November 30, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 30-11-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-11-2008

UÀAqÀ¤AzÀ ºÉAqÀwAiÀÄ PÀvÀÄÛ»¸ÀÄQ PÉÆ¯É : ªÀÄÈvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ¤AzÀ zÀÆgÀÄ zÁR®Ä

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 211/08 PÀ®A 302, 109 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:29/11/2008 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÁzÀ gÁªÀÄuÁÚ PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á/ ºÉƸÀ½î gÀªÀgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVAiÀiÁzÀ ±ÉÆèsÁ EªÀ½UÉ   ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 13 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀĨsÁµÀ ªÉÊf£ÁxÀ PÀÄA¨ÁgÀ EªÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀĪɠ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ DzÁV¤AzÀ CªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J®ègÀ eÉÆvÉ ZÀ£ÁßVzÀÄÝ MAzÀÄ ªÀÄUÀÄ DzÀ §½PÀ  ¦üAiÀiÁ𢠨sÁªÀ£ÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ EªÀ£ÀÄ DUÁUÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ¼À CvÉÛAiÀiÁzÀ ¥ÁªÀðw EªÀ¼ÀÄ dUÀ¼À ©r¸ÀzÉà vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄ CAvÁ ¥ÀæZÉÆâ¸ÀÄwÛzÀݼÀÄ  »VgÀĪÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ  ±ÉÆèsÁ ªÀÄvÀÛ ¨sÁªÀ ¸ÀĨsÁµÀ ºÁUÀÄ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÉÆAzÉÆ¢UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ JgÀqÀÄ ¢£À G½zÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:28/11/08 gÀAzÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.  ¢£ÁAPÀ:29/11/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¤ªÀÄð¯Á PÀÄgÀħgÀÄ EªÀ¼ÀÄ ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ªÀÄä vÀAV ±ÉÆèsÁ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ  EvÀgÀgÀÄ ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ  CªÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀ¼À §®UÀqÉ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁV PÀAzÀÄUÀnÖgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ JqÀPÀ¥Á½£À ºÁUÀÄ PÀÄwÛUÉ ºÀwÛgÀ PÀAzÀÄUÀnÖzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ£ÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:28/11/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è  dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÀÄwÛUÉ »¸ÀÄQ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÉAzÀÄ ¤AwgÀĪÀªÀ£À£ÀÄß zÀ©â PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ºÀtzÀ ¨ÁåUÀ£ÀÄß PÀ¹zÀÄ ¥sÀgÁjAiÀiÁzÀ PÀ¼ÀîgÀÄ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 242/08 PÀ®A 394 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/11/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã® vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà gÀªÀgÀÄ  ¨sÁ°ÌAiÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀ ªÀ¸Àw UÀȺÀzÀ »A¨ÁUÀzÀ°è ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ 3 d£À PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÁ°¤AzÀ ¨É£Àß°è MzÀÄÝ PÉüÀUÉ ©zÁÝUÀ JqÀ ºÁUÀÄ §® UÀ®èPÉÌ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ, JzÉAiÀÄ°è PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ ºÀtzÀ ¨ÁåUÀ MvÁÛAiÀÄ¥ÀƪÀðPÀªÁV PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁåV£À°è EzÀÝ CAzÁdÄ 26,000/- gÀÆ ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è EzÀÝ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ¨ÁåUÀ ºÁUÉ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÀDR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

£ÀPÀ° zÁR¯É ¸Àȶֹ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ªÀAa¹ eÁ«ÄãÀÄ ¤ÃqÀ®Ä ºÉÆgÀl ªÀAZÀPÀ

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 167/08 PÀ®A 419, 420 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 29-11-2008 DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÀ« vÀAzÉ E¸ÁäAiÀįï EvÀ£ÀÄ  gÀAeÉÆüÀ SÉÃt UÁæªÀÄzÀ  ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 396/C £ÉÃzÀgÀ ªÀiÁ°PÀ CdÄð£À vÀAzÉ ¤AUÀzÀ½î WÉÆÃqÀªÁr  vÁ£Éà EgÀÄvÉÛãÉAzÀÄ  Dgï.n.¹ UÉ vÀ£Àß ¨sÁªÀ avÀæ  ®UÀwÛ¹  ºÁUÀÆ  C¥sïrªÉlUÉ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ¨sÁªÀ avÀæ  CªÀ£ÀAvÉ  £Àn¹  ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ  ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ ¸ÉàñÀ¯ï  ¹¹ £ÀA. 21/2006 gÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÀÄUÀ½UÉ eÁ«ÄãÀ PÉÆlÄÖ  £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ  ¢£ÁAPÀ 2-5-06 gÀAzÀÄ  ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ   ¹.E.M. ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¦æ¤ì¥Á¯ï ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

ªÀÄzsÀågÁwæAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀnÖgÀĪÀ JgÀqÀÄ zÀ£ÀUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/11/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 0130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà EvÀ£ÀÄ ®UÀ« ªÀiÁqÀ®Ä JzÀÄÝ JªÉÄäUÀ½UÉ ºÀÄ®Äè ºÁPÀ®Ä CAvÁ ºÉÆÃzÁUÀ CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀnÖzÀ 2 JªÉÄä PÁt°®è. CªÀÅUÀ¼À PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀÄ®Äè w£ÀÄßwÛzÀªÀÅ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁr £ÉÆÃqÀ®Ä J°èAiÀÄÄ JªÉÄääUÀ¼À ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ £À£Àß 2 JªÉÄäUÀ¼ÀÄ C.Q. 27000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 29-11-2008 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀjÃw ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ  ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 168/08PÀ®A ;-279 L¦¹ eÉÆvÉ.184 LJªÀÄ« JPïÖ 1988

¢£ÁAPÀ; 30-11-08 gÀAzÀÄ  ªÀiÁ£Àå ¹¦L ªÀiÁPÉðl ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ r.¹.¹ ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ  ªÉÆÃmÁgÀ  ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß  ¥Àj²Ã°¹ PÉøÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ   CzÉà ªÉüÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ  ªÁºÀ£À  ¸ÀASÉå  PÉ.J-38 / d. 3994  gÀ ªÉÄïɠ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À  ZÁ®PÀ  C±ÉÆÃPÀ  vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ  ¹AzÉ   EªÀ£ÀÄ  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ  6 d£ÀjUÉ  PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ  ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ  C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è  Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ  ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ  £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ  §A¢zÀÄÝ,  ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt  zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

