁ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀÄ J®ègÀÆ eÁw J¸ï.¹ (ºÉÆ°AiÀiÁ) ¸Á: ²ªÀt EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ D¹ÛAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÀ°è DgÉÆæ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀ§ÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀvÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ £Á¢¤, £ÉUÉt EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÉʬÄAzÀ JgÀqÀÄ UÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 216/2010 PÀ®A 323, 324, 341, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 25/11/10 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠢ügÉÃAzÀæPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀªÀÄjAzÀæ£ÁxÀ gÀhiÁ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð G: «zÁåyð ¸Á: ¥ÀÆtÂðAiÀiÁ PÁ¯ÉÃd ZËPÀ ©ºÁgÀ ¸ÀzsÀå Dgï.E.¹. PÁ¯ÉÃd ¨sÁ°Ì ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ UɼÉAiÀÄgÀÄ ¯Éʧæj¬ÄAzï ªÀÄgÀ½ PÁ¯ÉÃd UÉÃl ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆæ 1) PÀÄ£Á® PÉñÀªÀ 2) PÀ¸ÉÃAiÀiÁ 3) PÀÄAzÀ£À PÀĪÀiÁgÀ eÁ 4) ºÀ¸Àð ªÀzsÀð£À gÀhiÁ J®ègÀÄ ¸Á: ©ºÁgÀ gÁdå ¸ÀzsÀå Dgï.E.¹. PÁ¯ÉÃd ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁqÀ¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 216/2010 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 26/11/10 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁªÀðw UÀAqÀ ²ªÀ±ÉgÀt¥Áà ¨ÁªÀÅUÉ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: RAqÉæ UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ QÃgÀt vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-39 eÉ-5055 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ZÀAzÀ£À ºÀ½î vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ²ªÁf ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ PÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 132/2010 PÀ®A 287, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 26/11/10 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÀd¤PÁAvÀ vÀAzÉ «oÀ×® ¹AzsÉÉ ªÀAiÀÄ : 18 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ ºÉƯÉAiÀÄ G: ¯ÉçgÀ PÉ®¸À ¸Á: GzÀVÃgÀ EªÀgÀÄ PÉæãÀ ªÀĹãÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¯ÉçgÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄÄQð UÁæªÀÄzÀ°è ±ÀgÀt¥Áà JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÁAPÉæl ºÁPÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ E¤ßvÀgÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22/11/10 gÀAzÀÄ PÁAPÉæl ºÁPÀĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1700 UÀAmÉUÉ PÉæãÀ D¥ÀgÉÃlgÀ DgÉÆæ PÉæãÀ D¥ÀgÉÃlgÀ PÉʯÁ¸À ¸Á: GzÀVÃgÀ EªÀgÀÄ CªÀ¸ÀgÀ-CªÀ¸ÀgÀªÁV ªÉÄÃ¯É ¹ªÉÄAl PÀ°¹zÀ PÁAPÉæl JvÀÄÛªÁUÀ ¤®ðPÀë¢AzÀ MªÉÄä¯É PɼÀUÉ ©nÖgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ ªÀiÁ°PÀ J¸ï.J¸ï ¨Á¨Á PÁAPÉæl ªÀĹãÀ PÉæãÀ ªÀiÁ°ÃPÀ ¸Á: GzÀVÃgÀ EªÀgÀÄ ªÀĹãÀ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è EnÖgÀzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨É£Àß°è, ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ°£À ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

November 26, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-11-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 26-11-2010

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 159/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/11/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ §¸ÀªÀwxÀð¥Áà ©ÃgÁzÁgÀ EvÀ£ÀÄ AiÀÄxÁ ¥ÀæPÁgÀ vÀ£Àß ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹ Q° ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ¨É½UÉÎ £ÉÆqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® E¢ÝgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢ C®è°è ºÀÄqÀPÁr £ÉÆqÀ¯ÁV ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè, ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄjUÉ ºÁUÀÆ ¸ÀA§A¢PÀjUÉ «ZÁj¸À®Æ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè, ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄ EzÀÄÝ, ZÉ¹ì £ÀA 04H16F08239, EAf£À £ÀA 04H15E08516 EgÀÄvÀÛzÉ, C.Q ` 35,000/- ¸Á«gÀ EgÀÄvÀÛzÉ, EzÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß gÁwæ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 215/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-25/11/10 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjZÀvÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£À OµÀzsÀ CAUÀr vÉgÉzÀÄ 1) CªÁAl 500 JA.J¯ï-20 C.Q. ` 32,500/-, 2) CªÁAl 200 JA.J¯ï-50 ` 32,500/-, 3) ¥sÉêÀÄ 500 JA.J¯ï-2 °ÃlgÀ ` 56,000/- , 4) ¥sÉêÀÄ 100 JA.J¯ï-2 °ÃlgÀ C.Q. ` 56,000/- 5) ¥ÉÆÃPÉèãÀ 100 UÁæA 20 C.Q. ` 28,000/- , 6) ¨É£ÀjhÄgÀ 100 UÁæA. 20 C.Q. ` 14,000/- »ÃUÉ MlÄÖ ` 2,19,000/- zÀµÀÄÖ ¸ÀªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÄÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 145/2010 PÀ®A 504, 323, 324, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ dUÀvÁ¥À ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: d£Á¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ DgÉÆæ PÀȵÁÚ @ ¨Á¼ÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥Á£ÀgÁªÀ ²AzÉ ¸Á: d£Á¥ÀÆgÀ EvÀ¤UÉ ` 500/- PÉÊPÀqÀ PÉÆnÖzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÁ£ÀÄ PÉÆnÖzÀ PÉÊPÀqÀ PÉýzÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 25/11/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆîz°è zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÉÄìĸÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ PÀȵÁÚ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ¨ÉãÀß ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÀÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 151/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀÄ.¸ÀÄeÁvÁ vÀAzÉ ¢UÀA§gÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¨sÁUÁ¢ PÀÄlÄA§zÀªÀgÁzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¨Á¯Áf vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ 2) ¸ÀAVÃvÁ E§âgÀÄ ¸Á: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À EªÀgÀ eÉÆvÉ dUÀ¼À DVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÁæªÀÄzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ EªÀgÀ CAUÀr ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄïÉAiÉÄà PÉøÀ ªÀiÁrgÀÄwÛÃj CAvÀ CAzÀÄ DgÉÆæ ¨Á¯Áf EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß eÉé£À°è£À §vÁ¬Ä vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. DgÉÆæ ¸ÀAVÃvÁ EªÀ¼ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ PÀaÑgÀÄvÁÛ¼É ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


November 25, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-11-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 25-11-2010

