November 30, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 30-11-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-11-2008

UÀAqÀ¤AzÀ ºÉAqÀwAiÀÄ PÀvÀÄÛ»¸ÀÄQ PÉÆ¯É : ªÀÄÈvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ¤AzÀ zÀÆgÀÄ zÁR®Ä

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 211/08 PÀ®A 302, 109 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:29/11/2008 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÁzÀ gÁªÀÄuÁÚ PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á/ ºÉƸÀ½î gÀªÀgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVAiÀiÁzÀ ±ÉÆèsÁ EªÀ½UÉ   ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 13 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀĨsÁµÀ ªÉÊf£ÁxÀ PÀÄA¨ÁgÀ EªÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀĪɠ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ DzÁV¤AzÀ CªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J®ègÀ eÉÆvÉ ZÀ£ÁßVzÀÄÝ MAzÀÄ ªÀÄUÀÄ DzÀ §½PÀ  ¦üAiÀiÁ𢠨sÁªÀ£ÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ EªÀ£ÀÄ DUÁUÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ¼À CvÉÛAiÀiÁzÀ ¥ÁªÀðw EªÀ¼ÀÄ dUÀ¼À ©r¸ÀzÉà vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄ CAvÁ ¥ÀæZÉÆâ¸ÀÄwÛzÀݼÀÄ  »VgÀĪÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ  ±ÉÆèsÁ ªÀÄvÀÛ ¨sÁªÀ ¸ÀĨsÁµÀ ºÁUÀÄ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÉÆAzÉÆ¢UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ JgÀqÀÄ ¢£À G½zÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:28/11/08 gÀAzÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.  ¢£ÁAPÀ:29/11/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¤ªÀÄð¯Á PÀÄgÀħgÀÄ EªÀ¼ÀÄ ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ªÀÄä vÀAV ±ÉÆèsÁ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ  EvÀgÀgÀÄ ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ  CªÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀ¼À §®UÀqÉ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁV PÀAzÀÄUÀnÖgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ JqÀPÀ¥Á½£À ºÁUÀÄ PÀÄwÛUÉ ºÀwÛgÀ PÀAzÀÄUÀnÖzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ£ÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:28/11/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è  dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÀÄwÛUÉ »¸ÀÄQ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÉAzÀÄ ¤AwgÀĪÀªÀ£À£ÀÄß zÀ©â PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ºÀtzÀ ¨ÁåUÀ£ÀÄß PÀ¹zÀÄ ¥sÀgÁjAiÀiÁzÀ PÀ¼ÀîgÀÄ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 242/08 PÀ®A 394 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/11/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã® vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà gÀªÀgÀÄ  ¨sÁ°ÌAiÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀ ªÀ¸Àw UÀȺÀzÀ »A¨ÁUÀzÀ°è ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ 3 d£À PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÁ°¤AzÀ ¨É£Àß°è MzÀÄÝ PÉüÀUÉ ©zÁÝUÀ JqÀ ºÁUÀÄ §® UÀ®èPÉÌ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ, JzÉAiÀÄ°è PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ ºÀtzÀ ¨ÁåUÀ MvÁÛAiÀÄ¥ÀƪÀðPÀªÁV PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁåV£À°è EzÀÝ CAzÁdÄ 26,000/- gÀÆ ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è EzÀÝ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ¨ÁåUÀ ºÁUÉ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÀDR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

£ÀPÀ° zÁR¯É ¸Àȶֹ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ªÀAa¹ eÁ«ÄãÀÄ ¤ÃqÀ®Ä ºÉÆgÀl ªÀAZÀPÀ

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 167/08 PÀ®A 419, 420 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 29-11-2008 DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÀ« vÀAzÉ E¸ÁäAiÀįï EvÀ£ÀÄ  gÀAeÉÆüÀ SÉÃt UÁæªÀÄzÀ  ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 396/C £ÉÃzÀgÀ ªÀiÁ°PÀ CdÄð£À vÀAzÉ ¤AUÀzÀ½î WÉÆÃqÀªÁr  vÁ£Éà EgÀÄvÉÛãÉAzÀÄ  Dgï.n.¹ UÉ vÀ£Àß ¨sÁªÀ avÀæ  ®UÀwÛ¹  ºÁUÀÆ  C¥sïrªÉlUÉ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ¨sÁªÀ avÀæ  CªÀ£ÀAvÉ  £Àn¹  ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ  ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ ¸ÉàñÀ¯ï  ¹¹ £ÀA. 21/2006 gÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÀÄUÀ½UÉ eÁ«ÄãÀ PÉÆlÄÖ  £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ  ¢£ÁAPÀ 2-5-06 gÀAzÀÄ  ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ   ¹.E.M. ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¦æ¤ì¥Á¯ï ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

ªÀÄzsÀågÁwæAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀnÖgÀĪÀ JgÀqÀÄ zÀ£ÀUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/11/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 0130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà EvÀ£ÀÄ ®UÀ« ªÀiÁqÀ®Ä JzÀÄÝ JªÉÄäUÀ½UÉ ºÀÄ®Äè ºÁPÀ®Ä CAvÁ ºÉÆÃzÁUÀ CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀnÖzÀ 2 JªÉÄä PÁt°®è. CªÀÅUÀ¼À PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀÄ®Äè w£ÀÄßwÛzÀªÀÅ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁr £ÉÆÃqÀ®Ä J°èAiÀÄÄ JªÉÄääUÀ¼À ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ £À£Àß 2 JªÉÄäUÀ¼ÀÄ C.Q. 27000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 29-11-2008 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀjÃw ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ  ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 168/08PÀ®A ;-279 L¦¹ eÉÆvÉ.184 LJªÀÄ« JPïÖ 1988

¢£ÁAPÀ; 30-11-08 gÀAzÀÄ  ªÀiÁ£Àå ¹¦L ªÀiÁPÉðl ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ r.¹.¹ ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ  ªÉÆÃmÁgÀ  ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß  ¥Àj²Ã°¹ PÉøÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ   CzÉà ªÉüÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ  ªÁºÀ£À  ¸ÀASÉå  PÉ.J-38 / d. 3994  gÀ ªÉÄïɠ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À  ZÁ®PÀ  C±ÉÆÃPÀ  vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ  ¹AzÉ   EªÀ£ÀÄ  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ  6 d£ÀjUÉ  PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ  ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ  C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è  Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ  ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ  £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ  §A¢zÀÄÝ,  ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt  zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

¯ÁjUÉ CqÀØUÀnÖ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ªÀÄƪÀgÀ UÀÄA¥ÀÄ

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 210/08 PÀ®A 341,323,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ:29/11/2008 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ  ªÀÄ.R¢ÃgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÁzÀ C¤Ã® ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjUÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¯Áj¬ÄAzÀ PÉüÀUÉ E½¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.