November 15, 2008

Daily Crime Update Bidar - 15-11-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15-11-2008

C£À¢üPÀÈvÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁl MªÀð£À §AzsÀ£À

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 14/11/08 gÀAzÀÄ 1330 WÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt-AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀIJî¨Á¬Ä gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¦J¸ïL §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ eÁ¯ÉÃAzÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÁA§¼É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ ¹AzsÉ gÀªÀgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV 64 §Æ¤ «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁlPÉÌAzÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr   ¸ÀÄgÉñÀ ¹AzsÉ EªÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C°èAiÉÄà ©¸ÁQ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. DgÉÆæ eÁ¯ÉÃAzÀgÀ PÁA§¼É EªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr 64 §Æ¤ «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArüzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ಜೂeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ : £Á®ÄÌ ªÉÆèÉʯï, 20,640/- UÀ¼ÀµÀÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt d¦Û

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 14/11/2008 gÀAzÀÄ  0005 UÀAmÉUÉ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄAzÀPÀ£À½î  UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀ ºÉÆÃl® JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀgÉïï JA§ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ  J¸ï.¦. ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀzÀ ¹§âA¢ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄAzÀPÀ£À½î  UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 52 E¹àÃl J¯É, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 20,640=00 ºÁUÀÄ 4 ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¯ÉêÁzÉë, ºÀtPÁÌV ªÀÄ»¼É ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè, gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ªÀiÁr §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 187/08 PÀ®A 324, 504, 506L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/11/08 gÀAzÀÄ 1230 WÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ°è ²æêÀÄw. UÀAUÀªÀiÁä gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ EªÀ£ÀÄ ºÀt PÉÆqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ  §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À eÉÆvÉ vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV  ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥ÀævÉÃPÀ PÀqÉUÀ¼À°è : ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉ QæëģÁ±ÀPÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ AiÀÄĪÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄĪÀw

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 14/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 14/11/2008 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄzÀ°è ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀAzÉ UÀAUÁzsÀgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  E§âgÀÆ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è vÉÆUÀj¨É¼ÉUÉ QæëģÁ±ÀPÀ OµÀzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ,   ªÀĺÁzÉêÀ FvÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ ±ÀÆgÀÄDzÁUÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀPÉÌ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ, aQvÉì ¥sÀ®PÁj DUÀzÉ ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 20/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :- 

¢£ÁAPÀ: 13/11/2008 gÀAzÀÄ   PÀĪÀiÁj eÉÆÃåw vÀAzÉ ¨Á¯Áf ªÀ|| 14 ªÀµÀð eÁåw|| ªÀÄgÁoÁ ¸Á|| ªÀÄgÀR® UÁæªÀÄ EªÀ½UÉ ºÉÆÃmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ  DUÁUÀ SÁ¸ÀV C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ºÉÆÃmÉÖ ¨ÉÃ£É PÀrªÉÄà DUÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt £ÉÆêÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÉÆUÀj ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ KAqÉƸÀ¯Áá£ï QÃl £Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiËTÃPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Cgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¯Áj-r.¹.JA. mÉA¥ÉÆ rQÌ MªÀð¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¨ÉÊPï ZÁ®PÀ §ZÁªÀ

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 199/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ ;-

¢:14/11/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ ªÀnÖ¥À°è, EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÁ®ºÀ½î §¸ï¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¹ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä PɼÀUÉ E½zÁUÀ ¥ÀįÁgÁªÀ ªÀAPÁ EvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°èAiÉÄà PÀĽwzÀÝ£ÀÄ. CAzÁdÄ 9.30 UÀAmÉ ªÉüÉUÉ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA:¹.J£ï.¦:3521 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà ªÉÃ¼É ¨Á宺À½î PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉ.J-25-J¯ï-6863 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ E§âgÀÆ rQÌ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ r.¹.JªÀiï. £ÀA:J.¦-22-n-9783 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ r.¹.JªÀiï.£À°è PÀĽwzÀÝ ¥ÀįÁgÁªÀ ªÀAPÁ FvÀ¤UÉ §®UÁ°£À vÉÆqÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, C®èzÉà r.¹.JªÀiï. ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ ºÁ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀıÁåPÀ ¥ÀmÉî ¸Á/ UÀÄ®§UÁð CAvÁ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ eÁzsÀªÀ ¸Á/ ºÁ®ºÀ½îvÁAqÁ CAvÁ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ.  CAvÁ ¤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

CAUÀr¬ÄAzÀ «zÀÆåvï E£Àélðgï PÀ¼ÀªÀÅ 

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 259/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ 13,14-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.J.£Á¸ÀgÀSÁ£À gÀªÀgÀ SÁ¢ UÁæªÉÆÃzÉÆåÃUÀ ¸ÀAQðtzÀ°ègÀĪÀ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ ¯Áå¨ÉææÃljAiÀÄ°èzÀÝ E£ÀªÀlðgï gÀÆ. 6500/-, JPÉìöÊqï ¨Áålj (ºÉƸÀzÀÄ) gÀÆ. 12800/- ºÁUÀÄ ºÀÆ«£À VqÀ EqÀĪÀ vÁªÀÄæzÀ §ÄnÖ gÀÆ. 1500/-, MlÄÖ 20,800/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ 7 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, 4,390=00 gÀÆ. UÀ¼À d¦Û 

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 14/11/08 gÀAzÀÄ 1500  UÀAmÉUÉ   ¹¦L PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄQð UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉnÖ  PÀÄjvÀÄ ºÉÆzÁUÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ  ºÀA¢PÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è «±Àé£ÁxÀ ¸Áé«Ä gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ  RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ¥ÀgÉî JA§ E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ªÀiÁ»w ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ ºÁUÀÄ  E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ   ¹¦L gÀªÀgÀÄ  ºÀA¢PÉÃgÁ  UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ £Àqɹ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¸Áé«Ä ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 6 d£ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß  zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ MlÄÖ ºÀt 4,390/=00 gÀÆ., 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨sÀmÁgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©¯ï ¥ÁªÀw¸À®Ä ¤gÁPÀj¹,zÁAzsÀ¯É ªÀiÁr ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀiÁ°PÀ£À£ÀÄß ºÀ¯ÉèUÉÊzÀ £Á®égÀ UÀÄA¥ÀÄ 

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 260/08 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ 14-11-2008 gÀAzÀÄ 2010 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ¯ï ¸ÀªÀÄzï vÀAzÉ C§Äݯï CªÀÄÄä«ÄAiÀiÁå 45 ªÀµÀð oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 13-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ ¥ÀÄ®PÉò ¸Á: PÉ,ºÉZï,© PÁ¯ÉƤ ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ CªÀ£À 3 d£À UɼÉAiÀÄgÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆl®PÉÌ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆl®zÀ°è Hl ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ gÁwæ 1030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©®è PÉÆlÄÖ ºÉÆgÀUÉ £ÀqɬÄj CAvÁ CAzÁUÀ, ¥ÀÄ®PÉò EªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄzÀ®èzÉ MAzÀÄ ¹Öî dUïªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß ºÀuÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÀ£ÀÄß ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. £À£ÀUÉ ¥ÉmÁÖzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ¤£Éß SÁ¸ÀV aQvÉìAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¹PÉÆArgÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ  PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆjPÉ EgÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̽UÉ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr oÁuÉUÉ §AzÀÄ £À£Àß zÀÆgÀÄ ºÉýPÉ PÉÆqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƯÁVzÉ.

¸Á® »A¢gÀÄV¸À®Ä PÉýzÀ ªÀÄ»¼ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ £Á®égÀ UÀÄA¥ÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå402/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 324, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ 

¢£ÁAPÀ 14/11/08 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ¥À ²æêÀÄw gÉõÁä ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ C©Ý® jÃAiÀiÁd ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ 13 d£À ¸ÉÃj ¸ÀàAzÀ£À JA¨ ¸ÀAWÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀAWÀ¢AzÀ £ÁªÀÅ  £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÁUÀ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄvÉÛªÉ , »ÃVgÀĪÁUÀ DgÉÆæ C¥ÀìgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 wAUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀPÁÌV 10,000=00 gÀÆ¥Á¬Ä ¨ÉÃPÉAzÀÄ PɽzÁUÀ CªÀ¤UÉ gÀÆ 10,000=00 PÉÆnÖgÀÄvÉÛ£É EzÀgÀ°è C¥ÀìgÀ ±ÁºÁ EvÀ£ÀÄ gÀÆ 9,000=00 vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ gÀÆ 1,000=00 £À£ÀUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É EAzÀÄ ¢::14/11/08 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ C¥ÀìgÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ £À£ÀUÉ §gÀ¨ÉÃPÁzÀ gÀÆ 9000=00 UÀ¼À£ÀÄß 5 wAUÀ½AzÀ PÉÆnÖ¯Áè EUÀ¯ÁzÀgÀÆ PÉÆqÀÄ CAvÁ PɽzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ CªÀ£À ¸ÀA¨sÀ¢PÀgÁzÀ  ¦ügÉÆÃd, C«ÄãÀ MªÉÄä¯É §AzÀªÀgÉ £À£ÀUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁr, gÉÃdgï ¨ÉèÃqï ¤AzÀ £À£Àß §® ªÉƼÀPÉÊUÉ UÁAiÀÄ ªÀiÁr E£ÉÆߪÉÄä zÀÄrØ PÉýzÀgÉ £À£ÀߣÀÄß ©qÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj J¯Áè 4 d£À DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÀÆPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.