November 24, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 24-11-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-11-2008

DPÀæªÀÄPÀÆl UÀÄA¦¤AzÀ zÀA¥Àw ºÁUÀÄ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̽UÉ eÁw ¤AzÀ£ÉUÉÊzÀÄ ºÀ¯Éè

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 219/08 PÀ®A: 143,147,148,341,342,504, 323,324,307,506 eÉÆvÉ 149       L¦¹       ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3(1)(10) J¸ï.¹./J¸ï.n. CmÁæ¹n DPïÖ 1989.

¢£ÁAPÀ 23/11/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁw  J¸ï.¹. ®A¨Át G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¥ÀgÀvÁ¥ÀÆgÀ vÁAqÁ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ¢Ã°¥À gÁoÉÆÃqÀ EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ DqÀÄ PÀÄjUÀ½UÉ vÀ¥Àà®Ä vÀgÀ®Ä ¥ÀgÀvÁ¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ°è ºÉÆÃV VqÀzÀ ªÉÄÃ¯É Kj vÀ¥ÀணÀÄß PÀrzÀÄ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁPÀĪÁUÀ CzÉà VqÀzÀ PɼÀV¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ²ªÁf vÀAzÉ ªÉAPÀl FvÀ£À ºÉAqÀw ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÆ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ²ªÁf ºÉAqÀw ªÉÄʪÉÄÃ¯É vÀ¥Àà®Ä ©¢ÝzÀÝjAzÀ CªÀ¼ÀÄ ¢Ã°¥À¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ ¢Ã°Ã¥À£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ gÁªÀĤUÉ w½¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ CzÉà ¢£À ¸ÁAiÀÄAPÁ® 8 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1) ²ªÁf vÀAzÉ ªÉAPÀl 2) ¸ÀAvÀvÀÄPÁgÁªÀÄ 3) ²ªÁf  vÀAzÉ d¼À¥Àw 4) ¨Á¯Áf vÀAzÉ ªÉAPÀl £Á®ÄÌ d£À DgÉÆævÀgÀÄ gÁªÀÄ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV CªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄUÀ¤UÉ ²ªÁf £À£Àß ºÉAqÀwUÉ KPÉ ¨ÉÊ¢¢Ý JAzÀÄ PÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ , fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F WÀl£ÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÉøÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ  ¢£ÁAPÀ 24/11/08 gÀAzÀÄ gÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw dªÀiÁä¨Á¬Ä, ªÀÄUÀ ¦AmÁå ªÀÄvÀÄÛ ¢Ã°¥À F £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÀvÁ¥ÀÆgÀ vÁAqÁ¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÀvÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §gÀĪÁUÀ ¥ÀgÀvÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è £Á®ÄÌ  DgÉÆævÀgÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ gÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̽UÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÞ PÉøÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ £ÀqÉ¢¢Ýj CAzÀÄzÉÝ, ²ªÁf vÀAzÉ ªÉAPÀl ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ªÉAPÀl EªÀj§âgÀÆ gÁªÀÄ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ¢Ã°¥À gÁoÉÆÃqÀ EvÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ PÀmÉÖ ªÉÄÃ¯É MAiÀÄÄÝ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß »AzÀPÉÌ ªÀiÁr ºÀUÀ΢AzÀ PÀnÖ ºÁQ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉAiÀÄÄvÁÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ gÁªÀÄ ºÉAqÀw ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ ¦AmÁå dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ EªÀjUÀÆ PÀÆqÀ §rUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ  PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁr eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉU ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀvÀðªÀiÁ£À ªÀgÀ¢ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 

vÀ¤SÉUÉ vÉgÀ½zÀ ¥ÉưøÀgÀ ªÉÄïÉAiÉÄà DPÀæªÀÄ PÀÆl¢AzÀ ºÀ¯Éè  ºÁUÀÄ ¸ÀgÀPÁj ªÁºÀ£À dRA 

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ  ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 220/08 PÀ®A 143, 147, 148, 504, 353, 332, 333, 506 eÉÆvÉ 149  L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 ¦.¦.r DPÀÖ 1984 :-     

