November 22, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 22/11/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 22-11-2010

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 200/2010, PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 21/11/2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ CAiÀÄÆå§SÁ£À vÀAzÉ eÁ¥sÀgÀ¸Á§ ¥ÀoÁt ªÀAiÀÄ:45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¨ÁgÀ EªÀiÁªÀÄ UÀ°è ²ªÁf ZËPÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ ¸ÁzÉÃgÀªÁ ¥ÀÄeÁj C¦à CmÉÆ £ÀA PÉJ-39/ 2153 ¸Á: WÉÆÃmÁ¼À vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉƪÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ §®UÉÊ ¨sÀÄdUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ : 21/11/2010 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ±ÉÆèsÁªÀw UÀAqÀ zÉÆüÀ¥Áà zÀªÀuÉ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀiÁvÀ EªÀgÀÄ §ZÀÑ°£À ¤ÃgÀÄ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄw®è JAzÀÄ ¸ÉÆÃrؤAzÀ ¤ÃgÀÄ ºÉÆrAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ZÀAzÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ gÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ ZÀAzÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 35ªÀµÀð, E§âgÀÆ eÁw: °AUÁAiÀiÁvÀ ¸Á: ªÉÆÃgÀA© EªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ feÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁqÀÄwÛzÁUÀ CªÀ¼À UÀAqÀ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/2010, PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 21/11/2010 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ ZÀAzÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀiÁvÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ªÉÆÃgÀA© EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ zÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ ºÀįÉè¥Àà zɪÀuÉ ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð ºÁUÀÄ ±ÉÆèsÁªÀw UÀAqÀÀ zÉÆüÀ¥ÁàzÀªÀuÉ ªÀAiÀÄ: 48ªÀµÀð E§âgÀÆ eÁw: °AUÁAiÀiÁvÀ ¸Á: ªÉÆÃgÀA© EªÀgÀÄ §ZÀÑ°£À ¤ÃgÀÄ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄw®è JAzÀÄ ¸ÉÆÃrؤAzÀ ¤ÃgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉPÀqÉ £ÀÄPÀÄwÛzÀÝgÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ¤ÃgÀÄ §gÀÄwÛªÉ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ feÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr £É®PÉÌ £ÀÆQzÀݼÀÄ CªÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°zÀÝ DgÉÆævÀ zÀƼÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 199/2010, PÀ®A 279, L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 21/11/2010 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É vÀqÉƼÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢ gÁªÀÄzÁ¸À vÀAzÉ gÁªÀÄ ¸ÀzÁ£ÀAzÉ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÄ SÁnÃPï ¯ÁjZÁ®PÀ ¸Á: £À¼ÀzÀÄUÀð vÁ: vÀļÀeÁ¥ÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è PÀ¼À« vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¢AzÀ ¨ÁgÀªÀÄwUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀqÉƼÀ UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À ¯ÁjAiÀÄ°è EAzsÀ£À ªÀÄÄVzÀjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀPÀÌzÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤°è¹ EArPÉÃlgÀ ºÁQ ¤AwgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀĺÀäzÀ ªÉÄúÀ¢ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ CR¯ÁR ºÀĸÉãÀ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, ºÉZï.Dgï.-55, ºÉZï-6115 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: eÉÆãÀ¥ÀÄgÀ (AiÀÄÄ.¦) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁåAPÀgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ qÁåªÉÄÃd DVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/2010, PÀ®A 32, 35 PÉ.E.JPïÖ eÉÆvÉ 328 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/11/2010 gÀAzÀÄ ªÀĺÁgÁµÁÖç UÀr¬ÄAzÀ ªÉÆÃgÀRAr UÁæªÀÄPÉÌ M§â ªÀåQÛ J£ï.JZï-9 gÉÆÃqÀ ªÀÄÆSÁAvÀgÀ C£Á¢üPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁlPÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æà ¸ÀvÀåªÁ£À vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Á ¥ÀvÁð¥ÀÆgÀ 2) ²æà ªÀiÁzsÀªÀ vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ gÀrØ ¸Á ZËQªÁr gÀªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ ¸À¸ÀìvÁ¥ÀÆgÀ §AUÁèzÀÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ E¸Áä¯Á ¸ÉÆãÀPÁA§¼É ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð, eÁw, zÀ°vÀ ¸Á ªÉÆÃgÀRAr EªÀ£ÀÄ MAzÀÄ ¯Áj ¬ÄAzÀ E½zÀÄ ªÉÆÃgÀRAr PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤AvÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ 10 °Ãlgï ¥Áè¹ÖPï PÁå£ï£À°è 6 °Ãlgï£À PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q `.1200/- d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ 2245 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2010, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 20/11/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1200 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ EAzÀªÀiÁä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð ¸Á: ªÁAfæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð ¸Á: ªÁAfæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ ¹zÀÄÝ ªÀÄoÀ¥Àw gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è vÉÆUÀj ¨É¼ÉUÉ OµÀ¢ü ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ £ÉÆìĸÀÄwÛzÀݪÀÅ AiÀiÁªÁUÀ®Ä ¨É£É¬ÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝgÀÄ ¨É£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ vÉÆUÀj ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹zÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÀ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉ. C°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°èAiÀÄÆ PÀÄqÁ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁzÉà ¢£ÁAPÀ 21/11/2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ EªÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/2009, PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 16/10/2010 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ºÀqÀ¥ÁzÀ ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð, eÁw ºÀqÀ¥ÁzÀ ¸Á vÀqÉÆüÁ EªÀgÀ ºÉAqÀw ²æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ºÀqÀ¥ÁzÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð, eÁw ºÀqÀ¥ÁzÀ, ¸Á vÀqÉÆüÀ EvÀ¼ÀÄ vÀqÉÆüÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ DPÉ 5 ¦üÃmï JvÀÛgÀ PÉA¥ÀÄà ªÉÄÊ §tÚ , PÉA¥ÀÄà RrØ ¹ÃgÉ GnÖzÀÄÝ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÀAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ J¯Áè PÀqÉ ºÉÆrQzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.