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 165/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23/11/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ F±ÀégÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄ£Àß½ EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ gÁdÄ EvÀ£ÀÄ CAUÀ«PÀ®¤zÀÄÝ ¢£ÀªÉïÁè HgÀÄ ¸ÀÄwÛPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ £ÀA PÉJ-38/5697 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÉÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À JqÀUÁ®Ä ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ C®è°è vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 146/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ, 2) ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ ¢UÀA§gÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ, 3) UÀt¥Àw vÀAzÉ ¢UÀA§gÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ, 4) ¸ÀÄzsÁ vÀAzÉ ¢UÀA§gÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ J®ègÀÆ eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è UÁæªÀÄzÀ ®Qëöä ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖUÉ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÖ ¸ÀA§AzsÀªÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 147/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀıÁ® ¹JZÀ¹-802 ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ CA¨É¸ÁAUÀ« ZÉPï ¥ÉÆøÀÖ¢AzÀ ªÀ¼À¸ÀAUÀ PÀqÉUÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÁUÀ gÁwæ 0030 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ §eÁd ¹n 100 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ-38/eÉ-3195 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÀAqsÀj£ÁxÀ PÁA¨Éî ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: PÉ.JZÀ.© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃrUÉ ¸ÀvÀÄÛ ©zÀÝ MAzÀÄ JªÉÄäUÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÀ£À §®UÀqÉ ¨É£Àß°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ°è vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÀtÂÚ£À PɼÀUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, §®UÉÊ vÉÆÃgÀĨÉgÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 148/2010 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ FgÀ¥Áà PÀÄAmÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀÄ EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ªÀÄÄPÁÛ£ÉÆÃgÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd EªÀ¤UÉ ¤£Éß vÀ£ÀUÉ KPÉ ¨ÉÊ¢¢Ý CAvÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛ ªÀiÁrPÉÆà CAvÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÀqÀÄ ºÀuÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ, ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ DvÀ£À JqÀ§ÄdPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ FgÀ¥Áà EªÀ¤UÉ DgÉÆæ ©üêÀÄuÁÚ EªÀ£ÀÄ CgÀUÀ°è£À vÀÄAr¤AzÀ §®UÉÊ CAUÉÊAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ©ÃgÀ¥Áà EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ¢ðUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ EgÀĪÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 149/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ªÀÄÄPÁÛ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ©ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ FgÀ¥Áà PÀÄAmÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, 2) FgÀ¥Áà vÀAzÉ ©üêÀÄUÉÆAqÀ PÀÄAmÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, E§âgÀÄ ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀÄ EªÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ ¤£Éß gÁwæ £À£ÀUÉ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ KPÉ ¨ÉÊ¢¢Ý CAvÀ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ£ÀÄ ¤£ÀUÉ J°è ¨ÉÊ¢zÉÝÃ£É CAvÀ C£ÀĪÀµÀÖgÀ°è DgÉÆæ ©ÃgÀ¥Áà EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ CgÀUÀ°è£À PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. DgÉÆæAiÀÄ eÉÆvÉVzÀÝ CªÀgÀ C¥Àà FgÀ¥Áà EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ°è¤AzÀ JqÀUÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀjUÉ DgÉÆæ ©ÃgÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ ¤ªÀÄUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀ §UÉÎ EgÀĪÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 150/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁzsÀªÀ vÀAzÉ ¢UÀA§gÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À EvÀ¤J DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ, 2) ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ zÀvÁÛfgÁªÀ, 3) ¨sÁVgÀxÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ J®ègÀÆ eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÁæªÀÄzÀ ®Qëöä ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖUÉ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÖ ¸ÀA§AzsÀªÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ EgÀĪÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 186/2010 PÀ®A 454, 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-08-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CuÁÚgÁªÀ vÀAzÉ ZÀAzÀgÀgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: gÁdVÃgÁ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ, ¸ÀzÀå: gÁA¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼À ±Á¯ÉUÀ½UÉ 3-4 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À gÀeÉ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄvÀÛ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ¢£ÁAPÀ 23-08-2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ gÁA¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èzÀÝ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ MAzÀÄ ºÉZï.¦ UÁå¸À ¹¯ÉAqÀgÀ C.Q 1000/- gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 114/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦.DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ: 24/11/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠦J¸ïL (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdjzÀÝ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉAiÀÄ fæ£À°è ©ÃzÀgÀ ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ¸ÁªÀðd¤PÀ §¢AiÀÄ°è RƯÁè eÁUÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÁàV DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÀAmÉ¥Áà vÀAzÉ EgÀ¥Áà ¸Á: ºÀÆUÉÃj, 2) ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ ¨Á§Ä ¸Á: ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ Nr ºÉÆÃzÀ E£ÀÆß 03 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¹àÃl Dl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ MAzÀÄ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É MªÉÄäÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¹ÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 102/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 24/11/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ mÁmÁ ¸Áéöå²AiÉÆà £ÀA PÉJ-39/JA-655 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ «oÀ® vÀAzÉ PÁ±ÉÃ¥Áà ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ ¨sÁ°Ì ªÀÄÄSÁAvÀgÀ rVÎ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀAUÀªÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁåQìPÁå¨ï £ÀA PÉJ-38/797 £ÉÃzÀgÀ §®¨sÁUÀPÉÌ rd¯ï mÁåAQ£À ºÀwÛgÀ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ mÁmÁ ¸Áéöå²AiÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ UÀzÀUÉ¥Áà ºÀ®±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÉÆøÀ¥ÉÃmï UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ¤UÉ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀjUÉ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 164/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀĺÁ¸ï vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ¸ï ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: £ÉºÀgÀÆ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Àwß ²æêÀÄw gÀÆaPÁ EªÀgÀ£ÀÄß gÉïÉé ¤¯ÁÝt ©ÃzÀgÀ¢AzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/eÉ-5500 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ JA¥Áè¬ÄªÉÄAl PÀbÉÃjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA J¦-09/JeÉ-6001 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß PÁj£ÉÆA¢UÉ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ²æêÀÄw gÀÆaPÁ EªÀgÀ UÀÄ¥ÁÛAUÀ¢AzÀ gÀPÀÛ §gÀĪÀAvÉ ºÉÆmÉÖUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ PÁ°UÉ, vÉÆqÉUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁvÀVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

November 24, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 24-11-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 24-11-2010