²æà PÀ¦Ã®zÉêÀ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24/11/08 gÀAzÀÄ 0850 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà gÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á:¥ÀgÀvÁ¥sÀÄgÀ vÁAqÀ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýÃPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 219/08 PÀ®A 143,147,148,341,342,504,323,,324,506 307 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3(1) (10) J¸ï.¹. /J¸À.n. CmÁæ¹n DPÀÖ 1989 £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉn ¤ÃqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÀ¦Ã¯ïzÉêÀ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ ¥Éưøï fÃ¥À ¸ÀASÉå PÉ.J- 10,f-77 £ÉÃzÀgÀ°è ¹§âA¢üAiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹. 713 ²gÉƪÀÄt ªÀÄvÀÄÛ ¦¹ 1574 ¸ÀvÁåªÁ£À  PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÀvÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ 0950 UÀAlUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ C°è EzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÁzÀ ¢Ã°¥À gÁoÉÆÃqÀ , ¦AmÁå gÁoÉÆÃqÀ EªÀjUÉ «ZÁj¸ÀÄwÛzÁÝUÀ MªÉÄäÃ¯É ¥ÀgÀvÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁf vÀAzÉ ªÉAPÀl , ¸ÀAvÀ vÀÄPÀgÁªÀÄ  3) ¹ªÁf vÀAzÉ d¼À¥Àw 4) ¨Á¯Áf vÀAzÉ ªÉAPÀl ºÁUÀÆ E£ÀÆß 60 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¥ÀgÀvÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt zÀªÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀ UÀÄA¥ÀÄ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁr ²ªÁf vÀAzÉ ªÉAPÀl£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ PÀ°è¤AzÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀ JzÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ZÀªÀÄð PÉA¥ÀÄ §tÚªÁVzÉ. CzÉ jÃw ºÉZï.¹, 713 ²gÉƪÀÄtÂgÀªÀjUÉ ¸ÀAvÀ vÀÄPÀgÁªÀÄ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ¸À° JqÀ¨sÁUÀPÉÌ §®PÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¦¹ 1574 ¸ÀvÁåªÁ£À EªÀjUÉ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ªÉAPÀl EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ PÀj PÀ°è¤AzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É , ¸ÉÆAlzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀjAzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ²ªÁf vÀAzÉ d¼À¥Àw ºÁUÀÆ E¤ßÃvÀgÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ  PÀ°è¤AzÀ ¥ÉưøÀ fæ£À ªÀÄÄA¢£À UÁè¸À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊqÀ UÁè¹UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÊ£ÉÃl ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ dRA UÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄÀ ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ PÀvÀðªÀåzÀ°è CqÉvÀqÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr PÀÈvÀåzÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ ºÉÆÃUÀzÉ ºÉÆÃzÀgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ fêÀzÀ¢AzÀ PÉÆ®ÄèvÉÛêÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ DzsÁgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

ªÀÄ£ÉAiÀÄAUÀ¼ÀzÀ dUÀ¼À ¥Éưøï oÁuÉUÉ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 410/08 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/11/08 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ ªÀÄgÀÆgÀ ªÀAiÀÄ-42 ªÀµÀð G-ªÁå¥ÁgÀ eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á- UÁzÁ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦ügÁåzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥À¹ð ºÁPÀÄwÛzÀÝjAzÀ, ªÀÄ£ÉAiÀÄAUÀ¼ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæPÁAvÀ a¢æ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£ÀªÉÄÃ¯É ªÀÄgÀ¼ÀĩüÀÄwÛzÀÄÝ CzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÉ ¸ÀébÀÒUÉƽøÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¢£ÁAPÀ 22/11/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 900 UÀAmÉUÉ ¥À¹ð ºÁPÀĪÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¢zÀÝjAzÀ gÁwævÀqÀªÁzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀ ªÀÄ£É ºÁUÀÆ ZÀAzÀæPÁAvÀa¢æ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÀébÀUÉƽ¹gÀĪÀ¢®è  ¢£ÁAPÀ: 23/11/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CwÛUÉAiÀiÁzÀ ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀAUÀ¥Áà EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ©zÀÝ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÀéZÀÒUÉƽ¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CµÀØgÀ°è ZÀAzÀæPÁAvÀ a¢æ gÀªÀgÀ ºÀAqÀwAiÀiÁzÀ PÉÆêÀįÁ¨Á¬Ä EªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CwÛUÉ ±ÁAvÀªÀÄä EªÀ½UÉ KPÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÀéZÀÒUÉƽ¸ÀÄwÛ¢Ý gÁwæ KPÉ ¸ÀéZÀÒUÉÆýù®è CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ dUÀ¼ÀzÀ ±À§ÝPÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÉUÉ §AzÀÄ PÉÆêÀįÁ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ F jÃw JSÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢ CAvÁ PÉüÀĪÀµÀÖgÀ°è CªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ a¢æ EªÀ£ÀÄ §AzÀªÀ£É CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¨ÁåqÀ ¨ÁåqÀ CAvÁ ºÉüÀ®Ä ¤AiÀiÁgÉÆà CAvÁ ¨ÉêzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ CPÀæªÀiÁªÁV vÀqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ §AUÁgÀ, zÀªÀ¸À zÁtå ¸ÉÃj 10,275=00 gÀÆ ªÀiË®åzÀ ªÀiÁ®Ä PÀ¼ÀªÀÅ 