¯ÁjUÉ CqÀØUÀnÖ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ªÀÄƪÀgÀ UÀÄA¥ÀÄ

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 210/08 PÀ®A 341,323,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ:29/11/2008 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ  ªÀÄ.R¢ÃgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÁzÀ C¤Ã® ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjUÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¯Áj¬ÄAzÀ PÉüÀUÉ E½¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

November 29, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 29-11-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-11-2008

 

C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¥Áæt ¸ÁPÁtÂPÉ : ¥Áæt ¸À»ÃvÀ ªÁºÀ£À d¦Û, DgÉÆæUÀ¼À ¥ÀgÁj

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/08 PÀ®A 11(1) r ªÀÄvÀÄÛ E ¥ÁætÂUÀ¼À »A¸É ¥Àæw§AzsÀPÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1960 ªÀÄvÀÄÛ 192(J), 112 eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

 

¢£ÁAPÀ 28/11/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¹§âA¢AiÀÄ eÉÆvÉ ¥ÉmÉÆæ°AUïzÀ°èzÁÝUÀ ªÀiÁ»w  ¹QÌzÉ£ÉAzÀgÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV r¹JA ¯Áj £ÀA J¦-02-AiÀÄÄ-8070 £ÉÃzÀgÀ°è PÀvÉÛUÀ¼ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ GªÀÄUÁð PÀqÉUÉ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀ«ÄÃl G®èAX¹ zÁjAiÀÄ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝ£ÉAvÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ gÁeÉñÀégÀzÀ°è ¸ÀzÀj r¹JAªÀ£ÀÄß ¤°è¸À®Ä ºÉýzÁUÀ ¸ÀzÀj r¹JA ZÁ®PÀ£ÀÄ C°èAzÀÄ Nr¹PÉÆAqÀÄ ªÉÃUÀªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ¤UÉ   fÃ¥À£À°è ¨É£ÀßnÖ vÀqÉÆüÁ DAzÀæ ¨sÉÆÃd£ÁA ºÀwÛgÀ 1030 WÀAmÉUÉ »rzÀÄ ¥Àj²Ã°¸À®Ä ¸ÀzÀj r¹JA£À°è 13 PÀvÉÛUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ ¸ÀzÀj r¹JA ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆߧâ£ÀÄ r¹JA ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj r¹JA£À°ègÀĪÀ 13 PÀvÉÛUÀ¼ÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁqÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

mÉæöÊPÀÖgï rQÌ : MªÀð ¨Á®PÀ£À ªÀÄgÀt

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 209/08 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-

¢:28/11/08 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÉUÀA¥ÀÆgÉ gÀªÀgÀ  ªÀÄUÀ ¸ÀwõÀ ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð, ¸Á: eÁåw EvÀ£ÀÄ §»zÉð¸ÉUÉ PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ MAzÀÄ mÁæPÀÖgï £ÀA: PÉ.J-38/ n-1691 mÁæ° £ÀA: PÉ.J-38/ n-1692 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¸Á/ £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï£ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃw¬ÄAzÀ £ÀqɬĹ ªÉÊf£ÁxÀ vÉÃUÀA¥ÀÆgÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ JzÉAiÀÄ ªÀÄ°AzÀ mÉÊgï ºÁAiÀÄÄÝ ¨sÁjUÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV JgÀqÀÄ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ§A¢zÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃj¹zÁUÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ. 

 

C£À¢üÃPÀÈvÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl : MªÀð£À §AzsÀ£À

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 194/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 28/11/08 gÀAzÀÄ 1645 WÀAmÉUÉ gÁeÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ¸ÀAdÄgÉrØ vÀAzÉ ªÀÄÄAeÁgÉrØ EvÀ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV £ÀA 1 ºÉ滃 ¥sÉÊ£ï «¹Ì ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¸Áé¢üãÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ £Àqɹ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

fÃ¥À ¥À°Ö : ºÀ®ªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 199/08 PÀ®A 279, 337 eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 28/11/2008 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ¨Á¥ÀÄgÁªÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA¨sÀA¢üPÀgÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ zÉêÀt vÁ®ÆQ£À «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è M§âgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀzÀjAzÀ  CªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ gÀªÀgÀ  fÃ¥ï £ÀA. JªÀÄ.ºÉZï-05/f-543 £ÉÃzÀgÀ°è UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ£ÁxÀ ¨Á§uÉ, wæÃA§PÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ, PÉÃgÀ¨Á vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀ, ¥sÀƯÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄgÁªÀ ¨Á§uÉ, P˸Á¨Á¬Ä UÀAqÀ GvÀÛªÀÄ ªÀÄAoÁ¼É £À£Àß CtÚ ¨Á§ÄgÁªÀ, ¨sÁgÀvÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ EªÀgÉ®ègÀÆ fÃ¥À£À°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV CAwªÀÄ ¸ÀA¸ÁÌgÀ DzÀ £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸Àì ªÀÄgÀ½  ¸Á¬ÄAUÁªÀUÉ  §gÀĪÁUÀ ¨ÉÆüÉUÁAªÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¨Á§uÉ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ §¸ÀªÀ£ÀªÁr PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è ¥À°Ö ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

¸Á®zÀ ¨sÁzÉUÉ ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ fêÀvÉvÀÛ gÉÊvÀ

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 27-11-2008 gÀAzÀÄ ºÀÄtf UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À,  EvÀ¤UÉ 2 JPÀÌgÉ 20 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ 2007 £Éà ¸Á°£À°è J¸ï.©.ºÉZï. ¨ÁåAPï PÀtf¬ÄAzÀ gÀÆ.30,000/- ºÁUÀÄ ¦.PÉ.¦.J¸ï. eÁåAQ¤AzÀ gÀÆ.4,395/- ¸Á® ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ ºÉÆÃzÀ ªÀµÀð ºÁUÀÄ F ªÀµÀð ¸ÀjAiÀiÁV ¨É¼É ¨É¼ÉAiÀįÁgÀzÀPÉÌ SÁ¸ÀV ºÁUÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¸Á® ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ vÀ£Àß ªÀÄ£ÀzÀ°è £ÉÆAzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸Á®zÀ ¨ÁzsÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¢:27/11/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmÉUÉ ºÀÄtf [PÉ]  ²ªÁgÀzÀ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 28-11-2008 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è mÁæöåPïì ZÁ®PÀ¤AzÀ ¨ÉÊPïUÉ rQÌ : ¨ÉÊPï ZÁ®PÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 185, 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 28/11/08 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ  PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CzÀgÀ°è ±À²PÁAvÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ²ªÀtPÀgÀ ¸Á;PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀzÀ PÁgÀt UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À CtÚ UÀÄgÀıÁAvÀ EªÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉ¢zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ±À²PÁAvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ-38/eÉ-382 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ  JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ  WÀÄqÀĸÁ§ vÀAzÉ ªÀĺÉÃvÁ§¸Á§ vÀA¨ÉÆð mÁæöåPïì £ÀA.JªÀiï.JZï-14/JªÀiï-0664 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ  ¸Á; PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  EªÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ §®UÀqÉ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ºÀÄ©â£À ºÀwÛgÀ, §®ªÉƼÀPÁ°UÉ, §®»ªÀÄärAiÀÄ ºÀwÛgÀ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

