November 1, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 01-11-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 01-11-2010

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 95/2010 PÀ®A 307, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 31/10/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÉAPÀgÀgÁªÀ ªÁ° ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: °AUÀAiÀÄvÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ ªÉÊd¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà ªÀÄÆ®UÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ 2-3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ HgÀÄ ©lÄÖ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ºÉÆVzÀÝ£ÀÄ DvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÝgÀÄ. PÀ¼ÉzÀ 15-20 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ DgÉÆæ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸ÀĤvÁ FPÉAiÉÆA¢UÉ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ C£ÉÊwÃPÀ ¸ÀA§AzsÀ ElÄÖPÉÆAr¢Ý CAvÁ ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 31/10/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É CAUÀr PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉݱÀ¢AzÀ CªÀZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉƬÄÛ¬ÄAzÀ PÀÄwÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 149/2010 PÀ®A 498(J),324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 31/10/2010 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥sÀgÀvÀ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ CdUÀgÀ ¥Á±Á RwÃ¥sï ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ¸Á £À©SÁ£Á alUÀÄ¥Áà EªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ DgÉÆæ 1) CdUÀgÀ ¥Á±Á vÀAzÉ C¥sÀìgÀ ¥Á±Á RwÃ¥sï EªÀgÀ eÉÆÃvÉ DVzÀÄÝ EªÀjUÉ ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ EªÀjUÉ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ SÉÊgÀĤ¸Á ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ C¥sÀìgÀ ¥Á±Á RwÃ¥sï ¸Á alUÀÄ¥Áà EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwzÀÝgÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 28/10/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:30 UÀAmÉUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀÄzÀÄ®Ä »rzÀÄ jhÄAgÀhiÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÀvÉÆÃr¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ M¼ÀUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ ¨É¯ïÖ¢AzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ §®PÁ°£À vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ PÀAzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ ºÀZÀÑ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 140/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦.JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 31-10-2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆÃ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¼ÀªÁqÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ ªÀĸÀÌ¯É EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀgÀÄ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1) vÁ£Áf vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ E£ÀÆß 7 d£ÀgÀ J®ègÀÆ ¸Á vÀ¼ÀªÁqÀ (PÉ) JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 2,600/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 313/2010 PÀ®A 504, 324 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 31/10/2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱Á»£À ¨ÉUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä® ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð G: ªÀÄ£É PÉ®¸À eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ºÀ¤Ã¥sÀ PÀA¥À¤ªÁ¯Éà ¸Á d£ÀvÁ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QÃgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwzÀÄÝ §vÁ¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JqÀ gÀmÉÖUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 205/2010 PÀ®A 323, 504, 353 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 31/10/2010 gÀAzÀÄ 0915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ D±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ¨ÉAzÉæ ªÀAiÀÄ: 45 AiÀÄ: eÉÃ.¸À.PÀA. ªÉÄÃPÁ¤ÃPï ¸Á «AiÀÄd ªÀiÁAvɱÀégÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì vÁ ¨sÁ°Ì f ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄïÁ¢üÃPÁjAiÀĪÀgÀ CzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁ°Ì wãÀ zÀÆPÁ£À UÀ°èAiÀÄ°è §eÁgÀ ¯ÉÊ£ï ªÉÊgÀ PÀmÁÖVzÉ zÀÄgÀÄ¹Û ªÀiÁrj CAvÀ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ 3 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆÃAqÀÄ ¨sÁ°Ì wãÀ zÀÆPÁ£À UÀ°è zsÀªÉÄð±ÀégÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ªÉÊgÀ PÀmÁÖzÀ PÀA§ zÀÄgÀ¹Û ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÁ¸ÀÛªÀ @ ¸ÀwõÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ UÉÆÃzÉ ªÀAiÀÄ: 26 ¸Á wãÀ zÀÆPÁ£À UÀ°è ¨sÁ°Ì vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼ÀPÉÌ ©zÀÄÝ ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸ÀPÉÌ CrØ DvÀAPÀ GAlÄ ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ AiÀÄĤ¥sÁªÀÄð ºÀjzÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.