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 201/2010 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/11/2010 gÀAzÀÄ gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ²ªÁfgÁªÀ ªÀiÁtÂPÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: PÉƪÀÄn, ¸Á: vÀÄgÀÆj, ¸ÀzÀå: ¸ÀgÀPÁj UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ gÁªÀįÉÊ£À ¯ÉãÀ gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀzÀ JzÀÄjUÉ ªÀÄ£É £ÀA 16-11-192 ªÉƸÁgÁA ¨ÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ (J¦) EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA§¢üPÀgÀ ªÀÄzÀĪÉUÁV EvÀ£À vÀAzÉ ²ªÁfgÁªÀ ºÁUÀÆ vÁ¬Ä «dAiÀÄ®Qëöä PÀÆrPÉÆAqÀÄ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA§gÀ J¦-09/Jr-6171 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÀªÀÄÝ GªÀÄgÀ AiÀiÁ¹Ã£À ¸Á:ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ 23/11/2010 gÀ gÁwæ 1230 UÀAmÉUÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ©lÄÖ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ ¯ÁvÀÆgÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ Q¯Éèà zsÁgÉÆÃgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÁÌV ºÉÆgÀnzÉÝêÀÅ, £ÁªÀÅ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ GªÀÄgÀ AiÀiÁ¹Ã£À EvÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæUÉ ¤zsÁ£ÀªÁV PÁgÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸À®Ä ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ DgÉÆæAiÀÄÄ PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉƪÀÄqÀÄ §AzÀÄ gÁºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É £À¹Ã§ zsÁ¨ÁzÀ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA J¦-37/ªÁAiÀiï- 177 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ vÀ£Àß ¸ÉÊr¤AzÀ vÁ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÀgÀ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ gÁAUï ¸ÉÊqÀ ºÉÆÃV MªÉÄäÃ¯É eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀqÉ ¸ÉÆAlzÀ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ®, JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV vÀ¯É NqÉzÀÄ ªÉÄzÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ, §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV PÉÊ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è, ºÀuÉAiÀÄ°è, §®UÀqÉ PÀÄwÛUÉUÉ, §®UÀqÉ ¥ÀPÉÌ®§ÄUÀ¼À°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 163/2010 PÀ®A 342, 504, 307, 302 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-11-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ «±Àé£ÁvÀ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà PÉÆgÀªÁ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆgÀªÁ, ¸Á: ªÀÄAzÀPÀ£À½î FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̽UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ, ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄ. ¥ÀÆeÁ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UɼÀwAiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ §AzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆuÉAiÀÄ°è PÀÆr ºÁQ CªÀ¼À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¨ÁV® a®PÀ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. PÀÄ. ¥ÀÆeÁ EªÀ¼ÀÄ agÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉý ¨ÉgÉAiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ ¨ÉAQ Dj¹gÀÄvÁÛgÉ, JAzÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ.¥ÉÆeÁ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ PÉÆgÀªÁ ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄAzÀPÀ£À½î EPÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 104/2010 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23/11/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁjSÁ£À vÀAzÉ PÀªÀÄ®SÁ£À ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, G: ¯Áj £ÀA JªÀÄ.JZÀ-06/K¹-0848 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ (AiÀÄÄ.¦ gÁdå) EvÀ£ÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ¯ÁjAiÀÄ°è ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ±À¦üSÁ£À vÀAzÉ C«ÄG¯Áè ¯Áj £ÀA JªÀÄ.JZÀ-06/K¹-0848 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ J£À.JZÀ-9 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¯ÁjAiÀÄÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÉÆÃr£À ªÀÄUÀ먀 ¥À°Ö ªÀiÁr ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯Áj ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É , ¸ÀzÀj ¥À°Ö¬ÄAzÀ ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C®à ¸Àé®à qÁåªÉÄÃd DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23/11/2010 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÀlÖtzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ JzÀÄjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÁzÀ¥Áà ¯ÉÆÃPÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹. ¸Á: ¨ÉîÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀÆÌlgÀ £ÀA PÉJ-32/n2645 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 144/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 15-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀÄ. ªÀÄAUÀ¯ÁzÉë vÀAzÉ UÀÄAqÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: PÀgÀrAiÀiÁ¼À EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß CPÀÌ ªÀÄvÀÄÛ PÁPÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÀ®§UÁð ¥ÉÆøÀÖ D¦ü¹UÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA PÉ.J-39/5612 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¨Á§Ä ¸Á: »gÉêÀÄoÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢¬ÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® §® »ªÀÄärUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 145/2010 323, 326, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÉêÀ¥Áà vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ¥ÉæêÀÄ£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ, 2) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¥ÉæêÀÄ£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ, 3) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÉæêÀÄ£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÀwÛr EgÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆ®¢AzÀ KPÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ýj E½zÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ w½¹zÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, §rUɬÄAzÀ DgÉÆæ «gÉñÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV £Àr ¤£ÀUÉ vÉÆÃj¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ gÀmÉÖ »rzÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ JzÀÄjUÉ E½¹ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄMzÀ ºÉÆqÉzÀÄ JqÀUÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® »ªÀÄärAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/2010, PÀ®A 384 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/11/10 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸ÁPÉæ ªÀAiÀÄ; 30 ªÀµÀð eÁvÀj Qæ±ÀÑ£ï G; ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¦üÃ®Ø D¦ü¸Àgï J¸ï.PÉ.J¸ï. OgÁzÀ (©) ¸Á; OgÁzÀ [©] ¸ÀzÀå ¯ÁåAqÀ D«Äð D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉ®¸ÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨É¯ÁݼÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄgÀ½ OgÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄÄAeÁ£É 1015 UÀAmÉUÉ PÉƼÀÆîgÀ JPÀ¯ÁgÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°èzÀÝ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É »A¢¤AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À C¥ÀjavÀ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¸À®Ä w½¹zÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M§â£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ SÁgÀzÀ ¥ÀÄr ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¨ÁåUÀ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ D¦üù£À PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ `.3860/- vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄÆgÀÄ d£À `ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ 20-25 ªÀµÀðzÀªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 233/10, PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 185 L.JªÀiï.« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 23/11/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ ¹zÉÝñÀégÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð ¯Áj £ÀA J¦ 9 ªÉÊ 4886 ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÁlgï ¦üîÖgï ºÀvÀÛj ¥À°Ö ªÀiÁr UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ M¼ÀUÉ PÀĽvÀ ¦ügÁå¢ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ vÀ®¨sÉÆÃUÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 234/2010, PÀ®A 498 (J).504. 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/11/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:30 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¥ÀAUÉÆAqÉ ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¥ÀAUÉÆAqÉ E§âgÀÆ ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¥ÀAUÉÆAqÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ EªÀgÀ eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.14/2010, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 23-11-2010 ªÀÄzÁå£Àí 2 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄzsÀÄPÀgÀ gÀÆ¥À£ÀgÀ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁw ºÀlPÀgÀ ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ vÀAzÉ ©ÃgÀ§® EªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ®VzÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál® ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è MAzÀÄ ªÉÆqÀzÀ°è EnÖzÀÝgÀÄ CzÉà eÁUÀzÀ°è vÉÆUÀj ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ «µÀzÀ ¨Ál® ¸ÀºÀ EnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è ªÉÆqÀzÀ°è EzÀÝ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál® PÀÆrAiÀÄ®Ä vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ PÀtÄÚ vÀ¦à «µÀzÀ ¨Ál® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä CAvÁ w½zÀÄ «µÀ ¸Éë¹ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ºÁUÀÆ ªÀĺÉÃAzÀæ EªÀgÀÄ £ÉÆÃr aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ªÉÊAiÀÄĪÁUÀ PËoÁ[©] UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ 23-11-2010 gÀAzÀÄ 3.35 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2010, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÁ¸ÀgÉ ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: OgÁzÀ (©) ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ²æêÀÄw UÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ UÀeÁ£ÀAzÀ dAiÀÄgÁªÀÄ£ÀªÀgï ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) EPÉUÉ ¢£ÁAPÀ 16/5/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ¨sÁªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÀeÁ£ÀAzÀ FvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj UÀAUÀªÀiÁä EªÀ½UÉ DUÁUÉÎ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §gÀĪÀÅzÀjAzÀ DPÉUÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23/11/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ eÁ¹Û DVzÀÝjAzÀ vÁæ¸À vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì GAlÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÝjAzÀ DPÉUÉ OgÁzÀ(©) ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃj¹ C°èAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀzÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀPÉÌ CA§Ä¯É£Àì£À°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è 1145 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ «µÀ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É DPÉAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


November 23, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 23/11/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 23-11-2010