JgÀqÀÄ ¯ÁjUÀ¼À ªÀÄzsÀå rQÌ : AiÀiÁªÀÅzÉà fêÀ ºÁ¤ E®è

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/08 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 184 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢::28/11/08 gÀAzÀÄ  ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠯Áj £ÀA. JªÀiï.JZï-04-rr-5676 £ÉÃzÀgÀ°è  UÁè¸ï ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÀÆAqÀÄ ªÀÄÄA¨ÉʬÄAzÀ ªÀÄzÁæ¸ïUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É CªÀÄÈvÀPÀÄAqÀ qË£À°£À° §AUÁè¢AzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ , ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØwrØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  ¦üAiÀiÁ𢠯ÁjAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


E§âgÀÄ gÉÊvÀgÀ ªÀÄzsÀå dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÀzsÀ ¸ÀASÉå 47/08 PÀ®A 324.504 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ; 28/11/08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ  ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ gÀªÀgÀÄ  JvÀÄÛ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ ±ÀAPÀgÀ£À JvÀÄÛ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ dUÀ¼À DqÀĪÁUÀ ²ªÀgÁªÀÄ£ÀÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ  ±ÀAPÀgÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß JwÛUÉ  KPÉ  ©r¸ÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CAvÁ ºÉý PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀQ« ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁۣɠ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ   UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.  

 

fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÉÆrØzÀ ¸ÀÄ°UɪÀiÁrzÀ DgÉÆæ

ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/08 PÀ®A 392, 504 L¦¹ :-

 ¢£ÁAPÀ: 29-11-08 gÀAzÀÄ 1135 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf vÀAzÀ gÁªÀÄgÁªÀ dUÀvÁ¥ï gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄqÀ© UÁæªÀÄzÀ°è §AzÀÄ ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ ªÀÄgÀ½ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ PÁ¼À¥Áà EvÀ£ÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉzÀj¹ gÀÆ 800=00  MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ..

 

fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ : ªÀåQÛAiÉƪÀð£ÀÄ £ÉÃtÂUÉ ±ÀgÀuÁzÀ  

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ  AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 13/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 28/11/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¨Á§ÄgÁªÀ UÀgÀÄqÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è  §¸ÀªÀgÁd EvÀ£ÀÄ ¨ÁqÉUɬÄAzÀ EzÀÄÝ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ CvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉÆà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ  zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrCgï   ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ ªÀåQÛAiÉÆêÀð ¨Á«UÉ ºÁj ªÀÄgÀt

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 22/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¦üAiÀiÁð¢ jAiÀiÁ£Á gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ  §qɸÁ§  ¸Á: ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¢Ã¥ÁªÀ½ ºÀ§â¢AzÀ MAzÀÄ jÃwAiÀiÁV ºÀÄZÀÄÑ£ÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯Ád ªÀiÁr¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ PÁzÉÃ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 27/11/08 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ 1100 WÀAmÉUÉ PÁzÉÃ¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀzÉúÀ ¢£ÁAPÀ 29/11/08 gÀAzÀÄ 0800 WÀAlUÉ ¨Á«AiÀÄ ¤Ãj¤AzÀ ªÀÄÈvÀ zÉúÀ ¤Ãj£À ªÉÄÃ¯É vÉðgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÀÄZÁÑVzÀÄÝ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉÆà AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


November 28, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 28-11-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-11-2008

PÁgïUÉ PÀAmÉãÀgï ¯Áj rQÌ DgÀÄ d£ÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ  

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/08 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ. :-

¢£ÁAPÀ 27/11/08 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ   ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è 5 d£ÀgÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ E¯Ád PÀÄjvÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÀ DVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¨sÀgÀvÀ vÀAzÉ ©. gÀ«ÃAzÀæ 21 ªÀµÀð ¸Á// ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀªÀÄä PÁgÀ £ÀA J¦-11/J©-3518 £ÉzÀÝgÀ°è 5 d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ gÁ.ºÉ. 9 gÀ gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ UÉÆêÁ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÁ¼ÀªÀÄqÀV ©æÃeï ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ PÀAmÉ£Àgï ¯Áj £ÀA J¦-12/AiÀÄÄ-6623 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ MªÉÄä¯É rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ PÁj£À M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ªÉÃtÄ, ¥Àæ±ÁAvÀ, f.PÀȵÀÚ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀgÀvÀ JªÀiï.«dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀÄgÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ PÀAmÉ£Àgï ¯Áj ZÁ®PÀ rQÌ ªÀiÁr ¯Áj C¯Éèà ©lÄÖ ZÁ®PÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. EvÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

    

C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀAUÀ滹nÖzÀÝ ¹ªÉÄ JuÉÚ d¦Û 

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 205/08 PÀ®A 3 ªÀÄvÀÄÛ 7 E.¹. PÁAiÉÄÝ :- 

¢£ÁAPÀ 27-11-08 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ £ÀA¢ ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ CAUÀrAiÀÄ°è ªÀĺÀäzÀ R°Ã® vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä® ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄTêÀÄ vÀAzÉ C§ÄÑ® ¸ÀvÁÛgÀ EªÀj§âgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀAUÀ滹zÀ 25 °ÃlgÀ ¤Ã° ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß PÁ¼À¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀAV滹nÖzÀÄÝ  E§âgÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 25 °ÃlgÀ ¤Ã° ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ ²æà J.¸ÀÄzsÁPÀgÀ, CºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ d¦Û  ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.  ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ªÀĺÀäzÀ R°Ã® vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä® ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄTêÀÄ vÀAzÉ C§ÄÑ® ¸ÀvÁÛgÀ EªÀjUÉ »rzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ, d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄ»¼ÉAiÉÆêÀð½AzÀ C£À¢üÃPÀÈvÀ zÉù ¸ÀgÁ¬Ä d¦Û 

