November 9, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 09-11-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 09-11-2010

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 321/2010, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 8/11/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫zÁåªÀw UÀAqÀ ®PÀÌ¥Áà ºÀ®UÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹ ªÀiÁ¢ÃUÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á zsÀĪÀÄ£À¸ÀÄgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀ vÀAzÉ ±ÉõÀuÁÚ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ªÉÄn ªÀAiÀÄ;55 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹. ªÀiÁ¢ÃUÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á zsÀĪÀÄ£À¸ÀÄgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ J£ï.E.PÉ.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA. PÉJ-38/J¥sï-242 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉ ±ÉõÀuÁÚ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ªÉÄn ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹. ªÀiÁ¢ÃUÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á zsÀĪÀÄ£À¸ÀÄgÀ UÁæªÀÄ EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ±ÉõÀtß EªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÉÆAlPÉÌ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzsÀå ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/2010, PÀ®A 435 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 07-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CAd£À¨Á¬Ä UÀAqÀ vÉdgÁªÀ zsÀ£ÀUÉ ¸Á dªÀÄ®¥ÀÆgÀ EªÀgÀ C½AiÀÄ DgÉÆæ ²ªÁf vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁzÀ zÉêÀPÀvÉ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁ: ºÀlPÀgÀ ¸Á: dªÀÄ®¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è£À ¸ÉÆAiÀiÁ ¨É¼ÉAiÀÄ ¨sÀt«ÄUÉ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄlÄÖ ºÁQ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 QéÃAl¯ï C.Q. `.40,000/- ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁÀR°¹®PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/10 PÀ®A 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-11-10 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ C°AiÀÄA§gÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ vÀļÀ¹gÁªÀÄ vÀAzÉ ºÀįɥÁà PÉÆý ºÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£À J®ègÀÄ ¸Á C°AiÀÄA§gÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆAzÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀtÚ vÀAzÉ ¸ÉʧuÁÚÖ PÉÆý ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð ¸Á: C°AiÀÄA§gÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÀAlgÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀiÁ®²æUÉ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆýî JAzÀÄ ZÀað¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÀjUÉ CªÁZÀ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±À ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/2010, PÀ®A 143, 147, 324, 504 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 08-11-10 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀļÀ¹gÁªÀÄ vÀAzÉ ºÀįɥÁà ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð ¸Á C°AiÀÄA§gÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ £ÁUÀtÚ vÀAzÉ ¸ÉʧuÁÚÖ PÉÆý ºÁUÀÄ E£ÀÄß 5 d£À J®ègÀÄ ¸Á: C°AiÀÄA§gÀ EªÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀiÁ®²æÃUÉ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉƼÀÄîw¯Áè JAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw, ªÀÄUÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ, gÁqÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°èAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¸ÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 97/2010, PÀ®A 143, 147, 324, 504, 355, 354 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 08/11/2010 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ FgÀªÀiÁä UÀAqÀ §PÀÌ¥Áà ºÉÆUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, ¸Á §jÃzÁ¥ÉÆgÀ ¸ÀzÀå ªÉÆUÀzÁ¼À vÁ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁUÀ DgÉÆæ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ zÀ±ÀgÀvÀ ¤uÉð ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ºÁUÀÄ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á ªÉÆUÀzÁ¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤Ã£ÀÄ ¨sÁ£ÁªÀÄw ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É E¤ßvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/2010, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 8/11/2010 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ gÁªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀgÁªÀ PÉÃAzÉæ ¸Á ¨ÉÆw vÁ ZÁPÀÄgÀ ¸ÀzÀå GzÀVÃgÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ PÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð ¸Á UËqÀUÁAªÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ vÁ zÉêÀt f ¯ÁvÉÆgÀ (JªÀiï.J¸ï) EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁj£À ªÀÄÄA¨sÁUÀ ¥ÀÆwðAiÀiÁV qÁåªÉÄÃd DVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 320/2010, PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 8/11/2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ªÀÄAd¥Áà vÀAzÉ PÀAmÉÃ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ¸Á: zsÀĪÀÄ£À¸ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ¤¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°èzÀÝ vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöätgÁªÀ vÀAzÉ §Ä¼Áî ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð eÁw: J¸ï,¹. ºÉÆ°¥ÀæPÁgÀzÀ AiÀiÁ ¸Á §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.