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀªÀÄ. 181/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

 

¢£ÁAPÀ 23/11/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀÄAUÀ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ zsÉÆÃAr¨Á qÉÆÃAUÀgÉ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð G; PÀÆ° PÉ®¸À, eÁw J¸ï.¹. ¸Á; ¨É¼ÀPÀÄt [©] EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ §gɹzÉÝãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 20,21/11/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjZÀvÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ QéAl¯ï ºÉÊ©æÃqï eÉÆüÀ, 50 PÉ.f.AiÀĵÀÄÖ CQÌ, 25 PÉ.f. vÉÆUÀgÉ ¨ÉüÉ, 5 PÉ.f. PÀqÀ¯É ¨ÉüÉ, MAzÀÄ eÉÆvÉ 7 UÁæA. §AUÁgÀzÀ gÀhĪÀÄPÁ »ÃUÉ MlÄÖ C;Q; 10,275=00 gÀÆ.  AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®èzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ  ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

PÉãÀ¯ï ¤ÃjUÉ ©zÀÄÝ ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À ¸ÁªÀÅ 

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 13/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡  :-

 

¢£ÁAPÀ 24/11/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà JA.r. ªÀĺɧƧ vÀAzÉ JA.r ¨sÀzÉÆæâݣÀ 35 ªÀµÀð G. mÉîgÀ PÉ®¸À ¸Á/ vÀ¯Á§ PÀmÁÖ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ vÀ£Àß ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ªÀÄÈvÀ JA.r f¯Á¤ vÀAzÉ JA.r ¨sÀzÉÆæâݣÀ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð G. PÀÄPÀÌgï PÉ®¸À ¸Á/ vÀ¯Á§ PÀmÁÖ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 22/11/08 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ªÀ°ªÀiÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¤«ÄvÀå ¨sÁ°ÌUÉ §AzÀÄ CqÁØqÀÄvÁÛ ºÀdgÀvÀ C° EvÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV ¤ÃgÀrPÉ DzÀÝjAzÀ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä PÉ£Á®UÉ ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj PÉ£À® ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀÅ ¤Ãj£À°è ºÀjzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°èAiÉÄà ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ: 24/11/2008 gÀAzÀÄ vÉðgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ EzÀÝ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

zÉù ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ®Ä ¸À»ÃvÀ §AzsÀ£À 

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 238/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 24/11/08 gÀAzÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ ¨sÁ°Ì ²ªÁf ZËPÀzÀ ºÀwÛgÀ M§â ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.L ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è  ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¨sÁ°Ì ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ dUÀzÉë eÁzÀªÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀgÀÄUÀqÉ DgÉÆæ dUÀzÉë UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±ï eÁzsÀªÀ 30 ªÀµÀð eÁw ®A¨Át ¸Á/ ²ªÁf ZËPï ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì EªÀ¼ÀÄ MAzÀÄ UÉÆÃt aîzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ¼À §½AiÀÄ°è£À aî vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è ¸ÀAvÁæ zÉò zÁgÀÄ 180 JA.J®. G¼Àî 26 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 780/- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ zÉò zÁgÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVjPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