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/2010, PÀ®A 379 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 22/11/2010 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ²æà gÁd¥Áà ªÀ¯Éè¥ÀÆgÉ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ïUÉ C¼ÀªÀr¹zÀ 25 KVA «zÀÄåvï ¥ÀjªÀvÀðPÀªÀÅ UÁ½ ªÀļɬÄAzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀzÀj «zÀÄåvï ¥ÀjªÀvÀðPÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÁzÀ PÉƬįï, PÉÆ¬Ä¯ï °A§, ¸ÁÖöåAqï, £Àmï¨ÉÆïïÖ, ¸ÀAlgïgÁqï ¯Áå«ÄãÉñÀ£ï ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À C.Q. `.3500/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2010, PÀ®A 174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 20,21-11-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸ÉÃjPÁgÀ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð, eÁw J¸ï ¸Á: ¸ÀAUÀ£À½î ¸ÀzÀå ¹JA¹ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀzÉÆ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÁAw ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛgÀªÀzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Áà ®R£À, 36 ªÀµÀð, J¸ï.¹ G CmÉÃAqÀgÀ ¸Á ¹.JA.¹ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉvÀAzÀgÀÄ OµÀ¢ü ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 21-11-2010 gÀAzÀÄ 0510 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2010, PÀ®A 174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 21-11-2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ CdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ªÁWÀªÀiÁgÉ, 20 ªÀµÀð, J¸ï.¹ zÀ°vÀgÀÄ ¸Á gÀPÁë¼À ¸ÀzÀå «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ±ÀjgÀ ¥ÀÆwðAiÀiÁV PÉƼÉvÀ ±ÀªÀ ¹QÌzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀÄÈvÀ£À vÁ¬Ä §¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ªÁWÀªÀiÁgÉ, 56 ªÀµÀð, zÀ°vÀgÀÄ G QgÁt ªÁå¥ÁgÀ ¸Á gÀPÁë¼À ¹.JA.¹ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/2010, PÀ®A 279, 338.L¦¹ eÉÆvÉ 187 L ,JªÀiï,« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 13/11/2010 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠰AiÀiÁPÀvÀ° vÀAzÉ ¥sÀvÀÄæ¸Á§ ªÀÄįÁè ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA ¸Á: ¹AzÉÆïï UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢PàgÀ£ÀÄß ©lÄÖ §gÀ®Ä ºÉÆÃV ©nÖ ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CgÉÆæ CAiÀÄħ vÀAzÉ AiÀiÁPÀħ° ¸Á: ¹AzÉÆïï EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀA PÉ.J 38 eÉ 2242 £ÉÃzÀÄÝ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ »AzÉ PÀĽwÛgÀÄvÁÛ£É DgÉÆæAiÀÄÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÉÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ MªÉÄä¯É ¹è¥ï CV ©¢ÝzÀjAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀPÁ®Ä ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ªÁºÀ£À £ÀqɸÀÄwÛzÀ CAiÀÄħ EvÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀiÁzÀ UÁAiÀiÁUÀ¼ÀÄ CVgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁvzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 232/2010, PÀ®A 306 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/11/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07:10 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd SÁ£Á¥ÀÆgÉ ¸Á: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ zÉêÀgÁd ºÉÆqÀªÀĤ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 16 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÉ®ègÀÆ ¸Éj «ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà zÀħ®UÀÄAr eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð ºÁUÀÆ ¸ÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀAPÉæ¥Áà zÀħ®UÀÄAr ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀjUÉ ªÀÄ£À§AzÀAvÉ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ºÉÆqÉzÀgÀÄ. C®èzÉ gÁwæ §AzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄÈvÀgÀÄ £ÉãtÄ ºÁQPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ aÃnAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀgÀÄ §gÉ¢nÖzÀgÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà ZÀAzÁ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: qÉæöʪÀgï ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/2010, PÀ®A 323, 341, 354, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-11-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 2 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C«ÄãÁ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ CdªÀÄ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA ¸Á : PÀAzÀUÀƼÀ UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ(©) ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ§Ä @ vÀ§¸ÀĪÀÄ E§âgÀÄ ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ «zÁåªÁ£À vÀAzÉ ªÀÄ£ÀÄ ¥ÀmÉî ¸Á: PÀAzÀUÀƼÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ vÀ§Ä EªÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ JgÀqÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ vÀ§Äâ EªÀ½UÉ ¨É¤ß£À°è UÀÄ¢ÝgÀÄvÁÛ£É. C¯Éè EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À ªÀÄÄfç ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÃj dUÀ¼À ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/2010, PÀ®A 323, 504, 355 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-11-2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw «ÄãÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ¸Á: CA¨É¸ÁAUÀ« EªÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ £Á«§âgÀÄ ºÉArjzÀÄÝ vÀ£ÀUÉ CA¨É¸ÁAUÀ« UÁæªÀÄzÀ°è ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£É ªÀiÁr EnÖgÀÄvÁÛgÉ. vÀ£ÀUÉ M§â¼ÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ C£ÀĸÀÆAiÀiÁ EªÀ¼À ±Á¯ÉAiÀÄ ¦ü¸ï vÀÄA§ÄªÀ ¸À®ÄªÁV ºÀtzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄUÀ¼À ±Á¯ÉAiÀÄ ¦üøï PÀlÖ®Ä 1000/- gÀÆ PÉýzÁUÀ C°è ºÁdjzÀÝ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¨Á§Ä ªÀiÁ£ÀPÁj EªÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è UÀÄ¢Ý PÁ®°èAiÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ vÀ£Àß JqÀUÀqÉ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¸À® ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ PÁ®¤AzÀ vÀ£Àß PÁ® ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

November 22, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 22/11/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 22-11-2010

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 200/2010, PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 21/11/2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ CAiÀÄÆå§SÁ£À vÀAzÉ eÁ¥sÀgÀ¸Á§ ¥ÀoÁt ªÀAiÀÄ:45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¨ÁgÀ EªÀiÁªÀÄ UÀ°è ²ªÁf ZËPÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ ¸ÁzÉÃgÀªÁ ¥ÀÄeÁj C¦à CmÉÆ £ÀA PÉJ-39/ 2153 ¸Á: WÉÆÃmÁ¼À vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉƪÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ §®UÉÊ ¨sÀÄdUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ : 21/11/2010 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ±ÉÆèsÁªÀw UÀAqÀ zÉÆüÀ¥Áà zÀªÀuÉ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀiÁvÀ EªÀgÀÄ §ZÀÑ°£À ¤ÃgÀÄ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄw®è JAzÀÄ ¸ÉÆÃrؤAzÀ ¤ÃgÀÄ ºÉÆrAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ZÀAzÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ gÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ ZÀAzÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 35ªÀµÀð, E§âgÀÆ eÁw: °AUÁAiÀiÁvÀ ¸Á: ªÉÆÃgÀA© EªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ feÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁqÀÄwÛzÁUÀ CªÀ¼À UÀAqÀ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/2010, PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 21/11/2010 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ ZÀAzÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀiÁvÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ªÉÆÃgÀA© EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ zÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ ºÀįÉè¥Àà zɪÀuÉ ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð ºÁUÀÄ ±ÉÆèsÁªÀw UÀAqÀÀ zÉÆüÀ¥ÁàzÀªÀuÉ ªÀAiÀÄ: 48ªÀµÀð E§âgÀÆ eÁw: °AUÁAiÀiÁvÀ ¸Á: ªÉÆÃgÀA© EªÀgÀÄ §ZÀÑ°£À ¤ÃgÀÄ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄw®è JAzÀÄ ¸ÉÆÃrؤAzÀ ¤ÃgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉPÀqÉ £ÀÄPÀÄwÛzÀÝgÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ¤ÃgÀÄ §gÀÄwÛªÉ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ feÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr £É®PÉÌ £ÀÆQzÀݼÀÄ CªÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°zÀÝ DgÉÆævÀ zÀƼÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 199/2010, PÀ®A 279, L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 21/11/2010 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É vÀqÉƼÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢ gÁªÀÄzÁ¸À vÀAzÉ gÁªÀÄ ¸ÀzÁ£ÀAzÉ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÄ SÁnÃPï ¯ÁjZÁ®PÀ ¸Á: £À¼ÀzÀÄUÀð vÁ: vÀļÀeÁ¥ÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è PÀ¼À« vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¢AzÀ ¨ÁgÀªÀÄwUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀqÉƼÀ UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À ¯ÁjAiÀÄ°è EAzsÀ£À ªÀÄÄVzÀjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀPÀÌzÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤°è¹ EArPÉÃlgÀ ºÁQ ¤AwgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀĺÀäzÀ ªÉÄúÀ¢ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ CR¯ÁR ºÀĸÉãÀ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, ºÉZï.Dgï.-55, ºÉZï-6115 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: eÉÆãÀ¥ÀÄgÀ (AiÀÄÄ.¦) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁåAPÀgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ qÁåªÉÄÃd DVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/2010, PÀ®A 32, 35 PÉ.E.JPïÖ eÉÆvÉ 328 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/11/2010 gÀAzÀÄ ªÀĺÁgÁµÁÖç UÀr¬ÄAzÀ ªÉÆÃgÀRAr UÁæªÀÄPÉÌ M§â ªÀåQÛ J£ï.JZï-9 gÉÆÃqÀ ªÀÄÆSÁAvÀgÀ C£Á¢üPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁlPÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æà ¸ÀvÀåªÁ£À vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Á ¥ÀvÁð¥ÀÆgÀ 2) ²æà ªÀiÁzsÀªÀ vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ gÀrØ ¸Á ZËQªÁr gÀªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ ¸À¸ÀìvÁ¥ÀÆgÀ §AUÁèzÀÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ E¸Áä¯Á ¸ÉÆãÀPÁA§¼É ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð, eÁw, zÀ°vÀ ¸Á ªÉÆÃgÀRAr EªÀ£ÀÄ MAzÀÄ ¯Áj ¬ÄAzÀ E½zÀÄ ªÉÆÃgÀRAr PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤AvÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ 10 °Ãlgï ¥Áè¹ÖPï PÁå£ï£À°è 6 °Ãlgï£À PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q `.1200/- d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ 2245 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2010, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 20/11/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1200 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ EAzÀªÀiÁä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð ¸Á: ªÁAfæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð ¸Á: ªÁAfæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ ¹zÀÄÝ ªÀÄoÀ¥Àw gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è vÉÆUÀj ¨É¼ÉUÉ OµÀ¢ü ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ £ÉÆìĸÀÄwÛzÀݪÀÅ AiÀiÁªÁUÀ®Ä ¨É£É¬ÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝgÀÄ ¨É£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ vÉÆUÀj ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹zÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÀ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉ. C°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°èAiÀÄÆ PÀÄqÁ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁzÉà ¢£ÁAPÀ 21/11/2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ EªÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/2009, PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 16/10/2010 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ºÀqÀ¥ÁzÀ ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð, eÁw ºÀqÀ¥ÁzÀ ¸Á vÀqÉÆüÁ EªÀgÀ ºÉAqÀw ²æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ºÀqÀ¥ÁzÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð, eÁw ºÀqÀ¥ÁzÀ, ¸Á vÀqÉÆüÀ EvÀ¼ÀÄ vÀqÉÆüÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ DPÉ 5 ¦üÃmï JvÀÛgÀ PÉA¥ÀÄà ªÉÄÊ §tÚ , PÉA¥ÀÄà RrØ ¹ÃgÉ GnÖzÀÄÝ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÀAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ J¯Áè PÀqÉ ºÉÆrQzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