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/08 PÀ®A 328 L¦¹ eÉÆvÉ 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 27/11/08 gÀAzÀÄ 1810 UÀAmÉUÉ  ªÀÄÄQð UÁæªÀÄzÀ°è ¹¦L PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ  PÉêÀ¼Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw gÀUÀmÉ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð ¸Á; aªÉÄäUÁAªÀ gÀªÀjAzÀ 48 zÉòzÁgÀÄ 180 JªÀiï.J¯ï. G¼Àî ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C;Q; 1200/-gÀÆ. £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

PÉÊ »rzÀ UÀAqÀ¤AzÀ ºÁUÀÄ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjAzÀ zÉÊ»PÀ/ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ : ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ zÀÆgÀÄ 

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß 208/08 PÀ®A 498(J), 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ: 27-11-2008 gÀAzÀÄ vÀgÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ, CvÉÛ ZÀAzÀæªÀiÁä ºÁUÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£ÀgÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À, ¸ÀwõÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ. 

November 27, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 27-11-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-11-2008

 

¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ±ÁAw ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀªÀ£À zÀ¸ÀÛVj

 

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß  £ÀA        :192/2008   PÀ®A        : 110(f) ¹.Cgï.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 261/11/08 gÀAzÀÄ 1200 WÀAmÉUÉ gÁªÀÄwÃxÀð(PÉ) UÀæªÀÄzÀ ¨sÀªÁ¤ UÀÄr JzÀÄgÀÄUÀqÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ  zÀAiÀiÁ£ÀAzÀgÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ 28 ¸Á: gÁªÀÄwÃxÀð(PÉ)     ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÁ£ÀÄ gÁªÀÄwÃxÀð(PÉ) UÀæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É vÀ£ÀUÉ AiÀiÁgÀÄ PÉüÀĪÀÅ¢¯Áè £Á£ÀÄ ºÉÃzÀgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ UÀÄAqÁUÀ¢ð ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj ºÁUÀÆ C£ÀxÀðPÁj JAzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

 

November 26, 2008

DAILY CRIME UPDATE 26/11/2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-11-2008

¨Á¼ÀÄ PÉÆqÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀªÀiÁr PÉÊPÉÆlÖ ªÀAZÀPÀ

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 269/08 PÀ®A 376,  420, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-11-2008 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀzÉë vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ eÁw °AUÁAiÀÄvÀ PÀÄA¨ÁgÀ  ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á, PÉƼÁgÀ(©) gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬Ä J®ègÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ vÀAzÉUÉ £ÁªÀÅ MlÄÖ 4 d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ ªÉÊf£ÁxÀ EªÀgÀÄ PÉƼÁgÀ(©) UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À £Ë¨ÁzÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è £ËPÀj EzÀÄÝ  vÀAzÉAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è  PÉƼÁgÀ(©) UÁæªÀÄzÀ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀıÉÃnÖ ZÀAzÀ£ÀPÉÃj EªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß ¸ÀzÀj ªÀÄ°èPÁdÄð£À £Ë¨ÁzÉ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è dUÀzÉë  §mÉÖUÀ¼ÀÄ MUÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݼÀÄ »VgÀĪÀ°è CAzÁdÄ 7-8 wAUÀ¼À »AzÉ  §mÉÖUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ¥Àæw¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ  PÉƼÁgÀ(©) UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À £Ë¨ÁzÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀıÉÃnÖ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ PÀ©â£À ºÉÆ®zÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d§j ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¤£ÀÄ C¼À¨ÉÃqÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁjUÉÆ ºÉ¼À¨ÉÃqÀ ¤£Àß dÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÄ ºÉýzÀgÉ ¤£Àß ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ ¥ÁætªÀ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄÄvÉÛãÉ. CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQgÀÄvÁÛ£É.      PÁgÀt d§j ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁr ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÀƼÀÄîvÉÛAzÀÄ ºÉý £ÀA©¹ £À£ÀUÉ 7 wAUÀ¼À§¸ÀÄj ªÀiÁr £ÀA©PÉ zÉÆæºÀ ªÀiÁr ºÁUÀÄ £ÀªÀÄUÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀıÉÃnÖ ¸Á, PÉƼÁgÀ(©) EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


C¦à DmÉÆà ¥À°Ö : aQvÉìAiÀiÁUÀzÉà MªÀð£À zÀĪÀÄðgÀt

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 191/08 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 25/11/08 gÀAzÀÄ  ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀļÀÄ ¨sÀUÀªÁ£À vÀAzÉ zÉÆAr¨Á ªÀÄ®UÉÃgÉ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð ¸Á: ¤gÀUÀÄr EªÀ£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 25/11/08 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ PÀªÁrAiÀļÀ ¤gÀUÀÄr gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¢°Ã¥À ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ C¦à DmÉÆà £ÀA PÉJ 39-3650 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¤gÀUÀÄr PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÃUÀzÀ »rzÀ vÀ¦à ¥À°Ö ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ «ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀSÁgÁªÀÄ ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ 70 ªÀµÀð ¸Á: vÀ¼À¨sÉÆÃUÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʪÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è 1345 WÀAmÉUÉ «ÃgÀ¥Áà ¥ÀAZÁ¼À EªÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÉÌ dUÀ¼À, fêÀ¨ÉÃzÀjPÉ ¤ÃrzÀ DgÉÆæ

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 207/08 PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:25/11/2008 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀĪÀtð¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Á/ ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À  ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢:25/11/08 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ PÀmÉÖUÉ PÀ¸À ºÁQzÀÝgÀ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ DgÉÆævÀ ºÁªÀVgÁªÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀéPÉÌ dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ

RlPÀ aAZÉÆý oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:25/11/2008 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà D®ÆègÉ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÉAPÀl vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà E£ÀÆß E§âgÀÆ ¸Á/ ¹QAzÁæ¨ÁzÀ ªÁr gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ   UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

