November 11, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 11-11-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-11-2008

mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà rQÌ : MªÀð£À zÀĪÀÄðgÀt

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/08 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹. eÉÆvÉ 187 LJA«.PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 10/12/2008 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UË¸ï ¥Á±Á vÀAzÉ eÁ¤«ÄAiÀiÁå ¥sÀQÃgï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, 10/12/2008 gÀ ¸ÁAiÀiÁAPÀ® 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ £ÀA. J¦-9 PÀÆå-4044 d£ÀªÁqÁ C°AiÀÄA§gÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤¸Á̼ÀfvÀ£À ºÁUÀÆ ¨ÉÃeÁé¨ÁÝjvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¸ÀAUÀ£À½î zsÀjAiÀÄ ºÀwÛgÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ eÁ¤«ÄAiÀiÁå FvÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀiÁªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ©¹AiÀÄÆlPÉÌ UÀæºÀt : ¥ÁvÉæUÀ¼À£Àß®èzÉ CrUÉ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß PÀzÉÆÝÃAiÀÄÝ PÀ¼ÀîgÀÄ

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/08 PÀ®A 454, 457, 380 L¦¹ :-

 ¢£ÁAPÀ 8-11-08 jAzÀ 10-11-08 gÀ CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjaÃvÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É ¨Á®£ÀUÀgÀ (MqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä) ©ÃzÀgÀzÀ ¨ÁV®zÀ ©UÀ ªÀÄÄjzÀÄ ±Á¯É  N¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr JgÀqÀÄ dªÀÄð£À ¨sÀUÉÆÃtÂUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄZÀÒ¼À ¸À»vÀ vÀÆPÀ 20 PÉ.f. C|| Q|| 5000/- gÀÆ ºÁUÀÆ ªÀÄÆgÀÄ CQÌ ¥ÁPÉÃlUÀ¼ÀÄ C|| Q|| 1350/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 6350/- gÀÆ QªÀÄäw£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢: 10-11-08 gÀAzÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄRåUÀÄgÀÄUÀ¼ÁzÀ £ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ºÀĸɣÀߥÁà gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ  zÀÆj£À  CzsÁgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®QAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CvÁåZÁgÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß : PÁªÀÄÄPÀ AiÀÄĪÀPÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 158/08 PÀ®A 376, 511 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 10-11-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀAVÃvÁ EªÀ¼À CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ  C£ÀÄ¥ÀªÀiÁ ªÀAiÀÄ- 2 ªÀµÀð  EªÀ¼ÀÄ  vÀ£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀ CvÉÛAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ  (¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ) §gÀÄwÛzÁÝUÀ  ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ±ÁºÀUÀAd  ©ÃzÀgÀzÀ°è  DgÉÆæ C¤Ã® vÀAzÉ  CdÄð£À PÀ£ÁqÉ ªÀAiÀÄ- 37 ªÀµÀð eÁw; QæñÀÑ£ï G- PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á; ±ÁºÀUÀAd  ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ  EªÀ£ÀÄ  ¸ÀzÀj C£ÀÄ¥ÀªÀiÁ  2 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀÄ«UÉ  £ÉÆÃr  PÀgÉzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è  ªÀÄ®UÀĪÀ  PÉÆÃuÉAiÀÄ°è  PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ºÉÆÃV C£ÀÄ¥ÀªÀiÁ EªÀ½UÉ d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


¨ÉÊPÀ¤AzÀ ©zÀÄÝ E§âgÀÄ AiÀÄĪÀPÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ 

¨sÁ°Ì  £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 230/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 10/11/08 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §A¢zÀgÀ ªÉÄÃgÉUÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉʯÉñï vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà PÉʯÁmÉ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ  ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ   ±ÉʯÉñÀ£ÀÄ DgÉÆævÀ GªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd «ÃgÀ±ÉÃnÖ gÀªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀÄ qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨sÁ°Ì zÁzÀgÀ ºÀwÛgÀ MªÉÄä¯É ¨ÉæPÀ ªÀiÁrzÁUÀ E§âgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝzÀjAzÀ vÀ£Àß JqÀUÀ®èPÉÌ , ºÀÄ©â£À ªÉÄîÄUÀqÉ, vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ¤UÀÆ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ LªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :- 

