November 18, 2010

Bidar District Daily Crime update 18-11-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 18-11-2010

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.197/2010, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. JPÀÖ:-
¢£ÁAPÀ 17/11/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 13.30 UÀAmÉUÉ ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è gÁ.ºÉ. £ÀA. 09gÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Áà ZÀ¥Àà¼ÀUÉ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀ½î UÁæªÀÄ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¦æAiÀiÁAPÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ZÀ¥Àà¼ÀUÉ ªÀAiÀÄ: 8 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ lÆå±À£À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄä ºÉÆmÉ®PÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ©üêÀıÁ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà AiÀiÁgÁ ¸Á: zÁ¸ÀgÀªÁr vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¦æÃAiÀiÁAPÀ EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À vÀ¯É MqÉzÀÄ ªÉÄzÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ§AzÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°èAiÀÄ PÀ¼ÀÄîUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ ºÉÆgÀ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀj ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-25, ©-9490 EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉà PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 162/2010, PÀ®A 41(r), 102 ¹DgÀ¦¹ eÉÆvÉ 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/11/10 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ «ÃgÉÃAzÀæ J£ï. ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÀÛ JzÀ¯Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ PÉʯÁ±À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvï, ¸Á: n.ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ §eÁd r¸À̪ÀgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï (£ÀA§gÀ E®èzÀÄÝ) £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ CªÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ F ªÉÄð£ÀAvÉ ºÉýzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï §UÉÎ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅzÁV ºÁUÀÆ F ªÉÆzÀ®Ä PÀÆqÁ AiÀiÁzÀVj f¯Éè¬ÄAzÀ PÀÆqÀ MAzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉƪÀÄqÀÄ §A¢gÀĪÀzÁV w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ CªÀ£À ªÀµÀzÀ°è EzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï Zɹ¸ï £ÀA. MD2DSDXZZNAB55887 EAf£ï £ÀA.DXEBNB57528 £ÉÃzÀÄÝ CAzÁdÄ QêÀÄvÀÄÛ `.40,000/- UÀ¼ÀzÀÄÝ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/2010, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 17/11/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ FgÀ¥Áà ¥ÀįÁè ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð ¸Á: PÁgÀ¥ÁPÀ¥À½î ºÁUÀÆ ªÉÆ£ÀߪÀiÁä vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ ªÀÄvÀÄÛ 3 d£ÀgÀÄ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ eÁvÉæ ºÉÆÃUÀwÛzÁUÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà qÉƽî DmÉÆà £ÀA PÉ.J.32/J 9182 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÁgÀ¥ÁPÀ¥À½î EvÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ DmÉÆêÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀ ªÉÆ£ÀߪÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ 3 d£ÀjUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÀzÁ UÁAiÀiÁªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2010, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 17/11/2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧æºÁägÀrØ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÀrØ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw: gÀrØ ¸Á: ©ÃgÀ£À½î vÁ: ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ eÁvÉæUÉ ºÉÆÃV zÀ±Àð£À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ mÁæPÀÖgï £À°è §gÀĪÁUÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀiÁªÁVzÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀiÁªÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 4 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÀzÁ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀiÁUÀ¼ÀVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2010 PÀ®A 468, 471, 420 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/11/2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁ£Àå ¹. EªÀiÁå£ÀĪɯï vÀAzÉ zÉêÀzÁ¸À vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ RlPÀ aAZÉÆý ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ, UÉÆÃgÀ aAZÉÆý UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ¨sÀÆ«Ä ¸ÀªÉð £ÀA. 130/D gÀ°èAiÀÄ 1 JPÀgÉ 10 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ®PÀëöät ¨ÉÃAzÉæ ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: UÉÆÃgÀaAZÉÆý vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¸ÀļÀÄî zÁR¯É ¸Àȶֹ d«Ää£À°è DPÀæªÀÄ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ, eÉÆvÉUÉ ¸ÀzÀj d«Ää£À §UÉÎ J.¹. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ £ÀqÁªÀ½ ¥Àæw ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj d«Ää£À DPÀæªÀÄ MvÀÄÛªÀj ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄß PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ DzÉñÀ ¥ÀvÀæzÀ ¥Àæw eÉÆvÉUÉ ®UÀwÛ¹ ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ¦üÃAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÉ.