November 26, 2008

DAILY CRIME UPDATE 26/11/2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-11-2008

¨Á¼ÀÄ PÉÆqÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀªÀiÁr PÉÊPÉÆlÖ ªÀAZÀPÀ

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 269/08 PÀ®A 376,  420, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-11-2008 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀzÉë vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ eÁw °AUÁAiÀÄvÀ PÀÄA¨ÁgÀ  ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á, PÉƼÁgÀ(©) gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬Ä J®ègÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ vÀAzÉUÉ £ÁªÀÅ MlÄÖ 4 d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ ªÉÊf£ÁxÀ EªÀgÀÄ PÉƼÁgÀ(©) UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À £Ë¨ÁzÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è £ËPÀj EzÀÄÝ  vÀAzÉAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è  PÉƼÁgÀ(©) UÁæªÀÄzÀ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀıÉÃnÖ ZÀAzÀ£ÀPÉÃj EªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß ¸ÀzÀj ªÀÄ°èPÁdÄð£À £Ë¨ÁzÉ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è dUÀzÉë  §mÉÖUÀ¼ÀÄ MUÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݼÀÄ »VgÀĪÀ°è CAzÁdÄ 7-8 wAUÀ¼À »AzÉ  §mÉÖUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ¥Àæw¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ  PÉƼÁgÀ(©) UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À £Ë¨ÁzÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀıÉÃnÖ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ PÀ©â£À ºÉÆ®zÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d§j ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¤£ÀÄ C¼À¨ÉÃqÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁjUÉÆ ºÉ¼À¨ÉÃqÀ ¤£Àß dÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÄ ºÉýzÀgÉ ¤£Àß ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ ¥ÁætªÀ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄÄvÉÛãÉ. CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQgÀÄvÁÛ£É.      PÁgÀt d§j ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁr ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÀƼÀÄîvÉÛAzÀÄ ºÉý £ÀA©¹ £À£ÀUÉ 7 wAUÀ¼À§¸ÀÄj ªÀiÁr £ÀA©PÉ zÉÆæºÀ ªÀiÁr ºÁUÀÄ £ÀªÀÄUÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀıÉÃnÖ ¸Á, PÉƼÁgÀ(©) EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


C¦à DmÉÆà ¥À°Ö : aQvÉìAiÀiÁUÀzÉà MªÀð£À zÀĪÀÄðgÀt

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 191/08 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 25/11/08 gÀAzÀÄ  ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀļÀÄ ¨sÀUÀªÁ£À vÀAzÉ zÉÆAr¨Á ªÀÄ®UÉÃgÉ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð ¸Á: ¤gÀUÀÄr EªÀ£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 25/11/08 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ PÀªÁrAiÀļÀ ¤gÀUÀÄr gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¢°Ã¥À ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ C¦à DmÉÆà £ÀA PÉJ 39-3650 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¤gÀUÀÄr PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÃUÀzÀ »rzÀ vÀ¦à ¥À°Ö ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ «ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀSÁgÁªÀÄ ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ 70 ªÀµÀð ¸Á: vÀ¼À¨sÉÆÃUÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʪÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è 1345 WÀAmÉUÉ «ÃgÀ¥Áà ¥ÀAZÁ¼À EªÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÉÌ dUÀ¼À, fêÀ¨ÉÃzÀjPÉ ¤ÃrzÀ DgÉÆæ

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 207/08 PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:25/11/2008 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀĪÀtð¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Á/ ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À  ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢:25/11/08 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ PÀmÉÖUÉ PÀ¸À ºÁQzÀÝgÀ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ DgÉÆævÀ ºÁªÀVgÁªÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀéPÉÌ dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ

RlPÀ aAZÉÆý oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:25/11/2008 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà D®ÆègÉ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÉAPÀl vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà E£ÀÆß E§âgÀÆ ¸Á/ ¹QAzÁæ¨ÁzÀ ªÁr gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ   UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

¯Áj ¥À°Ö : E§âjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 412/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 25/11/08 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ   ¦J¸ïL [PÁ¸ÀÄ] ºÀÄ||¨ÁzÀ  ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄgÀvÀÄ fÃ¥À £ÀA PÉJ-38/f-143 £ÉÃzÀgÀ°è ¹¦¹ 1098 ²æà ¸ÀÄgÉñÀ gÉrØ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ªÀÄÆ®PÀ eÉ®¹AV PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ fÃ¥À ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA JªÀiï.JZï-43/E-6832 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV NªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¯ÁjAiÀÄÄ gÉÆÃr£À KqÀUÀqÉ ¨Áæ¹£À°è ¥À°Ö ªÀiÁr ¯Áj ZÁ®PÀ dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ªÀAiÀÄ-21ªÀµÀð eÁ-PÀ§â®UÉÃgÀ ¸Á-UÉÆÃmÁð vÁ-§`PÀ¯Áåt EvÀ¤UÉ KqÀªÀļÀPÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ±ÉÆà ¨Ár ºÁ¤AiÀiÁUÀgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

VqÀPÉÌ £ÉÃvÁqÀÄwÛzÀÝ C¥ÀjavÀ  ±ÀªÀ ¥ÀvÉÛ

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 8/08 PÀ®A 174(¹) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ; 25/11/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ AiÀÄ£ÀUÀÄAzÁ ²ªÁgÀzÀ°è ªÀÄ£ÀªÀÄxÀ¥Áà ±ÀlPÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÉ£Á® PÁ®ÄªÉ  eÁrAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀAvÀgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀægÁªÀ ¥Ánïï gÀªÀgÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä M§â C¥ÀjavÀ UÀAqÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ  ±ÀªÀ ¨Éë£À VqÀzÀ PɼÀUÉ  ªÀÄ®V¹zÀÄÝ ¸ÀzÀÈqsÀªÁzÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ,PÀ¥ÀÄà §tÚ,CAzÁd;5 ¦üÃl JvÀÛgÀ,ªÀ;30-35 ªÀµÀð PÀ¥ÀÄà ¥ÁåAlÄ, ©½ ±ÀlÄð zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É. F ±ÀªÀ CAzÁd;2-3¢ªÀ¸À »A¢£ÀzÀÄÝ EzÀÝAvÉ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.