November 3, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 03-11-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

 ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 03-11-2008

eÁw ¤AzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ :  E§âgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 192/08 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ & 3 (1)(10) J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ 1989 :-

¢£ÁAPÀ 02-11-2008 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸ÉÆä gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ gÁwæ 2030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ qÁPÀƼÀV UÁæªÀÄzÀ gÉrØ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀeÁÓzÀ vÀAzÉ jAiÀiÁeï , C¨ÉÃzï, ¨sÀÄlÄÖ, CAiÀÄÆå§, ªÀÄvÀÄÛ ¸À°ÃªÀiï gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆðAiÀiÁ JAzÀÄ w½zÀÄ zsÁgÀPÁj ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý JAzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr vÀ£Àß PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 11 d£ÀgÀ zÀ¸ÀÛVj

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 168/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 02-11-08 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ UÁ檫ÄÃt oÁuÉ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁ»w ¥ÀæPÁgÀ ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ©¢ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀ ªÀ|| 23 PÀÄgÀħ 2] ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀ|| 22 PÀÄgÀħ 3] ZÀAzÀæPÁAvÀ  vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà dlÖUÉÆAqÀ ªÀ|| 23 PÀÄgÀħ  4] PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ºÁ¸ÀUÉÆAqÀ ªÀ|| 24 PÀÄgÀħ 5] ¥Àæ¯ÁºÀzÀ vÀAzÉ CdÄð£À ªÀ|| 21 PÀÄgÀħ 6] ¨Á§Ä vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀ ªÀ|| 33 7] ©üêÀÄuÁÚ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀ|| 28 PÀÄgÀħ 8] ¸ÀÆgÀd vÀAzÉ UÀt¥Àw ªÀ|| 32 PÀÄgÀħ 9] ZÀQAzÀæ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ªÀ|| 25 PÀÄgÀħ 10] UÀt¥Àw vÀAzÉ gÉhÄÃgÀ¥Áà £ÀÆzÀ£ÀÆgÉ ªÀ|| 30 11] ±ÉAPÉæ¥Áà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ©gÁzÀgÀ   J®ègÀÄ ¸Á|| ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ vÁ|| f|| ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÁgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr   £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,950/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§qÀ gÉÊvÀ£À ºÉÆ®zÀ ¨Á«¬ÄAzÀ ¤ÃgÉvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ PÀ¼ÀªÀÅ

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 193/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 02. 03-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæAiÀÄ ªÉüÉAiÀÄ°è ºÀ½îSÉà (©) ²ªÁgÀzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆÃzÀ°è  ¦ügÁå¢ UÀįÁªÀÄ zÀ¸ÀÛVÃgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ¨sÁ«AiÀÄ ¤ÃgÀÄ ªÉÄïÉvÀÛ®Ä 5 ºÉZï.¦ AiÀÄ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀªÀ£À£Éß ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛç¢AzÀ w«zÀ ¥ÀæPÀgÀt

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 191/08 PÀ®A 326, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 2-11-08 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁ ¸ÉÊAiÀÄzï ¨Á§ «ÄAiÀiÁå EvÀ£ÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀ°ØAUÀ PÁSÁð£É ºÀwÛgÀ «oÀ® ªÀÄvÀÄÛ ²æÃPÁAvÀ EªÀjUÉ JPÉ  dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ ºÉý ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ E§âgÀÆ  CgÉÆævÀgÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 2 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ¦ügÁå¢zÁgÀjUÀ MwÛ »rzÀÄ  CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ «oÀ¯ï EvÀ¤UÉ ZÁPÀÄ ¢AzÀ  ¦ügÁå¢AiÀÄ   ºÉÆmÉÖAiÀÄ  §® ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÀzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «oÀ¯ï EvÀ£À §®UÉÊ CAUÉÊAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÁªÀÅ PÀrzÀÄ E§âgÀ ¸ÁªÀÅ

1) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 9/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 02/11/2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà aPÀÌ° 25 ªÀµÀð eÁw PÀ§â®UÉgÀ G// MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// PÀAzÀUÀƼÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 01/11/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉAiÀĪÀgÁzÀ £ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà 45 ªÀµÀð EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®¢AzÀ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÉÄìĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ   ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖUÉ DPÀ¹äPÀªÁV CªÀgÀ §®PÁ°£À »ªÀÄär ªÉÄÃ¯É ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ aQvÉì ªÀiÁr¹zÀgÀÄ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ,  ¢£ÁAPÀ 02/11/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ PÀAzÀUÀƼÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤rzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 12/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 02/11/08 gÀAzÀÄ ªÀqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ±ÀgÀt¥Áà EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è eÉƼÀzÀ ¸ÀÄqÀÄ PÀlÄÖªÁUÀ §®UÁ® ¥ÁzÀPÉÌ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀjAzÀ  ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ªÀÄÈvÀ£À CtÚ£ÁzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄåPÉÌ  gÉÊvÀj§âgÀ dUÀ¼À :  fêÀ¨ÉzÀjPÉ