November 21, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE : 21-11-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 21-11-2010

§¸ÀªÀ PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 153/2010 PÀ®A 20(©) J£ïr¦J¸ï PÁAiÉÄÝ-1985 :-

¢£ÁAPÀ : 20/11/2010 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢, vÀºÀ¹¯ÁÝgÀgÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁèzÀ gÁ.ºÉ £ÀA. 9gÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPï ºÀwÛgÀzÀ gÁAiÀÄ¯ï ¹Ã ©jAiÀiÁ¤ ºÉÆÃmɯï JzÀÄgÀÄUÀqÉ M§â¼ÀÄ ¨sÀÄgÀPÁ zsÀj¹zÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ PÉÊaîzÀ°è UÁAeÁ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁgÁl PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ºÀ«ÄÃzÁ UÀAqÀ gÀºÉêÀiÁ£ïSÁ£ï ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: §ÄgÁí£ï £ÀUÀgÀ vÁ: f: CºÀäzï£ÀUÀgÀ (JA.J¸ï) JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ aîªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV UÁAeÁªÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁgÁl ¸ÀA§AzsÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝÃ£É CAvÁ w½¹zÀ¼ÀÄ. D ¸ÀA§AzsÀªÁV ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ªÀUÉÊgÉ E¯ÁèªÉAzÀÄ w½¹zÀÄÝ, CªÀ¼ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£À£ÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2010 PÀ®A 323, 355, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/11/2010 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà zsÀ£ÉÆßgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÉÆUÀzÁ¼À vÁ: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸ÀħªÀÄä E§âgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà zsÀ£ÉÆßgÀ eÁ: PÀÄgÀħ E£ÀÆß M§â J®ègÀÆ ¸Á ªÉÆÃUÀzÁ¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ KPÉ MAiÀÄÄwÛ¢j CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆæ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆ¯É ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 332/210 PÀ®A 341, 353, 332, 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/11/2010 gÀAzÀÄ 11158 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠯ÉÆûvÀ vÀAzÉ ¸ÀÄeÁÕ£À¥Áà PÀnÖªÀĤ QjAiÀÄ CgÉÆÃUÀå ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwgÀĪÁUÀ DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ ²ªÁfgÁªÀ ªÀÄZÀPÀÆj ¸Á: PÉƽªÁqÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ PÀóbÉÃjAiÀÄ°è ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ EzÁÝgÉ CªÀjUÉ PÉüÀÄ CªÀgÀÄ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄ CAzÀgÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄvÉÛÃ£É JAzÁUÀ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁj£À°èlÖ MAzÀÄ ZÁPÀÄ vÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä §gÀĪÁUÀ C¯Éèà EzÀÝ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ CªÀ¤UÉ MwÛ »rzÀÄ ZÁPÀÄ PÀ¹ÃzÀÄ PÉÆAqÀgÀÄ. ºÁUÀÆ ºÉÆÃgÀUÉ J°èAiÀiÁzÀgÀÄ ¹UÀÄ ¤£ÀUÉ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸ÀzÀ°è CqÉ vÀqÉAiÀÄ£ÀÄAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 157/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 20/11/2010 gÀAzÀÄ UÀAmÉUÉ 1845 UÀAmÉUÉ dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀuÁÚ £ÀgÀ£Á¼À ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: PÀ§â°UÀ ¸Á: ¥sÁvÀä¥ÉÆÃgÀ EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¢®¥ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀtÚ £ÀgÀ£Á¼À ºÁUÀÄ CPÀâgÀ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉƢݣï EªÀgÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ-32- J¯ï- 7739 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ alUÀÄ¥Áà ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ CPÀâgÀ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÉqÀÄ«zÀjAzÀ ¢°¥ÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ §® ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀÄn ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊQ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊQ® ¸À»vÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 182/2010 PÀ®A 498(J), 304(©), eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20-11-2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀŸÁ§ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ §gÀzÁ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁ; ªÀÄgÁoÁ G; MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: dªÀÄ®¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CAd£À¨Á¬Ä EªÀ½UÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ DgÉÆæ 1] zÉëzÁ¸À vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ qÉƸÀ£É 2) gÀÆQät¨Á¬CÄ UÀAqÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ qÉƸÀ£É E§âgÀÄ ¸Á: dªÀÄ®¥ÀÆgÀ vÁ: OgÁzÀ (©) EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ ºÉÆ®zÀ PÉ®¸À ¸ÀjAiÀÄV ªÀiÁqÀ°UÉ §gÀĪÀÅ¢®è, ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÄß 50,000=00 gÀÆ ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½AzÀ QgÀPÀļÀ ¤ÃqÀÄwzÀÝjAzÀ ªÀÄ£À £ÉÆAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ CAd£À¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨ÉƼÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 158/2010 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 20/11/2010 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¥ÉæêÀĸÁUÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð ¸Á: wîPÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð ¸ÀzÀå PÉÆqÀA§® EªÀgÀÄ ¸ÀA§A¢ zsÀ£ÀgÁd E§âgÀÆ ¸ÁAiÀÄAPÁ® UÀÄ®§UÁð¢AzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 32/«-3594 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀ®§UÁð¢AzÀ PÉÆqÀA§® PÀqÉUÉ gÁdå ºÉzÁÝj ªÀÄÄASÁvÀgÀ §gÀĪÁUÀ ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) ªÁrAiÀÄ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA PÉ.J 13/JªÀiï-8392 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ zsÀ£À¥Àw EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjgÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 156/2010 PÀ®A 498(J), 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/11/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CgÀÄuÁ UÀAqÀ zsÀ£ÀgÁd PɼÀPÉÃj ¸Á: ªÀÄzÀgÀV EªÀjUÉ PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ½AzÀ DgÉÆæ UÀAqÀ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà PɼÀPÉÃj CvÉÛ ¥À¢ät UÀAqÀ zsÀƼÀ¥Áà PɼÀPÉÃj E§âgÀÆ ¸Á: ªÀÄzÀgÀV EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ ; 20/11/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ E§âgÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 33/2010 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/11/10 gÀAzÀÄ 1640 UÀAmÉUÉ GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ d£ÀgÉÆA¢UÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƩãÀ vÀAzÉ F¸ÀÆ¥sÀ ¸Á§ ªÉÆëģÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð G: mÉîgÀ PÉ®¸À eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: µÁºÀ £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ DgÉÆæ G¸Áä£À vÀAzÉ AiÀÄƸÀÆ¥sÀ ¸Á§ ªÉÆ«Ä£À ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: J¦E DmÉÆà £ÀA KA-39/3490 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: µÁºÀ £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ d£ÀgÀÄ ±Á®Ä ªÀÄvÀÄÛ ZÁzÀgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀgÀ£ÀÄß vÀ£Àß DmÉÆà JAUÉÃdzÀ°èlÄÖ ¸ÀzÀj ZÁzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ±Á®Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÀ½îUÀ½UÉ zÀħ®UÀÄAr¬ÄAzÀ WÉÆÃqÀªÁrUÉ §gÀĪÁUÀ ºÀA¢PÉÃgÁ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è vÀ£Àß DmÉÆà Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£É ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ G¸Áä£À EªÀgÀ JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, vÀ¯É »AzÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ KqÀQ«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛvÀÄÛ ºÁUÀÆ DmÉÆÃzÀ°è £Á®ÄÌ d£ÀjzÀÄÝ CªÀjUÀÆ aPÀÌ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. UÁAiÀÄUÉÆAqÀ J®èjUÀÆ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ G¸Áä£À EªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ
PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 163/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 21/11/10 gÀAzÀÄ 0430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨÁ£À vÀAzÉ ªÉÆd¸ï, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ»AzÁæ ¯ÉÆUÁ£ï PÁgï £ÀA : PÉJ-25/n.JA-3314 £ÉÃzÀÝgÀ°è zsÁgÀÆgÀÄ eÁvÁæ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ, ¯Áj £ÀA:PÉJ-39/392 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ CwêÉÃUÀ, ¤µÁ̼ÀfvÀ¢AzÀ MªÉÄä¯É wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁj£À §®¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀuÉAiÀÄ°è, JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2010 PÀ®A 87 PÉ,¦ JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 21/11/2010 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è ¸ÉPÀÖgÀ 3 ZÉQAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁUÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛ ºÀwÛgÀ mÁmÁ ªÉÆÃmÁgïì CAUÀr JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÀÄ¥ÁàV MlÄÖ 20 d£ÀgÀÄ JgÀqÀÄ ¨sÁUÀUÀ¼ÁV E¹àÃl JA§ £À¸ÀÄ©£À Dl DqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÀÄįÁÛ¤ vÀAzÉ ªÁºÉç ¸Á: gÁªÀÅvÁ°ªÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 19 d£ÀgÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