¯Áj ¥À°Ö : E§âjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 412/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 25/11/08 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ   ¦J¸ïL [PÁ¸ÀÄ] ºÀÄ||¨ÁzÀ  ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄgÀvÀÄ fÃ¥À £ÀA PÉJ-38/f-143 £ÉÃzÀgÀ°è ¹¦¹ 1098 ²æà ¸ÀÄgÉñÀ gÉrØ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ªÀÄÆ®PÀ eÉ®¹AV PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ fÃ¥À ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA JªÀiï.JZï-43/E-6832 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV NªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¯ÁjAiÀÄÄ gÉÆÃr£À KqÀUÀqÉ ¨Áæ¹£À°è ¥À°Ö ªÀiÁr ¯Áj ZÁ®PÀ dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ªÀAiÀÄ-21ªÀµÀð eÁ-PÀ§â®UÉÃgÀ ¸Á-UÉÆÃmÁð vÁ-§`PÀ¯Áåt EvÀ¤UÉ KqÀªÀļÀPÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ±ÉÆà ¨Ár ºÁ¤AiÀiÁUÀgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

VqÀPÉÌ £ÉÃvÁqÀÄwÛzÀÝ C¥ÀjavÀ  ±ÀªÀ ¥ÀvÉÛ

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 8/08 PÀ®A 174(¹) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ; 25/11/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ AiÀÄ£ÀUÀÄAzÁ ²ªÁgÀzÀ°è ªÀÄ£ÀªÀÄxÀ¥Áà ±ÀlPÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÉ£Á® PÁ®ÄªÉ  eÁrAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀAvÀgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀægÁªÀ ¥Ánïï gÀªÀgÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä M§â C¥ÀjavÀ UÀAqÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ  ±ÀªÀ ¨Éë£À VqÀzÀ PɼÀUÉ  ªÀÄ®V¹zÀÄÝ ¸ÀzÀÈqsÀªÁzÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ,PÀ¥ÀÄà §tÚ,CAzÁd;5 ¦üÃl JvÀÛgÀ,ªÀ;30-35 ªÀµÀð PÀ¥ÀÄà ¥ÁåAlÄ, ©½ ±ÀlÄð zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É. F ±ÀªÀ CAzÁd;2-3¢ªÀ¸À »A¢£ÀzÀÄÝ EzÀÝAvÉ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

November 25, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 25-11-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

 

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-11-2008

ªÀiÁgÀPÁ¹Ûç¢AzÀ ªÀÄ»¼ÉUÉ ºÉzÀj¹ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß zÉÆÃa ¥ÀgÁj

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 222/08 PÀ®A 392 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 24/11/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ¨Á¯Áf vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ eÁzsÀªÀ 37 ªÀµÀð, ªÀÄgÁoÀ ¸Á:¥ÀgÀvÁ¥ÀÄgÀ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ   ¢£ÁAPÀ 23/11/08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥Àwß ²æêÀÄw «ªÀįÁ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ¥Ánî gÀªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¢Ã°¥À vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÁAiÀÄPÀ ¸Á:¥ÀgÀvÁ¥ÀÄgÀ vÁAqÀ EvÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è F½UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ MªÉÄäÃ¯É §AzÀÄ «ªÀįÁ¨Á¬ÄAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ PÀÄwÛUÉ PÉÆAiÀÄÄåvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉzÀj¹ CªÀ¼À Q«AiÀÄ°èAzÀ gÀhÄĪÀiÁÌ , PÉÆgÀ¼À°AzÀ ¨ÉÆgÀªÀļÀ ¸ÀgÀ , ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß QwÛPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

DPÀæªÀÄ PÀÆl¢AzÀ §¸Àì vÀqÉzÀÄ UÁè¸À ¥ÀÄrªÀiÁr ¥sÀgÁj

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 221/08 PÀ®A 143, 147, 148, 341, 504, 427 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/11/08 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ vÀAzÉ §ªÀiÁ¤ FgÁè¥À½î EvÀ£ÀÄ  zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 24/11/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¥ÀgÀvÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 jAzÀ 25 d£À DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ ºÁUÀÆ PÀ®Äè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁºÁgÁµÀÖç §¸Àì £ÀA JA.ºÉZï. 20 r- 4349 £ÉÃzÀPÉÌ  CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr PÀ°è¤AzÀ §¸Àì JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ UÁè¸ÀPÉÌ NqÉzÀÄ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄA¢gÀ¢AzÀ ®Qëöä ªÀÄÆwðAiÀÄ£Éßà PÀzÉÆÝÃAiÀÄÝ R¢ÃªÀÄgÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå411/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 457, 380 IPC.

¢£ÁAPÀ 25/11/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ-70 ªÀµÀð G-MPÀÌ®vÀ£À [¥ÀÆeÁj] eÁ-PÀ§â°UÉÃgÀ ¸Á- ªÉÆüÀPÉÃgÁ vÁ- ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ ¸ÀAUÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¥Àæw ¢£ÀzÀAvÉ  25-11-2008 gÀ ªÀÄÄAeÁ£É ¨É¼ÀUÉÎ 0700 UÀAmÉUÉ ¥ÀÆeÉ PÀÄjvÀÄ ®Qëöä ªÀÄA¢gÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ UÀÄrUÉ ºÁQzÀ ©UÀ £ÉÆÃr EªÀjUÉ  C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ M¼ÀUÉ »ÃV £ÉÆÃqÀ®Ä UÀÄrAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ 3 PÉfAiÀÄ »vÁÛ¼ÉAiÀÄ ®Qëöä zÉëAiÀÄ ªÀÄÆwð C.Q. 900/- ºÁUÀÆ CzÀPÉÌ ºÁQzÀ MAzÀÄ 2 UÁæAzÀ §AUÁgÀzÀ £Àwß C.Q. 2400/- »ÃUÉ MlÄÖ 3300/- gÀÆ.¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ MAzÀÄ ªÀÄÆwð ºÁUÀÆ CzÀPÉÌ ºÁQzÀ MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ £Àwß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 24, 25/11/08 gÀ ªÀÄzsÀå gÁwæAiÀÄ°è PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt C¥ÀjZÀvÀ PÀ¼ÀîgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

PÁgÀ rQÌ : ªÀåQÛAiÉÆêÀð¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ

alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ  ¸ÀASÉå   : 199/08   PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ    B 279.338. L¦¹

