November 12, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 12-11-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12-11-2008

¯Áj-§¸Àì rQÌ : ±Á¯Á «zsÁåyð ¸ÉÃj ºÀ®ªÀjUÉ UÁAiÀÄ

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ   

¢£ÁAPÀ 11/11/08 gÀAzÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¸Á; »¥Àà¼ÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÀÄ PÁ¯ÉÃd ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ d£ÀªÁqÀ¢AzÀ §¹ì£À°è OgÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ PËoÁ [PÉ] -§®ÆègÀ ªÀÄzsÉå §¹ì£À »AzÉ §AzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯ÁAiÀĹPÉÆAqÀÄ §¹ìUÉ »AzÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ   §¹ì£À°èzÀÝ £À£ÀUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è JqÀUÀqÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ E£ÀÄß PÉ®ªÀÅ d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.            

 

ªÁºÀ£ÀzÀ°è C£À¢üÃPÀævÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ zÀ¸ÀÛVj

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 194/08 PÀ®A 32, 34 C§PÁj PÁAiÉÄÝ :

¢£ÁAPÀ 11-11-08 gÀAzÀÄ  ¨sÁvÀA¨Áæ PÀqɬÄAzÀ ªÉÄúÀPÀgÀ PÀqÉUÉ E§âgÀÄ ªÉåQÛUÀ¼ÀÄ C£À¢PÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä vÀgÀÄwÛzÁgÉ CAvÁ ¨Áwä §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ   ªÉÄúÀPÀgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆV CA¨ÉqÀÌgÀ ZËPÀzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ M§â ªÀåQÛ NrºÉÆVzÀÄ fÃ¥À ZÁ®PÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸Á: RlPÀ aZÉÆA½ CAvÁ w½¹ NrºÉÆzÀ ªÀåQÛ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä §¸ÀªÀgÁd ¸À; UÉÆmÁð (©) CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ fÃ¥ï£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃrzÁUÀ 34 PÁl£ÀUÀ½zÀÄÝ, CzÀgÀ°è 1) 9 PÁl£ÀUÀ¼À°è Dgï.Dgï.«¹Ì 180 JªÀiï,J¯ï. G¼Àî 432 ¨Ál® 2) ªÀÄvÉÛà 9 PÁl£À ©a £ÉÆqÀ®Ä UÀÄqÉ «¹Ì 180 JªÀiï,J¯ï. G¼Àî 432 ¨Ál® 3) ªÀÄvÉÛà 13 PÁl£À ©a £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀÄÄ.J¸ï.«¹Ì 180 JªÀiï,J¯ï. G¼Àî 624 ¨Ál® 4) ªÀÄvÉà 3 PÁl£À ©a £ÉÆqÀ®Ä 180 JªÀiï,J¯ï. G¼Àî 144 ¨Ál®UÀ½zÀÄÝ,EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ C; Q; 56766=88 ¥ÉÊ¸É QªÀÄäwÛ£À ªÀiÁ®Ä EzÀÄÝ, fÃ¥À £ÉÆqÀ®Ä CzÀgÀ £ÀA- PÉ.J. 38 / JªÀiï-443 E¢ÝgÀÄvÀÛzÉ DgÉƦvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ. 

 

ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄå : ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÉÃj M¨ÁâvÀ£À£ÀÄß xÀ½¹ ¥ÀgÁj

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/08 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 11-11-08 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ PÀÄ¥ÉÃAzÀæ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¥ÁUÁ EvÀ£ÀÄ UÉÆÃqÀA¥À½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÁgÀÆgÀUÉÃj PÁæ¸À §½ DmÉÆÃzÀ zÁj PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÁªÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ  MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ §rUÉUÀ½AzÀ ºÀÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦ügÁåzÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.     

