November 26, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-11-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 26-11-2010

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 159/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/11/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ §¸ÀªÀwxÀð¥Áà ©ÃgÁzÁgÀ EvÀ£ÀÄ AiÀÄxÁ ¥ÀæPÁgÀ vÀ£Àß ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹ Q° ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ¨É½UÉÎ £ÉÆqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® E¢ÝgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢ C®è°è ºÀÄqÀPÁr £ÉÆqÀ¯ÁV ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè, ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄjUÉ ºÁUÀÆ ¸ÀA§A¢PÀjUÉ «ZÁj¸À®Æ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè, ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄ EzÀÄÝ, ZÉ¹ì £ÀA 04H16F08239, EAf£À £ÀA 04H15E08516 EgÀÄvÀÛzÉ, C.Q ` 35,000/- ¸Á«gÀ EgÀÄvÀÛzÉ, EzÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß gÁwæ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 215/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-25/11/10 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjZÀvÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£À OµÀzsÀ CAUÀr vÉgÉzÀÄ 1) CªÁAl 500 JA.J¯ï-20 C.Q. ` 32,500/-, 2) CªÁAl 200 JA.J¯ï-50 ` 32,500/-, 3) ¥sÉêÀÄ 500 JA.J¯ï-2 °ÃlgÀ ` 56,000/- , 4) ¥sÉêÀÄ 100 JA.J¯ï-2 °ÃlgÀ C.Q. ` 56,000/- 5) ¥ÉÆÃPÉèãÀ 100 UÁæA 20 C.Q. ` 28,000/- , 6) ¨É£ÀjhÄgÀ 100 UÁæA. 20 C.Q. ` 14,000/- »ÃUÉ MlÄÖ ` 2,19,000/- zÀµÀÄÖ ¸ÀªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÄÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 145/2010 PÀ®A 504, 323, 324, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ dUÀvÁ¥À ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: d£Á¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ DgÉÆæ PÀȵÁÚ @ ¨Á¼ÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥Á£ÀgÁªÀ ²AzÉ ¸Á: d£Á¥ÀÆgÀ EvÀ¤UÉ ` 500/- PÉÊPÀqÀ PÉÆnÖzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÁ£ÀÄ PÉÆnÖzÀ PÉÊPÀqÀ PÉýzÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 25/11/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆîz°è zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÉÄìĸÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ PÀȵÁÚ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ¨ÉãÀß ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÀÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 151/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀÄ.¸ÀÄeÁvÁ vÀAzÉ ¢UÀA§gÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¨sÁUÁ¢ PÀÄlÄA§zÀªÀgÁzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¨Á¯Áf vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ 2) ¸ÀAVÃvÁ E§âgÀÄ ¸Á: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À EªÀgÀ eÉÆvÉ dUÀ¼À DVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÁæªÀÄzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ EªÀgÀ CAUÀr ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄïÉAiÉÄà PÉøÀ ªÀiÁrgÀÄwÛÃj CAvÀ CAzÀÄ DgÉÆæ ¨Á¯Áf EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß eÉé£À°è£À §vÁ¬Ä vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. DgÉÆæ ¸ÀAVÃvÁ EªÀ¼ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ PÀaÑgÀÄvÁÛ¼É ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.