¢£ÁAPÀ 10/11/2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄĸÁÛ¥ÉÆgÀ ¥ÁnAiÀÄ GeÁ® PÀAPÀgÀ ªÀĶ£À UÉn¤AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ UÀÄ®§UÁð gÁdå ºÉzÁÝjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÉÆr£À JqÀ¨sÁUÀ¢AzÀ £ÉqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄĸÁÛ¥ÉÆgÀ ¥ÁnAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÉÆmÉ°UÉ ZÁºÀ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ©½§tÚzÀ PÁgÀ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ CwªÉUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢ÝAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ rQ̪ÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¥ÀjuÁªÀÄ £À£ÀUÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄ®¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÉ EzÀjAzÀ JgÀqÀÄ PÀtÄÚUÀ½UÀÄ ¸ÀºÀ PÉÀA¥ÁVzÀÄÝ ºÁUÀÄ JzÀAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ JgÀqÀÄ ªÉÆüÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ §®UÁ® PÀ¥ÀUÀAqÀPÉÌ G©âzÀ UÁAiÀĪÁVzÉ. PÁgÀ £ÀA§gÀ £ÉÆqÀ®Ä PÉJ.32-JªÀiï-5509 EgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ PÁgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉøÀgÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ MA¥ÀæPÁ¸À ¯ÉPÀÑgÀgÀ ¸ÀAdÄ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj WÀl£É C¯Éè ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÉÆgÀ ºÁUÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA§¢PÀ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà £ÀqÀ«£ÀzÉÆrØ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð ¸Á: CAvÀ¥À£À½î vÁ: f; UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©zÀgÀ ¹n¸ÉÌ£À ºÉÆV C°è ¹n¸ÉÌ£À ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ 2 ¢ªÀ¸À ©ÃzÀgÀzÀ°è G½zÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E®èzÀPÁgÀt £Á£ÀÄ ºÉaÑ£À aQvÀì¥ÀqÉAiÀÄzÉ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀÄvÉÛ£É £À£ÀUÉ £ÀqÉAiÀÄ®Ä ¨ÁgÀzÀjAzÀ ºÁUÀÄ C®è°è SÁ¸ÀV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwzÀÄÝzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ oÁuÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢À¯è vÀqÀªÁV EAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¸ÀÄvÀÛzÉÝ£É PÁ£ÉÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

6 d£À ºÉtÄÚ ºÉvÀÛ vÀAzÉ ¸Á®¢AzÀ £ÉÆAzÀÄ £ÉÃtÂUÉ ±ÀgÀtÄ

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 15/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

ªÀÄÄzsÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ªÉÄʯÁgÉ FvÀ¤UÉ 6 d£À ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽zÀÄÝ 3 d£À ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸Á® DVgÀÄvÀÛzÉ. ¢: 24-11-2008 gÀAzÀÄ  ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ G½zÀ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÀÄzÀÄªÉ ºÉÃUÉ ªÀiÁqÀ° CAvÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QæëģÁ±ÀPÀ OµÀzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À±ÉAiÀÄ°èAiÉÄ PÀÄr¢gÀÄvÁÛ£É. aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ OgÁzÀ [©] UÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ 1200 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.   ¸ÀzÀj ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

 

ªÀÄ»¼ÉAiÉÆA¢V£À ºÀ¼ÉAiÀÄ dUÀ¼ÀPÉÌ ªÀÄ£É ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr fêÀ¨ÉzÀjPÉ MrØzÀ DPÀæªÀÄ UÀÄA¥ÀÄ                                                       

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 206/08 PÀ®A 448, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:24/11/2008 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÁUÀå²æà UÀAqÀ ºÁªÀVgÁªÀ ªÀÄÄzÁ¼É gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢:22/11/08 gÀAzÀÄ 0745 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀ« vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄ£ï ºÁUÀÆ E£ÉÆßç£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ §AzÀÄ PɸÀgÁVzÀÝPÉÌ ¸ÀA¨sÀA¢ü¹zÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ¨ÉÊPï PÀ¼ÀªÀÅ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 239/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/11/08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀ¯ÁåtgÁªÀ PÀÄqÀvÉ 29 ªÀµÀð G.ªÁå¥ÁgÀ ¸Á/ RAqÉæ UÀ°è ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA¸ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 21/11/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉ 30 ¤«ÄµÀPÉÌ ¨sÁ°ÌAiÀÄ ªÀĺÉñÀ §¼ÀvÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß MAzÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¹.r qÁ£ï ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ. 39 JZï 1164 .EAf£ï £ÀA 04 eÉ.27 E.20737 , Zɹì¸ï £ÀA 04 eÉ 27 J¥sÀ. 2243 ¤°è¹zÀÄÝ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ C°èAiÉÄà EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ 0830 UÀAmÉUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀÄgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CzÀgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 20,000/- gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. C®è°è ºÀÄqÀÄPÁr §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ®Ä «¼ÀA§ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ. 

 

ªÀÄ»¼ÉAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À, ºÉÆqɪÀiÁrzÀ ªÀåQÛAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

ªÀÄÄqÀ©  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 24-11-08 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¤vÁ UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 24-11-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁºÀß vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ Hl vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zsÀ£ÀÆßgÁ(Dgï) UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÁAiÀiAPÁ®   DgÉÆævÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ PÁ±É¥Áà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¦AiÀiÁð¢vÀ¼À ºÉÆîzÀ°è ºÉÆÃqÉ¢zÀÝPÉÌ KPÉ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆîzÀ°è ºÉÆÃqÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉýzÀPÉÌ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÉÆî¸ÀÄ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÁgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

¯Áj rQÌ ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ, ¨sÁj UÁAiÀÄ

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 203/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-11-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪À¸ÀAvÀ EvÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA§gÀ  J.¦ 12 © 1582 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É QèãÀgÀ CAvÁ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ  ¯ÁjAiÀÄ°è ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¢AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁwæ 1930 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀÄqÀV zsÁnzÀ £ÀAvÀgÀ PÀ¥ÀàgÀUÁªÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ dUÀ£ÁßxÀ qÁªÀgÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ¸ÉêrUÉ PÀ§Äâ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¤AvÀ mÁæPÀÖj£À »A¢£À mÁæ°UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ JqÀ§¢UÉ EgÀĪÀ ¤Ã®Vj ªÀÄgÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ EzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ¸ÀºÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀiÁÝUÀ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

PÁå£ÀìgÀ ¨ÉãɬÄAzÀ £ÀgÀ¼ÀÄwÛzÀÝ ªÀÄ»¼É fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¨Á«UÉ ºÁj ¸ÁªÀÅ

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 24-11-08 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ¸ÀA§uÁÚ vÀªÀÄVPÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ¸ÀªÀÄäPÁÌ UÀAqÀ ¸ÀA§uÁÚ vÀªÀÄVÃPÀgÀ ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð EªÀjUÉ PÁå£ÀìgÀ DVzÀÄÝ C£ÉÃPÀ PÀqÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀÆqÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÆ¥ÉìUÉÆAqÀÄ  ¢£ÁAPÀ 24-11-08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ F±ÀégÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ EªÀiÁªÀĸÁ§ ¨ÁUÀªÁ£À EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÁ¼ÀÄ ©zÀÝ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

November 24, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 24-11-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-11-2008

DPÀæªÀÄPÀÆl UÀÄA¦¤AzÀ zÀA¥Àw ºÁUÀÄ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̽UÉ eÁw ¤AzÀ£ÉUÉÊzÀÄ ºÀ¯Éè

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 219/08 PÀ®A: 143,147,148,341,342,504, 323,324,307,506 eÉÆvÉ 149       L¦¹       ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3(1)(10) J¸ï.¹./J¸ï.n. CmÁæ¹n DPïÖ 1989.