     ¢£ÁAPÀ 10-11-08 gÀAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ    ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁ»w ¥ÀæPÁgÀ ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÀA. PÉ.J/38 f/61 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ UÀÆgÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ ªÀiÁgÀÄw ªÉÄʯÁgÉ gÀªÀgÀ ºÀÆ®zÀ ¨ÁdÄ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ²gÉÆêÀÄt vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà PÀAUÀ£ÀPÉÆmÉ ªÀ|| 45 eÁåw|| Qæ±ÀÑ£À G|| PÀÆ° PÉ®¸À 2] ±ÁAvÀ¥Áà vÀAzÉ PÀ®è¥Áà »AqÉ ªÀ|| 35 °AUÁAiÀÄvÀ G|| ZÁ®PÀ 3] ²ªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀªÀÄÆwð UÉÆgÀuÉ ªÀ|| 28 °AUÁAiÀÄvÀ  G|| QgÁt CAUÀr 4] C¤Ã® vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ CdÄðUÉÆAqÀ ªÀ|| 19 PÀÄgÀħ G|| PÀÆ° PÉ®¸À 5] ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀÄÄ£ÀÄßgÀ ªÀ|| 48 eÁåw|| gÉrØ  ¸Á|| J®ègÀÆ UÀÆgÀ£À½î UÁæªÀÄ vÁ|| f|| ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÁgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ   £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5,240/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

 

C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV zÉò ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁ®Ä d¦Û : DgÉÆæUÀ¼À ¥ÀgÁj : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.193/2008 PÀ®A 32, 34PÉ.E. PÁ¬ÄzÉ. ªÀÄvÀÄÛ 328 L¦¹

¢£ÁAPÀ 10/11/2008 gÀAzÀÄ ¹¦L §¸ÀªÀPÀ¯Áåt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ    «ÄgÀR® UÁæªÀÄzÀ°è  C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁgÀÄw ¨É¼ÀA¨É gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ±ÉrØ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, M¼ÀUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä MAzÀÄ PÁl£ÀzÀ°è zÉòzÁgÀÄ GªÀÄAUÀ ¸ÀAvÁæ 43 ¨Ál®, 180 JªÀÄ.J¯ï. MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ. 696-00 ¥ÉÊ¸É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÁl£ÀzÀ°è £ÉÆÃqÀ®Ä  ¨ÉÆä ¸ÉàµÀ¯ï «¹Ì 26 ¨Ál® 180 JªÀÄ.J¯ï. MlÄÖ QªÀiÁvÀÄÛ 1001-00 QªÀiÁwÛ£À   Nr ºÉÆÃzÀ ªÀåQÛUÀ¼À §UÉÎ C°èAiÉÄà ºÁdjzÀÝ UÀÄuÁf vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀ¥Áà ªÀÄ®PÁ¥ÀÆgÉ gÀªÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ w½¹zÉãÉAzÀgÉ zsÀ£Áf vÀAzÉ gÁªÀÄf ªÀÄÆ¼É ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¯Áf vÀAzÉ zsÀ£Áf ªÀÄÆ¼É ¸Á; E§âgÀÆ «ÄRð¯ï CAvÁ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


C¢üPÀ §rØ D¸É : ¯ÉêÁzÉëUÁgÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä 

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 257/08 PÀ®A 504, 323, 324, 341 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ 10-11-2008 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÀÄlÖgÁdÄ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ oÁuÉUÉ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 10-11-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀtzÀ PÉÆgÀvÉAiÀiÁV vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ GµÁ PÁåªÀÄgÁ ªÉÆèÉÊ®£ÀÄß ¸ÀAvÉÆõÀ oÁPÀÆgÀ EªÀ£À ºÀwÛgÀ ElÄÖ 400/- gÀÆ¥Á¬Ä RaðUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1930 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß ªÉÆèÉÊ® ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÀAvÉÆõÀ oÁPÀÆgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV CªÀ£À 400/- gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÉÆèÉʯï PÉÆqÀÄ CAvÀ CAzÁUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ oÁPÀÆgÀ 400/- gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 100/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À  §rØ DUÀÄvÀÛzÉ MlÄÖ 500/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄ CAvÀ CAzÁUÀ  ¦üAiÀiÁ𢠣À£Àß ºÀwÛgÀ CµÉÆÖAzÀÄ ºÀt«®è 400/- gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï »A¢gÀÄV¸À®Ä ºÁUÀÄ §rØ ºÀt £ÀAvÀgÀ PÉÆÃqÀÄvÉۣɠ CA¢zÀÝPÉÌ, C¯Éè ¸ÀAvÉÆõÀ oÁPÀÆgÀ ºÀwÛgÀ PÀĽvÀ agÀAfë vÀAzÉ §¸À¥Áà PÀ®ªÁr EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°¬ÄAzÀ JqÀPÀ¥Á¼À ªÉÄ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAvÉÆõÀ oÁPÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ £À£Àß PÉÊUÀ¼ÀÄ »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.