 

vÀºÀ¹¯ÁÝgÀjAzÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ©ÃUÀ : ¥ÀÆeÁj¬ÄAzÀ ©ÃUÀ MqÉzÀÄ zÁR¯ÉUÀ¼À PÀ¼ÀĪÀÅ

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 198/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:11/11/2008 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAdÄ£ÁxÀ JªÀiï.JªÀiï. vÀºÀ¹¯ÁÝgÀªÀgÀÄ    zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ 2215 UÀAmÉUÉ UÁAiÀĪÀÄÄR zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°èzÀÝ C®ªÀiÁgÀªÀ£ÀÄß vÀ¹¯ÁÝgÀgÀÄ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¹Ã® ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CzÀ£ÀÄß MqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀd£É ªÀiÁqÀĪÀ vÀ§¯Á ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÃn £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄß F »AzÉ ¥ÀÆeÁjAiÀiÁVzÀÝ DgÉÆÃ¥ÀvÀ£ÀÄ ¥ÀæeÁj¬ÄAzÀ QvÀÄÛ ºÁQzÀÝjAzÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

f¯ÉèAiÀÄ°è ««zsÉqÉ dÆeÁqÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ : ºÀ®ªÀgÀ zÀ¸ÀÛVj

1) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/08 PÀ®A 87, 89 PÉ.¦, PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ-11/11/08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ eÁUÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¦üJ¸ïL gÀªÀjUÉ  RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ JZï.¹-675 ¸ÉÆêÀÄAiÀiÁå ªÀÄvÀÄÛ ¦¹-1607 ²ªÀgÁd gÀªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ UÀÄAqÀ¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ JzÀÄgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ, £ÉºÉgÀÄ, UÀÄAqÀ¥Áà, ²æäªÁ¸À gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ 500 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.         

 

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 399/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-                 

¢£ÁAPÀ 11/11/08 gÀAzÀÄ  ¥ÀlÖtzÀ a¢æ PÁA¥ÉèPÀì ªÀÄÄAzÀUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¸Éàl dÆeÁl ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ   ¹¦L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ DgÉÆæüvÀgÁzsÀ §¸ÀªÀgÁd,  C¯ÁèªÀŢݣÀ,  JªÀiï.r.£À¹ÃªÀiï, ²ªÀ±ÀAPÀgÀ,  °AiÀiÁR vÀ«Ä ªÀÄvÀÄÛ PÁ²£ÁxÀ @ ¹zÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄïɠ zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ  ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1630/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¸Ààmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

3) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ;-

 

¢£ÁAPÀ 11/11/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ   J¸ï.¦. ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀð zÀ±Àð£ÀzÀ°è gÁªÀÄZÀAzÀæ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±À²zsÀgÀAiÀiÁå ¥ÉÆæÃ. Dgï.J¸ï.L ©ÃzÀgÀ JZï.¹ 646 JZï.¹ 582 J¦¹ 206 ¹¦¹ 1382 ºÁUÀÄ fÃ¥À ZÁ®PÀ J¦¹ 233 gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ fUÁð [©] UÁæªÀÄzÀ°è ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ ¸Á; fUÁð [©] ºÁUÀÄ E£ÀÄß 7 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯Éên£À ¨É¼ÀQ£À°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ MlÄÖ 7,800/- gÀÆ ºÁUÀÄ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ. MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPÀ ºÁ¹UÉ ºÁUÀÄ 3 ªÉƨÉʯï d¦Û ºÁUÀÆ 8 d£ÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

4) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 11-11-08 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ (n) UÁæªÀÄzÀ E¸Áä¬Ä® SÁ¢æ zÀUÁðzÀ §½.RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ §PÁÌgÉrØ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 13 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á|| ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ (n) UÁæªÀÄ .gÀªÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÁgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ ªÀåPÀÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4,890/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

5) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ;-

¢£ÁAPÀ 11/11/08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ gÁeÉÆüÁ UÁæªÀÄPÉÌ UÀÄ£Éß £ÀA 183/08 £ÉÃzÀgÀ°è DgÉÆæ ¥ÀvÉÛUÁV ºÉÆÃzÁUÀ RavÀ ¨Áwä ¹PÉÌzÉÝãÉAzÀgÉ gÁeÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ ªÉÆ£À¥Áà ¥ÁAZÀ¼Á gÀªÀgÀ ZÀºÁzÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÆ£À¥Áà vÀAzÉ PÀªÀiÁ®PÀgÀ ¥ÁAZÁ¼À ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ ¸Á: gÁeÉÆüÁ EªÀgÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÁgÀ §ºÁgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl CqÀÄwÛzÁÝgÉA§ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 1100 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

6) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ;-

¢£ÁAPÀ-11/11/08 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ  ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ RavÀ ¨Áwä §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄzÀPÀnÖ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝgÉ RavÀ ¨Áwä §A¢zÀPÉÌ  ©ÃzÀgÀ f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÀå zÀ¼ÀzÀ D¢üPÁj ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ²æà ±ÉòzsÀgÀAiÀiÁå ¥ÉÆæèÉñÀ£Àj Dgï.J¸ï.L. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ gÀ¦üAiÉÆâÝãÀ ¹JZÀ¹- 646 , ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¹JZÀ¹- 582 , §½gÁªÀÄ J¦¹- 206 , «zÁåzsÀgÀ J¦¹- 260 gÀªÀgÀ eÉÆÃvÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢zÀAiÀĪÀgÁzÀ AiÉıÀ¥Áà ¦¹- 1271 , ²ªÀgÁd ¦¹- 1607 gÀªÀgÀ eÉÆÃvÉUÉ   ªÀÄzÀPÀnÖ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV  °AUÁgÁd gÀªÀgÀ §mÉÖ CAUÀrAiÀÄ JzÀgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ zsÀ£ÀgÁd, gÀªÉÄñÀ,  gÁdPÀĪÀiÁgÀ  ¸ÀAfêÀ, ªÀiÁºÁzÉêÀ, gÁªÀÄgÀvÀ£À, QñÀ£À gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï ¥ÉÆÃ£ï ¸ÉÃlÄÖUÀ¼ÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÉëêÀÄzÀ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ 25,010=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 6 £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï ¸ÉÃlÄÖUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

mÉA¥ÉÆà ¥À°Ö : fêÀºÁ¤ E®è

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 197/08 PÀ®A 279 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ:11/11/2008 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÀ ªÀĺÁ°AUÀ¥Áà gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ¢:10/11/08 gÀAzÀÄ gÁwæ GzÀVÃgÀ-©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÉÃUÀA¥ÀÆgÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ zÉêÀt PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ mÉA¥ÉÆ. £ÀA:PÉ.J-38-3988 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ £ÀgÉñÀ ¸Á/ zÉêÀt FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj mÉA¥ÀÆUÉ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ  ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ DzÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ QgÀÄPÀļÀ : ªÀÄ»¼É¬ÄAzÀ zÀÆgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/08 PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 8-11-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ ¹AUÁgÀ¨ÁUÀzÀ°è ¦üÃAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. UÁèöår¸ï gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ¸ÀA§¢üPÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¹zÀÝ«gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ «ÄgÁd ¨ÉÃUÀA ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ ¤Ã£ÀÄ ¹ÃgÉUÉ ªÀiÁåaAUï DUÀĪÀAvÀºÀ ¨Ëèd AiÀiÁPÉ ºÁQ PÉÆAr¯Áè CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À JqÀ PÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß PÉÊ ªÀÄĦü׬ÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À CvÉÛÃAiÀÄÄ vÀ£Àß PÁ°¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁ°£À ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ C¼ÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À £ÁzÀ¤ §AzÀªÀ¼É EªÀ½UÉ »ÃUÉ ©qÀ¨ÁgÀzÀÄ CªÀ¼À PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄjAiÀĨÉÃPÀÄ CAvÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄwÛzÀݼÀÄ. C¯Éè EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ jZÀqÀð EªÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¢: 11-11-2008 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ  UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.