November 3, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 03-11-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 03/11/2010

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 21/2010,PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ : 01/11/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ C£ÀĸÀÄAiÀiÁ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±ÀÀ ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 20ªÀµÀð eÁw: ªÀÄgÁoÁ ¸Á: ¸ÉÆ®zÁ§PÁ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. EªÀgÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV ¸ÉÆ®zÁ§PÁ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÀÉ. F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 45 eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¸ÉÆ®zÁ§PÁ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 22/2010, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ : 01/11/10 gÀAzÀÄ CuÁÚgÁªÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¸ÁUÁAªÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð G: PÀÆ° eÁw MqÀØgÀ ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É mÁæPÀÖgÀzÀ°è PÉÆAUÀ½ ©æÃd ºÀwÛÃgÀ ªÀiÁAeÁæ £À¢AiÀÄ ¤Ãj£À°è£À G¸ÀÄPÀÄ vÉUÉzÀÄ vÀÄA§ÄªÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀÄAUÀ®¨Á¬Ä UÀAqÀ CuÁÚgÁªÀ ¸ÁUÁAªÉ, ªÀAiÀÄ: 25 eÁw: MqÀØgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄr DgÀ £ÀA. 15/2010, PÀ®A 174 (¹) ¹Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 31-10-2010 ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¥ÀAqsÀj£ÁxÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á// OgÁzÀ. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ²ªÁgÀzÀ ºÉÆîPÉÌ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 0500 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ªÀiÁªÀ dUÀ£ÁxÀ ¤ªÀiÁð¼É gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆîzÀ°è£À ¨Á«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ ¸ÀƪÀiÁgÀÄ 4 ªÀµÀðzÀ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À C¥ÀjavÀ ±ÀªÀ ¨sÁ«AiÀÄ°è E¢zÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄUÀÄ«£À ±ÀªÀ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV PÉÆüÉvÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀvÀÛ ºÀÄqÀÄUÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/2010, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ E¥sÁð£ï vÀAzÉ C°Ã¥Á±Á±ÉÃSï ªÀAiÀÄ 15 ªÀµÀð, eÁ; ªÀÄĹèA, ¸Á// RgÉÆö UÀ°è OgÁzÀ EªÀgÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É DmÉÆÃzÀ°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ UËvÀªÀÄ vÀAzÉ «oÀ® PÁA§¼É DmÉÆà £ÀA PÉJ 38 2869 EvÀ£ÀÄ MªÉÄä¯Éà ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ (¸ÀAvÉÆõÀ mÁQÃeï ºÀwÛgÀ) DmÉÆâAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/2010, PÀ®A 279, 338, L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 02/11/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫µÀÄÚPÁAvÀ vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªï vÁAzÀ¼É, 58 ªÀµÀð, ¸ÁgÀAUÀgÉÃeï UÀ°è, ©ÃzÀgÀ. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É CªÀ£À PÀbÉÃj¬ÄAzÀ ªÀÄrªÁ¼ÉñÀégÀ ZËPÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ, §¸ï¸ÁÖöåAqï PÀqÉUÉ gÀhÄgÁPïì CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, »A§¢¬ÄAzÀ M§â C¥ÀjavÀ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ «PÀÖgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ EvÀ£ÀÄ, vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß eÉÆÃgÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ, gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©Ã½¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀ gÉÆArUÉ ¨sÁjà M¼ÀUÁAiÀÄ¥Àr¹, DgÉÆævÀ£ÀÄ WÀl£Á ¸ÀܼÀ¢AzÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/2010, PÀ®A 279, 337, 338, L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 02/11/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃPï CºÀäzï vÀAzÉ ±ÉÃPï ªÉĺÀªÀÄÆzï, 36 ªÀµÀð, ¸ÁUÁA¢ü £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ, EªÀgÀ ¸ÉÆÃzÀgÀ½AiÀÄ£ÁzÀ ªÀĺÀäzï gɺÁ£ï, ªÀAiÀÄ: 9 ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¤AwgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣï, N«Ä¤ ªÁå£ï £ÀA:J¦-01/J-4914 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸ÁgÉÆû¯É UÀ°è, ©ÃzÀgÀ, EvÀ£ÀÄ N«Ä¤ ªÁå£ï eÉÆÃgÁV ZÀ¯Á¬Ä¹ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀĺÀäzï gɺÁ£ï EvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, JqÀ PÀ¥Á½UÉ JqÀ Q«UÉ, JqÀUÀtÂÚ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è, §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/2010, PÀ®A 328 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32,34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 2-11-2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÁgÁ¬Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ²Ã£ÀÄ @ a£Áß vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà GqÀÄA£À½î, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁw ªÀqÀØgÀ, ¸Á ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ DvÀ£À ºÀwÛgÀ«zÀÝ MAzÀÄ §Qmï£À°è 20 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C. Q. `.2000/- ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ §mÉÖ a®zÀ°è 20 °ÃlgÀ ¸ÉÃA¢ü C. Q. `.600/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/2010, PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-11-2010 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ jeÁé£À SÁ£À vÀAzÉ ªÀÄÄPÀæªÀÄSÁ£À ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: n¥ÀÄà ¸ÀįÁÛ£À PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÉÆÃl®¢AzÀ ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÀÆA¢UÉ ºÉÆgÀUÀqÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ±ÁQgÉÆâݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ d»gÉÆâݣÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁfzÀ E§âgÀÆ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ JzÉAiÀÄ°è, ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ºÁUÀÆ fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA> 117/2010, PÀ®A 323,324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-11-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 7.45 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ gÁªÀt ºÁUÀÆ E£ÀÄß ªÀÄƪÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: WÁªÀiÁ £ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ dA§V EªÀgÉ®ègÀÄ ¦üüAiÀiÁ𢠮Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: WÁªÀiÁ £ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ dA§V EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ CªÁZÀÒ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw EvÀ£ÀÄ JPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ £ÀªÀÄä eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À vÉUÉ¢zÁÝ£É CªÀ£ÀÄ J°èzÁÝ£É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À JzÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¤Ã£ÀÄ ¸ÀºÀ dUÀ¼ÀzÀ°è §gÀÄwÛ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ PÀtÂÚ£À PÉüÀUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 14/2010, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ : 3-11-2010 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ ¦ÃAiÀiÁ𢠣ÀAzÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±ï eÁåw ªÀÄgÁoÁ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄAUÀdªÁr vÁ: zÉÃUÀ®ÆgÀ ¸ÀzÀå UËqÀUÁAªÀ vÁ: OgÁzÀ (©) ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ 3 d£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄPÀ̼À ¥ÉÊQ ªÉÆäPÁ EªÀ¼À §®UÉÊ gÉmÉÖUÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ OgÁzÀ (©) ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉìAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è aQvÉì ¥sÀ¯ÁPÁjAiÀiÁUÀzÉ 0230 UÀAmÉUÉ ªÉÆäPÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. EzÀgÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 314/2010, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03/11/10 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0730 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ zÀvÀÄÛgÁªÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀgÁªÀ ZËzÀj ªÀ-36 ªÀµÀð eÁw- qÉÆÃgÀ J¸ï.¹ ¸Á-qÉÆÃgÀ UÀ°è eÉÃgÀ ¥ÉÃl ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄCªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀÄVÎ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è EgÀĪÀ MAzÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ ±ÉÆà PÉù£À°è MAzÀÄ PÉÊ ¨ÁåV£À°è EnÖzÀÝ 1] £ÀUÀzÀÄ ºÀt `.32000/- 2] §AUÁgÀzÀ 2.5 vÉÆ¯É 3 ¸ÀÄvÀÄÛAUÀÄgÀÄ CA: Q: `.35000/- 3] 5 ªÀiÁ¹ §AUÁgÀzÀ ¸ÉêÀ£À ¦Ã¸À CA: Q: `.5000/- 4] 1 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀzÀ dĪÀÄPÁ, ¨ÉAqÉÆ° CA: Q: `.15000/- 5] 3 ªÀiÁ¹ §AUÁgÀzÀ ªÀÄPÀ̼À Q«AiÀÄ°è£À ªÀÄÄgÀÄUÀÄ CA: Q: `.5000/- 6] 2 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀzÀ ¨ÉÆÃgÀªÀļÀ 2 ¸ÀgÀ CA: Q: `.30000/- 7] 10 vÉÆ¯É ¨É½îAiÀÄ PÁ® ZÉÊ£À CA: Q: `.2000/- 8] 5 vÉÆ¯É ¨É½îAiÀÄ ªÀÄPÀ̼À PÁ®PÀqÀUÀ CA: Q: `.1000/- »ÃUÉ MlÄÖ `.1,25,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 02,03/11/10 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ£É M¼ÀUÉ ±ÉÃlgÀ vÉgÉzÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ ±ÉÆÃà PÉøÀ£À°è EnÖzÀÝ Qð PÉʬÄAzÀ PÀ¥Ál£ÀÄß vÉgÉzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 192/2010, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 185 L.JA.« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 02/11/2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA 09 gÀ ªÉÄÃ¯É fÃvÀÄ zsÁ§zÀ PÁ£ÀðgÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¥ÀæA¨sÀÄ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà EvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/ E-8961 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸À¸ÁÛ¥sÀÄgÀ §AUÁè¢AzÀ ºÀ½î PÀqÉUÉ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁWÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¹èÃ¥ÀDV ©¢ÝgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ CgÀ«AzÀ JA¨ÁvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀA¨sÀÄ°AUÀ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ. ªÀAiÀÄ:-30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: »gÀ£ÁUÁAªÀ, §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.