November 21, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE : 21-11-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 21-11-2010

§¸ÀªÀ PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 153/2010 PÀ®A 20(©) J£ïr¦J¸ï PÁAiÉÄÝ-1985 :-

¢£ÁAPÀ : 20/11/2010 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢, vÀºÀ¹¯ÁÝgÀgÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁèzÀ gÁ.ºÉ £ÀA. 9gÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPï ºÀwÛgÀzÀ gÁAiÀÄ¯ï ¹Ã ©jAiÀiÁ¤ ºÉÆÃmɯï JzÀÄgÀÄUÀqÉ M§â¼ÀÄ ¨sÀÄgÀPÁ zsÀj¹zÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ PÉÊaîzÀ°è UÁAeÁ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁgÁl PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ºÀ«ÄÃzÁ UÀAqÀ gÀºÉêÀiÁ£ïSÁ£ï ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: §ÄgÁí£ï £ÀUÀgÀ vÁ: f: CºÀäzï£ÀUÀgÀ (JA.J¸ï) JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ aîªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV UÁAeÁªÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁgÁl ¸ÀA§AzsÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝÃ£É CAvÁ w½¹zÀ¼ÀÄ. D ¸ÀA§AzsÀªÁV ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ªÀUÉÊgÉ E¯ÁèªÉAzÀÄ w½¹zÀÄÝ, CªÀ¼ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£À£ÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2010 PÀ®A 323, 355, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/11/2010 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà zsÀ£ÉÆßgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÉÆUÀzÁ¼À vÁ: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸ÀħªÀÄä E§âgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà zsÀ£ÉÆßgÀ eÁ: PÀÄgÀħ E£ÀÆß M§â J®ègÀÆ ¸Á ªÉÆÃUÀzÁ¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ KPÉ MAiÀÄÄwÛ¢j CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆæ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆ¯É ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 332/210 PÀ®A 341, 353, 332, 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/11/2010 gÀAzÀÄ 11158 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠯ÉÆûvÀ vÀAzÉ ¸ÀÄeÁÕ£À¥Áà PÀnÖªÀĤ QjAiÀÄ CgÉÆÃUÀå ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwgÀĪÁUÀ DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ ²ªÁfgÁªÀ ªÀÄZÀPÀÆj ¸Á: PÉƽªÁqÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ PÀóbÉÃjAiÀÄ°è ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ EzÁÝgÉ CªÀjUÉ PÉüÀÄ CªÀgÀÄ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄ CAzÀgÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄvÉÛÃ£É JAzÁUÀ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁj£À°èlÖ MAzÀÄ ZÁPÀÄ vÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä §gÀĪÁUÀ C¯Éèà EzÀÝ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ CªÀ¤UÉ MwÛ »rzÀÄ ZÁPÀÄ PÀ¹ÃzÀÄ PÉÆAqÀgÀÄ. ºÁUÀÆ ºÉÆÃgÀUÉ J°èAiÀiÁzÀgÀÄ ¹UÀÄ ¤£ÀUÉ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸ÀzÀ°è CqÉ vÀqÉAiÀÄ£ÀÄAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 157/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 20/11/2010 gÀAzÀÄ UÀAmÉUÉ 1845 UÀAmÉUÉ dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀuÁÚ £ÀgÀ£Á¼À ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: PÀ§â°UÀ ¸Á: ¥sÁvÀä¥ÉÆÃgÀ EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¢®¥ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀtÚ £ÀgÀ£Á¼À ºÁUÀÄ CPÀâgÀ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉƢݣï EªÀgÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ-32- J¯ï- 7739 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ alUÀÄ¥Áà ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ CPÀâgÀ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÉqÀÄ«zÀjAzÀ ¢°¥ÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ §® ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀÄn ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊQ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊQ® ¸À»vÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 182/2010 PÀ®A 498(J), 304(©), eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20-11-2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀŸÁ§ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ §gÀzÁ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁ; ªÀÄgÁoÁ G; MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: dªÀÄ®¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CAd£À¨Á¬Ä EªÀ½UÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ DgÉÆæ 1] zÉëzÁ¸À vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ qÉƸÀ£É 2) gÀÆQät¨Á¬CÄ UÀAqÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ qÉƸÀ£É E§âgÀÄ ¸Á: dªÀÄ®¥ÀÆgÀ vÁ: OgÁzÀ (©) EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ ºÉÆ®zÀ PÉ®¸À ¸ÀjAiÀÄV ªÀiÁqÀ°UÉ §gÀĪÀÅ¢®è, ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÄß 50,000=00 gÀÆ ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½AzÀ QgÀPÀļÀ ¤ÃqÀÄwzÀÝjAzÀ ªÀÄ£À £ÉÆAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ CAd£À¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨ÉƼÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 158/2010 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 20/11/2010 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¥ÉæêÀĸÁUÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð ¸Á: wîPÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð ¸ÀzÀå PÉÆqÀA§® EªÀgÀÄ ¸ÀA§A¢ zsÀ£ÀgÁd E§âgÀÆ ¸ÁAiÀÄAPÁ® UÀÄ®§UÁð¢AzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 32/«-3594 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀ®§UÁð¢AzÀ PÉÆqÀA§® PÀqÉUÉ gÁdå ºÉzÁÝj ªÀÄÄASÁvÀgÀ §gÀĪÁUÀ ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) ªÁrAiÀÄ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA PÉ.J 13/JªÀiï-8392 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ zsÀ£À¥Àw EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjgÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 156/2010 PÀ®A 498(J), 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/11/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CgÀÄuÁ UÀAqÀ zsÀ£ÀgÁd PɼÀPÉÃj ¸Á: ªÀÄzÀgÀV EªÀjUÉ PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ½AzÀ DgÉÆæ UÀAqÀ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà PɼÀPÉÃj CvÉÛ ¥À¢ät UÀAqÀ zsÀƼÀ¥Áà PɼÀPÉÃj E§âgÀÆ ¸Á: ªÀÄzÀgÀV EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ ; 20/11/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ E§âgÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 33/2010 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/11/10 gÀAzÀÄ 1640 UÀAmÉUÉ GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ d£ÀgÉÆA¢UÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƩãÀ vÀAzÉ F¸ÀÆ¥sÀ ¸Á§ ªÉÆëģÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð G: mÉîgÀ PÉ®¸À eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: µÁºÀ £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ DgÉÆæ G¸Áä£À vÀAzÉ AiÀÄƸÀÆ¥sÀ ¸Á§ ªÉÆ«Ä£À ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: J¦E DmÉÆà £ÀA KA-39/3490 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: µÁºÀ £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ d£ÀgÀÄ ±Á®Ä ªÀÄvÀÄÛ ZÁzÀgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀgÀ£ÀÄß vÀ£Àß DmÉÆà JAUÉÃdzÀ°èlÄÖ ¸ÀzÀj ZÁzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ±Á®Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÀ½îUÀ½UÉ zÀħ®UÀÄAr¬ÄAzÀ WÉÆÃqÀªÁrUÉ §gÀĪÁUÀ ºÀA¢PÉÃgÁ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è vÀ£Àß DmÉÆà Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£É ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ G¸Áä£À EªÀgÀ JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, vÀ¯É »AzÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ KqÀQ«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛvÀÄÛ ºÁUÀÆ DmÉÆÃzÀ°è £Á®ÄÌ d£ÀjzÀÄÝ CªÀjUÀÆ aPÀÌ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. UÁAiÀÄUÉÆAqÀ J®èjUÀÆ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ G¸Áä£À EªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ
PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 163/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 21/11/10 gÀAzÀÄ 0430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨÁ£À vÀAzÉ ªÉÆd¸ï, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ»AzÁæ ¯ÉÆUÁ£ï PÁgï £ÀA : PÉJ-25/n.JA-3314 £ÉÃzÀÝgÀ°è zsÁgÀÆgÀÄ eÁvÁæ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ, ¯Áj £ÀA:PÉJ-39/392 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ CwêÉÃUÀ, ¤µÁ̼ÀfvÀ¢AzÀ MªÉÄä¯É wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁj£À §®¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀuÉAiÀÄ°è, JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2010 PÀ®A 87 PÉ,¦ JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 21/11/2010 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è ¸ÉPÀÖgÀ 3 ZÉQAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁUÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛ ºÀwÛgÀ mÁmÁ ªÉÆÃmÁgïì CAUÀr JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÀÄ¥ÁàV MlÄÖ 20 d£ÀgÀÄ JgÀqÀÄ ¨sÁUÀUÀ¼ÁV E¹àÃl JA§ £À¸ÀÄ©£À Dl DqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÀÄįÁÛ¤ vÀAzÉ ªÁºÉç ¸Á: gÁªÀÅvÁ°ªÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 19 d£ÀgÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.