November 11, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 11-11-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 11-11-2010

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 179/2010 PÀ®A 160 L¦¹ :-
¢£ÁPÀ : 9-11-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2345 UÀAÀmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ PÀvÀðªÀåzÀ°è EzÁÝUÀ DgÉÆæ 1 ¥Ánð 1,gÀvÀߪÀiÁä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ¨ÉÆÃgÉ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ 2 ¥Ánð ±À²ÃPÀ¯Á UÀAqÀ dUÀ£ÁßxÀ ¨ÉÆÃgÉ ºÁUÀÆ E£ÀÆß M§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á OgÁzÀ EªÀgÀÄ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ZÀZÀð ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è UÀÄA¥ÀÄPÀnÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ D±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ vÀgÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è dUÀ¼ÀªÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj d£ÀjUÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ PÀÈvÀå J¸ÀUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀÞ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀĪÁV oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 322/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJªÀiï« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 8/11/2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà AiÀiÁzÀVÃj ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð eÁ: ºÀlPÁgÀ PÁgÀ £ÀA.PÉJ-32/JªÀiï-8838 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ZÀ¯ÁAiÀĹPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¯Áj 0£ÀA. J¦-09/n-5741 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß UÀÄ®§UÁð -ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ¤zÀAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉƪÀÄqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁjUÉ ªÀÄÄSÁ ªÀÄÄTAiÀiÁV rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ PÁj£À ªÀiÁ°PÀ PÉʯÁ¸À CUÀæªÁ® EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 323/2010 PÀ®A 279 ,337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 9/11/2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁAvÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd gÁªÀÄ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ f UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ DgÉÆæ °AUÀgÁd @ C«ÄÃvÀ vÀAzÉ ²ªÁgÀd ªÀÄ£Áß JSÉÃ½î ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA. PÉ-32/J¯ï-5673 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ f UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ [©] UÁæªÀÄ¢AzÀ qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ¤¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ°è vÀ£Àß ZÁ®£ÉAiÀÄ »rvÀ vÀ¦à gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 324/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 10/11/2010 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħÄgÀ ¸Á CAUÀr ¯Éà Ol ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà ¥ÀÆeÁj ºÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á £ÁUÀgÁ¼À vÁ aAZÉÆý EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆÃvÉ D¹ÛAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 325/2010 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ : 10/11/2010 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀl vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ w¥ÀàUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħÄgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á d®¸ÀAV UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ CA§jñÀ ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ 10 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 01/11/2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢Ý¯Áè vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß EµÀÄÖ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹ÃUÀzÉà ªÀÄUÀ£ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 326/2010 UÀÄ£Éß £ÀA 147, 341, 323, 504, 506 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 07/11/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁj ZÀAzÀæPÀ¯Á vÀAzÉ ®PÀëöät ¸ÉÆ£ÀªÀiÁ¼É ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á ºÀÄt¸À£Á¼À EªÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è PÀªÀÄĤn ºÁ® ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ºÀjñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß PÉ®ªÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á ºÀÄt¸À£Á¼À UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 327/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 10/11/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ gÀAeÉÃj ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ «ÃgɱÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ªÀÄrªÁ¼À n.«.J¸ï. JPïì J¯ï ¸ÀÄ¥Àgï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-39/eÉ-3662 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ PÀ°èUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ n«J¸ï ªÁºÀ£À ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ WÀl£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.