November 20, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE : 20-11-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 20-11-2010

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 331/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 19/11/2010 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀ£Àߧ¸ÀìAiÀiÁå ¸Áé«Ä vÀAzÉ ¤gÀAdAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀgÀªÀnÖ (PÉ) vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ DgÉÆæ GªÉÄñÀ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆ/¸ÉÊ £ÀA ¹n¦-919 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, aãÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ GªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆ/¸ÉÊ £ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄj¤AzÀ PÀÆqÁ M§â »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆ/¸ÉÊ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆ/¸ÉÊ £ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆ/¸ÉÊ UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ E§âgÀÆ ªÉÆ/¸ÉÊ ¸ÀªÁgÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 214/2010 PÀ®A 143, 147, 427 eÉÆÃvÉ 149 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 3&4 ¦.r.¦.¦. JPÀÖ 1989 :-
¢£ÁAPÀ : 18/11/10 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ²ªÀuÁÚ J.¦.¹. 205 fÃ¥À ZÁ®PÀ r.J.DgÀ. ©ÃzÀgÀ ¸ÀzsÀå ¹.¦.L. ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¨sÁ°Ì ¥ÀlÖtzÀ°è ¨sÁ°Ì UÀAd¢AzÀ ¯ÉPÀÑgÀ PÁ¯ÉÆäUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀÄ¢£Á ªÀÄfÃzÀ JzÀÄgÀUÀqÉ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ M§â ªÀQî ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §ºÀ¼ÀµÀÄÖ d£ÀgÀÄ d£À ¸ÉÃjzÀjAzÀÄ ¹.¦.L. gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §A¢zÀjAzÀ vÀPÀët DPÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä wý¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¹§âA¢AiÀĪÁgÁzÀ C±ÉÆÃPÀ JZÀ.¹. ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁzsÀªÀ ¦.¹. gÀªÀgÀ£ÀÄß fæ£À°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀªÁzÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è £ÀÆgÁgÀÄ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÄÝ fæ¤AzÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ PÉüÀUÉ E½zÀÄÝ d£ÀgÀ£ÀÄß ZÀzÀj¸ÀÄwÛzÁUÀ CzÀgÀ°è 8-10 d£ÀgÀÄ agÀÄvÁÛ MzÀgÁqÀÄvÁÛ 2145 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ fÃ¥À £ÀA PÉ.J-38 f-316 £ÉÃzÀPÉÌ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ dRA UÉÆý¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ fæ£À PÉ®ªÀÅ ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ dRAUÉÆÃAqÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ C.Q MlÄÖ 19000/- gÀÆ. ºÁ¤ AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 183/2010 PÀ®A 41(r), 102 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ ; 19-11-2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁgÀÆgÀUÉÃj NtÂAiÀÄ°è ¥ÉÃmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ, DgÉÆæ «Ä°ÃAzÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ²AzÉ, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á ¢£ÀzÀAiÀiÁ® £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ 2) ¢®zÁgÀ¹AUï@¢¯ÁªÀgÀ vÀAzÉ §§£ï ¹AUï ¸Á UÁA¢ü UÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ MAzÀÄ DPÀ¼ÀÄ PÀ¥ÀÄà ºÁUÀÆ ©½ «Ä²ævÀ §tÚzÀÄÝ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀÄ CªÀgÀ £ÀqÀĪÀ½PÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ UÉÆAqÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ, ¢®zÁgÀ¹AUï EvÀ£ÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ «Ä°AzÀ EvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃrgÀĪÀ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj DPÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹gÀĪÀ¢¯Áè. PÁgÀt ¸ÀzÀj DPÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀÄ«£À EgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄUÉÆAqÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ¤SÉ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506, 109 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 19-11-2010 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzï ªÀÄÄPÀÛgÀ C° vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï CºÀäzï C° ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: «zsÁåyð ¸Á: vÀ¯ÉÆÃr zÀÄ®í£À zÀªÁðeÁzÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ DvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ªÀÄÄPÉÛzÁgï vÀAzÉ JA.r. E¸Áä¬Ä¯ï EªÀj§âgÀÄ £ÀªÀiÁeï ©zÀÄÝ ºÉÆgÀUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ R¢ÃgÀ vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ºÀ¦üÃeï ºÁUÀÄ E£ÀÄß 10 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: vÀ¯ÉÆÃr ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ «£ÁPÁgÀt d¼ÀUÀ ªÀiÁr ZÁPÀÆ«¤AzÀ ºÁUÀÄ ¥ÀAZï¢AzÀ PÉÊ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÁUÀÆ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ºÁUÀÆ PÁ°¤AzÀ ¨É¤ß£À°è ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 114/2010 PÀ®A 143, 147, 323, 324, 504, 506, eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 19-11-2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ¯ï ¸À°ÃªÀiï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ºÀ¦üÃeï ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ºÉÆmɯï PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 7-1-120, vÀ¯ÉÆÃr ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ C§ÄÝ¯ï ¸À°ÃªÀiï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ºÀ¦üÃeï ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ºÉÆmɯï PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 7-1-120, vÀ¯ÉÆÃr ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄfzï ¸ÀzÀ¸ÀågÀ EgÀĪÀÅ¢¯Áè ºÁUÀÄ CªÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ UÀ°èAiÀĪÀgÀÄ EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 19-11-2010 gÀAzÀÄ 1355 UÀAmÉUÉ ¸ËzÁUÁæ£À vÀ¯ÉÆÃr ªÀÄfÓzïzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄfzïzÀ°è ¥ÁæxÀð£É ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ªÀÄfÓzï£À°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛç ªÀÄvÀÄÛ ZÁPÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ, ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 100/2010 PÀ®A 160 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 19/11/2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÀUÀ®Ä UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸À£Á¼À UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀgÁzÀ 1) GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ ; 60 ªÀµÀð E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á §¸À£Á¼À UÁæªÀÄ ºÁUÀÆ 2) ¨Á¯Áf vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á §¸À£Á¼À UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ, M§âjUÉƧâgÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÁÛ, ¸ÁªÀðd¤PÀgÉUÉÀ ±ÁAw¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄ©üÃw ºÀÄnÖ¸ÀĪÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr UÁæªÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ WÉÆÃgÀ C¥ÀgÁzsÀ DUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 230/2010 PÀ®A 323 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 15/11/2010 gÀAzÀÄ 9 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀªÀÄäzÀ ªÀĸÁÛ£ï vÀAzÉ G¸Áä£ï C° OgÁzÀ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð G: qÉæöʪÀgï ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀÄ ©.J¸ï.J¸ï.PÉ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß vÀªÀÄä£À DmÉÆà J¯ÉQÖçñÀ£ï CAUÀrAiÀÄ°è mÁåAPÀgï ¯ÁjAiÀÄ ªÉÊjAUï j¥ÉÃj 500 gÀÆ ©®Äè PÉÆqÀĪÀ «ZÁgÀzÀ°è DgÉÆæ ¸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ PÉñÀªÀ ªÀĺÁgÁd ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¥Àæ¢Ã¥ï E§âgÀÆ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä¤UÉ PÉÊUÀ½AzÀ PÀ¥Á¼À, ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢zÁÝgÉ CzÀjAzÀ CªÀ£À JqÀQ«UÉ £ÉÆêÁVzÉ. CzÀPÁÌV CªÀ¤UÉ ©ÃzÀgÀ ¥ÀæAiÀiÁ« D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

