November 17, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-11-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 17-11-2010

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 20/2010 PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉý §gɹzÀ ¸ÁgÁAµÀzÀ «ªÀgÀªÉãÉAzÀgÉ £À£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ®PÀëöät EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15/11/10 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0500 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16/11/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥Àw vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà fÃUÉð ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À vÀAzÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ PÁ¬ÄÝlÖ CgÀtå ¥ÀæzÉõÀzÀ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¸ÀÄ¢Ý w½zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà EªÀgÀÄ ºÀÄt¸É ªÀÄgÀzÀ mÉÆAUÉUÉ ¥Áè¹ÖPÀ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà EªÀgÀ JgÉqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ £É®PÉÌ vÁVzÀÄÝ £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆArzÁÝgÉÆ CxÀªÁ AiÀiÁgÁzÀgÀÄ ¸Á¬Ä¹ £ÉÃtÄ ºÁQzÁÝgÉÆ J£ÀÄߪÀ §UÉÎ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÄÝ F WÀl£ÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 15/11/10 gÀ ¨É¼ÀV£À 5 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 16/11/10 gÀ ¨É½UÉÎ 10 UÀAmÉ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀA¨sÀ«¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 179/2010 PÀ®A 323, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ §¸À¥Áà ±ÀAPÉ ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ UÉÀ¼ÉAiÀÄ£ÉÆA¢UÉ gÁªÀÄZËPÀ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ CªÀÄÈvÀ aªÀÄPÉÆÃqÉ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå ªÀÄ£Àß½ ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ MªÉÄäÃ¯É §AzÀÄ «£ÁB PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ, CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 112/2010 PÀ®A 457, 380, 511 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15,16-11-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ©ÃzÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¨ÁåAQ£À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ J.n.JªÀÄ. vÀAvÀæPÉÌ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄRå ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ J¸À.©.ºÉZï. ¨ÁåAPÀ ©ÃzÀgÀ ±ÁSÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 112/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/11/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ¯ï ºÀQêÀiï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ºÀSï ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 4-3-65, PÀĸÀĪÀÄUÀ°è ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ£À PÀuÁðlPÀ ¨ÁåAPï ¤AzÀ ` 5,74,800 qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ` 3,74,800 UÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£À CPËAl£À°è vÀÄA© ` 2,00,000 UÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ¸ÀÆÌlgï£À°è EnÖPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀĤAiÀiÁgï vÁ°A ºÀwÛgÀ EªÀgÀÄ zÀĨÉÊ D¦ÖPÀ¯ïì £ÉÃzÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ªÁºÀ£À ¤°è¹ CAUÀrAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀÆPÀlgï£À°ènÖzÀÝ ` 2,00,000 UÀ¼À°è ` 1,90,000 UÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 180/2010 PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄÈvÀ aªÀÄPÉÆÃqÉ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå ªÀÄ£Àß½ ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß gÁªÀÄ ZËPÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸Á«ÄîUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ²ªÀgÁd vÀAzÉ §¸À¥Áà ±ÀAPÉ, ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ «£ÁB PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É, CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 161/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/11/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÀÌ¥Áà vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ºÉÆ£ÀßrØ, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAdÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà EªÀgÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ £ÀA. PÉJ-38/eÉ-2652 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ PÀªÀÄoÁuÁ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÀÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ªÀÄ£Àß½î gÀ¸ÉÛ ¨É¼ÀÄîgÁ PÁæ¸À zÁn CªÀįÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §½ gÉÆÃr£À wgÀÄ«£À ªÉÄÃ¯É JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ PÀªÀÄoÁuÁ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-32/3536 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÉêÀtÚ¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÁªÀV EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ EªÀj§âgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ EvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.