¢£ÁAPÀ 23/11/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁw  J¸ï.¹. ®A¨Át G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¥ÀgÀvÁ¥ÀÆgÀ vÁAqÁ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ¢Ã°¥À gÁoÉÆÃqÀ EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ DqÀÄ PÀÄjUÀ½UÉ vÀ¥Àà®Ä vÀgÀ®Ä ¥ÀgÀvÁ¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ°è ºÉÆÃV VqÀzÀ ªÉÄÃ¯É Kj vÀ¥ÀணÀÄß PÀrzÀÄ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁPÀĪÁUÀ CzÉà VqÀzÀ PɼÀV¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ²ªÁf vÀAzÉ ªÉAPÀl FvÀ£À ºÉAqÀw ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÆ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ²ªÁf ºÉAqÀw ªÉÄʪÉÄÃ¯É vÀ¥Àà®Ä ©¢ÝzÀÝjAzÀ CªÀ¼ÀÄ ¢Ã°¥À¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ ¢Ã°Ã¥À£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ gÁªÀĤUÉ w½¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ CzÉà ¢£À ¸ÁAiÀÄAPÁ® 8 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1) ²ªÁf vÀAzÉ ªÉAPÀl 2) ¸ÀAvÀvÀÄPÁgÁªÀÄ 3) ²ªÁf  vÀAzÉ d¼À¥Àw 4) ¨Á¯Áf vÀAzÉ ªÉAPÀl £Á®ÄÌ d£À DgÉÆævÀgÀÄ gÁªÀÄ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV CªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄUÀ¤UÉ ²ªÁf £À£Àß ºÉAqÀwUÉ KPÉ ¨ÉÊ¢¢Ý JAzÀÄ PÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ , fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F WÀl£ÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÉøÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ  ¢£ÁAPÀ 24/11/08 gÀAzÀÄ gÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw dªÀiÁä¨Á¬Ä, ªÀÄUÀ ¦AmÁå ªÀÄvÀÄÛ ¢Ã°¥À F £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÀvÁ¥ÀÆgÀ vÁAqÁ¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÀvÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §gÀĪÁUÀ ¥ÀgÀvÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è £Á®ÄÌ  DgÉÆævÀgÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ gÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̽UÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÞ PÉøÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ £ÀqÉ¢¢Ýj CAzÀÄzÉÝ, ²ªÁf vÀAzÉ ªÉAPÀl ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ªÉAPÀl EªÀj§âgÀÆ gÁªÀÄ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ¢Ã°¥À gÁoÉÆÃqÀ EvÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ PÀmÉÖ ªÉÄÃ¯É MAiÀÄÄÝ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß »AzÀPÉÌ ªÀiÁr ºÀUÀ΢AzÀ PÀnÖ ºÁQ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉAiÀÄÄvÁÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ gÁªÀÄ ºÉAqÀw ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ ¦AmÁå dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ EªÀjUÀÆ PÀÆqÀ §rUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ  PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁr eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉU ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀvÀðªÀiÁ£À ªÀgÀ¢ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 

vÀ¤SÉUÉ vÉgÀ½zÀ ¥ÉưøÀgÀ ªÉÄïÉAiÉÄà DPÀæªÀÄ PÀÆl¢AzÀ ºÀ¯Éè  ºÁUÀÄ ¸ÀgÀPÁj ªÁºÀ£À dRA 

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ  ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 220/08 PÀ®A 143, 147, 148, 504, 353, 332, 333, 506 eÉÆvÉ 149  L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 ¦.¦.r DPÀÖ 1984 :-     

²æà PÀ¦Ã®zÉêÀ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24/11/08 gÀAzÀÄ 0850 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà gÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á:¥ÀgÀvÁ¥sÀÄgÀ vÁAqÀ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýÃPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 219/08 PÀ®A 143,147,148,341,342,504,323,,324,506 307 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3(1) (10) J¸ï.¹. /J¸À.n. CmÁæ¹n DPÀÖ 1989 £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉn ¤ÃqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÀ¦Ã¯ïzÉêÀ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ ¥Éưøï fÃ¥À ¸ÀASÉå PÉ.J- 10,f-77 £ÉÃzÀgÀ°è ¹§âA¢üAiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹. 713 ²gÉƪÀÄt ªÀÄvÀÄÛ ¦¹ 1574 ¸ÀvÁåªÁ£À  PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÀvÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ 0950 UÀAlUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ C°è EzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÁzÀ ¢Ã°¥À gÁoÉÆÃqÀ , ¦AmÁå gÁoÉÆÃqÀ EªÀjUÉ «ZÁj¸ÀÄwÛzÁÝUÀ MªÉÄäÃ¯É ¥ÀgÀvÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁf vÀAzÉ ªÉAPÀl , ¸ÀAvÀ vÀÄPÀgÁªÀÄ  3) ¹ªÁf vÀAzÉ d¼À¥Àw 4) ¨Á¯Áf vÀAzÉ ªÉAPÀl ºÁUÀÆ E£ÀÆß 60 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¥ÀgÀvÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt zÀªÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀ UÀÄA¥ÀÄ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁr ²ªÁf vÀAzÉ ªÉAPÀl£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ PÀ°è¤AzÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀ JzÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ZÀªÀÄð PÉA¥ÀÄ §tÚªÁVzÉ. CzÉ jÃw ºÉZï.¹, 713 ²gÉƪÀÄtÂgÀªÀjUÉ ¸ÀAvÀ vÀÄPÀgÁªÀÄ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ¸À° JqÀ¨sÁUÀPÉÌ §®PÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¦¹ 1574 ¸ÀvÁåªÁ£À EªÀjUÉ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ªÉAPÀl EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ PÀj PÀ°è¤AzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É , ¸ÉÆAlzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀjAzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ²ªÁf vÀAzÉ d¼À¥Àw ºÁUÀÆ E¤ßÃvÀgÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ  PÀ°è¤AzÀ ¥ÉưøÀ fæ£À ªÀÄÄA¢£À UÁè¸À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊqÀ UÁè¹UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÊ£ÉÃl ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ dRA UÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄÀ ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ PÀvÀðªÀåzÀ°è CqÉvÀqÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr PÀÈvÀåzÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ ºÉÆÃUÀzÉ ºÉÆÃzÀgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ fêÀzÀ¢AzÀ PÉÆ®ÄèvÉÛêÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ DzsÁgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