November 19, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 19/11/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£À¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 19-11-2010

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 213/2010, PÀ®A 279 304 (J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JA.« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 18/11/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ AiÉÆUÉñÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀiÁ£ÀPÁj 25 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄgÁoÁ ¸Á : CA¨É¹AUÁ« ¸ÀzÀå ±ÁºÀÄ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ²æà vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ªÀiÁ£ÀPÁj ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄgÁoÁ G : £ÁåAiÀiÁªÁ¢UÀ¼ÀÄ ¸Á : CA¨É¹AUÁ« ¸ÀzÀå ±ÁºÀÄ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀªÀÄä UÉüÉAiÀÄgÀ CAUÀrAiÀÄ ¥ÀÆeÁ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì ¯ÉÃPÀÑgÀ PÁ¯ÉÆä gÀ¸ÉÛ ªÀiÁ±ÀĪÀÄ ¥Á±Áå ªÀĹâ ºÀwÛgÀ JzÀgÀĤAzÀ ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÀA : PÉJ-38-f-263 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß fÃ¥À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ DzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ vɯÉAiÀÄ ªÉÄzÀĽUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV Er ªÉÄzÀ¼ÀÄ ¥ÀÆtð NqÉzÀÄ czÀæªÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2010, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 17-10-2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: AiÀÄgÀ£À½ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄAUÀUÀ¼ÀÄ PÀÄ¹Û ªÀiÁqÀÄvÁÛ MAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É fVAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÉgÀt¥Áà vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð ¸Á: AiÀÄgÀ£À½î EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ vÀUÀr£À UÉÆÃqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ¢AzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄAUÀªÀÅ vÀUÀqÀzÀ ªÉÄÃ¯É fVzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀUÀqÀzÀ ªÉÄð£À PÀ®Äè DPÀ¹äPÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Áà EvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÉ ±ÀjÃPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©.© D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ªÉÊzÀågÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÁîVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 330/2010, PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/11/2010 gÀAzÀÄ 12:30 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ PÁwðPÀ ¸Áé«Ä G: PÁé°¸À PÁgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ºÀtPÀÄt vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À eÉÆvÉ AiÀiÁgÉÆà ¨ÁrUÉzÁgÀgÀÄ UÁrAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ vÉÆÃAiÀħ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ PÀÄvÀĨÉƢݣÀ ªÀAiÀÄ 37 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA ¸Á: vÉÆÃ¥À UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¨ÁrUÉzÁgÀjUÉ £À£Àß ºÀwÛgÀªÀÅ UÁr EzÉ CAvÁ CA¢zÀÝPÉ,Ì DgÉÆævÀ£ÀÄ «£Á PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ªÀĺÀäzÀ ¸Á¢üPï @ EªÀiÁAiÀÄvï EªÀgÀÄ §AzÀÄ CªÀgÀ DmÉÆà ªÉÆèÉʯï CAUÀr ºÀwÛgÀ £À£ÀUÉ PÀÆræ¹ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ DUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæü PÁwðPï ¸Áé«Ä §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §UÉÎ ¹PÁAiÀÄvï ºÉüÀÄwÛ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè EzÀÝ ¥Áè¹ÖPï ¸ÀÆÖ® wgÀÄV¹ £À£Àß vÀ¯É ªÉÄ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 11/2010, PÀ®A 174 ¹.DgÀ.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 15/11/2010 ¦üAiÀiÁ𢠱ÁåªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀÄrªÁ¼À ªÀAiÀÄ-60 ªÀµÀð eÁw-zsÉÆéü ¸Á: ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ ¸ÀzÀå-¨ÉÆÃgÁ§AqÁ ²ªÀ §¹Û C®zÁè¥ÀÄgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è «ÃgÀ¨sÀzÉæ±ÀégÀ eÁvÉæUÉ §A¢gÀÄvÁÛ£É D¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è EvÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀzÀÄÝjAzÀ ¥Áè¹ÖPÀ ºÀUÀ΢AzÀ ¢£ÁAPÀ 17/11/2010 gÁwæ 830 UÀAmÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 159/2010, PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 14/11/2010 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà 55 ªÀµÀð, ¸Á: ªÉÆUÀzÁ¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ ªÉÆUÀzÁ¼À UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀÄ£ÁßKSÉýî PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁV »A¢¤AzÀ §AzÀ MAzÀÄ PÁgÀ £ÀA. JA.ºÉZï-02/JA.J-8426 vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÀUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 160/2010, PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/11/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®è¥Áà vÀAzÀ ±ÀgÀt¥Áà J½î ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħ ¸Á: ¹¹ð(J) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J 38 5231 £ÉÃzÀgÀ°è ¹¹ð(J) UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ §¸Àì £ÀA PÉ,J,32 J¥sï,.1265 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQ̪ÀiÁrzÀjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÁzÀ ¸Àd£À©Ã UÀAqÀ ªÉÄʧÆUÀ¸Á§, §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¥ÀÄArèPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄqÉ¥Áà vÀAzÉ ±ÉAPÀæ¥Áà EªÀjUÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄl UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/2010, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ. :-
¢£ÁAPÀ 18/11/2010 gÀAzÀÄ UÀAmÉUÉ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ºÉƸÀ½î ªÀAiÀÄ 43 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: L£Á¥ÀÆgÀ vÁ: aAZÉÆý EªÀgÀÄ ²æà «gÀ¨sÀzÉæñÀégÀ eÁvÁæ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ vÀªÀÄä vÀªÀÄä£ÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ EªÀgÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/ºÉZï-7690 £ÉzÀÝgÀ »AzÉ PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄÄvÀÛAV gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CmÉÆ £ÀA PÉJ-32/©-2295 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ vÀ£Àß §® ªÉƼÀPÁ°UÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®PÁ®Ä vÉÆqÉUÉ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ CmÉÆ ¤°è¹zÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/2010, PÀ®A 447, 427, 504, 506, 109 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-11-2010 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà PÁf ªÀAiÀÄ 52 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ªÀÄ£É £ÀA. 12/2/62 dAUÀ®PÉÆ¬Ä ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è DgÉÆæ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉmÉÖ¥Áà PÁf ºÁUÀÆ E£ÀÄß 2 d£À J®ègÀÆ ¸Á ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ºÉÆ®UÀ¼À ªÀÄzsÀåzÀ°ègÀĪÀ PÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß MqÉzÀÄ, ¨É¼ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¤Ãj£À PÁ®ÄªÉAiÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛºÁQ ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀrzÀÄ `.5,000/- ºÁ¤ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/2010, PÀ®A 323. 324. eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/11/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà DtzÉÆgÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: §UÀzÀ¯ï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ¹Ã£ÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ PÀªÀÄoÁuÉ ºÁUÀÆ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ «oÀ® PÀªÀÄoÁuÉ E§âgÀÄ ¸Á: §UÀzÀ¯ï UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ CPÀ̼À ¸ÀAUÀqÀ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzÀ EzÉ CAvÁ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆî¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸Àé®à PÉ®¸À EzÉ CAvÁ PÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ §®UÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2010, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ¹ÃªÀÄ£À ªÉÄvÉæ ªÀAiÀÄ; 42 ªÀµÀð eÁw; J¸ï,¹ ªÀiÁ¢UÀ G; ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á; ¸ÀÄAzÁ¼À EªÀ¼À UÀAqÀ ¹ÃªÀÄ£À vÀAzÉ E¸Àä¬Ä¯ï ªÀAiÀÄ: 45 eÁw J¸ï,¹ ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ¸ÀÄAzÁ¼À EªÀ¤UÉ 3 UÀAqÀÄ 3 ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ fªÀ£À ¸ÁV¸À®Ä PÀµÀÖ ªÁVzÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀÄAzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj UÁAiÀĪÀiÁ¼À d«Ä¤UÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀð¢AzÀ JµÉÖ ºÉÆgÁl ªÀiÁrzÀgÀÆ MAzÀÄ ¥sÁªÀÄð ¹UÀ°®èzÀ PÁgÀt fªÀ£ÀzÀ°è fUÀÆ¥ÉìUÉÆÃAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ «µÀOµÀzÀ ¸É«¹zÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ OgÁzÀUÉ vÀAzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁj DUÀzÀ PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 18/11/2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉ 0800 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ F WÀl£É DPÀ¹äPÀ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 189/2010, PÀ®A 354 L.¦.¹, :-
¢£ÁAPÀ 18/11/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆãÀĨÁ¬Ä vÀAzÉ ¥ÀAqÀÄ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á: vÀÄUÁAªï (JZï) EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀA¨Áf vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ:35 ªÀµÀð ¸Á: vÀÄUÁAªï (JZï) vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆÃlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 182/2010, PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-11-2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ ¥ÀªÁgÀ, 29 ªÀµÀð, UÀÄvÉÛzÁgÀ, ®A¨Át ¸Á ¨sÀzÁæ¥ÀÆgÀ vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀzÀå eÉÆåÃw PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ CvÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ gÀªÉÄñÀ EªÀgÀÄ PÀÄA§gÀªÁqÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV DgÉÆæ ©üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ¸Á UËqÀ¥Áà UËr vÁAqÁ vÁ aAZÉÆý ºÁUÀÆ «ÄxÀÄ£À ªÀiÁzsÀÄ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß CvÉÛ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß KPÉ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ PÉýzÀPÉÌ, DgÉÆævÀgÀÄ ¤£ÁågÀÄ PÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

