November 14, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 14-11-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 14-11-2008

DPÀæªÀÄ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁtÂPÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ E§âgÀ zÀ¸ÀÛVj

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 160/08 PÀ®A 328 L¦¹ PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ; 13-11-08 gÀAzÀÄ 1210 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺɥsÉƸï gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  d»gÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ gÉïÉé ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀgÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ §AzÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ f¯Áè C§PÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤óµÉÃzsÀ zÀ¼ÀzÀ C¢üPÁj (¦L) J¸ï.f PÀ½îUÀÄqÀØ ºÁUÀÄ ¹§âA¢ü AiÀĪÀgÀÄ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ ¸ÀAWÀzÀ PÀbÉÃj JzÀÄgÀÄUÀqÉ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ vÁ¨É¬ÄAzÀ 200 °Ã. PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q. 10,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÉÆÖà ¢AzÀ ¨ÉAQ vÀUÀ®Ä UÀÈ»tÂAiÀÄ zÀĪÀÄðgÀt

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 15/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 13-11-2008 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÀgÉ. ¢£ÁAPÀ 09-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw PÉÃgÁ¨Á¬Ä gÀªÀgÀÄ PÀgÉAl E®èzÁUÀ vÀªÀÄä PÉ,ºÉZÀ,© PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è EgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÆÖà ZÁ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆV, ¸ÉÆÖ ZÁ®Ä ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÉÆÖÃzÀ°èzÀÝ ¹ªÉÄ JuÉÚ   ªÉÄʪÉÄÃ¯É DPÀ¹äPÀªÁV ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ½UÉ UÉÆÃvÁÛUÀzÉ PÀrØ VÃjzÁUÀ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÄ agÁqÀÄwÛzÁÝUÀ PÀÆqÀ¯É ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¨ÉAQ Dj¹ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄÈvÀÛ PÉgÁ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-11-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0930 UÀAmÉUÉ aQvÉìAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ EvÁå¢ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

¥ÀævÉÃPÀ PÀqÉUÀ¼À°è zÁ½ : dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ 8 d£ÀgÀ §AzsÀ£À

1) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 14/11/08 gÀAzÀÄ gÁwæ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ²ªÀgÁd J.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹.JZï.¹ 556 ¹¦¹ 1535  ¹¦¹ 1344 gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÀrPÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆV     ¸ÀwñÀ ºÉÆmÉî ºÀwÛgÀ   PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯Éên£À ¨É¼ÀQ£À°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ MlÄÖ 1,460/- gÀÆ ºÁUÀÄ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ. MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPÀ ºÁ¹UÉ. d¦Û ºÁUÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀwõÀ vÀAzÉ PÁ±É¥Áà ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 5 d£ÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

 

2) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 13/11/08 gÀAzÀÄ gÁwæ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹.JZï.¹ 578  ¹¦¹ 1535 ¹¦¹ 1280 ¹¦¹ 1344 ¹¦¹ 1382 gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀ¯ÉèÃ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆV  ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¤AvÀÄ £ÉÆqÀ¯ÁV UÁæªÀÄzÀ°è  PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯Éên£À ¨É¼ÀQ£À°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ MlÄÖ 2,280/- gÀÆ ºÁUÀÄ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ. MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPÀ ºÁ¹UÉ. d¦Û ºÁUÀÄ 3 d£ÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

                                        

¯Áj-PÁj rQÌ : PÁgÀ dRA, AiÀiÁªÀÅzÉà fêÀºÁ¤ E®è

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 401/08 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 13/11/08 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ¥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ KPÀ£ÁxÀ ¥ÉÆêÁgÀ ªÀAiÀÄ-24ªÀµÀð   ¸Á-G¸Áä£Á¨ÁzÀ G-ZÁ®PÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ eÁºÀgÁV PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÁgÀ ¸ÀA. JAJZï-24/Cgï-133 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¢:: 12/11/08gÀAzÀÄ G¸Àä£Á¨ÁzÀ ¢AzÀ GªÀÄUÁðPÉÌ §AzÀÄ  C°è gÁwæ ªÀ¸Àw ªÀiÁr ¢::13/1/08 gÀAzÀÄ  CªÀgÀ PÁgÀ ªÀiÁ°PÀgÀ ¸ÀA¨sÀ¢PÀjUÉ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ¢AzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä gÁºÉ £ÀA 9gÀ ªÀÄÄ®PÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA feÉ-11/qÀ§Äè-2392 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ °¯Á¨sÁ¬Ä vÀAzÉ fêÁ¨Á¬Ä EvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ   PÁgÀUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ PÁgÀ dRA UÉÆArgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®£À [DgÉÆævÀ£À] «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÀÆPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

«zsÁåPÉÃAzÀæªÁzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯É¬ÄAzÀ DmÉÆÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 11, 12/11/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæAiÀÄ°è ªÀÄAoÁ¼À ¸ÀgÀPÁj ¸ÀAAiÀÄPÀÛ ¥ËqsÀ±Á¯ÉAiÀÄ PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjZÀvÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ Dl DqÀĪÀ DmÉÆÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ C.Q. 6000/- gÀÆ £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ 13/11/08 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ  ªÀÄAoÁ¼À ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄRåUÀÄgÀÄUÀ¼ÁzÀ FgÀ¥Áà vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ©ºÁj gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.