November 21, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 21-11-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-10-2008

gÉÊvÀ£À vÉÆÃlPÉÌ C¼ÀªÀr¹zÀ  gÀÆ. 15 ¸Á«gÀ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ d£ÀgÉÃlgï PÀ¼ÀªÀÅ

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¦ügÁå¢ ¸ÉÃR ¥sÀjÃzÀ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ EvÀ£ÀÄ qÁªÀgÀUÁAªÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ vÀÄPÀÌzÉ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ PÀqÀ¯É ¨É¼ÉUÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀzÀPÁÌV ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ºÀ¼ÀzÀ zÀAqÉUÉ PÀÄr¹zÀ MAzÀÄ 3 JZï.¦. ºÉÆAqÁ d£ÉgÉÃlgï CA.Q. 15,000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀzÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ-19/11/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀå gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-112/08 PÀ®A-379 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ºÉÆ®zÀ ¤ÃgÁUÁV dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

 ¢£ÁAPÀ: 20-11-2008 gÀAzÀÄ aQè UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ £ÁUÀUÉÆAqÀ gÀªÀgÀÄ  DgÉÆævÀ£ÀÄß PÉgÉ ¤ÃgÀÄ £Á£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉaÑUÉ ©nÖPÉƼÀÄîvÉÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄ gÀªÀgÀ eÉÆvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ¦ügÁå¢UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

¥ÀævÉÃPÀ PÀqÉUÀ¼À°è C£À¢üÃPÀævÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl : ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À zÁR®Ä : ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄƪÀgÀ §AzsÀ£À

1) alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 198/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

 

¢£ÁAPÀ 21/11/2008 gÀAzÀÄ alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ ¦J¸ïL  ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zsÀ£ÀÆßgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ MAzÀÄ PÁl£À EnÖPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÄÝ ¥ÉưøïgÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ NqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁl£À ©aÑ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è 50 ¨ÉÆä «¹Ì vÀÄA©zÀ 180. JªÀÄ.J®. ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ EzÀgÀ §UÉÎ DvÀ¤UÉ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀzÉ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ºÁUÀÄ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ »gÉUÉ¥Áà£ÀªÀgÀ eÁåw PÀÄgÀħ ¸ÁB ºÀÄ®UÀÄwÛ vÁB §. PÀ¯Áåt CAvÁ w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

2) ªÀÄÄqÀ©  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 20-11-08 gÀAzÀÄ ¨ÁwäêÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄÄqÀ© ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¹ºÉ¸ï¹ 525, 671 ¹¦¹ 1096 , 1404 gÀªÀgÀÄ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ WÁl»¥ÀàUÁð UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¢UÀA§gï vÀAzÉ ªÀĮ̥Áà zÁAqÀUÉ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ£À ªÉÄïɠ zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ MlÄÖ 35 ºÉ滃 £ÀA§gï N£ï «¹Ì 180 JA.J¯ï G¼Àî ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ CA.Q. gÀÆ 1400=00 EzÀÄÝ  ¸ÀzÀj ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

3) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 264/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 20/11/2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL £ÀÆvÀ£À£ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ £Ë¨ÁzÀ gÉïÉé UÉÃl ºÀwÛgÀ«zÀÝ C±ÉÆÃPÁ zsÁ¨ÁzÀ ªÀÄUÀ먀 PÉ®ªÀgÀÄ DPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁj ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀjAzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°èAzÀ  zsÁ¨ÁzÀ ªÀiÁ°PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ E£ÉÆߧâ£ÁzÀ ¸ÀĤî vÀAzÉ CªÀÄævÀ ¨Á¥ÀÆgÉ ¸Á: UÁzÀV FvÀ£À£ÀÄß zÀ¹ÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ ««zsÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ©ÃgÀ MlÄÖ C;Q: 3.230=00 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ   UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ 

                          

C£Á«ÄPÀ ªÀåQÛ¬ÄAzÀ ªÁºÀ£À rQÌ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ zÀĪÀÄðgÀt

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/08 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 20/11/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2300 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «Ä£ÀPÉÃgÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ C±ÉÆÃPÀ zsÁ¨ÁzÀ JzÀÄgÀÄ AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ zÁj £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£À ºÀvÉÆÃnAiÀÄ°è ElÄÖPÉƼÀîzÉ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ªÉÄʪÉÄðAzÀ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ JgÀqÀÄ PÁ®Ä, ºÁUÀÄ vÀ¯ÉUÉ wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄævÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À UÉÆvÁÛV®è. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, UÉÆâü §tÚ, vÀ¯ÉAiÀÄ°è ©½ PÀÄzÀ®Ä, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ ºÉÆA¢zÀÄÝ ¸ÀĪÀigÀÄ 55-60 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£ÀªÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À zÉúÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ¸ÉéÃlgÀ, MAzÀÄ ºÁ¥sï ¥ÁåAl, MAzÀÄ ®ÄAV zsÀj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ CuÉ¥Áà gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¯Áj GgÀĽ : ZÁ®PÀ ¸ÉÃj MAzÉà PÀÄlÄA§zÀ £Á®éjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 408/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/11/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ±ÀAPÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ZÀ£ÀߪÀiÁä ,ªÀÄUÀ ²ªÁ£ÀAzÀ, ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¦æAiÀÄAPÁ EªÀgÉÆA¢UÉ ¯Áj £ÀA JªÀiïJ¸ï-25/©-9864 £ÉzÀgÀ°è PÀƽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÁßKSÉÃ½î ¬ÄAzÀ ¸ÉƯÁè¥ÀÄgÀPÉÌ gÁºÉ £ÀA-9gÀ ªÀÄÄ®PÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÉÆüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬ÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ NªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÁUÀ ¯ÁjAiÀÄ ªÉÃUÀzÀ ªÉÄÃ¯É »ÃrvÀ vÀ¦à gÉÆÃr£À KqÀ ¨sÁUÀPÉÌ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ  ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¥Àwß ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̽UÉ  gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ «oÀ® vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸ÀUÀgÀ [DgÉÆæ] EvÀ¤UÉ KgÀqÀÄ ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §® ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ vÀgÀÄazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Qè£Àgï AiÀiÁzÀ PÀĪÀiÁgÀ  gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ  UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.