November 18, 2010

Bidar District Daily Crime update 18-11-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 18-11-2010

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.197/2010, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. JPÀÖ:-
¢£ÁAPÀ 17/11/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 13.30 UÀAmÉUÉ ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è gÁ.ºÉ. £ÀA. 09gÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Áà ZÀ¥Àà¼ÀUÉ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀ½î UÁæªÀÄ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¦æAiÀiÁAPÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ZÀ¥Àà¼ÀUÉ ªÀAiÀÄ: 8 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ lÆå±À£À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄä ºÉÆmÉ®PÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ©üêÀıÁ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà AiÀiÁgÁ ¸Á: zÁ¸ÀgÀªÁr vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¦æÃAiÀiÁAPÀ EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À vÀ¯É MqÉzÀÄ ªÉÄzÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ§AzÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°èAiÀÄ PÀ¼ÀÄîUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ ºÉÆgÀ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀj ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-25, ©-9490 EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉà PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 162/2010, PÀ®A 41(r), 102 ¹DgÀ¦¹ eÉÆvÉ 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/11/10 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ «ÃgÉÃAzÀæ J£ï. ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÀÛ JzÀ¯Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ PÉʯÁ±À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvï, ¸Á: n.ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ §eÁd r¸À̪ÀgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï (£ÀA§gÀ E®èzÀÄÝ) £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ CªÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ F ªÉÄð£ÀAvÉ ºÉýzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï §UÉÎ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅzÁV ºÁUÀÆ F ªÉÆzÀ®Ä PÀÆqÁ AiÀiÁzÀVj f¯Éè¬ÄAzÀ PÀÆqÀ MAzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉƪÀÄqÀÄ §A¢gÀĪÀzÁV w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ CªÀ£À ªÀµÀzÀ°è EzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï Zɹ¸ï £ÀA. MD2DSDXZZNAB55887 EAf£ï £ÀA.DXEBNB57528 £ÉÃzÀÄÝ CAzÁdÄ QêÀÄvÀÄÛ `.40,000/- UÀ¼ÀzÀÄÝ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/2010, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 17/11/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ FgÀ¥Áà ¥ÀįÁè ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð ¸Á: PÁgÀ¥ÁPÀ¥À½î ºÁUÀÆ ªÉÆ£ÀߪÀiÁä vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ ªÀÄvÀÄÛ 3 d£ÀgÀÄ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ eÁvÉæ ºÉÆÃUÀwÛzÁUÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà qÉƽî DmÉÆà £ÀA PÉ.J.32/J 9182 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÁgÀ¥ÁPÀ¥À½î EvÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ DmÉÆêÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀ ªÉÆ£ÀߪÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ 3 d£ÀjUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÀzÁ UÁAiÀiÁªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2010, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 17/11/2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧æºÁägÀrØ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÀrØ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw: gÀrØ ¸Á: ©ÃgÀ£À½î vÁ: ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ eÁvÉæUÉ ºÉÆÃV zÀ±Àð£À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ mÁæPÀÖgï £À°è §gÀĪÁUÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀiÁªÁVzÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀiÁªÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 4 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÀzÁ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀiÁUÀ¼ÀVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2010 PÀ®A 468, 471, 420 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/11/2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁ£Àå ¹. EªÀiÁå£ÀĪɯï vÀAzÉ zÉêÀzÁ¸À vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ RlPÀ aAZÉÆý ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ, UÉÆÃgÀ aAZÉÆý UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ¨sÀÆ«Ä ¸ÀªÉð £ÀA. 130/D gÀ°èAiÀÄ 1 JPÀgÉ 10 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ®PÀëöät ¨ÉÃAzÉæ ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: UÉÆÃgÀaAZÉÆý vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¸ÀļÀÄî zÁR¯É ¸Àȶֹ d«Ää£À°è DPÀæªÀÄ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ, eÉÆvÉUÉ ¸ÀzÀj d«Ää£À §UÉÎ J.¹. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ £ÀqÁªÀ½ ¥Àæw ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj d«Ää£À DPÀæªÀÄ MvÀÄÛªÀj ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄß PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ DzÉñÀ ¥ÀvÀæzÀ ¥Àæw eÉÆvÉUÉ ®UÀwÛ¹ ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ¦üÃAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÉ.