November 10, 2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 10-11-2008

¨ÉÊPï rQÌ : ªÀÄ»¼É zÀĪÀÄðgÀt

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/08 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 184, 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ 

¢:09/11/08 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠠gÁªÀÄ vÀAzÉ EAzÀæfÃvÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï UÁAiÀÄPÀªÁqÀ EªÀgÀÄ PÀÆrPÀÆAqÀÄ ºÉÆmÉîzÀ°è ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ gÁ.ºÉ.9 gÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁßqÀÄvÁÛ ¤AwgÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ §eÁeï ¥Áèn£ÀªÀiï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. JA.ºÉZï-14/J.ªÁAiÀiï-714 gÀ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß  Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØwqÁØ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤ÃgÀÄ vÉUÉzÀÄPÀÆAqÀÄ gÉÆÃr£À  §¢¬ÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzïÝ ²ÃªÀiÁ¨ÁA¬Ä UÀAqÀ «oÀ¯ïgÁªï eÁzsÀªï ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÀ ¸Á ; ZÀAqÀPÁ¥ÀÄgï vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.  ²ÃªÀiÁ¨ÁAiÀiï EªÀ½UÉ KqÀUÀqÉAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ, JqÀUÀqÉAiÀÄ ¨É¤ßUÉ, JqÀUÉÊ ªÉÆÃtPÉÊUÉ ºÀwÛ  ¨sÁj  ¥ÉmÁÖV ªÀÄÄbÉðºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É. CªÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgÉ C¦à DmÉÆÃzÀ°è ºÁQPÀÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzÀå  ºÀ½î-GªÀiÁ¥ÀÄgï ªÀÄzÀå ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

ªÀqÁ¥sÉÆãÀgÀªÀjUÉ ¸ÉÃjzÀ ¸Á«gÁgÀÄ gÀÆ. ªÀiË®åzÀ PÉç® PÀ¼ÀªÀÅ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 227/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09/11/08 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠠²æà UÀt¥Àw vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà 52 ªÀµÀð G. ªÁZÀªÀiÁå£À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¨sÁ°ÌAiÀÄ ¸ÉÊAiÀÄzÀ UÀ°èAiÀÄ°è ²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ ¨É¯Áè¼É EªÀgÀ RįÁè ¥ÁèlzÀ°è ªÀqÁ¥sÉÆãÀzÀªÀgÀÄ mÁªÀgÀ ¤«Äð¸ÀÄwÛzÀÄÝ, UÀt¥Àw ºÁUÀÆ ªÀÄvÉÆÛ§â E§âgÀÄ ¸ÉPÀÄåjn UÁqÀð CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀܼÀzÀ°è 120 «ÄÃlj£À JgÀqÀÄ §AqÀ® PÉç¯ï ªÉÊgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß  ¢£ÁAPÀ 07/11/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 0300 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «zÀÄåvï ºÉÆÃzÁUÀ 120 «ÄÃlj£À JgÀqÀÄ §AqÀ¯ï DgÀ.J¥sÀ.PÉç® ªÉÊgÀ  (£ÀA n.gÀhÄqÀ.¹. 50122 L©J£À.¦. 0024) CA.Q 10,000/- jAzÀ 15,000/- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀgÀÄ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ..

 

¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀ ªÀÄzsÀå dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 171/08 PÀ®A 323, 324, 341, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹

¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀiÁªÀÄqÀV  gÀªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è amÁÖ UÁæªÀÄzÀ°è 3 JPÀÌgÉ ºÉÆ® ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À ºÉ¸Àj£À°è 3 JPÀÌgÉ ºÉÆ®«gÀÄvÀÛzÉ. »VgÀĪÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À ºÉ¸Àj£À 3 JPÀÌgÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÀt¥Àw EvÀ£ÀÄ ¥Á®¢AzÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¢£ÁAPÀ: 08/11/2008 gÀAzÀÄ ¥Àæw ¤vÀåzÀAvÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ ©qÀÄwÛgÀĪÁUÀ E§âgÀ ºÀÆ®zÀ ªÀÄzÀåzÀ°ègÀĪÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁ®Ä eÁj ©¢ÝzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁPÉà PÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß ¸Àj¹¢AiÀiÁå CAvÀ ºÉýzÀÄÝ E§âgÀ ªÀÄzÀåzÀ°è ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ ©lÄÖ gÁwæ 10-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÁzÀ 1] UÀt¥Àw vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ªÀ|| 50 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À 2] ¸ÀAdÄ vÀAzÉ UÀt¥Àw ªÀ|| 30 ªÀµÀð 3] gÁd¥Áà vÀAzÉ UÀt¥Àw ªÀ|| 27 J®ègÀÄ eÁåw|| PÀÄgÀħgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á|| amÁÖ UÁæªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ.

 

C£À¢üÃPÀÈvÀ PÀ¼Àî¨sÀn ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÀuÉ : ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄƪÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/08 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ 328 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09/11/08 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ 1700 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ  ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÀA PÉJ-38/f-61 £ÉÃzÀÝgÀ°è ©ÃzÀgÀ UÁææ«Ät oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ªÀiÁ»w ¥ÀæPÁgÀ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ WÉÆÃqÀªÀiï¥À½î UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ amÁÖ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ gÁeÉÆüÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ 1] ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¥ÉÆÃZÀ¥Áà PÉÊPÁr ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á|| amÁÖ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aîªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ  ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ  PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ aîªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj aî ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è MAzÀÄ qÉÆqÀØ gÀ§âgÀ lÆå©£À°è CAzÁdÄ 30 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä D.Q. 700/- gÀÆ.UÀ¼ÀzÀÄÝ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà ªÀiÁgÁl PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ   d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

ºÁªÀÅ PÀrzÀÄ ¨Á®QAiÀÄ ¸ÁªÀÅ

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 09/11/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ zsÀƼÀ¨ÁgÁªÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀ«vÁ ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð ¸Á; D®ÆgÀ [PÉ] EªÀ¼ÀÄ PÀnÖUÉ vÀgÀ®Ä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆzÁUÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è §®UÁ® »ªÀÄärUÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæ MAiÀÄÄåªÁUÀ D®ÆgÀ [PÉ] PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ 15 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 206/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 10/11/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 0030 UÀAmÉUÉ  lÆj¸ÀÖ ¯ÁeïØ PÀqɬÄAzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀiÁUÀðzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄAr gÀªÀgÀ D¸ÀàvÉæ ºÁUÀÆ ªÉÄrPÀ¯ï CAUÀr JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ «zÀÄåvï ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è CAzÀgÀ §ºÁgÀ E¸Éàl J¯É dÆeÁl ºÀt ºÀaÑ Dl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV DgÉÆævÀgÁzÀ 1) C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà zÉUÀ®ÆgÉ 8 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ UÀ°è   2) ¥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ FgÀuÁÚ ¥Ánïï 27 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: PÉ.ºÉZï.©. PÁ¯ÉÆä  3) ¸ÀAUÀAiÀiÁå vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀAiÀiÁå      ¸Á:±ÁºÁ¥ÀÆgÀ UÀ°è 4) «dAiÀÄ gÉrØ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÉrØ ¸Á: PÉ.ºÉZï.©. PÁ¯ÉÆä 5) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀgÁd PÉ.ºÉZï.©. PÁ¯ÉÆä 6) £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¸Á: ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ UÀ°è 7) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà zÉUÀ®ÆgÉ ¸Á: ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ UÀ°è 8) £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¸Á: UÀAUÁ PÁ¯ÉÆä 9)¯ÉÆPÉñÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ¸Á: ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ UÀ°è 10) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¸Á: PÉ.ºÉZï.©. PÁ¯ÉÆä 11) ¸ÀAvÉÆõÀ      vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ¸Á: F±ÀégÀ £ÀUÀgÀ 12) fÃvÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¸ÀzÁ²ªÀ ¸Á: ¨sÀAV ¨Ër 13) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ§¸À¥Áà ¸Á: ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ UÀ°è 14) ¥À¥ÀÄà vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ¸Á: F±ÀégÀ £ÀUÀgÀ 15)   £ÁUÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd PÉÆqÀUÉ ¸Á: UÀAUÁ PÁ¯ÉÆä J®ègÀÆ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¤ªÁ¹UÀ¼ÁVzÀÄÝ, 15 d£ÀgÀÄ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀݪÀjUÉ ZÉPï ªÀiÁqÀ¯ÁV MlÄÖ 17,820/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.