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/08 PÀ®A 447, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ-2/11/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æà eÉÊ©üêÀÄ vÀAzÉ ²æ¥ÀvÀgÁªÀ ¸Á-PÉÆÃgÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-31/10/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1730 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀiÁ°PÀ£À ºÉÆîzÀ°è §zÀ£É PÁ¬Ä VÃqÀUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ Gt¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ   DgÉÆævÀ£ÁzÀ ®PÀëöät EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ºÉÆîzÀ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦ügÁå¢UÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

mÁæöåPÀÖgï rQÌ : PÁ®ÄªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀÄ D¸ÀàvÉæ ¸ÉÃjzÀ ¨Á®PÀ

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 168/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 02/11/08 gÀAzÀÄ   ¸ÉÆãÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ gÁoÉÆÃqï ªÀAiÀÄ 5 ªÀµÀð ¸Á; PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀ£ÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ §A¢gÀÄvÁÛ£É JA§ ªÀiÁ»wAiÀÄAvÉ ¦J¸ïL PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À CtÚ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ gÁoÉÆÃqï EªÀ£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉ¢zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ CtÚvÀªÀÄäA¢j§âgÀÄ  PÀÆr «±Áé¸À£ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÉÄìĸÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÁUÀ 1130 UÀAmÉUÉ mÁæöåPÀÖgï £ÀA.JªÀiï.JZï-26/PÉ-5235 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄÄ PÀĸÀÆßgÉ ¸Á; PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ  §AzÀÄ ¸ÉÆãÀÄ«UÉ  rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ   vÉÆqÉAiÀÄ°è J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄPÀ̼À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À C£ÁgÉÆÃUÀPÉÌ ¸Á®ªÀiÁr wÃj¸À¯ÁUÀzÉà ¤ÃgÀÄ¥Á¯ÁzÀ ªÀÄ»¼É

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀASÉå : 06/2008, PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 02-11-08 ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ zËæ¥Àw EPÉAiÀÄ  UÀAqÀ£ÁzÀ ²ªÀ°AUÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ CAzÁdÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ C£ÁgÉÆÃUÀå¢AzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CªÀ£À aQvÉìUÁV SÁ¸ÀV ¸Á® ªÀiÁr ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹zÀÄÝ ¥sÀ®PÁj AiÀiÁUÀzÉà ¸ÀwÛzÀ aAvÉAiÀÄ°è ºÁUÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À UÀAqÀ£À ºÉ¸Àj£À°è EgÀĪÀ 8 KPÀgÉ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð£ÀA 44gÀ ªÉÄÃ¯É ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ PÀȵÀÚ UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀ ºÁUÀÄ ªÀÄÄvÀÛAV ¥ÁæxÀ«ÄÃPÀ PÀȶ ¥ÀwÛ£À ¸ÀºÀPÁgÀ ¨ÁåAPÀ zÀ°è ¸Á® wÃj¸À¯ÁgÀzÀ aAvÉAiÀÄ°è ºÁUÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄÆgÀÄ d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ®UÀßPÁÌV SÁ¸ÀV ¸Á® ªÀiÁrzÀÄgÀ ¸Á® wj¸À¯ÁgÀzÀPÉÌ £ÉÆAzÀÄ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀtÚ ¤ÃgÁªÀj PÉÃgÉAiÀÄ°è ºÁj ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV DvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

dUÀ¼ÀPÉÌ PÁgÀt PÉýzÀÝPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 192/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 2-11-08 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ gÁdÄ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¥ÀÄmÁtUÁgÀªÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ ªÀ°ØAUÀ PÁSÁð£É ºÀwÛgÀ £À£Àß vÀªÀÄä ²æÃPÁAvÀ£À eÉÆvÉ  AiÀiÁPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj  CAvÁ PÉýzÁÝUÀ CgÉÆæÃvÀgÁzÀ «oÀ×¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊAiÀÄzï ¨Á¨Á gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠠CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CgÉÆævÀgÀÆ PÉÊ  ªÀÄĶ֬ÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ  gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.