ªÀÄ£ÉAiÀÄAUÀ¼ÀzÀ dUÀ¼À ¥Éưøï oÁuÉUÉ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 410/08 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/11/08 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ ªÀÄgÀÆgÀ ªÀAiÀÄ-42 ªÀµÀð G-ªÁå¥ÁgÀ eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á- UÁzÁ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦ügÁåzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥À¹ð ºÁPÀÄwÛzÀÝjAzÀ, ªÀÄ£ÉAiÀÄAUÀ¼ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæPÁAvÀ a¢æ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£ÀªÉÄÃ¯É ªÀÄgÀ¼ÀĩüÀÄwÛzÀÄÝ CzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÉ ¸ÀébÀÒUÉƽøÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¢£ÁAPÀ 22/11/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 900 UÀAmÉUÉ ¥À¹ð ºÁPÀĪÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¢zÀÝjAzÀ gÁwævÀqÀªÁzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀ ªÀÄ£É ºÁUÀÆ ZÀAzÀæPÁAvÀa¢æ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÀébÀUÉƽ¹gÀĪÀ¢®è  ¢£ÁAPÀ: 23/11/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CwÛUÉAiÀiÁzÀ ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀAUÀ¥Áà EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ©zÀÝ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÀéZÀÒUÉƽ¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CµÀØgÀ°è ZÀAzÀæPÁAvÀ a¢æ gÀªÀgÀ ºÀAqÀwAiÀiÁzÀ PÉÆêÀįÁ¨Á¬Ä EªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CwÛUÉ ±ÁAvÀªÀÄä EªÀ½UÉ KPÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÀéZÀÒUÉƽ¸ÀÄwÛ¢Ý gÁwæ KPÉ ¸ÀéZÀÒUÉÆýù®è CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ dUÀ¼ÀzÀ ±À§ÝPÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÉUÉ §AzÀÄ PÉÆêÀįÁ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ F jÃw JSÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢ CAvÁ PÉüÀĪÀµÀÖgÀ°è CªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ a¢æ EªÀ£ÀÄ §AzÀªÀ£É CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¨ÁåqÀ ¨ÁåqÀ CAvÁ ºÉüÀ®Ä ¤AiÀiÁgÉÆà CAvÁ ¨ÉêzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ CPÀæªÀiÁªÁV vÀqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ §AUÁgÀ, zÀªÀ¸À zÁtå ¸ÉÃj 10,275=00 gÀÆ ªÀiË®åzÀ ªÀiÁ®Ä PÀ¼ÀªÀÅ 

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀªÀÄ. 181/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

 

¢£ÁAPÀ 23/11/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀÄAUÀ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ zsÉÆÃAr¨Á qÉÆÃAUÀgÉ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð G; PÀÆ° PÉ®¸À, eÁw J¸ï.¹. ¸Á; ¨É¼ÀPÀÄt [©] EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ §gɹzÉÝãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 20,21/11/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjZÀvÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ QéAl¯ï ºÉÊ©æÃqï eÉÆüÀ, 50 PÉ.f.AiÀĵÀÄÖ CQÌ, 25 PÉ.f. vÉÆUÀgÉ ¨ÉüÉ, 5 PÉ.f. PÀqÀ¯É ¨ÉüÉ, MAzÀÄ eÉÆvÉ 7 UÁæA. §AUÁgÀzÀ gÀhĪÀÄPÁ »ÃUÉ MlÄÖ C;Q; 10,275=00 gÀÆ.  AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®èzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ  ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

PÉãÀ¯ï ¤ÃjUÉ ©zÀÄÝ ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À ¸ÁªÀÅ 

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 13/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡  :-

 

¢£ÁAPÀ 24/11/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà JA.r. ªÀĺɧƧ vÀAzÉ JA.r ¨sÀzÉÆæâݣÀ 35 ªÀµÀð G. mÉîgÀ PÉ®¸À ¸Á/ vÀ¯Á§ PÀmÁÖ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ vÀ£Àß ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ªÀÄÈvÀ JA.r f¯Á¤ vÀAzÉ JA.r ¨sÀzÉÆæâݣÀ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð G. PÀÄPÀÌgï PÉ®¸À ¸Á/ vÀ¯Á§ PÀmÁÖ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 22/11/08 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ªÀ°ªÀiÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¤«ÄvÀå ¨sÁ°ÌUÉ §AzÀÄ CqÁØqÀÄvÁÛ ºÀdgÀvÀ C° EvÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV ¤ÃgÀrPÉ DzÀÝjAzÀ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä PÉ£Á®UÉ ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj PÉ£À® ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀÅ ¤Ãj£À°è ºÀjzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°èAiÉÄà ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ: 24/11/2008 gÀAzÀÄ vÉðgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ EzÀÝ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

zÉù ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ®Ä ¸À»ÃvÀ §AzsÀ£À 

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 238/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 24/11/08 gÀAzÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ ¨sÁ°Ì ²ªÁf ZËPÀzÀ ºÀwÛgÀ M§â ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.L ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è  ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¨sÁ°Ì ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ dUÀzÉë eÁzÀªÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀgÀÄUÀqÉ DgÉÆæ dUÀzÉë UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±ï eÁzsÀªÀ 30 ªÀµÀð eÁw ®A¨Át ¸Á/ ²ªÁf ZËPï ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì EªÀ¼ÀÄ MAzÀÄ UÉÆÃt aîzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ¼À §½AiÀÄ°è£À aî vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è ¸ÀAvÁæ zÉò zÁgÀÄ 180 JA.J®. G¼Àî 26 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 780/- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ zÉò zÁgÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVjPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