November 29, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 29-11-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-11-2008

 

C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¥Áæt ¸ÁPÁtÂPÉ : ¥Áæt ¸À»ÃvÀ ªÁºÀ£À d¦Û, DgÉÆæUÀ¼À ¥ÀgÁj

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/08 PÀ®A 11(1) r ªÀÄvÀÄÛ E ¥ÁætÂUÀ¼À »A¸É ¥Àæw§AzsÀPÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1960 ªÀÄvÀÄÛ 192(J), 112 eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

 

¢£ÁAPÀ 28/11/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¹§âA¢AiÀÄ eÉÆvÉ ¥ÉmÉÆæ°AUïzÀ°èzÁÝUÀ ªÀiÁ»w  ¹QÌzÉ£ÉAzÀgÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV r¹JA ¯Áj £ÀA J¦-02-AiÀÄÄ-8070 £ÉÃzÀgÀ°è PÀvÉÛUÀ¼ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ GªÀÄUÁð PÀqÉUÉ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀ«ÄÃl G®èAX¹ zÁjAiÀÄ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝ£ÉAvÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ gÁeÉñÀégÀzÀ°è ¸ÀzÀj r¹JAªÀ£ÀÄß ¤°è¸À®Ä ºÉýzÁUÀ ¸ÀzÀj r¹JA ZÁ®PÀ£ÀÄ C°èAzÀÄ Nr¹PÉÆAqÀÄ ªÉÃUÀªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ¤UÉ   fÃ¥À£À°è ¨É£ÀßnÖ vÀqÉÆüÁ DAzÀæ ¨sÉÆÃd£ÁA ºÀwÛgÀ 1030 WÀAmÉUÉ »rzÀÄ ¥Àj²Ã°¸À®Ä ¸ÀzÀj r¹JA£À°è 13 PÀvÉÛUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ ¸ÀzÀj r¹JA ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆߧâ£ÀÄ r¹JA ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj r¹JA£À°ègÀĪÀ 13 PÀvÉÛUÀ¼ÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁqÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

mÉæöÊPÀÖgï rQÌ : MªÀð ¨Á®PÀ£À ªÀÄgÀt

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 209/08 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-

¢:28/11/08 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÉUÀA¥ÀÆgÉ gÀªÀgÀ  ªÀÄUÀ ¸ÀwõÀ ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð, ¸Á: eÁåw EvÀ£ÀÄ §»zÉð¸ÉUÉ PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ MAzÀÄ mÁæPÀÖgï £ÀA: PÉ.J-38/ n-1691 mÁæ° £ÀA: PÉ.J-38/ n-1692 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¸Á/ £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï£ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃw¬ÄAzÀ £ÀqɬĹ ªÉÊf£ÁxÀ vÉÃUÀA¥ÀÆgÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ JzÉAiÀÄ ªÀÄ°AzÀ mÉÊgï ºÁAiÀÄÄÝ ¨sÁjUÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV JgÀqÀÄ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ§A¢zÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃj¹zÁUÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ. 

 

C£À¢üÃPÀÈvÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl : MªÀð£À §AzsÀ£À

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 194/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 28/11/08 gÀAzÀÄ 1645 WÀAmÉUÉ gÁeÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ¸ÀAdÄgÉrØ vÀAzÉ ªÀÄÄAeÁgÉrØ EvÀ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV £ÀA 1 ºÉ滃 ¥sÉÊ£ï «¹Ì ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¸Áé¢üãÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ £Àqɹ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

fÃ¥À ¥À°Ö : ºÀ®ªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 199/08 PÀ®A 279, 337 eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 28/11/2008 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ¨Á¥ÀÄgÁªÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA¨sÀA¢üPÀgÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ zÉêÀt vÁ®ÆQ£À «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è M§âgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀzÀjAzÀ  CªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ gÀªÀgÀ  fÃ¥ï £ÀA. JªÀÄ.ºÉZï-05/f-543 £ÉÃzÀgÀ°è UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ£ÁxÀ ¨Á§uÉ, wæÃA§PÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ, PÉÃgÀ¨Á vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀ, ¥sÀƯÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄgÁªÀ ¨Á§uÉ, P˸Á¨Á¬Ä UÀAqÀ GvÀÛªÀÄ ªÀÄAoÁ¼É £À£Àß CtÚ ¨Á§ÄgÁªÀ, ¨sÁgÀvÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ EªÀgÉ®ègÀÆ fÃ¥À£À°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV CAwªÀÄ ¸ÀA¸ÁÌgÀ DzÀ £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸Àì ªÀÄgÀ½  ¸Á¬ÄAUÁªÀUÉ  §gÀĪÁUÀ ¨ÉÆüÉUÁAªÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¨Á§uÉ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ §¸ÀªÀ£ÀªÁr PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è ¥À°Ö ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

¸Á®zÀ ¨sÁzÉUÉ ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ fêÀvÉvÀÛ gÉÊvÀ

