November 10, 2010

Bidar District Daily Crime Update 10-11-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 10/11/2010

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/2010, PÀ®A 324,504, L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 09/11/10 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ªÁUÀ®UÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄÄQAzÀÀ ©vÀgÁzÁgÀ ¸Á: ªÁUÀ®UÁAªÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁgÀtPÁÌV ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄAvÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¥Ánî ¸Á: ªÁUÀ®UÁAªÀ EªÀgÀ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/2010, PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 9-11-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ªÀiÁ±ÉnÖ ¸Á: a¢æ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÉÆqÀØ ¨ÁV®Ä PÀlÖ®Ä ¥ÁAiÀiÁ ºÁPÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀAUÀ±ÉÃnÖ @ ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ªÀiÁ±ÉnÖ ºÁUÀÆ E£ÀÄß M§â E§âgÀÆ ¸Á:a¢æ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ EzÀÝ ¨ÁV¯ÁVzÀÄÝ ¤ÃªÀÅ ºÉÃUÉ PÀlÄÖwÛj CAvÁ ºÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ºÁUÀÆ CªÀ¼À CvÉÛUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 175/2010, PÀ®A 143, 323, 341, 504 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 9-11-2010 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ªÀiÁ±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: a¢æ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ªÀiÁtÂPÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ºÁUÀÆ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á:a¢æ ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ EzÀÝ ¨ÁV®Ä EzÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ KPÉ PÀlÄÖwÛ¢Ýj CAvÁ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉƦvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2010, PÀ®A 279, 337, 338, 304 (J) L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 8/11/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ©üªÀÄgÁªÀ gÁoÉÆÃqï ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á: »ÃgÁ ¨ÉÆÃj vÁ: ¯ÉÆúÁ f: £ÁAzÉÃqÀ (JªÀiï.J¸ï) ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ PÀÆr »ÃgÀ ¨ÉÆÃj vÁAqÁ¢AzÀ ¯ÁjAiÀÄ°è ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²ªÁf vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ZÀªÁít ªÀAiÀÄ 32 ªÀµï eÁåw ®ªÀiÁt ¸Á: ²ªÀr vÁAqÁ vÁ: ¯ÉÆúÁ f: £ÁAzÉÃqÀ (JªÀiï.J¸ï) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß GgÀĽ¹zÀjAzÀ CzÀgÀ°èzÀÝ ¦ÃAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀjAzÀ CªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¥sÀl£ÉAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉÆAqÀ vÀļÀ¹gÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ZÀªÁít ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁåw ®ªÀiÁt ¸Á: ²ªÀr vÁAqÁ vÁ: ¯ÉÆúÁ f: £ÁAzÉÃqÀ (JªÀiï.J¸ï) EvÀ£ÀÄ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/2010, PÀ®A 87 PÉ.¦ JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 09/11/10 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L. PÁ¸ÀÄ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ UÀĪÀiÁä UÁæªÀÄzÀ ²ªÀgÁd ºÀjd£À gÀªÀgÀ ºÉÆÃl¯ï JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ-¨ÁºÉÃgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ 2) E¨Áæ»A vÀAzÉ ªÀi˯Á£Á ¸Á§ 3) ªÀiÁPÀð vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ 4) £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ 5) ¥ÀÄAqÀ°Pï vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà 6) ¸ÀAUÀ±ÀnÖ vÀAzÉ ®PÀëöät J®ègÀÄ ¸Á: UÀĪÀiÁä EªÀgÉ®ègÀ£ÀÄß d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÁdgÀ ¥ÀqɹzÀÄÝ ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/2010, PÀ®A 353, 504, 427 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 08/11/2010 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: CvÀ£ÀÆgÀ ¸ÀzÀå ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£À°è EgÀĪÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ nPÉÃmï PÉüÀĪÁUÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ£ÀäxÀ¥Áà SÉüÀV ¸Á:PÉÆlUÁå¼À EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄÝ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAVAiÀÄ£ÀÄß ºÀjzÀÄ nPÉÃl PÉÆqÀĪÀ ªÀIJ£À£ÀÄß »rzÀÄ £ÉîPÉÌ JwÛ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÀIJ£ï ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/2010, PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09/11/2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪À¤vÁ UÀAqÀ ¥ÀAqÀj UËqÁ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á: vÉÆÃgÀuÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÉAPÀl vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà UËqÁ ¸Á: vÉÆÃgÀuÁ EvÀ£ÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ºÀt PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ E®è CAzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ C¯Éèà EzÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.