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 27-11-2008 gÀAzÀÄ ºÀÄtf UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À,  EvÀ¤UÉ 2 JPÀÌgÉ 20 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ 2007 £Éà ¸Á°£À°è J¸ï.©.ºÉZï. ¨ÁåAPï PÀtf¬ÄAzÀ gÀÆ.30,000/- ºÁUÀÄ ¦.PÉ.¦.J¸ï. eÁåAQ¤AzÀ gÀÆ.4,395/- ¸Á® ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ ºÉÆÃzÀ ªÀµÀð ºÁUÀÄ F ªÀµÀð ¸ÀjAiÀiÁV ¨É¼É ¨É¼ÉAiÀįÁgÀzÀPÉÌ SÁ¸ÀV ºÁUÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¸Á® ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ vÀ£Àß ªÀÄ£ÀzÀ°è £ÉÆAzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸Á®zÀ ¨ÁzsÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¢:27/11/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmÉUÉ ºÀÄtf [PÉ]  ²ªÁgÀzÀ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 28-11-2008 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è mÁæöåPïì ZÁ®PÀ¤AzÀ ¨ÉÊPïUÉ rQÌ : ¨ÉÊPï ZÁ®PÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 185, 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 28/11/08 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ  PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CzÀgÀ°è ±À²PÁAvÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ²ªÀtPÀgÀ ¸Á;PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀzÀ PÁgÀt UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À CtÚ UÀÄgÀıÁAvÀ EªÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉ¢zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ±À²PÁAvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ-38/eÉ-382 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ  JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ  WÀÄqÀĸÁ§ vÀAzÉ ªÀĺÉÃvÁ§¸Á§ vÀA¨ÉÆð mÁæöåPïì £ÀA.JªÀiï.JZï-14/JªÀiï-0664 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ  ¸Á; PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  EªÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ §®UÀqÉ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ºÀÄ©â£À ºÀwÛgÀ, §®ªÉƼÀPÁ°UÉ, §®»ªÀÄärAiÀÄ ºÀwÛgÀ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

JgÀqÀÄ ¯ÁjUÀ¼À ªÀÄzsÀå rQÌ : AiÀiÁªÀÅzÉà fêÀ ºÁ¤ E®è

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/08 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 184 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢::28/11/08 gÀAzÀÄ  ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠯Áj £ÀA. JªÀiï.JZï-04-rr-5676 £ÉÃzÀgÀ°è  UÁè¸ï ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÀÆAqÀÄ ªÀÄÄA¨ÉʬÄAzÀ ªÀÄzÁæ¸ïUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É CªÀÄÈvÀPÀÄAqÀ qË£À°£À° §AUÁè¢AzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ , ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØwrØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  ¦üAiÀiÁ𢠯ÁjAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


E§âgÀÄ gÉÊvÀgÀ ªÀÄzsÀå dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÀzsÀ ¸ÀASÉå 47/08 PÀ®A 324.504 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ; 28/11/08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ  ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ gÀªÀgÀÄ  JvÀÄÛ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ ±ÀAPÀgÀ£À JvÀÄÛ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ dUÀ¼À DqÀĪÁUÀ ²ªÀgÁªÀÄ£ÀÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ  ±ÀAPÀgÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß JwÛUÉ  KPÉ  ©r¸ÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CAvÁ ºÉý PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀQ« ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁۣɠ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ   UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.  

 

fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÉÆrØzÀ ¸ÀÄ°UɪÀiÁrzÀ DgÉÆæ

ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/08 PÀ®A 392, 504 L¦¹ :-

 ¢£ÁAPÀ: 29-11-08 gÀAzÀÄ 1135 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf vÀAzÀ gÁªÀÄgÁªÀ dUÀvÁ¥ï gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄqÀ© UÁæªÀÄzÀ°è §AzÀÄ ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ ªÀÄgÀ½ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ PÁ¼À¥Áà EvÀ£ÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉzÀj¹ gÀÆ 800=00  MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ..

 

fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ : ªÀåQÛAiÉƪÀð£ÀÄ £ÉÃtÂUÉ ±ÀgÀuÁzÀ  

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ  AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 13/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 28/11/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¨Á§ÄgÁªÀ UÀgÀÄqÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è  §¸ÀªÀgÁd EvÀ£ÀÄ ¨ÁqÉUɬÄAzÀ EzÀÄÝ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ CvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉÆà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ  zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrCgï   ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ ªÀåQÛAiÉÆêÀð ¨Á«UÉ ºÁj ªÀÄgÀt

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 22/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¦üAiÀiÁð¢ jAiÀiÁ£Á gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ  §qɸÁ§  ¸Á: ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¢Ã¥ÁªÀ½ ºÀ§â¢AzÀ MAzÀÄ jÃwAiÀiÁV ºÀÄZÀÄÑ£ÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯Ád ªÀiÁr¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ PÁzÉÃ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 27/11/08 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ 1100 WÀAmÉUÉ PÁzÉÃ¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀzÉúÀ ¢£ÁAPÀ 29/11/08 gÀAzÀÄ 0800 WÀAlUÉ ¨Á«AiÀÄ ¤Ãj¤AzÀ ªÀÄÈvÀ zÉúÀ ¤Ãj£À ªÉÄÃ¯É vÉðgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÀÄZÁÑVzÀÄÝ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉÆà AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.